Spring til indhold

Dagsordener og referater 2008

Oversigt over dagsordener og referater for odense byråd 2008

 

Odense Byråd

Åben

Referat


Onsdag den 10-09-2008 kl. 17:00

Rådhuset


Afbud fra:
Torben Hangaard
Mai Henriksen
Tina Anette Bue Frandsen
Vivi Kier
Stina Willumsen

I stedet for Torben Hangaard mødte Søren Hansen.I stedet for Tina Bue Jensen mødte Benny Nybo.I stedet for Stina Willumsen mødte Gitte Larsen.I stedet for Mai Henriksen mødte Gert Allan Hansen.I stedet for Vivi Kier mødte Peter Allesø Rasmussen.


Oversigtsdagsorden:Åben referat
1. Budgetopfølgning pr. 1/7 2008 for Odense Kommune.
Åbent - 00.01.00Ø00 - 2008/047524


SAGSRESUMÉ

Borgmesterforvaltningen fremsender hermed Odense Kommunes samlede budgetopfølgning pr. 1/7 2008 til byrådets godkendelse.

Budgetopfølgningen indeholder en vurdering af det forventede regnskabsresultat for 2008 på drift, anlæg og de finansielle områder samt forslag til tillægsbevillinger. Herudover identificeres eventuelle afvigelser med konsekvenser for efterfølgende budgetår, således at disse kan indarbejdes i det budgetforberedende arbejde for 2009.

Budgetopfølgningen er formelt set sammenskrevet af Borgmesterforvaltningen på baggrund af udvalgsdagsordenerne, og samlesagen indeholder desuden en særskilt opfølgning på indtægtssiden og de finansielle områder.

Indholdet i denne budgetopfølgning er på mange måder atypisk i forhold til de ordinære budgetopfølgninger. For det første er der indarbejdet en række markante anlægsforskydninger, som udspringer af revisionens analyse af Odense Kommunes anlægsportefølje (juni 2008).

For det andet er budgetopfølgningen præget af den særlige sanktionslovgivning i 2008 og 2009, der bl.a. indebærer en individuel modregning i bloktilskuddet i tilfælde af, at kommunerne under ét overskrider henholdsvis de budgetterede serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter i 2008.

For at undgå eventuelle sanktioner besluttede byrådet den 9/4, at der skulle indarbejdes rammer til forventede drifts- og anlægsoverførsler på udvalgsniveau svarende til niveauet for overførsler fra 2007. Disse rammer udmøntes i forbindelse med budgetopfølgningen, idet udvalgene har angivet forslag til neutralisering af puljerne i deres udvalgssager.

For det tredje udmøntes der med budgetopfølgningen en række centrale puljer, som bl.a. kan henføres til årets lov- og cirkulæreprogram og tillægsaftalen om højere lønskøn fra december 2007. Disse puljer repræsenterer en betydelig budgetpost, og det er derfor synliggjort i udvalgenes budgetopfølgninger, at udmøntningen kan virke forstyrrende på udvalgenes prognoser for indeværende regnskabsår. Herudover er der i budgetopfølgningen medtaget en samlet afrapportering af uforbrugte lønmidler fra forårets varslede konflikt.

Det overordnede billede/den finansielle strategi

Indledningsvis gives der en kort beskrivelse af de væsentlige ændringer i resultatopgørelsen sammenholdt med måltallene i den finansielle strategi. Resultatopgørelsen er vedlagt som bilag. Herefter belyses de hovedemner, der ligger til grund for indstillingerne.

Resultatopgørelsen er sammenfaldende med indholdet i Økonomisk Status August. Under finansforskydninger er der dog medtaget afledte konsekvenser af deponering vedrørende "indgåelse af lejemål til EventHouse" på ca. 3,4 mio. kr., og driftsoverførslerne fra 2008 til 2009 er samtidig forøget med ca. 10 mio. kr. i forhold til det oprindeligt forventede.

Det forventede regnskabsresultat for 2008 ser fornuftigt ud i forhold til måltallene i den finansielle strategi. Resultatet af den ordinære drift ligger med 354.100.000 kr. pænt over den finansielle strategi. Det samme gælder for kassebeholdningen, der med godt 500 mio. kr. ekskl. pensionsforpligtelser, ligger over måltallet på min. 100 mio. kr.

Resultatet af den ordinære drifter forbedret med ca. 10 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2008. Forbedringen dækker over en række ændringer på udgifts- og indtægtssiden. Udgiftssiden er forøget med ca. 84 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes nettoudgiftsstigninger på områder uden overførselsadgang, lov- og cirkulæreændringer samt mindreindtægter fra øvrige skatter (grundskyld). Indtægtssiden er forbedret med 94 mio. kr., hvilket skyldes øgede renteindtægter og øgede indtægter fra generelle tilskud i medfør af lov- og cirkulæreprogrammet.

Udgifter til anlægsområdet eksklusive ældreboliger er steget med 80.800.000 kr. i forhold til det korrigerede budget.Det skattefinansierede resultatforventes således at udvise et fald på ca. 70 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Faldet skal ses i lyset af sanktionslovgivningen, idet der dels er indarbejdet en fremrykning af anlægsprojekter fra 2009 til 2008, dels en nedjustering af forventede anlægsoverførsler til 2008. Nedjusteringen vedrører bl.a. jordforsyning, der er undtaget for anlægssanktionen i 2008, men medtaget i anlægsloftet i 2009.

Kassebeholdningenforventes ultimo året at være på ca. 507 mio. kr. (ekskl. pensionsforpligtelser), hvilket er en afvigelse på ca. 60 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Indtægtssiden/finansielle område

Afdrag på skattefinansierede lån forventes i 2008 at blive ca. 125 mio. kr. mod tidligere ca. 131 mio. kr. Ændringen på ca. 6 mio. kr. vedrører afdrag på lån til andre kommuner som led i delingsaftalen. Ændringen, der primært har teknisk karakter, indebærer en tilbageførsel af det fulde beløb til kassen.

Vedrørende ældreboliglån forventes der i 2008 en merudgift på ca. 17 mio. kr., der kan henføres til af ekstraordinære afdrag, herunder vedrørende projektet Marienlund. Beløbet fordeler sig med ca. 17 mio. kr. vedrørende afdrag på ældreboliglån og 536.000 kr. vedrørende renter på ældreboliglån. Lånoptagelse vedrørende ældreboliger forventes at blive ca. 40 mio. kr. mod tidligere 37 mio. kr. Forøgelsen vedrører primært 3. etape af Ældrecenter Øst.

Som en følge af salget af Odense Energi i maj 2008 er der indarbejdet en del justeringer på renter og finansforskydninger. I resultatopgørelsen indgår regnskabsmæssig fortjeneste fra salg af Odense Energi med 81.936.000 kr. Forskellen mellem salgssummen og selskabets indre værdi udgør 85.125.000 kr., hvorfra der skal modregnessalgsomkostninger på 32 mio. kr. Udgifterne til staten vedrørende modregning i bloktilskuddet på 460 mio. kr. afregnes først i 2009.

I overensstemmelse med en byrådsbeslutning er der foretaget deponering af salgssummen, som indtil videre er placeret på tidsindskud i pengeinstitutter. Den forventede forrentning af salgssummen forventes i 2008 at udgøre en nettoindtægt på ca. 17 mio. kr. Konsekvenserne af salget er ligeledes indarbejdet i budgetforslag 2009 og overslagsårene.

Likviditetstab ved indefrysning af ejendomsskatter forventes i 2008 at blive 14 mio. kr. mod tidligere 10 mio. kr. Forøgelsen skyldes flere nyoprettelser end forventet. Konsekvenserne heraf er indarbejdet i 2008 og budgetforslag 2009 og overslagsårene. På områderne likviditetsbindinger og optagne skattefinansierede lån er der ingen ændringer i forhold til det korrigerede budget.

I 2008 forventes der en negativ afvigelse på 11,6 mio. kr. på øvrige skatter. Afvigelsen skyldes genoptagne sager vedrørende "fradrag i grundværdien for forbedringer".

Drift

Udvalgene søger samlet set om driftsoverførsler til 2009 på 77,6 mio. kr.

Heri er inkluderet en driftsoverførsel på By- og Kulturudvalgets område på ca. 4 mio. kr., som er en del af udvalgets pålagte overførsel til 2009. Det fremgår af udvalgets indstillingspunkt c, at den pålagte ramme neutraliseres, men beløbet er ikke formelt set søgt genbevilget i 2009. Denne korrektion er indarbejdet i samlesagen efter samråd med By- og Kulturforvaltningen.

Sideløbende med driftsoverførslerne er der indarbejdet en neutralisering af de pålagte driftsoverførsler på udvalgsniveau på ca. 96 mio. kr. Forskellen mellem overførsler og pålagte rammer skyldes, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget anmoder om en udvidelse af anlægsrammen, som finansieres via en tilbageførsel af driftsmidler til kassen. Anmodningen ligger i naturlig forlængelse af sanktionslovgivningen i 2008.

Som en del af den almindelige økonomistyring har alle forvaltningerne undersøgt, om der overføres driftsmidler mellem årene, som retmæssigt bør afholdes og konteres som anlæg. Formålet er at sikre, at service- og anlægsrammerne ikke belastes unødigt af forhold, der primært har en teknisk karakter.

På den baggrund ansøger Borgmesterforvaltningen i samlesagen om tilbageførsel af driftsmidler fra 2009 til anlægsmidler i 2008 på ca. 5,6 mio. Herudover overføres der et beløb på ca. 2,1 mio. kr. fra drift til anlæg i 2008, og der tilbageføres et beløb på 2,3 mio. kr. til kassen. Ændringerne har primært en teknisk karakter.

Børn- og Ungeforvaltningen og Ældre- og Handicapforvaltningen oplyser ligeledes, at der vil blive fremsendt en særskilt sag til udvalgsbehandling i løbet af september måned.

Formelt set kan byrådet ikke genbevilge beløb i budget 2009, inden budgetvedtagelsen den 8/10. Borgmesterforvaltningen anbefaler derfor, at ovennævnte ansøgninger om genbevillinger indarbejdes i Økonomiudvalgets tekniske budgetbidrag til budget 2009. Tilsvarende anbefaling gør sig gældende i forhold til anlægsområdet.

På områder uden overførselsadgang ansøges der samlet set om tillægsbevillinger på ca. 23 mio. kr. Der forventes mindreudgifter til kontanthjælp og ledighedsydelse og merudgifter til kommunale fleksjobs, introduktionsydelse, førtidspension og sygedagpenge. Udviklingen på "områder uden overførselsadgang" er vurderet med baggrund i den nye budgetmodel for området, der tager afsæt i objektive kriterier fra "jobindsats.dk".

På driftssiden er der desuden indarbejdet en række budgetneutrale omplaceringer vedrørende barselsudligningsfonden, udligning af pulje vedrørende højere lønskøn, korrektion vedrørende elevadministration, intern husleje på Ørbækvej, omplacering vedrørende telefonomstilling fra Borgerservice Center til Odense Brandvæsen og omplaceringer mellem Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 20/8 2008, at restpuljen på 9 mio. kr. vedrørende sundhedsområdet tilbageføres til kassen. I lyset af samlesagen foreslår Borgmesterforvaltningen imidlertid, at beløbet anvendes til en udligning af den "tekniske ramme til overholdelse af servicerammen i 2008". Herved sikres der en udligning af samtlige overførselsrammer på driften i 2008.
Anlæg

Som nævnt bidrager sanktionslovgivningen og revisionsanalysen til en øget kompleksitet på anlægsområdet. Borgmesterforvaltningen forventer imidlertid, at der med revisionsanalysen på længere sigt er skabt grundlag for en bedre budgetteringspraksis og økonomistyring af anlægsområdet.

Udgifterne til anlægsområdet (ekskl. ældreboliger) forøges samlet set med ca. 80,8 mio. kr. ved denne budgetopfølgning, mens nettoudgifterne til ældreboliger forventes nedbragt med ca. 25 mio. kr.

De samlede nettoændringer på anlægsområdet på ca. 55 mio. kr. i 2008 kan henføres til følgende overordnede bevægelser:

 • For det første indeholder budgetopfølgningen en række "ordinære" overførsler på ca. 55 mio. kr. ud over de pålagte anlægsoverførsler på ca. 122 mio. kr., som i øvrigt nulstilles i forbindelse med budgetopfølgningen. Forvaltningerne søger samlet set om genbevillinger på ca. 143 mio. kr. i 2009, og ca. 9,7 mio. kr. i 2010.
 • For det andet er der som led i overholdelsen af sanktionslovgivningen for 2008 og 2009 fremrykket en række anlægsinvesteringer fra 2009 til 2008. Fremrykningen indebærer en udvidelse af anlægsrammen på ca. 43 mio. kr. i 2008 mod en mindreudgift på anlæg på ca. 16,5 mio. kr. i 2009. Afvigelsen skyldes, at der samtidig er indarbejdet en række omplaceringer fra drift til anlæg. Sidsnævnte ændring er en medvirkende årsag til, at driftsoverførslerne fra 2009 til 2010 har kunnet nedbringes.

  Som en konsekvens af fremrykningen foreslår Borgmesterforvaltningen endvidere, at der foreløbig sker en neutralisering af de budgetlagte anlægsoverførsler på ca. 64 mio. kr. under Økonomudvalget via kassen. Neutraliseringen indgår i nettoændringen på ca. 55 mio. kr. Der foretages en fornyet opfølgning på overførslerne i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1/11.
 • For det tredje indeholder budgetopfølgningen en række ændringer, der primært har teknisk karakter, og som indebærer mindreudgifter på ca. 11 mio. kr. i 2008, og mindreudgifter på ca. 17 mio. kr. i 2009.

  Ændringerne dækker over tidsforskydninger i salg af Slotsgade/Vindegade med ca. 42 mio. kr., negative tillægsbevillinger på ca. 14,3 mio. kr. i 2008, som hovedsageligt vedrører byfornyelsesområdet under By- og Kulturforvaltningen og merudgifter til CTA arenaen under Børn- og Ungeforvaltningen.

  Der medtages desuden en teknisk omplacering fra anlæg til finansforskydninger på ca. 12,7 mio. kr. under Økonomiudvalget, som vedrører delingsaftalen med FynBus, ligesom der afsættes midler til ekstraomkostninger i forbindelse med udbud af Odense Lufthavn på ca. 1 mio. kr. i 2008.

  Ændringerne i 2009 vedrører negativ tillægsbevilling til anlæg på ca. 5,1 mio. kr. vedrørende projekt Falen rundkørsel, der ikke gennemføres. Under samme projekt tilbageføres et beløb på 2 mio. kr. i 2010. Der medtages endvidere konsekvenser af flytning af indtægtskrav på byfornyelsesområdet fra drift til anlæg som følge af ændret konteringspraksis med ca. 7,6 mio. kr. årligt i hvert af årene 2009-12.
 • For det fjerde har revisionsanalysen givet anledning til en ændret periodisering i 2009, som indarbejdes i resultatopgørelsen og det budgetforberende arbejde for budget 2009. Hovedparten af anlægsforskydningen vedrører Kanalforbindelsen, Vandkulturhuset og Musik- og Teaterhus. Samlet set flyttes der for ca. 246 mio. kr. fra 2009, ca. 8 mio. kr. fra 2010 og 26,8 mio. kr. fra 2011. Det fremgår af Økonomiudvalgets budgetopfølgning, at der sker en udvidelse af anlægsniveauet med ca. 280 mio. kr. i 2012. I samlesagen medtages der imidlertid en korrektion på ca. 146,5 mio. kr. for at sikre overensstemmelse mellem tidsplaner og finansieringsforløb for Kanalforbindelsen mv.

Serviceudgifterne og bruttoanlæg

Borgmesterforvaltningen afrapporterer løbende på væksten i serviceudgifterne. Regeringen har tilkendegivet, at en overskridelse af den tilladte vækstramme for kommunerne under ét kan medføre individuel modregning for de kommuner, som ikke har overholdt rammen i 2008.

Den oprindeligt tilladte vækst på 0,8% er nu beregnet til 1,9%, idet der forventes en opjustering af servicerammen i 2008 på grund af midtvejsreguleringen (lov- og cirkulæreprogrammer mv.) samt ændret lønskøn for 2008.

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 1/7 vurderer Borgmesterforvaltningen, at det tilladte udgiftsniveau kan overholdes i 2008. Det bemærkes dog, at der fortsat er områder med forventet udgiftspres, der kan sætte servicerammen under pres i den resterende del af året. Det gælder eksempelvis for anbringelsesområdet, hvor der i øjeblikket pågår en revisionsanalyse.

Det bemærkes samtidig, at regeringen har tilkendegivet i økonomiaftalen, at de vil søge Folketingets tilslutning til en eventuel opjustering af den tilladte serviceudgiftsramme i 2008 på grund af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde. Der foretages en fornyet opfølgning på servicerammen i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1/11.

Som noget nyt indeholder budgetopfølgningen ligeledes en status for udviklingen i bruttoanlægsudgifter. Til trods for markante anlægsforskydninger fra 2008 til 2009 forventes bruttoanlægsrammen for Odense Kommune at være under pres i 2008.

På nuværende tidspunkt forventes Odense Kommune at ligge ca. 55 mio. kr. over de tilladte bruttoanlægsrammer i det vedtagne budget. Det bemærkes samtidig, at Odense Kommune herudover har søgt om dispensation for anlægsprojekter, der er igangsat før lovens ikrafttrædelse, og hvor der derfor foreligger kontraktlige forpligtelser. Der er samlet set søgt om dispensation for ca. 100 mio. kr. i 2008. Velfærdsministeriet behandler i øjeblikket ansøgningen.

Ovennævnte merudgifter er blandt andet en konsekvens af, at der er fremrykket anlægsudgifter fra 2008 til 2009, men Odense Kommune har samtidig tilbageført en række markante anlægsudgifter til kassen, som ikke forbedrer den samlede belastning af bruttoanlægsrammen. Det gælder eksempelvis for Skt. Klemens Plejecenter, hvor der tilbageføres ca. 44 mio. kr. i 2008 og ca. 51 mio. kr. i 2009. Udgifterne til ældreboliger indgår midlertid ikke i opgørelserne af bruttoanlægsrammen.

Fremrykningen af anlæg i 2008 skal ses i lyset af, at bruttoanlægsrammerne på landsplan ikke forventes overskredet i 2008, jf. seneste meldinger fra KL. Det fremgår endvidere af årets økonomiaftale mellem KL og regeringen, at det er parternes forventning, at modregningsmekanismer vedrørende anlægsbudgetter i 2008 ikke vil blive udløst.

Ubrugte lønmidler i forbindelse med forårets konflikt

Borgmesterforvaltningen oplyser, at der automatisk oprettes en teknisk mellemregningskonto under Økonomiudvalget i tilfælde af varslede konflikter. Formålet er at sikre et samlet overblik og en betryggende håndtering af de økonomiske transaktioner, der er forbundet med konflikten, uanset de berørte forvaltningsområder. Transaktionerne omfatter bl.a. uforbrugte lønmidler til de personalegrupper, der indgår i den varslede konflikt, samt afregning for udgifter i forbindelse med nødberedskab.

De seneste opgørelser af mellemregningskontoen viser, at der samlet set er tilbageholdt uforbrugte lønmidler i størrelsesordenen ca. 74,4 mio. kr. for hele Odense Kommune. Konflikten har på tilsvarende måde affødt en række merudgifter svarende til ca. 38,5 mio. kr. Merudgifterne er opgjort af Borgmesterforvaltningen i samråd med de berørte forvaltninger.

Hovedparten af merudgifterne på ca. 18,4 mio. kr. kan henføres til etablering af nødberedskab på sårbare områder. Herudover har der været en række adminstrative merudgifter på ca. 1 mio. kr. til VISMA og porto mv.

På mødet den 23/4 2008 godkendte byrådet endvidere, at der skulle ske tilbagebetaling af forældrebetaling svarende til strejkeperioden. Udgifterne vedrørende tilbagebetaling vurderes at ligge i størrelsesordenen ca. 11,6 mio. kr. for institutionsområdet og ca. 4,8 mio. kr. for skoleområdet.

Endelig har der vist sig en problemstilling i forhold til de institutioner i kommunen, som er underlagt takst- og ydelsesprincipper. Juridisk Kontor har vurderet, at sparede lønkroner i disse institutioner skal føres tilbage til institutionerne, så de kommer til at indgå i den fremadrettede takstberegning. Der skal i denne sammenhæng tilbageføres et beløb på ca. 2,6 mio. kr.

Borgmesterforvaltningen vurderer, at der resterer et beløb på ca. 35,9 mio. kr. på mellemregningskontoen i 2008, efter at der er korrigeret for ovennævnte merudgifter. KompetenceCenter HR, som administrerer mellemregningskontoen, bemærker, at der stadig vil komme reguleringer i de næste par måneder.

Fordelingen på de enkelte forvaltninger vurderes at være i størrelsesorden ca. 3,3 mio. kr. til Ældre- og Handicapforvaltningen, ca. 0,6 mio. kr. til Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og ca. 31,9 mio. kr. til Børn- og Ungeforvaltningen. Herudover kan et mindre beløb henføres til Borgmesterforvaltningen med ca. 70.000 kr.

Borgmesterforvaltningen oplyser, at Odense Kommune har en entydig regnskabspraksis, der tilsiger, at der kun bevilges tillægsbevillinger til dokumenterede merudgifter i løbet af budgetåret. Borgmesterforvaltningen anbefaler derfor, at de uforbrugte lønmidler fra forårets konflikt først anvendes til inddækning af eventuelle merudgifter i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2008. Anbefalingen skal også ses i lyset af den vedtagne sanktionslovgivning og presset på serviceudgiftsrammen i 2008.

Borgmesterforvaltningen anmoder Økonomiudvalget om at træffe en beslutning om midlernes anvendelse og fordeling.

Borgmesterforvaltningen oplyser, at der udarbejdes særskilt sag omhandlende præcisering af gældende økonomistyringsprincipper i forhold til eventuelt fremtidige konflikter.

Midtvejsreguleringen 2008 vedrørende lov- og cirkulæreprogram og Trepartsaftale

Udmøntningen af midlerne fra årets lov- og cirkulæreprogram er koordineret af Borgmesterforvaltningen i samråd med de enkelte forvaltninger. Fordelingen fremgår af indstillingerne. Der lægges i år op til, at kompensationen på ca. 14 mio. kr. fra trepartsaftalerne placeres som en pulje under Økonomiudvalget. Der er en række krav til udmøntningen af midlerne, som bl.a. forudsætter en grundig afdækning af personalemæssige karakteristika og etableringen af beslutningsfora med de faglige hovedorganisationer, ledelses- og medarbejderrepræsentanter. Udmøntningen forventes koordineret af KompetenceCenter HR.

Konsekvenser af de enkelte lov- og cirkulæreændringer fremgår af bilag, der er vedlagt sagen.

Kollektiv trafik

Et enigt By- og Kulturudvalg anbefalede på mødet den 26/8 2008 at meddele en tillægsbevilling til drift for forventede merudgifter i 2008 på driften af kollektiv trafik. Udvalget anbefalede endvidere en principiel drøftelse i byrådet af løsningsmuligheder for den forventede udvikling af driftsudgifter for kollektiv trafik for 2009 og fremover.

Borgmesterforvaltningen har i samråd med By- og Kulturforvaltningen gennemgået det af FynBus fremsendte materiale til dokumentation af forventede merudgifter i 2008. Det vurderes, at der fortsat er usikkerhed om udgiftsniveauet for 2008.

Borgmesterforvaltningen anbefaler derfor, at byrådet anmoder selskabet om at fremsende fyldestgørende og detaljeret dokumentation for forventede merudgifter i 2008. Materialet ønskes godkendt af selskabets revision. Byrådet vil efterfølgende forholde sig til tillægsbevillingsansøgning.

Borgmesterforvaltningen bemærker, at Odense Kommune har valgt en rammestyringsmodel, hvor udvalgene har ansvaret for at sikre, at eventuelle tillægsbevillingsbehov dækkes ind via kompenserende besparelser inden for eget udvalgsområde. Det gælder både for indeværende regnskabsår, og kommende budgetår. Disse principper er samtidig stadfæstet i Odense Kommunes økonomistyringsregler.

Borgmesterforvaltningen bemærker samtidig, at området allerede er tilført den fulde DUT-kompensation for "bortfald af afgiftsfritagelse på diesel" svarende til ca. 4 mio. kr. i 2008, og 13 mio. kr. fra 2009 og frem.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender:
 1. Budgetopfølgningen pr. 1/7 2008 fremsendes til byrådets godkendelse.
 2. Der søges om en samlet tillægsbevilling på 2.298.000 kr. på driftområder med overførselsadgang i 2008.
 3. Der søges om en tillægsbevilling på 23.317.000 kr. på driftområder uden overførselsadadgang.
 4. Der søges om en samlet anlægsbevilling på 47.976.000 kr. i 2008, -230.753.000 kr. i 2009, -7.746.000 kr. i 2010, -34.452.000 kr. i 2011 og 273.148.000 kr. i 2012.
 5. Der søges om en samlet merindtægt på 67.599.000 kr. på det finansielle område. Dette dækker over midtvejsregulering, renter, finansforskydninger, afdrag på lån, finansiering ældreboliger og øvrige skatter samt finansiering omkring salg af Odense Energi i henhold til sagsfremstillingen.
 6. Der søges om tillægsbevilling på i alt 40.650.000 kr. som følge af ændringer i lov- og cirkulæreprogrammet fordelt på udvalgsområder som anført i nedenstående tabel. Tillægsbevillingen finansieres af midtvejsreguleringen af generelle tilskud mv.
  Økonomiudvalget
  14.420.000 kr.
  med overførsel
  14.420.000 kr.
  By- og Kulturudvalget
  4.490.000 kr.
  med overførsel
  4.490.000 kr.
  Ældre- og Handicapudvalget
  12.510.000 kr.
  med overførsel
  12.510.000 kr.
  Arbejdsmarkedsudvalget
  470.000 kr.
  med overførsel
  470.000 kr.
  Socialudvalget
  1.610.000 kr.
  med overførsel
  1.400.000 kr.
  uden overførsel
  210.000 kr.
  Børn - og Ungeudvalget
  7.150.000 kr.
  med overførsel
  7.150.000 kr.
  I alt
  40.650.000 kr.
 7. Restpuljen vedrørende sundhedsområdet på 9.000.000 kr. tilbageføres til kassen fra 2009 og frem.
 8. Der søges om tillægsbevilling på 9.000.000 kr. til udligning af den tekniske ramme til overholdelse af servicerammen i 2008.
 9. Der søges overført 7.799.336 kr. fra driftmidler i 2008 og 2009 til anlægmidler i 2008, heraf er 2.146.068 fra drift i 2008 og 5.653.268 kr. fra drift i 2009, jf. nedenstående tabel. Anlægsbevillingen frigives.
  Anlæg 2008
  Drift 2008
  Anlæg 2009
  Drift 2009
  KompetenceCenter HR - ESDH-personalesager
  1.000.000
  -1.000.000
  0
  0
  Kommunikation - Branding
  1.500.000
  -1.146.068
  0
  -353.932
  KompetenceCenter Øko Lønsomhedsprojekt
  0
  0
  0
  -4.299.336
  Direktørsekretariatet - forebyggelsespuljen
  0
  0
  0
  -1.000.000
  Stadsdirektøren - engangsomkost. udbud Odense Lufthavn
  1.000.000
  0
  0
  0
  KompetenceCenter ØKO - SPM-projekt
  2.100.000
  0
  0
  0
  KompetenceCenter ØKO - videreudvikling ØSⲄ
  2.199.336
  0
  0
  0
  Drift til anlæg i alt
  7.799.336
  -2.146.068
  0
  -5.653.268
 10. Der søges overført 2.264.000 kr. fra driftmidler i 2009 til kassen, jf. nedenstående tabel.
  Drift 2009
  Direktørsekretariatet - Forebyggelsespuljen
  848.000
  Juridisk kontor - Risikostyring
  980.000
  Juridisk kontor - Retssager
  436.000
  Tilgang til kassen
  2.264.000
 11. Det indstilles, at der budgetlægges med driftsforskydninger på 66.658.000 kr. i 2009 og teknisk ramme til overførsler under Økonomiudvalget på 10.972.000 kr. samt 230.753.000 kr. på anlæg i det tekniske budgetforslag.
 12. Der indstilles en ændring i periodiseringen på anlæg på -146.500.000 kr. i 2012 for at bringe overensstemmelse mellem tidsplaner og finansieringsforløb for Kanalforbindelsen mv.
 13. Det indstilles, at Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget overfører driftsmidler i 2009 til anlæg i 2008 på henholdsvis 11.346.000 kr. og 9.035.000 kr.
 14. Det indstilles, at den indarbejdede nettoramme til forventede driftoverførsler på 4.696.000 kr. i 2009 i By- og Kulturudvalget genbevilges.
 15. Det anbefales, at byrådet anmoder FynBus om at fremsende fyldestgørende og detaljeret dokumentation for forventede merudgifter i 2008. Materialet ønskes godkendt af selskabets revision. Byrådet vil efterfølgende forholde sig til en eventuel tillægsbevillingsansøgning.Borgmesterforvaltningens anbefaling vedrørende FynBus godkendes. Økonomiudvalget anbefaler, at Borgmesterforvaltningen anmodes om at fremskaffe fyldestgørende og detaljeret dokumentation fra FynBus vedrørende forventede merudgifter i 2008 og i det forventede budgetforslag 2009. Økonomiudvalget ønsker, at det fremsendte materiale indeholder en revisionspåtegning fra Odense Kommunes egen revision. Eventuelle merudgifter i forbindelse med revisionens inddragelse medtages i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1/11.
 16. Økonomiudvalget godkender nedenstående fordeling af tilbageholdte lønmidler. Fordelingen finansieres af mellemregningskontoen under Økonomiudvalget. Eventuelle reguleringer medtages i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1/11.

  Mellemregningskontoen omplaceres med 31.976.850 kr. til Børn- og Ungeudvalget til de i budgetopfølgningen konstaterede merudgifter, 3.293.449 kr. til Ældre- og Handicapudvalget, 571.028 kr. til Socialudvalget og 68.795 kr. til Borgmesterforvaltningen. Herudover foretages en omplacering til Børn- og Ungeudvalget på i alt 16.478.738 kr. til inddækning af merudgifter forbundet med tilbagebetaling af forældrebetaling vedrørende institutionsområdet og skoleområdet, jævnfør Byrådsbeslutningen den 23. april. Endelig omplaceres midler til inddækning i henhold til takst- og ydelsesprincipper med 480.509 kr. til Ældre- og Handicapudvalget, 688.624 kr. til Socialudvalget og 1.511.102 kr. til Børn- og Ungeudvalget.


Økonomiudvalgetanbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling, herunder tilføjelse til indstillingens pkt. o og et nyt pkt. p med følgende ordlyd:

Supplement til pkt. o:

"Borgmesterforvaltningens anbefaling vedrørende FynBus godkendes. Økonomiudvalget anbefaler, at Borgmesterforvaltningen anmodes om at fremskaffe fyldestgørende og detaljeret dokumentation fra FynBus vedrørende forventede merudgifter i 2008 og i det forventede budgetforslag 2009. Økonomiudvalget ønsker, at det fremsendte materiale indeholder en revisionspåtegning fra Odense Kommunes egen revision. Eventuelle merudgifter i forbindelse med revisionens inddragelse medtages i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1/11."

Nyt pkt. p:

"Økonomiudvalget godkender nedenstående fordeling af tilbageholdte lønmidler. Fordelingen finansieres af mellemregningskontoen under Økonomiudvalget. Eventuelle reguleringer medtages i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1/11.

Mellemregningskontoen omplaceres med 31.976.850 kr. til Børn- og Ungeudvalget til de i budgetopfølgningen konstaterede merudgifter, 3.293.449 kr. til Ældre- og Handicapudvalget, 571.028 kr. til Socialudvalget og 68.795 kr. til Borgmesterforvaltningen. Herudover foretages en omplacering til Børn- og Ungeudvalget på i alt 16.478.738 kr. til inddækning af merudgifter forbundet med tilbagebetaling af forældrebetaling vedrørende institutionsområdet og skoleområdet, jævnfør Byrådsbeslutningen den 23. april. Endelig omplaceres midler til inddækning i henhold til takst- og ydelsesprincipper med 480.509 kr. til Ældre- og Handicapudvalget, 688.624 kr. til Socialudvalget og 1.511.102 kr. til Børn- og Ungeudvalget."

Rådmand Erik Simonsen deltog ikke i mødet.

BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Borgmesterforvaltningen fremsender Odense Kommunes samlede budgetopfølgning pr. 1/7 2008 til byrådets godkendelse. Budgetopfølgningen er sammenskrevet af Borgmesterforvaltningen på baggrund af udvalgsdagsordenerne.

Økonomiudvalget har behandlet budgetopfølgningen på mødet den 20/8 2008, mens fagudvalgene har behandlet budgetopfølgningen for deres respektive sagsområder på mødet den 26/8 2008.

Der søges om samlede tillægsbevillinger på drifts- og anlægsområderne samt de finansielle områder. Det fremgår af de enkelte udvalgssager, hvorledes tillægsbevillingerne skal fordeles på udvalg.

Indstillinger og beslutninger fra de enkelte udvalgsdagsordener er gengivet nedenfor. Der er vedlagt et bilag til sagen, som opsummerer de samlede økonomiske konsekvenser.

Økonomiudvalget

Borgmesterforvaltningenindstiller, at Økonomiudvalget godkender:

 1. Budgetopfølgningen pr. 1/7 2008 fremsendes til byrådets orientering.
 2. Det indstilles, at den af byrådet pålagte ramme til overførsel af drift og anlæg i 2008 udmøntes i overensstemmelse med sagsfremstillingen, således at der samlet set søges overført og genbevilget 35.277.000 kr. på drift og 34.955.000 kr. på anlæg.
 3. Det indstilles, at der foruden den pålagte ramme vedrørende anlæg søges overført og genbevilget 23.436.000 kr. vedrørende mindreudgifter samt 42.010.000 vedrørende mindreindtægter i 2009.
 4. Som følge af det ændrede lønskøn søges der om følgende budgetomplacering:


 5. Restpuljen på 9.000.000 kr. vedrørende sundhedsområdet (drift) indstilles tilbageført til kassen.
 6. Det indstilles til udvalgets godkendelse, at der med baggrund i revisionsanalysen indarbejdes følgende anlægsændringer på udvalgets område, -136.000.000 kr. i 2009, -68.000.000 kr. i 2010, -76.800.000 kr. i 2011 og 280.800.000 kr. i 2012.
 7. På området finansforskydninger indstilles der bevilget en udgift på 2.491.000 kr. i forbindelse med domsafsigelse den 10/6 2008 vedrørende uafhentede feriepenge. Finansforskydningen finansieres af kassen.
 8. Det fremrykkede anlægsbeløb på 1.500.000 kr. vedrørende Kanalforbindelsen mv. frigives.
 9. Det i budgettet for 2008 afsatte rådighedsbeløb vedrørende anlæg på 1.000.000 kr. til Digitalisering søges frigivet.
 10. Restpuljen vedrørende kommunalreformen på 12.712.000 kr. (delingsaftalen med FynBus) søges overført fra anlæg til finansforskydninger. Rammebeløbet for anlægsoverførsler til 2009 på Økonomiudvalgets område tilpasses i overensstemmelse med denne ændring.
 11. Der indstilles godkendt tekniske korrektioner og budgetneutrale budgetomplaceringer vedrørende barselsudligningsfonden, overdragelse af egenkapitaler til Odense Kommune fra henholdsvis Odense Turistforening og Odense Erhvervsråd, midler til selskabsteamet finansieret af udbytte fra Odense Renovationsselskab, omplacering af intern husleje vedrørende Fyns Erhvervsservice samt omplacering af lønbudget fra Borgmesterforvaltningen til Ældre- og Handicapafdelingen. Korrektionerne og omplaceringerne er specificeret i sagsfremstillingen.
 12. Den under Økonomiudvalget afsatte overførselsramme på 64.671.000 kr. vedrørende anlæg overføres til udmøntning som et led i den samlede budgetopfølgningssag for Odense Kommune pr. 1/7 2008.

Økonomiudvalgethar på mødet den 20/8 2008 anbefalet indstillingen.


By- og Kulturudvalget

By- og Kulturforvaltningenindstiller til udvalget, at byrådet godkender:
 1. Budgetopfølgningen pr. 1/7 2007 fremsendes til byrådets orientering.
 2. Der søges om tillægsbevilling til drift på i alt 15.186.000 kr. fordelt på budgetområde 2.2, Plan og byg, med 15.986.000 kr. og -800.000 kr. på budgetområde 2.4, Natur, miljø og trafik.
 3. Den af byrådet pålagte ramme til overførsler af drift og anlæg i 2008 udmøntes i overensstemmelse med sagsfremstillingen, således at der samlet set søges overført og genbevilget 8.842.000 kr. vedrørende anlæg.
 4. Der søges foruden den pålagte ramme overført og genbevilget 32.654.000 kr. vedrørende anlægsrammen, der udmøntes med 22.990.000 kr. i 2009 og 9.664.000 kr. i 2010.
 5. Der søges om tillægsbevilling til anlæg på i alt -12.759.000 kr. fordelt på budgetområde 2.2, Plan og Byg, -14.909.000 kr., 2.3, Kulturaktiviteter, 2.393.000, 2.4, Natur, miljø og trafik, -1.384.000 kr. samt 2.6, Museer, 1.141.000 kr.
 6. Der søges om negativ tillægsbevilling til anlæg, budget 2009, på 5.127.000 kr. vedrørende projekt Falen rundkørsel, der ikke gennemføres.
 7. Der søges om fremrykning af anlægsarbejder vedrørende jordforsyningsaktiviteter samt asfaltslidlag, fortovsrenovering og vintertjenesteanskaffelser fra 2009 til 2008 på i alt 16.500.000 kr.
 8. Der søges om negativ tillægsbevilling til 2009 og 2010 vedrørende byfornyelsesaktiviteter på 5.000.000 kr. i 2009 og 2.000.000 kr. i 2010.

By- og Kulturudvalgethar på mødet den 26/8 2008 anbefalet indstillingen.

Udvalgsmedlem Thomas Funding deltog ikke i mødet.


Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapforvaltningenindstiller til udvalget, at byrådet godkender:
 1. Budgetopfølgningen pr. 1/7 fremsendes til byrådets orientering.
 2. Den af byrådet pålagte ramme til overførsel af drift i 2008 udmøntes i overensstemmelse med sagsfremstillingen i byrådssagen den 9/4 således, at der samlet set på driften søges overført og genbevilget 16.965.000 kr. fra 2008 til 2009.
 3. Afsatte budgetbeløb til Skt. Klemens Plejecenter tilbageføres til kassen, og øvrige forskydninger mellem årene overføres fra 2008 til 2009 i henhold til anlægsoversigt i sagsfremstillingen.
 4. Den indarbejdede nettoramme til forventet anlægsoverførsel på 15.554.000 kr. nulstilles, idet beløbet ikke skal genbevilges i 2009.
 5. Der foretages en korrektion på 252.254 kr. på Ældre- og Handicapudvalgets budget vedrørende elevadministration. Reduktionen modsvares af korrektion på Økonomiudvalgets budget.
 6. Der foretages en reduktion på 1.469.865 kr. på Ældre- og Handicapudvalgets budget vedrørende intern husleje. Reduktionen modsvares af korrektion på By- og Kulturudvalgets budget.

Ældre- og Handicapudvalgethar på mødet den 26/8 2008 anbefalet indstillingen.

Udvalgsmedlem Torben Hangaard deltog ikke i mødet.


Socialudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningenindstiller til Socialudvalget, atbyrådetgodkender:

 1. Budgetopfølgning pr. 1/7 2008 fremsendes til byrådets orientering.

  Socialudvalget, områder uden overførselsadgang
 2. En tillægsbevilling på 800.000 kr. til driftssikring af boligbyggeri mv. på områder uden overførselsadgang på budgetområde 4.3, Socialcentret.
 3. En tillægsbevilling på 14.724.000 kr. til førtidspension på områder uden overførselsadgang på budgetområde 4.5, Ydelsescentret.

  Socialudvalget, områder med overførselsadgan:
 4. Der søges overført 11.346.000 kr. fra driftsmidler i 2007 til anlægsprojekter i 2008.
 5. Den af byrådet pålagte ramme til overførsel af driftsudgifter i 2008 udmøntes i overensstemmelse med sagsfremstillingen, således at der samlet set søges overført og genbevilget 1.410.000 kr. fra 2008 til 2009.
 6. Omplacering af 110.000 kr. på områder med overførselsadgang vedrørende Telefonomstilling fra budgetområde 4.2, Borgerservicecenter til Odense Brandvæsen under Borgmesterforvaltningen.

  Socialudvalget, budgetneutrale omplaceringer

  Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, atØkonomiudvalgetgodkender:
 7. Budgetneutrale omplaceringer på i alt 3.109.000 kr. mellem Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget på områder med overførselsadgang.

Socialudvalgethar på mødet den 26/8 2008 anbefalet indstillingen.


Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningenindstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, atbyrådetgodkender:

 1. Budgetopfølgning pr. 1/7 2008 fremsendes til byrådets orientering.

  Arbejdsmarkedsudvalget, områder uden overførselsadgang
 2. En tillægsbevilling på 6.000.000 kr. til kommunale fleksjobs på områder uden overførselsadgang på budgetområde 6.1, Jobcenter.
 3. En negativ tillægsbevilling på 2.941.000 kr. til kontanthjælp på områder uden overførselsadgang på budgetområde 6.2, Ydelsescentret.
 4. En negativ tillægsbevilling på 3.880.000 kr. til ledighedsydelse på områder uden overførselsadgang på budgetområde 6.2, Ydelsescentret.
 5. En tillægsbevilling på 465.000 kr. til introduktionsydelse på områder uden overførselsadgang på budgetområde 6.2, Ydelsescentret.
 6. En tillægsbevilling på 7.728.000 kr. til sygedagpenge på områder uden overførselsadgang på budgetområde 6.2, Ydelsescentret.

  Arbejdsmarkedsudvalget, områder med overførselsadgang
 7. Der søges overført 9.035.000 kr. fra driftsmidler i 2007 til anlægsprojekter i 2008.
 8. Den af byrådet pålagte ramme til overførsel af driftsudgifter i 2008 udmøntes i overensstemmelse med sagsfremstillingen, således at der samlet set søges overført og genbevilget 4.076.000 kr. fra 2008 til 2009.

  Arbejdsmarkedsudvalget, budgetneutrale omplaceringer

  Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, atØkonomiudvalgetgodkender:
 9. Budgetneutrale omplaceringer på i alt 3.109.000 kr. mellem Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget på områder med overførselsadgang.
Arbejdsmarkedsudvalgethar på mødet den 26/8 2008 anbefalet indstillingen.

Udvalgsmedlem Vivi Kier deltog ikke i mødet.


Børn- og Ungeudvalget

Børn- og Ungeforvaltningenindstiller til udvalget, atbyrådetgodkender:
 1. Den kommenterede forbrugsopgørelse fremsendes til byrådets orientering.
 2. Der foretages en budgetneutral budgetomplacering fra Børn- og Ungeforvaltningen til By- og Kulturforvaltningen vedrørende intern husleje for Ørbækvej 100 på 1.636.000 kr. Reduktionen modsvares i By- og Kulturforvaltningens budget.
 3. Ud over punkt f søges der om overførsel af anlægsmidler på i alt 9.797.000 kr. med henblik på genbevilling i 2009. Overførslerne fordeler sig på følgende budgetområder:
  5.2 Skoler
  -9.549.000 kr.
  5.3 Dagpleje og daginstitutioner
  500.000 kr.
  5.4 Fritid
  18.846.000 kr.
 4. På anlægsområdet søges der om tillægsbevilling på 1.677.000 kr. til CTA.

  Børn- og Ungeforvaltningenindstiller, atudvalgetgodkender:
 5. Den af byrådet pålagte ramme til overførsel af drift i 2008 udmøntes i overensstemmelse med sagsfremstillingen, således at der samlet set søges genbevilget 24.598.000 kr. i 2009.
 6. Den af byrådet pålagte ramme til overførsel af anlæg i 2008 udmøntes i overensstemmelse med sagsfremstillingen, således at der samlet set søges genbevilget 48.003.000 kr. i 2009. Genbevillingen fordeler sig på følgende budgetområder:
  5.2 Skoler
  24.856.000 kr.
  5.3 Dagpleje og daginstitutioner
  21.010.000 kr.
  5.4 Fritid
  2.312.000 kr.
  5.5 Børn- og familie
  175.000 kr.
 7. Der indarbejdes med baggrund i revisionsanalysen følgende anlægsændringer på udvalgets område til budget 2009 og tilhørende overslagsår 2010-2012: -110.000.000 kr. i 2009, .000.000 kr. i 2010 og .000.000 kr. i 2011 mv.

Børn- og Ungeudvalgethar på mødet den 26/8 2008 anbefalet indstillingens pkt. a-d og godkendt indstillingens pkt. e-g.


Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.

Der vedlægges resultatopgørelse, opsummering af de samlede Økonomiske konsekvenser samt lov- og cirkulæreprogrammet.
Resultatopgørelse_2008090209253200.pdfIndstillinger0107_2008090213034300.pdfLovog cirkulære09_2008090209253202.pdf


2. Sundhedsaftaler mellem Odense Kommune og Region Syddanmark.
Åbent - 00.01.00A00 - 2008/040940


SAGSRESUMÉ

I sundhedslovens § 205 er det fastlagt, at Regionsrådet og Odense Byråd skal indgå sundhedsaftaler om varetagelsen af opgaver på sundhedsområdet.

Formålet med sundhedsaftalerne er at sikre samordning og sammenhæng for
de patientforløb, der går på tværs af de to myndighedsniveauer, region og kommune. Sundhedsaftalerne er således grundlaget for samarbejdet mellem kommunen, regionen og almen praksis.

Odense Kommunes sundhedsaftaler består af en grundaftale, der er fælles for alle 22 kommuner i Region Syddanmark, og specifikke aftalepunkter, der kun er gældende for Odense Kommune og Region Syddanmark.

Odense Byråd vedtog i marts 2007 første generation af Odense Kommunes sundhedsaftaler, hvorefter de blev godkendt af Sundhedsstyrelsen i maj 2007 på betingelse af, at Odense Kommune senest den 1/10 2008 skulle fremsende reviderede første generations sundhedsaftaler til godkendelse i Sundhedsstyrelsen. I efteråret 2007 og i første kvartal af 2008 har man på tværs af kommunerne og Region Syddanmark udarbejdet et udkast til reviderede grundaftaler, og ligeledes har Odense Kommune og Region Syddanmark/Odense Universitetshospital på et administrativt plan drøftet et udkast til reviderede specifikke aftalepunkter.

Den 9/6 2008 fandt der politiske forhandlinger sted mellem Region Syddanmark og Odense Kommune, hvor de reviderede første generations sundhedsaftaler blev endeligt forhandlet på plads. Dog lykkedes det ikke Odense Kommune at indgå aftaler med Region Syddanmark om fælles finansiering af en række kommunale tilbud, eksempelvis to observationspladser i sammenhæng med døgnrehabiliteringen på Solgården eller i Sanderum til at forebygge uhensigtsmæssige akutte indlæggelser.

Det vurderes dog, at det materiale, der ligger som beslutningsgrundlag, er en god ramme for et godt samarbejde mellem Odense Kommune og Region Syddanmark om sammenhængende forløb for borgerne.

Efter behandlingen i Odense Byråd og Regionsrådet fremsendes de reviderede første generations sundhedsaftaler til endelig godkendelse i Sundhedsstyrelsen.

Til byrådets medlemmer vedlægges et bilag, som er et oversigtsdokument over de aftaler, som Odense Kommunes reviderede første generations sundhedsaftaler omhandler.

Selve grundaftalen og de specifikke aftalepunkter (cirka 300 sider) er kun tilgængelige i elektronisk form.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
indstiller på vegne af den tværgående projektgruppe vedrørende sundhedsaftalerne, at byrådet godkender Odense Kommunes reviderede første generations sundhedsaftaler med Region Syddanmark.

Økonomiudvalgetanbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Erik Simonsen deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

I sundhedslovens § 205 er det fastlagt, at Regionsrådet og Odense Byråd skal indgå sundhedsaftaler om varetagelsen af opgaver på sundhedsområdet.

Formålet med sundhedsaftalerne er at sikre samordning og sammenhæng for de borgerforløb, der går på tværs af de to myndighedsniveauer, region og kommune. Sundhedsaftalerne er således grundlaget for samarbejdet mellem kommunen, regionen og almen praksis.

Bekendtgørelsen opstiller seks obligatoriske områder, der skal indgås sundhedsaftaler om:
 1. Udskrivningsforløb for svage, ældre patienter
 2. Indlæggelsesforløb
 3. Genoptræningsområdet
 4. Hjælpemiddelområdet
 5. Forebyggelse og sundhedsfremme, herunder den patientrettede forebyggelse
 6. Indsatsen for mennesker med sindslidelser.

Endvidere er sundhedsaftalerne i Region Syddanmark suppleret med fire øvrige sundhedsaftaler:
 • Aftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark
 • Aftale om dokumentation af aktivitet
 • Aftale om indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark
 • Aftale om it-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation.

Odense Kommunes sundhedsaftaler består af en grundaftale, der er fælles for alle 22 kommuner i Region Syddanmark, og specifikke aftalepunkter, der kun er gældende for Odense Kommune og Region Syddanmark.

Odense Byråd vedtog i marts 2007 første generation af Odense Kommunes sundhedsaftaler, hvorefter de blev godkendt af Sundhedsstyrelsen i maj 2007 på betingelse af, at Odense Kommune senest den 1/10 2008 skulle fremsende reviderede første generations sundhedsaftaler til godkendelse i Sundhedsstyrelsen. I efteråret 2007 og i første kvartal af 2008 har man på tværs af kommunerne og Region Syddanmark udarbejdet et udkast til reviderede grundaftaler, og ligeledes har Odense Kommune og Region Syddanmark/Odense Universitetshospital på et administrativt plan drøftet et udkast til reviderede specifikke aftalepunkter.

Den 9/6 2008 fandt der politiske forhandlinger sted mellem Region Syddanmark og Odense Kommune. Borgmester Jan Boye var politisk forhandlingspart for Odense Kommune. En lang række af sundhedsaftalerne var der på forhånd opnået enighed om mellem Region Syddanmark og Odense Kommune, men de sundhedsaftaler, som ikke var afklaret, blev forhandlet på plads den 9/6, herunder:
 • Der blev indgået en sundhedsaftale om, at i stedet for Region Syddanmarks foreslåede varslingsfrister i forbindelse med udskrivninger vil der blive udarbejdet en aftale om fælles udskrivningsplanlægning. Den fælles udskrivningsplanlægning vil blive udarbejdet i en fælles regional/kommunal arbejdsgruppe.
 • Der blev indgået en sundhedsaftale om, at Region Syddanmark stiller lokaler til rådighed på Odense Universitetshospital for Odense Kommunes Formidlingsenhed.
 • Der blev indgået en sundhedsaftale om, at Region Syddanmark viderefører og finansierer ordningen om sorggrupper for forældre, der mister foster i en sen graviditet eller føder dødfødte.
 • Der blev indgået en sundhedsaftale om, at Region Syddanmark fremadrettet finansierer den behandling, der foretages i Odense Kommunes Præventionsklinik.
 • I forhold til terminale patienters sygehusophold blev der indgået en sundhedsaftale om, at patienten af det relevante sygehus tildeles en stamafdeling og adgang til åben indlæggelse, dvs. patienten kan selv henvende sig og begære sig indlagt. Endvidere informerer sygehuset patienten om muligheden for forlængelse af sygehusopholdet i en begrænset periode.
 • Der blev indgået sundhedsaftale om, at finansieringen af Odense Kommunes laborantordning for svært bevægelseshæmmede i eget hjem eller i plejeboliger fortsætter uændret mellem Odense Kommune og Region Syddanmark, men at Odense Kommunes to medarbejdere, der varetager opgaven, overgår til Odense Universitetshospital.

Det lykkedes ikke Odense Kommune at indgå aftaler med Region Syddanmark om fælles finansiering af en række kommunale tilbud, eksempelvis to observationspladser i sammenhæng med døgnrehabiliteringen på Solgården eller i Sanderum til at forebygge uhensigtsmæssige akutte indlæggelser.

Det vurderes dog, at Odense Kommunes reviderede første generations sundhedsaftaler er en god ramme for et godt samarbejde mellem Odense Kommune og Region Syddanmark om sammenhængende forløb for borgerne.

Efter behandlingen i Odense Byråd og Regionsrådet fremsendes de reviderede første generations sundhedsaftaler til endelig godkendelse i Sundhedsstyrelsen.
Til byrådets medlemmer vedlægges et bilag, som er et oversigtsdokument over de aftaler, som Odense Kommunes reviderede første generations sundhedsaftaler omhandler.

Selve grundaftalen og de specifikke aftalepunkter (cirka 300 sider) er kun tilgængelige i elektronisk form.


Økonomi

Der er i opgave- og strukturreformen eller i økonomiaftalerne ikke afsat penge til implementering af sundhedsaftalerne, og der følger heller ikke finansiering med fra region til kommune, idet det ikke har været muligt for Odense Kommune at indgå aftaler med Region Syddanmark om medfinansiering af kommunale tilbud. Finansieringen af de reviderede første generations sundhedsaftaler skal findes på anden vis. Ekstern finansiering er en mulighed, og Forebyggelsespuljen kan midlertidigt også finansiere en mindre del af forebyggelsestilbuddene. Endvidere er der indgivet budgetforslag vedrørende sundhedsaftalerne for budgettet for 2009.

Odense Kommune har meddelt Region Syddanmark, at hvis der ikke tilføres yderligere økonomiske ressourcer til området, vil det medføre, at nogle af de reviderede første generations sundhedsaftaler ikke kan gennemføres, eller at de må gennemføres på et lavere ambitionsniveau.


Administrative konsekvenser

Det har ikke været muligt at opgøre de samlede administrative konsekvenser. Udarbejdelsen af de sundhedsaftaler, der nu er til godkendelse, har kostet ganske betydelige ressourcer i forvaltningerne. Der må forventes et ret stort pres på administrationerne, når de enkelte aftaler skal gennemføres.

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler.pdf- Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler.pdfGrundaftale.pdf- Grundaftale.pdfBilag til grundaftale.pdf- Bilag til grundaftale.pdfOdense Kommunes specifikke aftalepunkter pr. 26-08-2008.pdf- Odense Kommunes specifikke aftalepunkter pr. 26-08-2008.pdf


3. Beretning nr. 226, afsluttende beretning for regnskabsår 2007.
Åbent - 00.01.00K01 - 2008/031407


SAGSRESUMÉ

BDO Kommunernes Revision har fremsendt revisionsberetning nr. 226, afsluttende revision af regnskabet for 2007, hvori revisionen klarlægger, om udvalgte forretningsområder administreres i overensstemmelse med politiske beslutninger og gældende love. Heri indgår også en vurdering af, om administrationen foregår fornuftigt.

Den udførte revision har givet anledning til bemærkninger under områderne Pilotjobcenter Odense, Sygedagpenge - temarevision, Fleksjobområdet og hensatte pensionsforpligtelser.


INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen
indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, at byrådet godkender de i sagsfremstillingen anførte bemærkninger fra forvaltningen til revisionsberetning nr. 226.

Arbejdsmarkedsudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Vivi Kier deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Borgmesterforvaltningenindstiller, at revisionsberetning nr. 226 vedrørende Odense Kommunes samlede regnskab for 2007 fremsendes til byrådets godkendelse, og at byrådet dermed endeligt godkender Odense Kommunes regnskab for 2007.

Økonomiudvalgetanbefaler Arbejdsmarkedsudvalgets og Borgmesterforvaltningens indstillinger.

Rådmand Erik Simonsen deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

BDO Kommunernes Revision har fremsendt revisionsberetning nr. 226, revision af regnskabet for 2007, hvori revisionen klarlægger, om udvalgte forretningsområder administreres i overensstemmelse med politiske beslutninger og gældende love. Heri indgår også en vurdering af, om administrationen foregår fornuftigt.

Revisionen har givet anledning til følgende bemærkninger:
  "Pilotjobcenter Odense

  Ved revision af personsager konstaterede vi væsentlige fejl i den lovbestemte opfølgning på det individuelle kontaktforløb i næsten halvdelen af de reviderede sager vedrørende forsikrede ledige.

  På baggrund af fejlniveauet for 2007 har vi i juli måned 2008 udført en supplerende revision, hvor vi har gennemgået et antal sager fra 2008.

  Denne revision viste en klar forbedring af sagsbehandlingen på området, idet vi kunne konstatere, at opfølgningen på de individuelle kontaktforløb i al væsentlighed er sket rettidigt. Det er derfor vores vurdering, at kommunen har iværksat tiltag, der kan sikre opfølgning i henhold til lovgivningens bestemmelser.

  Vi skal anbefale, at der fastholdes ledelsesmæssig fokus på overholdelse af de gældende regler for opfølgning på de individuelle kontaktforløb.

  Sygedagpenge - temarevision

  Den lovbestemte temarevision viste, at sygedagpengeområdet ikke i hele 2007 har været administreret fuldt ud efter de gældende regler, opfølgning mv.

  I 2007 er der taget en række initiativer til opstramning af blandt andet procedurerne for rettidig opfølgning, og de tidsmæssige overskridelser af tidsfristerne er da også reduceret i forhold til 2006.

  En række af de igangsatte initiativer får først deres fulde virkning i slutningen af 2007 og i starten af 2008 og slår således ikke fuldt igennem i den udførte sagsrevision for 2007.

  Det er fortsat vores opfattelse, at der er behov for et forbedret ledelsesmæssigt tilsyn med styringen af opfølgningen i dagpengesagerne - herunder de seneste iværksatte procedurer - så det sikres, at opfølgningen gennemføres rettidigt, både af hensyn til borgernes retssikkerhed og mulighederne for at opnå statsrefusion af dagpengeudgifterne.

  Fleksjobområdet

  Den lovbestemte revision af området viste, at revisionen af 127 nytilkendelser af fleksjob ikke gav anledning til væsentlige fejl og mangler. Derimod var der i 20 af 103 reviderede sager vedrørende revurdering af løbende sager væsentlige mangler, der kan medføre mistet statsrefusion.

  Kommunen har i 2007 gennemført en organisationsændring og har tilført yderligere ressourcer for at skabe basis for en rettidig og korrekt sagsbehandling fremover.

  Vi skal anbefale, at kommunen fastholder en tæt ledelsesmæssig opmærksomhed omkring behandlingen af fleksjobsager, herunder overholdelse af de gældende tidsfrister for revurdering, både af hensyn til borgernes retssikkerhed og risikoen for i disse sager at miste statsrefusion i en flerårig periode.

  Hensatte pensionsforpligtelser

  I henhold til Velfærdsministeriets regler skulle der i regnskabet for 2007 ske en regulering af de hensatte forpligtelser på tjenestemandsområdet, hvilket Odense Kommune ikke har foretaget.

  Vi kan ikke udtale os om den beløbsmæssige betydning af kommunens omkostningsregnskab og balance i årsregnskabet som følge af den manglende regulering. Årsagen hertil er, at kommunen ikke kender samtlige faktorer for beregningsgrundlaget vedørende reguleringen.

  Odense Kommune har ifølge det oplyste nedsat en arbejdsgruppe, der bl.a. skal sikre en korrekt opgørelse af den manglende regulering. Arbejdet færdiggøres i 2008, og regnskabet for 2008 vil derfor vise ændringen i pensionsforpligtelsen for såvel 2007 som 2008"

Besvarelse fra kommunen

Pilotjobcenter Odense

Social- og Arbejdsmarksforvaltningen anerkender revisionens bemærkninger vedørende problemer i 2007 med den lovbestemte opfølgning på det individuelle kontaktforløb vedrørende forsikrede ledige.

Forvaltningen har fra efteråret 2007 iværksat en række tiltag med henblik på at rette op på opfølgningen i sagerne på området. Tiltagene har medført synlige forbedringer, hvilket revisionen også har konstateret ved deres særlige gennemgang i juli måned 2008.

Som det fremgår i revisionsberetningen, har 2007 været et turbulent opstartsår for jobcentret. Bl.a. har pilotjobcenter Odense i perioden maj-oktober 2007 været uden arbejdsmarkedschef/daglig leder til dels at varetage de af staten overdragne statslige ordinære driftsopgaver og funktioner, dels at bidrage til de mange organisatoriske, tekniske og faglige fusionsprocesser.

Der arbejdes fortsat med disse processer, og i den forbindelse vil der bl.a. være stor ledelsesmæssig fokus på rettidigheden i sagsbehandlingen.

Sygedagpenge - temarevision

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anerkender revisionens bemærkninger vedrørende problemer i 2007 med rettidig opfølgning i sygedagpengesagerne.

Forvaltningen har igennem længere tid haft særlig fokus på sygedagpengeområdet, bl.a. gennem varetagelsen af sygedagpengestrategien fra 2006, som løbende er tilpasset i både 2007 og 2008. Denne særlige fokus har betydet, at det er lykkedes forvaltningen i 2007 at holde nettoudgifterne til sygedagpenge på noget lavere niveau end landsgennemsnittet.

Der har dog i 2007 været rekrutteringsproblemer på området, hvilket har medført vakante stillinger igennem en længere periode. Dette har været en medvirkende årsag til problemerne med rettidig opfølgning.

I forhold til fremtiden arbejder forvaltningen fortsat med justeringer af sygedagpengestrategien således, at den tilpasses de nye udfordringer på området. Bl.a. ligger der en stor udfordring i at imødegå den landsdækkende tendens med store stigninger i antallet af sygemeldte, herunder på de offentlige arbejdspladser.

Herudover vil en snarlig indførelse af et it-system til brug i sagsbehandlingen være medvirkende til at sikre korrekt sagsbehandling på området, herunder rettidig opfølgning i sagerne.

Fleksjobområdet

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen anerkender revisionens bemærkninger vedrørende problemer i 2007 med vurdering af sager, hvor der udbetales ledighedsydelse.

Som revisionen har anført, har forvaltningen gennemført en organisationsændring på området, herunder øget den ledelsesmæssige fokus på området. Det er forvaltningens opfattelse, at organisationsændringerne, herunder de nye forretningsgange, organisationsændringen har medført, fremadrettet vil sikre en korrekt og rettidig revurdering af sagerne.

Hensatte pensionsforpligtelser

Borgmesterforvaltningen anerkender revisions bemærkninger og henviser til Note 14 iOdense Kommunes regnskab for 2007, hvoraf følgende fremgår:
  "Med henblik på at sikre det retvisende billede i udviklingen i pensionsforpligtelsen, vil ændringer i forpligtelsen fremover blive medtaget i omkostningsregnskabet. Det betyder, at forpligtelsen årligt tillægges pensionsret optjent af erhvervsaktive tjenestemænd og fradrages løbende udbetalinger til pensionerede tjenestemænd.

  Der er i kommunen nedsat en arbejdsgruppe med henblik på tilrettelæggelse af procedure for opgørelse af lønsummer vedrørende tjenestemænd fra lønsystemet og konteringspraksis på området. Dette arbejde færdiggøres i regnskabsår 2008, og regnskabet for 2008 vil derfor vise ændringen i pensionsforpligtelsen for såvel 2007 som 2008."


Økonomi

Der henvises til sagsfremstillingen.


Administrative konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.

odense kommune endelig beretning 2908.pdf


4. Årsrapport vedrørende klagesager fra klagerådet for hjemmehjælpsområdet i Odense Kommune, tilsynsbesøg på plejehjem/-centre i Odense Kommune samt foranstaltninger vedrørende magtanvendelse i 2007.
Åbent - 16.00.00K09 - 2005/01848


SAGSRESUMÉ

Ældre- og Handicapforvaltningen har, jf. vedtægter for Klagerådet for hjemmehjælpsområdet i Odense Kommune, § 151 i lov om social service samt § 15 i bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten, udarbejdet vedlagte årsberetninger vedrørende klagesager, tilsynsbesøg på plejehjem/-centre samt magtanvendelsesforanstaltninger i Odense Kommune for 2007.

Klagesager

Der er indkommet 33 klagesager i 2007, hvilket er 21 sager mere end i 2006. Sagerne har hovedsageligt vedrørt klager over bevilling af hjælp og støtte til praktiske opgaver i hjemmet. Klagerådet har heraf behandlet 20 sager, hvoraf Ældre- og Handicapudvalget har behandlet 13 sager. 7 sager er bortfaldet før klagerådets behandling, og 2 sager er bortfaldet efter klagerådets behandling. 11 sager er overført til behandling i Ældre- og Handicapudvalget i 2008, heraf 8 sager, der forinden skulle behandles i klagerådet. Klagerådet var enig i 14 sager, og 2 sager blev hjemvist til revurdering, og Ældre- og Handicapudvalget var enig i 12 sager.

Tilsynsbesøg

Det kommunale tilsyn har gennemført 30 anmeldte tilsyn på 30 plejehjem/-centre og 1 dagcenter samt 31 uanmeldte tilsyn på 30 plejehjem/-centre i Odense Kommune gældende for 2007. De uanmeldte besøg strakte sig ind i 2008 på grund af overgang til ekstern leverandør. 1 plejecenter har fået uanmeldt tilsyn 2 gange. 1 plejecenter fik ikke besøg på grund af lukning.

Hverken de anmeldte eller de uanmeldte besøg gav anledning til væsentlig kritik. Tilsynene har givet en række anbefalinger til udviklingsområder.

Embedslægeinstitutionen har gennemført 30 uanmeldte tilsyn på 30 plejecentre i Odense Kommune. 1 plejecenter er ikke besøgt på grund af lukning. Ingen plejecentre har i år modtaget genbesøg på grund af fejl i betydelig grad.

Konklusionen på Embedslægens tilsyn i 2007 er, at plejeboligerne generelt fungerer godt. Året har været præget af, at der arbejdes med anbefalinger fra tidligere tilsyn. Ingen plejecentre har dog undgået bemærkninger.

Embedslægetilsynet har givet en række anbefalinger på områder, som plejecentrene skal udvikle, herunder specielt på medicin- og hygiejneområdet.
Magtanvendelse

Der er udarbejdet og indsendt 80 indberetninger vedrørende magtanvendelse i 2007, hvilket er 54 indberetninger flere end i 2006. Stigningen skyldes primært, at Handicap-og Psykiatriafdelingen efter overtagelsen af amtsinstitutionerne har haft en stigning af magtanvendelsesforanstaltningerne fra 0-41.

Foranstaltningerne omfatter primært fastholdelse og føren til andet lokale samt fastholdelse i hygiejnesituationer.

Magtanvendelsesforanstaltningerne har på nær 2 fundet sted på plejecentre og i botilbud for handicappede og sindslidende. Antallet af handleplaner, der udarbejdes i forbindelse med etablering af foranstaltninger, er faldet totalt med 33,3% i forhold til 2006. Der er foretaget 5 stikprøveundersøgelser på magtanvendelsessager i forbindelse med de anmeldte tilsyn, og der er registreret 29 foranstaltninger i plejeboligenhederne, som er etableret med beboernes samtykke.


INDSTILLING

Ældre-og Handicapforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender:
 1. Årsberetning 2007 fra klagerådet for hjemmehjælpsområdet i Odense Kommune.
 2. Årsrapport vedrørende tilsynsbesøg og embedslægetilsyn på plejehjem/-centre i Odense Kommune i 2007.
 3. Indberetning om magtanvendelse i Odense Kommune i 2007 med anbefalinger.


Ældre- og Handicapudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Torben Hangaard deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Klageråd


Ifølge vedtægterne for Klageråd for hjemmehjælpsområdet i Odense Kommune udarbejdes der hvert år en årsberetning over klagerådets virksomhed. Årsberetningen er vedhæftet dagsordenen til byrådets orientering.

Årsberetningen for 2007 omhandler 33 sager, som er 21 sager mere end i 2006. 20 sager har været behandlet af klagerådet, heraf 1 sag overført fra 2006. 7 sager bortfaldt inden klagerådets behandling, og 2 sager er bortfaldet efter klagerådets behandling. Sagsbehandlingstiden i klagerådet var gennemsnitlig på 2,5 måneder. 11 sager er overført til behandling i Ældre- og Handicapudvalget i 2008, heraf 8 sager, der forinden skal behandles i klagerådet.

Ældre- og Handicapudvalget har behandlet 13 sager modtaget i 2007 samt 1 sag, der var overført fra 2006. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra klagerådets behandling til behandling i Ældre- og Handicapudvalget har været 1 måned.

Hovedvægten af klagerne i 2007 vedrørte afgørelser om hjælp og støtte til praktiske opgaver i hjemmet som følge af Ældre- og Handicapforvaltningens ændring af bevillingsprocedure fra bevilling aftidtil opgaver til bevilling af opgaver, der ydes hjælp til.

Klagerådet var enig med Visitationskontoret i 12 sager og leverandøren i 2 sager samt uenig med visitationskontoret i 4 sager. 1 sag blev ikke behandlet, da klager var afgået ved døden. Ældre- og Handicapudvalget var enig med klagerådet i 13 sager og uenig i 1 sag.

Antallet af klager modtaget i 2007 set i forhold til ca. 6.500 brugere, der er bevilget hjælp efter § 83 i lov om social service, herunder beboere i plejeboliger, svarer til en klageprocent på 0,5.

Årsberetningen har været tilhøring i klagerådet, som ikke havde bemærkninger til beretningen.

Tilsyn på plejehjem og plejecentre i Odense Kommune

Det kommunale tilsyn

I henhold til § 151 i lov om social service og § 30 i lov om retssikkerhed og administration skal kommunen årligt foretage et anmeldt og mindst et uanmeldt tilsynsbesøg på hvert plejehjem/-center i kommunen. Med virkning fra den 1/7 2007 blev loven om det kommunale tilsyn på plejehjem/-centre skærpet, hvorefter der blev defineret specificerede minimumskrav til indholdet i tilsynene, som nu er fagligt funderede og fremover ikke må gennemføres med politisk deltagelse.

Årsberetningen vedrørende disse tilsyn er vedhæftet dagsordenen til byrådets orientering.

På såvel kommunale plejehjem/-centre som plejehjem/-centre, som Odense Kommune har driftsoverenskomst med, har der været afholdt anmeldte og uanmeldte tilsyn. Der har tillige været afholdt anmeldt tilsyn på 1 dagcenter.

Tilsynsudvalgene har afholdtanmeldte tilsynpå 30 plejehjem/-centre i Odense Kommune gældende for 2007. Skt. Klemens Parkens Plejecenter fik ikke besøg, da plejecentret er lukket med henblik på renovering. De anmeldte tilsyn blev alle gennemført i 2007. Som følge af lovændringen pr. 1/7 2007 besluttede Ældre- og Handicapudvalget at gennemføre og afslutte alle anmeldte tilsyn i 2007 efter det hidtidige koncept og efterfølgende overgå til nyt koncept efter lovgivning pr. 1/1 2008.

De anmeldte besøg gav ikke anledning til væsentlig kritik bortset fra, at der på næsten alle tilsyn har været debat om serviceniveauet og vilkårene for beboerne på grund af det stramme budget i 2006 samt yderligere besparelse på kommunens budgetrammer på 0,5% i 2007, som henlagdes til senere prioritering. De væsentligste debatemner på tilsynsbesøgene har været bruger-pårørenderådene, tilrettelæggelse af pleje, omsorg og rengøring, personalet, aktivitets- og træningstilbud, handleplaner, maden samt renovering og ombygning af 3 plejecentre. Herudover har tilsynet sat fokus på trivsel, information og kommunikation samt aften og weekend. Kun 3 beboere har haft ønske om at tale personligt med tilsynsudvalgene.

Det fremgik på tilsynene, at de aktive bruger-pårørenderåds aktivitets- og funktionsniveau er forbedret siden 2006, samt at plejecentrene arbejder intenst med at etablere gode og hjemlige forhold i alle nye leve- og bomiljøer. Der er stort set ikke kritik af rengøringen i boliger og på fællesarealer trods det, at der er en klar tendens til, at pleje og omsorg vægtes højere end rengøring. Der udtrykkes stor tilfredshed med personalet, men det påpeges, at personalet har travlt og mangler ressourcer - især aften og i weekenden. Der gøres opmærksom på, at rekruttering af uddannet personale er endnu vanskeligere nu end i 2006, samt at vikarbureauerne tiltrækker personalet med højere løn og fleksible arbejdstider.

Aktivitetsniveauet er fortsat højt på alle plejecentre og projekt "aktiviteter i plejeboliger" er blevet fremhævet som et positivt bidrag på området. Det opleves som en stor mangel i nogle leve-bomiljøer, at man ikke har aktivitets-og samlingslokaler.

Der udtrykkes generel tilfredshed med maden. Det må imidlertid konstateres, at der i flere leve-bomiljøer er uindfriede forventninger blandt beboere, pårørende og personale til, at al beboernes varme mad bliver produceret i boenhedernes køkken. Madlavningen håndteres meget forskelligt i leve-bomiljøerne, og årsagen hertil angives at være tidnød, beboernes manglende evne til at medvirke og personalets forskellige grader af interesse for madlavning. Nogle plejecentre efterspørger åbning af cafeterier eller udvidelse af cafeteriers åbningstider. Flere plejecentre har sat fokus på beboernes ernæring.

Sygeplejerskernes faste træffetider på plejecentrene har været en god støtte for personalet, og træffetiden ønskes udvidet til også at omfatte de pårørende.

Alle Plejecentre arbejder individuelt med trivsel for beboere og personale og er desuden meget opmærksomme på at sikre og forbedre informationen og kommunikationen til beboere og pårørende. Der er typisk færre medarbejdere på arbejde i weekenden, og både personale, beboere og pårørende oplever tillige, at der er for få medarbejdere om aftenen.

Pårørende har på flere tilsynsbesøg udtrykt bekymring over det kommende elektroniske omsorgssystem, da de derved får sværere ved at få oplysninger om deres pårørende på plejecentrene.

Renovering og ombygning af 3 plejecentre i 2007 er forløbet tilfredsstillende i forhold til konsekvenserne for beboerne.

Tilsynet konkluderede, at dagcentret Havedal er velfungerende.

På alle tilsyn blev der udtrykt utilfredshed med, at tilsynene ophørte i den nuværende form, da alle værdsætter den tætte politiske kontakt.

Der har været afholdt 30uanmeldte tilsynpå 30 plejehjem/-centre fra september 2007 til marts 2008 gældende for 2007. De uanmeldte tilsyn for 2007 blev afsluttet i marts 2008, da Ældre- og Handicapforvaltningen først indgik kontrakt med den eksterne leverandør, BDO-KR Rådgivning, pr. 1/9 2007.

De uanmeldte tilsyn i 2007 (2008) er alle gennemført, jf. ændringerne i servicelovens § 151, pr. 1/7 2007, og forvaltningen har, jf. den ny lovgivning tilpasset og ændret konceptet, som fremover er fagligt funderet.

De uanmeldte tilsyn konstaterede, at beboerne gav indtryk af at være tilfredse, herunder tilfredse med personalet og serviceniveauet. Personalet var veluddannede og er generelt særdeles engagerede i deres arbejde. Plejecentrene var i særdeles god fysisk stand.

Tilsynet har besøgt og talt med 137 beboere, hvilket svarer til ca. 10% af alle beboere på Odense Kommunes plejecentre. Dette er 53 beboere flere end i 2006. Desuden talte tilsynet med 118 kontaktpersoner/relevante medarbejdere samt plejecentrenes ledelser.

Resultatet af de 30 ordinære tilsyn i 2007 (2008) er at:
 • 12 plejecentre umiddelbart kan godkendes.
 • 18 plejecentre har fået fejl og mangler.
 • 0 plejecentre har alvorlige fejl og mangler.

De 12 godkendte plejecentre er kendetegnet ved et godt pleje- og omsorgsfagligt miljø med særdeles god faglighed, omgangstone, tryghed og trivsel blandt beboerne. Der er tilgængelige retningslinier og administrative procedurer på relevante og lovgivningsmæssige områder samt et særdeles veluddannet og engageret personale. Beboerne gav udtryk for stor tilfredshed med at bo på plejecentret og følte sig trygge og særdeles tilfredse med personalet. Beboerne var meget tilfredse med de fysiske rammer, som tilsynet vurderede som tilfredsstillende tillige med rengøringsstandarden.

Journalsystemet fremstår dog usystematisk og ikke særlig brugervenligt.

De 18 plejecentre med fejl og mangler opleves som velfungerende. Disse plejecentre er kendetegnende ved, at retningslinier og administrative procedurer på relevante faglige og lovgivningsmæssige områder er tilgængelige. Der er et godt pleje- og omsorgsfagligt niveau med god grad af faglighed, omgangstone og trivsel, og personalet er veluddannet. Der er tilfredsstillende anvendelse af de fysiske rammer. Der er mangler ved gennemførelsen af sundhedsfaglig dokumentation samt medinddragelse og selvbestemmelse af beboerne. Journalsystemet fremstår usystematisk og ikke særlig brugervenligt.

I 2007 har det ikke været muligt at tilrettelægge de uanmeldte tilsynsbesøg før de anmeldte besøg på grund af omlægning af tilsynskonceptet samt forskydning i tidsplanen som følge af aftale med ny ekstern leverandør på området. Dette vil blive tilstræbt i 2008.

Tilsynenesgenerelle indtrykaf plejecentrene var, at de var velfungerende, at der var generel tilfredshed med personalet, pleje og omsorg, rengøringen og aktivitetsniveauet, og der var tryghed og trivsel blandt beboerne. Nogle steder er der mangel på aktivitets- og samlingslokaler. Der er fokus på information og kommunikation, og der var en særdeles god grad af faglighed hos personalet. Der var tilfredshed med maden, som dog mod forventning flere steder ikke blev produceret i boenhederne. Nogle plejecentre efterspørger åbning af cafeterier eller udvidelse af cafeteriers åbningstider. Der peges på travlhed og manglende personaleressourcer især aften og i weekenden samt et stigende problem med at få ansat sundhedsuddannet personale. Vikarbureauerne tiltrækker i stigende grad personalet med højere løn og mere fleksible arbejdsvilkår. Bruger-pårørenderådene fungerer generelt bedre end i 2006. Der har været tilfredshed hos beboere og pårørende i forbindelse med renovering og ombygning af 3 plejecentre.

Der konstateredes nogen bekymring blandt de pårørende over det kommende elektroniske omsorgssystem. Den sundhedsfaglige dokumentation og journalsystemet har vist mangler, og der er påvist mangler i forhold til beboernes medinddragelse og selvbestemmelse.

Fra de uanmeldte og anmeldte tilsyn er det anbefalet, at der arbejdes videre med:
 • Rekruttering af sundhedsuddannede medarbejdere.
 • Konkret information til beboere og pårørende om det kommende elektroniske omsorgssystem.
 • Udvikling af den sundhedsfaglige dokumentation.
 • Udvikling af journalsystemet
 • Metoder til medinddragelse og bevidstgørelse af beboernes selvbestemmelse og medindflydelse.
 • Synliggørelse af bruger-pårørenderådene.
 • Forventningsafstemning i forhold til produktion af mad i leve-bomiljøerne.
 • Tilpasning af personalebemandingen om aftenen.

Det skal oplyses, at plejecentrene allerede har iværksat initiativer med henblik på udvikling af ovenstående punkter.

Endvidere peges der i rapporterne på:
 • Muligheden for åbning af cafeterier samt justering af cafeteriernes åbningstider.
 • Muligheden for etablering af aktivitets/samlingslokaler på alle plejecentre.

Løsning af disse opgaver må indgå i budgetlægningsarbejdet.

Embedslægetilsynet

Embedslægetilsynet omfattede 30 plejecentre/-hjem i Odense Kommune. Skt. Klemens Parkens plejecenter blev ikke besøgt på grund af lukning. Ingen plejecentre har haft 2 besøg på grund af fejl i betydelig grad.

Embedslægens rapport konkluderede følgende:
  "Plejeboligenhederne fungerer generelt godt. Men opmærksomheden skal skærpes i forhold til medicinhåndtering og hygiejne, idet der i Odense Kommune har været forholdsvis mange fejl og mangler på disse områder.

  2007 har båret tydeligt præg af, at der rigtig mange steder arbejdes på at harmonisere servicen, at få udarbejdet ensartede retningslinier og vejledninger, som er dækkende for hele kommunen.

  Der er ingen plejeboligenheder, der ikke har fået bemærkninger, idet der stadigvæk skal arbejdes med de retningslinier og vejledninger, Sundhedsstyrelsen har udsendt gennem de seneste år.
  Embedslægeinstitutionen vil ved tilsynene i 2008 følge op på de givne anbefalinger"

Embedslægeinstitutionen anbefaler på denne baggrund, at plejecentrene arbejder med:
 • Retningslinier for medicinhåndtering og håndhygiejne.
 • Instrukser vedrørende sundhedsadministrative forhold.
 • Beskrivelse af problemområder i de sygeplejefaglige optegnelser.
 • Dokumentation af informeret samtykke.
 • Dokumentation af beboernes ernæringsbehov og træningsbehov.

Årsrapporterne vedrørende det kommunale tilsyn samt embedslægetilsynet har været tilhøringi Ældrerådet og Handicaprådet, som har udtalt følgende:

Det kommunale tilsyn

Ældrerådethar anerkendende bemærkninger i forhold til personalets opgaveløsning, rengøringsstandarden, aktiviteter samt maden. Rådet anbefaler, at der arbejdes med handleplaner, beboernes sundhed og ernæring, produktion af mad i leve-bomiljøer, åbning og udvidet åbningstider i cafeterier, aktivitets- og samlingslokaler samt personaleressourcer aften. Desuden støtter de anbefalingerne fra det uanmeldte tilsyn.

Handicaprådethar ingen bemærkninger til årsrapporten om kommunale tilsyn i Odense Kommune.

Embedslægetilsynet

Ældrerådetnoterer tilfredshed med adgangen til sundhedsfaglige ydelser, patientrettigheder, ernæring, aktivitet og mobilitet, samt at bygninger og klima fungerer godt.

Det påpeges, at udtag med kun 3 elementer fra ét plejecenter giver stor statistisk usikkerhed.

Ældrerådet udtaler kritik i forhold til de anførte fejl og mangler vedrørende de sundhedsfaglige instrukser, sygeplejefaglige optegnelser, medicinhåndteringen og håndhygiejnen. Ældrerådet opfordrer til, at der arbejdes med forbedringer på disse områder samt journalfaciliteterne og tilgang af yderligere sygeplejefagligt personale.

Handicaprådethar ingen bemærkninger til embedslægens årsrapport.

Magtanvendelse

Reglerne i §§ 124-129 i lov om social service giver plejepersonalet mulighed for en række foranstaltninger med karakter af magtanvendelse, hvis der opstår risikofyldte situationer i det daglige pleje- og omsorgsarbejde. Formålet med disse paragraffer er atbegrænsemagtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til det absolut nødvendige.

Årsberetningen er vedhæftet dagsordenen til byrådets orientering.

Servicelovens § 82 (omsorgspligten) pålægger kommunerne at yde hjælp efter denne lov til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på deres egne interesser, uanset om der foreligger et samtykke fra den enkelte. Hjælpen efter denne paragraf kan dog ikke ydes ved brug af fysisk tvang.

I perioden fra den 1/1 2007 til den 31/12 2007 er der udarbejdet og indsendt i alt 80 indberetningsskemaer vedrørende magtanvendelse i Odense Kommune. Dette er 54 indberetninger flere end i 2006. Stigningen skyldes primært, at Handicap- og Psykiatriafdelingen efter overtagelsen af amtsinstitutionerne har haft en stigning af foranstaltninger fra 0 til 41. Forskellen skyldes primært, at beboerne i de tidligere amtsinstitutioner har en væsentlig større funktionsnedsættelse og hjælpsbehov end beboerne i de gamle kommunale botilbud.

Foranstaltningerne omfatter primært fastholdelse og føren til andet lokale (53) samt fastholdelse i hygiejnesituationer (18).

Magtanvendelsesforanstaltningerne har på nær 2 fundet sted på plejecentre og i botilbud for handicappede og sindslidende. De 2 foranstaltninger har fundet sted dels på et dagcenter og dels i trafikken i bymidten.

Antallet af handleplaner, der udarbejdes i forbindelse med etablering af foranstaltninger, er faldet totalt med 33,3% i forhold til 2006. Faldet skyldes dels, at plejeboligenhederne ikke har udarbejdet handleplaner, hvor der er foretaget éngangsforanstaltninger, samt at Handicap- og Psykiatriafdelingen indarbejder handlingsforløbene i borgernes personlige handleplaner.

Der er registreret 29 foranstaltninger i plejeboligenhederne, som er etableret med beboernes samtykke. Der er udarbejdet handleplaner på 12 af disse sager (ikke lovbestemt).

Der er foretaget 5 stikprøveundersøgelser på magtanvendelsessager i forbindelse med de anmeldte tilsyn. Alle stikprøverne opfyldte kravene for etablering af magtanvendelsesforanstaltning. Der var dog mangler i forhold til revurderinger, udarbejdelser af faglige handleplaner samt godkendelse af foranstaltninger.

Det skal på denne baggrund anbefales, at der arbejdes med:
 • Udarbejdelse af handleplaner ved alle magtanvendelsesforanstaltninger.
 • Godkendelse og opfølgning af magtanvendelsesforanstaltninger.

Indberetningen har været tilhøringi Ældrerådet og Handicaprådet, som har udtalt følgende:

Ældrerådet

Ældrerådet anfører, at der, jf. serviceloven, er mulighed for at føre en beboer til andet bosted, hvilket man bør have for øje ved oprettelse af center med flere plejeniveauer i forhold til beboere med demens og en urolig og voldelig adfærd.

Ældrerådet mener, at kommunen bør overveje hyppigere anvendelse af elektronisk overvågning, da overvågning af kun 5 personer er meget lidt i forhold til byens størrelse.

Ældrerådet billiger, at der gives tilladelser på 3 måneder i forbindelse med fastholdelse i hygiejnesituationer.

Handicaprådet

Handicaprådet har ingen bemærkninger til indberetningen af magtanvendelse.


Økonomi

Sagen skønnes ikke at have økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.


Administrative konsekvenser

Sagen skønnes ikke at have administrative konsekvenser for Odense Kommune.Scan001.PDF- ÅrsrapportScan001.PDF- ÅrsberetningScan001.PDF- indberetning
om magtanvendelse5. Forslag til ændring af taxitakster.
Åbent - 00.01.00A08 - 2007/98375


SAGSRESUMÉ

Odense Taxa og Odense Minitaxi har anmodet om en forhøjelse af taksterne på 4,9 % pr. 1/8 2008.

Forslaget er begrundet i den senere tids voldsomme stigning i brændstofpriserne. Forslaget til opreguleringen svarer til den forventede stigning i taxaindekset.

Tilsvarende ansøgninger er sendt til Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Nyborg og Assens Kommuner. Forslaget er imødekommet i Assens, mens det er afvist i Svendborg. Forslaget er endnu ikke behandlet i Faaborg-Midtfyn og Nyborg Kommuner.

Selskaberne henviser endvidere til, at en tilsvarende regulering er foretaget af Københavns Taxinævn for det storkøbenhavnske område.

Takstforslagene fremgår af sagsfremstillingen.

Taxitaksterne reguleres normalt en gang årligt pr. 1/1. Der er således her tale om et ønske om en fremrykket regulering af taksterne.

Ved seneste regulering blev det aftalt med selskaberne, at taksterne samlet set fremover alene ville blive reguleret i overensstemmelse med taxaindekset, der opgøres af Danmarks Statistik.

Selskaberne er derfor indforstået med, at såfremt udviklingen i taxaindekset i resten af året bliver anderledes end forventet, vil dette blive reguleret med virkning fra 1/1 2009.

Bestillingskontorerne har herudover foreslået en ændring af proceduren for tildeling af takstforhøjelser, så By- og Kulturudvalget fremover træffer afgørelse i anmodning om takststigninger begrundet i en stigning i taxaindekset, mens byrådet fortsat træffer afgørelse, såfremt branchen anmoder om en takststigning, der overstiger taxaindekset. Forslaget er bl.a. begrundet i den lange proces, fra en prisstigning er kendt, til den udløser en mulighed for kompensering i forhøjede takster.

Byrådet har senest den 7/3 2007 godkendt indstillingen fra By- og Kulturforvaltningen om, at spørgsmål vedrørende taxikørsel inkl. spørgsmålet om antal taxitilladelser, men med undtagelse af takstgodkendelser, fremover afgøres af By- og Kulturudvalget eller forvaltningen efter delegation fra udvalget.

By- og Kulturforvaltningen finder ikke, at der i bestillingskontorernes forslag om ændring af proceduren er vægtige grunde til at ændre på beslutningen fra marts 2007.

Det kan i den forbindelse bemærkes, at byrådet de seneste år har godkendt årlige stigninger i overensstemmelse med taxaindekset, ligesom der herved sikres en politisk behandling af takstforhøjelsessagerne.

En delegation af kompetencen til By- og Kulturforvaltningen vil således kunne fremskynde selskabernes ansøgning med typisk 14 dage.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender:
 1. Taksterne forhøjes pr. 1/10 2008 med 4,9% som foreslået af brancherepræsentanterne svarende til de takster, der fremgår af sagsfremstillingen.
 2. Sager om takstgodkendelser fortsat skal forelægges byrådet til godkendelse, jf. byrådets beslutning af 7/3 2007.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Thomas Funding deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Erik Simonsen deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Odense Taxa og Odense Minitaxi har ved brev af 8/7 2008 anmodet om en forhøjelse af taksterne på 4,9% pr. 1/8 2008.

Forslaget er begrundet i den senere tids voldsomme stigning i brændstofpriserne. Forslaget til opreguleringen svarer til den forventede stigning i taxaindekset. Ved beregningen har man benyttet det kendte indekstal fra 3. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008 på 3,2% og tillagt den forventede stigning i 2. kvartal 2008 på 1,7% svarende til i alt 4,9%.

Forslaget er udarbejdet således, at stigningen er lagt på de brændstofafhængige takstelementer, dvs. starttaksten og kilometertaksten. Ventetidsbetaling samt øvrige takster er uændrede.

Tilsvarende ansøgninger er sendt til Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Nyborg og Assens Kommuner. Forslaget er imødekommet i Assens, mens det er afvist i Svendborg. Forslaget er endnu ikke behandlet i Faaborg-Midtfyn og Nyborg Kommuner.

Selskaberne henviser endvidere til, at en tilsvarende regulering er foretaget af Københavns Taxinævn for det storkøbenhavnske område.

Taxitaksterne reguleres normalt en gang årligt, pt. pr. 1/1. Ved de to seneste reguleringer er taksterne opskrevet med henholdsvis 5,4 og 5,0%, og taksterne er herefter på niveau med taksterne i sammenlignelige byer, og der er korrigeret for det efterslæb, der tidligere har været påpeget fra selskaberne.

Ved seneste regulering blev det aftalt med selskaberne, at taksterne samlet set fremover alene ville blive reguleret i overensstemmelse med taxaindekset, der opgøres af Danmarks Statistik.

Selskaberne er derfor indforstået med, at såfremt udviklingen i taxaindekset i resten af året bliver anderledes end forventet, vil dette blive reguleret med virkning fra 1/1 2009.

Taksterne foreslås til følgende:


- kroner -

Alm.vogn
(til og med 4 passagerere)

Stor vogn
(5-6 passagerere)

Stor vogn (7-8 passagerere)

Grundtakst

27,00

27,00

27,00

Ventetidpr. time
- dag
- nat og weekend/helligdg.

330,00
346,00

330,00
346,00

330,00
346,00

Kilometertakstv/kørsel inden for Odense Kommune samt enkeltture udenfor kommunen
- dag
- nat og weekend/helligdg.

(Takst 1)


14,34
15,20
pr. km.

(Takst 3)


18,64
19,76
pr. km.

(Takst 5)


21,51
22,80
pr. km.

Kilometertakstfor tur-/returkørsel og rundkørsel uden for Odense Kommune
- dag
- nat

(Takst 2)

7,17
7,60
pr. km.

(Takst 4)

9,32
9,88
pr. km.

(Takst 6)

10,76
11,40
pr. km.

Nattakst(tillæg til grundtakst i tidsrummet 00-06 og 20-24 på hverdage)

6,00
(pr. tur ved påstigning)

6,00
(pr. tur ved påstigning)

6,00
(pr. tur ved påstigning)

Weekendtakst(tillæg til grundtakst hele døgnet på lør-, søn- og helligdage.

16,00
(pr. tur ved påstigning)

16,00
(pr. tur ved påstigning)

16,00
(pr. tur ved påstigning)

Øvrige takster:
Bagage, der anbringes på bagagebørerne (cykel og barnevogn)

10,00

10,00

10,00

Op- og nedbæring af bagage

10,00 pr. stk

10,00 pr. stk

10,00 pr. stk

Bestilling af specialvogn

40,00

40,00

40,00

Rekvirering af sprogkyndig chauffør

40,00

40,00

40,00

I forhold til de nuværende takster vil de væsentligste takster stige på følgende måde:

- kroner -
Takst 1/1 2008
Takst 1/10 2008
Regulering
Grundtakst
26,00
27,00
1,00
Nattillæg
6,00
6,00
0,00
Weekendtillæg
16,00
16,00
0,00
Kilometertakst
(takst 1)
- dag
- nat og weekend/helligdg.
13,54
14,24
14,34
15,20
0,80
0,96
Ventetid pr. time
- dag
- nat og weekend/helligdg.
330,00
346,00
330,00
346,00
0,00
0,00
Gennemsnitstur
- dag
- nat
- weekend/helligdg.
80,66
89,66
99,66
84,62
94,04
104,04
3,96
4,38
4,38

Bestillingskontorerne har herudover foreslået en ændring af proceduren for tildeling af takstforhøjelser, sådan at By- og Kulturudvalget fremover træffer afgørelse i anmodning om takststigninger, begrundet i en stigning i taxiindekset, mens byrådet fortsat træffer afgørelse, såfremt branchen anmoder om en takststigning, der overstiger taxaindekset. Forslaget er bl.a. begrundet i den lange proces, fra en prisstigning er kendt, til den udløser en mulighed for kompensering i forhøjede takster.

Det kan i den forbindelse bemærkes, at byrådet de seneste år har godkendt årlige stigninger i overensstemmelse med taxaindekset, ligesom der herved sikres en politisk behandling af takstforhøjelsessagerne.

En delegation af kompetencen til By- og Kulturforvaltningen vil således kunne fremskynde selskabernes ansøgning med typisk 14 dage.


Økonomi

Takststigningen kan få indflydelse på forvaltningernes mulighed for anvendelse af taxakørsel i forhold til de afsatte budgetter.


Administrative konsekvenser

Der ses ikke at være administrative konsekvenser for Odense Kommune.


6. Endelig vedtagelse af tillæg til spildevandsplan 2006-2018 om projekt i Dalum.
Åbent - 00.01.00P00 - 2007/100908


SAGSRESUMÉ

Odense Byråd vedtog på mødet den 21/5 2008 forslag til tillæg nr. 1 til Odense Kommunes Spildevandsplan 2006-2018 om projekt i Dalum, som efterfølgende har været til offentlig høring i perioden 28/5-23/7 2008.

By- og Kulturforvaltningen fremsender indstilling om endelig vedtagelse af forslag til tillæg til spildevandsplanen med forslag til besvarelse af indsigelserne/bemærkningerne som anført og tilretning af tillægget i overenstemmelse hermed. Der er indkommet 3 indsigelser/bemærkninger i høringsperioden.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender:
 1. Forslag til tillæg nr. 1 til Odense Kommunes Spildevandsplan 2006-2018 om projekt i Dalum vedtages endeligt.
 2. Indsigelser og bemærkninger besvares som foreslået nedenfor.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Thomas Funding deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Erik Simonsen deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Til det fremlagte forslag til tillæg nr. 1 til Odense Kommunes Spildevandsplan 2006-2018 om projekt i Dalum har By- og Kulturforvaltningen modtaget kommentarer/indsigelser fra følgende:
 1. Banedanmark
 2. JJ Invest Fyn A/S
 3. Odense Zoo.

I henhold til miljøbeskyttelsesloven er det kommunalbestyrelsen, som på baggrund af indkomne indsigelser skal vedtage det endelige indhold af plan/tillæg. Tillægget vil herefter blive trykt endeligt og offentliggjort i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Svarene til indsigelserne er udarbejdet i samarbejde med Odense Vandselskab as og foreslås besvaret som anført nedenfor.

Ad 1. Banedanmark

Indsigelsen foreslås imødekommet.

Banedanmark gør i indsigelsen opmærksom på, at banearealer ikke kan gøres til genstand for ekspropriation som anført i forslag til tillæg til spildevandsplanen. I stedet skal anvendes "gæsteprincippet", så dér, hvor spildevandsledningen krydser jernbanebroen ved Erik Bøghs Sti, skal der indgås en aftale på nærmere vilkår og betingelser. Indsigelsen tages således til efterretning og imødekommes.

Ad 2. JJ Invest Fyn A/S

Indsigelsen foreslås delvist imødekommet.

JJ Invest gør opmærksom på, at ejerforhold ikke er korrekt anført. Det tages til efterretning og rettes til i tillægget.

JJ Invest gør desuden indsigelse mod, at arealet bag Netto på Dalumvej (Vester Allé 1 og 3) inddrages delvist i anlægsfasen, samt at der sker indragelse af P-pladser, når anlægget er færdigt.

JJ Invest har telefonisk uddybet deres indsigelse og blandt andet anført, at den permanente indskrænkning i antallet af P-pladser kan få betydning for ejendommens udvidelsesmuligheder.

Denne del af indsigelsen imødekommes ikke.

Der er behov for et bygværk omkring Nettos parkeringsplads til samling og videreførsel af spildevandsledninger i forbindelse med projektet. Odense Vandselskab as har ved rådgiver vurderet på alternativ placering af ledningstracé, og om bygværk kan placeres anderledes på parkeringsarealet. En alternativ placering af bygværk til den "bagerste ende" af parkeringspladsen vil betyde væsentlig større indskrænkning af parkeringsarealet i anlægsfasen, da "forreste del" så også vil skulle bruges til arbejdsareal til de løbende transporter til og fra arbejdsarealet i perioden på 1-1½ år, som anlægsfasen tager. Derfor er dette forslag ikke vurderet attraktivt.

Det tilbageværende parkeringsareal i anlægsfasen er vurderet til at kunne rumme ca. 45 P-pladser mod i dag 54. Odense Vandselskab as vil i samarbejde med ejer sørge for, at de manglende P-pladser - i anlægsfasen - anlægges, så de fortsat kan bruges af kunder og til varelevering.

Efter etablering af spildevandsanlægget vil P-pladsen blive retableret efter aftale med ejer, og med 2 udkørsler, som der er i dag. Dog vil der blive inddraget et areal svarende til 6 P-pladser. Arealet, der inddrages, er til brug for bygværket, og hvor der laves en mindre overbygning.

Angående efterfølgende udvidelsesmuligheder er det ikke kun antallet af P-pladser, der er afgørende. Området ved Vester Allé 1 og 3 er i lokalplan udlagt til parkeringsformål og må normalt ikke bebygges. Desuden er der krav til bebyggelsesprocenten, der ikke må overstige 50 i centerområdet. Ejendommens bebyggelsesprocent er pt. langt over 50. Det betyder, at det kan være vanskeligt at få lov til at udvide.

Fra kommunens Byggesagskontor er det desuden oplyst, at der er mulighed for dispensation fra parkeringskravet, men på betingelse af, at der indbetales til kommunens parkeringsfond, og 1 P-plads koster omkring 18.000-20.000 kr. Skulle der blive behov for betaling til parkeringsfonden, vil Odense Vandselskab as betale denne del for de 6 inddragede pladser. Ellers afregner Odense Vandselskab efter gældende regler.

Ad 3. Odense Zoo

Indsigelsen foreslås delvist imødekommet.

Odense Zoo foreslår alternativ placering af det nye udløb/overløb, der skal laves syd for Odense Zoo, i kanten af deres areal. Odense Zoo foreslår, at udløbskanalen placeres længere mod syd - udenfor Odense Zoos areal, således at færre træer berøres.

Odense Vandselskab as har ved rådgiver vurderet på Odense Zoos foreslåede alternativ. For at sikre en optimal hydraulisk udledning, og så det undgås at skulle bruge arealet ved eksisterende rende til Odense Å som arbejdsareal, foreslås udløbet rykket mod syd (dog ikke så langt som ønsket af Odense Zoo), men således, at udløb og "dæksel til afspæringsplanker" placeres udenfor Zoos areal. Derved undgås det, at enkelte træer (ahorn og birk) i vandkanten ud mod Odense Å fældes. Det er dog en forudsætning, at der kan opnås de fornødne myndighedstilladelser til den nye placering.

Odense Zoo vil blive inddraget i den endelige detailprojektering af udløb/overløb.


Økonomi

Udgifterne til de nødvendige lednings- og bassinanlæg afholdes over kloakforsyningen/Odense Vandselskab as' anlægsbudget.

Anlægsudgiften for projektet er 109.000.000 kr mod tidligere oplyst i tillægget 65.000.000 kr. Det oprindelige budget på 65.000.000 var et overslag, der blev foretaget uden detailkendskab til projektet og i 2006-priser. Af væsentlige ændringer og fordyrende forhold kan nævnes følgende:

 1. Krav fra myndighederne omkring naturforhold, grundvandsforhold og forureningsforhold.
 2. Ændret metode til tunnelering med overtryk og forureningshåndtering.
 3. Større og dybere bygværker.
 4. Forureningshåndtering med monitering før, under og efter projektet.

Der har de seneste år været en meget aggressiv prisudvikling på materialer og entreprenørudgifter, hvilket har betydet en prisudvikling på ca. 15%.
Vedlagte notat fra Odense Vandselskab as beskriver nærmere stigningen i anlægsudgiften.

Da finansieringen sker over de fastlagte budgetter, vil vandafledningsbidraget som følge af projektet ikke stige.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.

bilag spildevandsplan_2008081211411100.pdfforslag til tillæg.pdf
Microsoft Word - Internt notat OV Bestyrelse ang Targetpris Dalum samt budget.pdf


7. Udpegning af nyt medlem til § 17, stk. 4 udvalget på IT-området.
Åbent - 00.01.00A01 - 2007/36425


SAGSRESUMÉ

Byrådet godkendte på mødet den 20/6 2007 efter indstilling fra gruppeformandsmødet at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg på IT-området. I den forbindelse blev bl.a. byrådsmedlem Steen Møller udpeget som medlem af udvalget.

Steen Møller har nu anmodet om at udtræde af udvalget, og på baggrund heraf foreslår byrådsgruppe C, at byrådsmedlem Alex Ahrendtsen indtræder i § 17, stk. 4-udvalget i stedet for Steen Møller for den resterende del af byrådsperioden. Det indgår som en del af forslaget, at Mai Henriksen i den forbindelse overtager formandsposten i udvalget.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
fremsender sagen til byrådet.


BESLUTNING

Godkendt.


8. Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Det Grønlandske Hus i Odense.
Åbent - 00.01A23 - 2005/01156


SAGSRESUMÉ

Byrådet udpegede på det konstituerende møde den 14/12 2005 byrådsmedlem Steen Møller som medlem af bestyrelsen for Det Grønlandske Hus i Odense.

Steen Møller har nu anmodet om at udtræde af bestyrelsen, og på baggrund heraf foreslår byrådsgruppe C, at byrådsmedlem Merete Østerbye indtræder som nyt medlem af bestyrelsen for den resterende del af indeværende byrådsperiode.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
fremsender sagen til byrådet.


BESLUTNING

Godkendt.


9. Forslag fra byrådsgruppe A, F og Ø om ændring af Odense Kommunes udbudspolitik.
Åbent - 00.01.00A10 - 2008/075625


SAGSRESUMÉ

Byrådsgruppe A, F og Ø anmoder i henhold til forretningsordenens § 3 om optagelse af følgende forslag på byrådets dagsorden for mødet den 10/9 2008:

  "I forbindelse med udbud og udlicitering af flere kommunale områder har vi oplevet, at leverandører ikke lever op til gældende overenskomster og ikke ønsker at samarbejde med de relevante faglige organisationer. Vi har ligeledes i forbindelse med udlicitering af skolerengøringen oplevet, at såkaldte arme- og benvirksomheder ikke beskæftiger egne ansatte, men udelukkende benytter sig af underleverandører, der alle er enkeltmandsvirksomheder, og derfor ikke kan stilles krav om ordnede løn- og arbejdsforhold.

  Udbud og udliciteringer medfører hermed ulige konkurrencebetingelser, der medfører ringere vilkår for tidligere kommunalt ansatte samt lønmodtagere generelt.

  Derfor foreslår byrådsgruppe A, F og Ø følgende ændringer i Odense Kommunes udbudspolitik:

  Forslag 1

  Pkt. 5.3, stk. 3

  "Virksomhedsoverdragelsesloven sikrer medarbejdernes rettigheder i den relevante, indeværende overenskomstperiode."

  Ændres til:

  "Virksomhedsoverdragelsesloven sikrer medarbejdernes rettigheder i hele kontraktperioden."

  Forslag 2

  Pkt. 5.4, stk. 2

  "Odense Kommune stiller som hovedregel krav om, at beskyttelsen skal udstrækkes til at gælde i hele kontraktperioden."

  Ændres til:

  "Odense kommune stiller krav om, at beskyttelsen skal udstrækkes til at gælde i hele kontraktperioden."

  Forslag 3

  Pkt. 6.1, stk. 4

  "Der kan også stilles krav om, at tjenesteyder beskriver forhold vedrørende medarbejdernes fortsatte uddannelse og jobkvalificering, arbejdsmiljø samt samarbejds- og sikkerhedsforhold."

  Ændres til:

  "Der stilles krav om, at tjenesteyder beskriver forhold vedrørende medarbejdernes fortsatte uddannelse og jobkvalificering, arbejdsmiljø samt samarbejds- og sikkerhedsforhold."

  Forslag 4

  Pkt. 6.2, stk. 1

  "Som udgangspunkt stilles der ved ethvert udbud af bygge- og anlægsarbejder i Odense Kommune krav om, at den til enhver tid gældende danske overenskomst skal følges, …"

  Ændres til:

  "Der stilles ved ethvert udbud i Odense Kommune krav om, at den til enhver tid gældende danske overenskomst skal følges, …"

  Forslag 5

  Pkt. 6.2, stk. 1

  "…ligesom enhver entreprenør, der entrerer med Odense Kommune, forpligtes til at sikre, at eventuelle underentreprenører også overholder overenskomsten. Samtidigt knyttes der…"

  Ændres til:

  "… ligesom enhver entreprenør, der entrerer med Odense Kommune, forpligtes til at sikre, at eventuelle underentreprenører også overholder overenskomsten. Desuden stilles det som krav, at entreprenøren ikke udelukkende må udføre opgaven ved hjælp af underentreprenører, som er enkeltmandsvirksomheder. Samtidigt knyttes der…"


BESLUTNING

Udsat afventende den af borgmesteren foreslåede undersøgelse, der blev uddelt.


10. Udskydelse af Ejbyskolens modernisering for i stedet at sikre arbejdsmiljøet.
Åbent - 82.04.00G01 - 2008/044424


SAGSRESUMÉ

Odense Byråd har bevilget 16.000.000 kr.til Ejbyskolens modernisering. Imidlertid har skolen så store problemer med arbejdsmiljøet - utætte tage, rådne vinduer og et ventilationssystem, der ikke virker - at beløbet i stedet foreslås anvendt til at sikre arbejdsmiljøet.

Skolens modernisering udskydes derved til 2013.


INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender:
 1. De 16.000.000 kr., som er frigivet til modernisering af Ejbyskolen, anvendes i stedet for til at sikre arbejdsmiljøet på skolen.
 2. Ejbyskolens modernisering udskydes til 2013.

Børn- og Ungeudvalgetanbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

Rådmand Erik Simonsen deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Odense Byråd frigav på mødet den 16/1 2008 16.000.000 kr. til modernisering af blandt andet Ejbyskolen og nedsatte i den forbindelse et byggeudvalg efter gældende retningslinier.

Anlægsbeløbet skal anvendes til at modernisere skolen med nyt Pædagogisk Servicecenter, gruppelokaler til eleverne og lokaler til lærerforberedelse.
Imidlertid har Ejbyskolen gennem nogen tid haft Arbejdstilsynets bevågenhed omkring indeklimaet og arbejdsmiljøet.

Skolen har således fået påbud om etablering af ventilationssystem på skolen for at sikre luftskiftet.

Dette er sket i sløjdlokalet, men på den øvrige skole har skolen henvist til moderniseringsplanen, og indtil det bliver i orden, har skolen som nødplan iværksat en udeordning og udluftning gennem de vinduer, der endnu kan åbnes.

Samtidig er skolens tage utætte med det resultat, at der har været konstateret skimmelsvamp i kælderen.

Normal kutyme er, at når en skole moderniseres, så indtænkes arbejdsmiljøet i planen, men på Ejbyskolen er der så mange ting, som skal udbedres for at opfylde kravene til et godt arbejdsmiljø, at der ikke er penge til at modernisere for.

Rådgiverne har opgjort prisen for at sikre arbejdsmiljøet (nyt ventilationssystem, nye vinduer og reparation af taget) til ca. 16.000.000 kr.
Hvis skolen skal moderniseres med minimum de tre elementer, den nuværende moderniseringsplan indeholder, vil dette beløbe sig til 10.000.000 kr. Hvis skolen gennemgribende skal moderniseres, og pavilloner skal udskiftes, vil overslagsprisen være yderligere ca. 18.000.000 kr.

På den baggrund anbefales det, at de frigivne 16.000.000 kr. anvendes til at sikre skolens arbejdsmiljø. Skolen vil således først kunne moderniseres i 2013, når den nuværende moderniseringsplan udløber. Gennemførelse af moderniseringsplanen på Ejbyskolen vil således kræve en fornyet anlægsbevilling eller eventuelt skulle finansieres ved omprioritering mellem drift og anlæg.

Skolen er enig i denne prioritering.


Økonomi

Der er frigivet 16.000.000 kr. af anlægsrammen under budgetområde 5.2, Skoler, som kan anvendes til at renovere skolen for. Skolens modernisering udskydes dermed til 2013, hvor den nuværende moderniseringsplan udløber.

Gennemførelse af moderniseringsplanen på Ejbyskolen vil således kræve en fornyet anlægsbevilling eller eventuelt skulle finansieres ved omprioritering mellem drift og anlæg.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.Lukket møde


11. Arealer til legeplads til børnehusene Bakkegården og Kernehuset - indgåelse af lejeaftaler.
Lukket - 82.03.00P27 - 2008/068828


SAGSRESUMÉ

Børnehusene Bakkegården og Kernehuset har legeplads på lånte arealer.
Børnehusene har ikke længere mulighed for vederlagsfrit at låne disse arealer. For at bevare legepladserne ønskes der indgået kontrakt med ejeren, Odense Tekniske Skole, om leje af arealerne.


INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at der indgås lejeaftale med Odense Tekniske Skole om leje af arealer til legeplads for Børnehusene Bakkegården og Kernehuset. Lejemålet medfører en deponering af 285.377 kr., der finansieres af kassen.

Børn- og Ungeudvalgetanbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

Rådmand Erik Simonsen deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Børnehusene Bakkegården og Kernehuset er beliggende i et industriområde ved Risingsvej/Petersmindevej som naboer til Odense Tekniske Skole. Bakkegården har i alt 53 børn og Kernehuset 51 børn.

Børnehuset Bakkegården har været selvejende, men blev kommunal institution pr. 1/1 2006. Bakkegården har altid troet, at de ejede jorden, som var indhegnet til institutionens formål/legeplads.

Herudover fik Bakkegården i anledning af institutionens 20 års fødselsdag i 1993 lov at anvende et areal - "skoven" - ejet af firmaet ABB.

Da Bakkegården i 2005 søgte om byggetilladelse til at opsætte legeredskaber på legepladsen, fik institutionen fra byggesagskontoret oplyst, at det var Teknisk Skole, der nu ejer hele arealet.

Børnehuset Kernehuset har en indhegnet legeplads, men har tidligere af firmaet Carl F. Petersen fået lov at låne et 1000 m2 stort areal, som børnehuset har indhegnet til legeplads. Dette areal er ligeledes solgt til Teknisk Skole.

Odense Tekniske Skole ønsker ikke længere at udlåne arealerne uden vederlag. Der har derfor været forhandlet med Odense Tekniske Skole om eventuelt køb af arealerne. Odense Tekniske Skole ønsker imidlertid ikke at sælge arealerne, men er villig til at indgå en lejeaftale. Bakkegården og Kernehuset har uden disse lånte arealer meget små udendørsarealer til legeplads for børnene. For at bevare legepladserne ved Bakkegården og Kernehuset ønsker Institutionsafdelingen derfor at indgå en lejeaftale med Odense Tekniske Skole for arealerne, der størrelsesmæssigt udgør henholdsvis 1650 m2 og 1000 m2.


Økonomi

Lejeafgiften er aftalt til 17,50 kr./m2/år svarende til henholdsvis 28.875 kr. og 17.500 kr. årligt. Lejen reguleres hvert år i henhold til den procentvise ændring i nettoprisindekset.

Lejeafgiften afholdes over institutionernes driftsbudget.

Indgåelse af nye lejeaftaler, hvor der ikke fraflyttes lejemål, som tidligere har været lånerammebelastende, belaster lånerammen i det år, hvor der indgås kontrakt. I 2008 er der ikke ledig låneramme til indgåelse af nye aftaler, idet lånerammen fuldt ud anvendes til den budgetterede låneoptagelse.
Indgåelse af lejeaftalen vil derfor medføre en deponering på 285.377 kr. i 2008, der finansieres af kassen.


Administrative konsekvenser

Sagen skønnes ikke at have administrative konsekvenser for Odense Kommune.


12. Kontorfaciliteter til Institutionsledere, indgåelse af lejeaftale.
Lukket - 82.03.00P27 - 2008/068724


SAGSRESUMÉ

Efter indførelsen af områdeledelse på daginstitutionsområdet i 2006 resterer der fortsat at finde egnede kontorlokaler til 4 institutionsledere og 3 administrative medarbejdere. Disse medarbejdere har til huse i midlertidige lokaler, som skal rømmes senest, når Børn- og Ungeforvaltningen flytter i starten af 2009. Det er nu lykkedes at finde egnede lokaler med hensigtsmæssig beliggenhed til disse medarbejdere.


INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at der indgås lejekontrakt med virkning fra den 1/10 2008 for lejemålet Jernbanegade 3, 4. sal, 5000 Odense C. Lejemålet medfører en deponering af 2.110.253 kr., der finansieres af kassen.

Børn- og Ungeudvalgetanbefaler indstillingen.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

Rådmand Erik Simonsen deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med indførelsen af områdeledelse på daginstitutionsområdet i 2006 opstod der behov for kontorfaciliteter til de 28 institutionsledere og et antal administrative medarbejdere tilknyttet institutionslederne. Der har i den forløbne tid med hjælp fra By- og Kulturforvaltningen været søgt efter egnede lokaler. Der resterer at finde lokaler til 3 institutionsledere og 2 administrative medarbejdere, som i den forløbne tid har haft lokaler i Vindegade 12. Disse lokaler skal senest fraflyttes, når Børn- og Ungeforvaltningen flytter til Ørbækvej 100 omkring årsskiftet 2008/2009. Herudover mangler der lokaler til 1 institutionsleder og 1 administrativ medarbejder, som er midlertidigt placeret i uhensigtmæssige lokaler.

Det er nu lykkedes at finde egnede lokaler med passende beliggenhed, som kan rumme de 4 institutionsledere og 3 administrative medarbejdere. Lejemålet er beliggende Jernbanegade 3, 4. sal, Odense C, og har et bruttoareal på ca. 190 m2. Lejemålet er uopsigeligt fra lejers side i 2 år og fra udlejers side i 4 år.


Økonomi

Depositum for lejemålet er 33.250 kr. Huslejen for lejemålet udgør 133.000 kr. årligt svarende til 700 kr. pr. m2. Lejen reguleres èn gang årligt med stigningen i nettoprisindekset, dog min. 3%. Hertil kommer udgifter til a conto varme årligt ca. 11.700 kr. og driftsudgifter årligt ca. 18.400 kr.
De samlede lejeudgifter finansieres inden for institutionsområdets samlede økonomi.

Indgåelse af nye lejeaftaler, hvor der ikke fraflyttes lejemål, som tidligere har været lånerammebelastende, belaster lånerammen i det år, hvor der indgås kontrakt. I 2008 er der ikke ledig låneramme til indgåelse af nye aftaler, idet lånerammen fuldt ud anvendes til den budgetterede låneoptagelse.
Indgåelse af lejeaftalen vil derfor medføre en deponering på 2.110.253 kr. i 2008, der finansieres af kassen.


Administrative konsekvenser

Sagen skønnes ikke at have administrative konsekvenser for Odense Kommune.