Spring til indhold

Dagsordener og referater 2008

Oversigt over dagsordener og referater for odense byråd 2008

 

Odense Byråd

Åben

Referat


Onsdag den 21-05-2008 kl. 17:00

Rådhuset


Oversigtsdagsorden:Åben referat
1. Konsekvenser af Arbejdstilsynets påbud vedrørende Odense Kommunes Tandpleje.
Åbent - 16.21.00P16 - 2008/006457


SAGSRESUMÉ

Arbejdstilsynet har i løbet af 2007 gennemført en række tilsynsbesøg i Odense Kommunes Børnetandpleje. Tilsynsbesøgene resulterede i flere påbud både på Centralklinikken og de decentrale klinikenheder.


Merudgifterne til at efterkomme påbudene udgør i alt ca. 2.400.000 kr., hvilket ikke kan indeholdes inden for Tandplejens eksisterende budgetramme.

Det foreslås, at udgifterne til påbudene finansieres ved at konvertere driftsmidler til anlæg med 150.000 kr. i 2008, 600.00 kr. årligt i 2009-11 og 450.000 kr. i 2012, i alt svarende til 2.400.000 kr. En sådan konvertering af driftsmidler vil betyde en midlertidig personalereduktion og deraf følgende justering af serviceniveauet i Tandplejen.


INDSTILLING

Børn- og Ungeforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender:

 1. Arbejdstilsynets påbud vedrørende Odense Kommunes Tandpleje efterkommes ved via personalereduktion at konvertere driftsmidler til anlæg med 150.000 kr. i 2008, 600.000 kr. årligt i 2009-11 og 450.000 kr. i 2012, i alt svarende til 2.400.000 kr.
 2. Tandplejens overførselsadgang udvides i 2008-10.

Børn- og Ungeudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Stina Willumsen deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenoplyser, at Økonomiudvalget ikke behøver at tage stilling til indstillingspunkt b, da overførselsadgang i henhold til Odense Kommunes overordnede økonomistyringsregler er fastlagt på udvalgsniveau. Tandplejens behov for overførselsadgang kan derfor håndteres inden for gældende økonomistyringspraksis.

Økonomiudvalgetanbefaler Børn- og Ungeudvalgets indstilling.

Rådmand Jane Jegind deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Baggrund


Arbejdstilsynet har de seneste år haft de offentlige og private tandklinikker som et særligt indsatsområde. I november 2006 besøgte Arbejdstilsynet således Odense Kommunes Børnetandpleje og gennemførte en screening af arbejdsmiljøet. Arbejdstilsynet konkluderede, at det var nødvendigt med en nærmere vurdering af bevægeapparatbelastninger og kemiske belastninger ved et tilpasset tilsyn.

Arbejdstilsynet aflagde derfor Odense Tandplejes centralklinik og decentrale klinikenheder en række uanmeldte tilpassede tilsyn i løbet af 2007.

De tilpassede tilsyn resulterede i flere påbud både på Centralklinikken og på klinikenhederne. Påbudene vedrører særligt dårlige arbejdsstillinger ved IT-arbejdspladser og klimaproblemer. Alle påbudene er kort ridset op i oversigten i bilag 1, som er vedlagt sagen.

Påbudene skal være efterkommet senest den 1/9 2008. Tandplejen har søgt Arbejdstilsynet om fristudsættelse til 2009, men ansøgningen blev ikke imødekommet.

Påbudene vedrører anlægsudgifter. På baggrund af indhentede tilbud anslås disse udgifter at udgøre ca. 2.500.000 kr.:

Tabel 1: Udgifter forbundet med påbud i Tandplejen


Forbedring af arbejdsstillinger i klinikrum

1.350.000 kr.

Reduktion af støjgener

80.000 kr.

Forbedring af arbejdsstillinger i røntgen

20.000 kr.

Forbedring af arbejdsstillinger samt ventilation i teknik

550.000 kr.

Udgifter til håndværkere

500.000 kr.

I alt

2.500.000 kr.

I alt udgør merudgifterne til at efterkomme Arbejdstilsynets påbud ca. 5,5% af Tandplejens budget til børnetandpleje for 2008.

Tandplejen har undersøgt, hvorvidt Arbejdstilsynets påbud kan efterkommes ved at reparere ældre inventar og udstyr i stedet for at anskaffe nyt materiel. Sådanne reparationer vil alt i alt kunne reducere de samlede udgifter med ca. 100.000 kr., da det har vist sig, at langt hovedparten af påbudene kun kan efterkommes ved nyanskaffelser.

De resterende merudgifter på ca. 2.400.000 kr. kan ikke holdes inden for Tandplejens eksisterende budgetramme.

Finansiering

Det foreslås, at udgifterne til påbudene finansieres ved at konvertere driftsmidler til anlæg med 150.000 kr. i 2008, 600.00 kr. årligt i 2009-11 og 450.000 kr. i 2012, i alt svarende til 2.400.000 kr. For at kunne overføre en årlig driftsramme på dette beløb vil det være nødvendigt med en betydelig personalereduktion i Tandplejen.

Konkret vil det være nødvendigt at nedlægge ét af kommunens elleve tandlægeteams. Et team dækker et af kommunens geografiske områder og behandler ca. 2100 børn og unge årligt. Nedlæggelse af et tandlægeteam vil endvidere betyde, at flere børn får længere mellem skole og klinik, hvilket vil medføre flere udgifter til transport. Disse merudgifter skønnes at udgøre ca. 40.000 kr. årligt, som findes inden for den eksisterende ramme.

Personalereduktionen kan ikke få fuldt gennemslag i budgetåret 2008, da opsigelse af personale tidligst kan få virkning fra ca. den 1/10 2008. Alt i alt forventes personalereduktionen at kunne frigive driftsmidler til efterkommelse af Arbejdstilsynets påbud som vist i tabel 2.

Tabel 2: Finansiering af efterkommelse af påbud i Tandplejen

2008
2009
2010
2011
2012
Udgift til påbud
-2.400.000
0
0
0
0
Konvertering fra drift til anlæg
150.000
600.000
600.000
600.000
450.000
Behov for overførselsadgang
-2.250.000
-1.650.000
-1.050.000
-450.000
0

Tabel 2 viser, at den fulde udgift på 2.400.000 kr. skal afholdes i 2008. Tandplejen vil derfor have behov for at få udvidet muligheden for at overføre underskud ud over Odense Kommunes gældende overførselsregel på 2% i 2008-10. Udgifterne er fuldt finansieret i 2012.

Konsekvenser for Tandplejens serviceniveau

Sundhedsstyrelsen vurderer i sin rapport "Tandplejens struktur og organisation", at undersøgelsesintervallet for 0-18-årige på sigt bør ligge mellem 18 og 24 måneder under hensyntagen til lokale, sundhedsmæssige, geografiske og sociale forskelle. Efter retningslinierne skal undersøgelsesintervallerne fastlægges efter odontologiske kriterier, idet der tages hensyn til tandsygdomme hos den enkelte.

Tandplejens undersøgelsesinterval lå i 2006 og 2007 på gennemsnitligt 15 måneder (jf. bilag 2, som er vedlagt sagen). Dette er på niveau med tre af de øvrige større byer (jf. tabel 3).

Tabel 3: Undersøgelsesintervaller i børnetandplejen i Odense, København, Århus og Ålborg

KommuneUndersøgelsesinterval
Odense15 måneder
Århus12 måneder for førskolebørn og 18 måneder for skolebørn eller unge
Ålborg13 måneder
København12-18 måneder

Nedlæggelse af et tandplejeteam i Tandplejen vil betyde, at ca. 2100 børn og unge midlertidigt skal fordeles mellem de øvrige tandplejeteams. Dette vil i gennemsnit medføre en nettotilgang på 5% på de øvrige klinikker.

Eftersom den enkelte tandlæge skal behandle flere patienter, vil undersøgelsesintervallerne gennemsnitligt blive længere end 15 måneder. Da der i Odense Kommune er en skæv fordeling af kariesudviklingen, er tandlægenormeringerne ikke ligeligt fordelt. Blandt andet har Distrikt Øst en 50% højere tandlægenormering end resten af kommunen. Der vil fortsat være behov for relativt korte undersøgelsesintervaller hos de børn og unge, der har tandsygdomme.

I 2006 og 2007 var undersøgelsesintervallet for ca. en femtedel af børnene på 12 måneder. Flere børn pr. tandlæge vil betyde, at undersøgelsesintervallet for denne gruppe øges. Tandplejen anbefaler, at der tilstræbes et undersøgelsesinterval på 18 måneder, når kariessituationen tillader det.

Tandsundheden i Odense Kommune er de senere år blevet forbedret, men længere undersøgelsesintervaller kan betyde, at den generelle tandsundhed i de blivende tænder og mælketandsættet stagnerer eller forringes.


Økonomi

Efterkommelse af Arbejdstilsynets påbud udgør udgifter på 2.500.000 kr. svarende til ca. 5,5% af Tandplejens budget. Dette søges efterkommet ved konvertering af driftsmidler til anlæg.


Administrative konsekvenser

Efterkommelse af Arbejdstilsynets påbud vil betyde en personalereduktion i Tandplejen.
2. Produktionsplan 2008-2012 for bolig- og erhvervsjord samt budgettilpasning i 2008.
Åbent - 13.06.00G01 - 2007/28990


SAGSRESUMÉ

By- og Kulturforvaltningen udarbejder hvert år produktionsplan for bolig- og erhvervsjord. Produktionsplanen er 5-årig og benyttes som planlægningsmæssigt og økonomisk styringsredskab for den fremtidige byggemodning af kommunale arealer. Produktionsplanen revideres hvert år med henblik på indarbejdelse i de kommende budgetter.

Produktionsplanen er opdelt i 3 områder: parcelhusgrunde, storparceller til boligformål og erhvervsarealer.

Odense Kommunes lagerbeholdning af jord til byggemodning er igennem de seneste år reduceret væsentligt i takt med byggemodning og salg.

Beslutningen om at føre en mere aktiv jordforsyningspolitik har derfor stor betydning for omsætningen de kommende år.

I budgettet er der forudsat en løbende forøgelse af lagerbeholdning af parcelhusgrunde til 70-90 grunde, storparceller svarende ca. 200 boliger og erhvervsarealer på 75-90 ha.

Den samlede produktion og det forventede salg i perioden 2008-2012 fremgår af nedenstående tabel.

Det skal bemærkes, at produktionen i 2009-2012 er opgjort under forudsætning af, at den nedenfor beskrevne budgetmodel for jordforsyning indarbejdes i budget 2009-12. Såfremt dette ikke sker, vil der ske en konsekvensrettelse i kommende års produktionsplaner.

Produktion 2008-2012Forventet salg 2008-2012
Parcelhusgrunde
440 grunde
365 grunde
Storparceller
996 boliger
900 boliger
Erhverv
80,6 ha.
75 ha.

Produktionsplanens samlede konsekvenser i 4-års perioden 2009-2012 udviser et budgetmæssigt overskud (merindtægt) på ca. 70.000.000 kr., efter at der er tilført budgettet ca. 121.000.000 kr. til øget opkøb.

Budgettilpasning i 2008

Med henblik på at sikre salgbar boligjord i 2009 er der behov for yderligere midler til opkøb i 2008 på 25.000.000 kr.

Det skal bemærkes, at jordforsyningsområdet er fritaget fra statens styringsmekanisme på kommunernes anlægsrammer.

Det samlede budget til køb i 2008 foreslås benyttet til opkøb i Bellinge. Området i Bellinge foreslås anvendt til grønt demonstrationsprojekt for bæredygtigt boligbyggeri. Områdets størrelse (over 40 ha.) vil samtidig markere Odense som - Den bæredygtige by.

Merbehovet til opkøb på 25.000.000 kr. foreslås finansieret ved:
 • Mersalg af boligjord: 16.800.000 kr.
 • Mersalg af erhvervsjord: 5.600.000 kr.
 • Mindreforbrug til byggemodning: 2.600.000 kr.

By- og Kulturforvaltningen foreslår, at erhvervelse sikres ved ekspropriation, hvis en frivillig aftale ikke kan gennemføres.

Budgetmodel for opkøb af jord til byudvikling, 2009-2012

I aftale om budget 2008-2011 har forligspartierne besluttet følgende:
  "Odense Kommunes unikke placering og gode tilbud til erhvervslivet har betydet en konstant stigning i antallet af solgte erhvervsgrunde. Forligspartierne er enige om, at der skal etableres en budgetmodel for jordkøb for at understøtte den positive udvikling og sikre en øget tilgængelighed af byggegrunde.

  Forligspartierne er endvidere enige om, at budgetmodellen indrettes således, at halvdelen af de fremtidige salgsindtægter fra jordsalg reserveres til nye opkøb. Budgetmodellen indarbejdes i budgetlægningen for 2009."

I budgettet side 56 er der følgende formulering:
  "En aktiv jordforsyningsstrategi er nødvendig for at have tilstrækkelig salgbar jord nok i forhold til efterspørgslen. Odense Kommune skal kunne opkøbe (evt. ekspropriere) jord til bolig- og erhvervsformål. Halvdelen af fremtidige salgsindtægter fra jordsalg reserveres til nye opkøb."

By- og Kulturforvaltningen har i samarbejde med Borgmesterforvaltningen udarbejdet konkret forslag til udformning af budgetmodellen.

Forslaget indebærer, at halvdelen af samtlige salgsindtægter ved salg af bolig- og erhvervsjord i 2007 er grundlaget for budgettet for jordkøb, inkl. ekstra byggemodningsudgifter i 2009, halvdelen af samtlige salgsindtægter i 2008 er grundlaget for jordkøb , inkl. ekstra byggemodningsudgifter i 2010 osv. Årsagen til, at grundlaget for købsbudgettet foreslås at være salgsindtægterne 2 år tidligere, skyldes, at salgsindtægterne derved er regnskabstal og ikke budgetforventninger.

Budgetmodellen giver anledning til følgendemerkøbog jord:

- 1.000 kr, 08 p/l-
2009
2010
2011
2012
I alt
Budgetmodel
55.050
58.627
54.906
52.081
220.644
Budget 2007
overslagsår
24.847
24.847
24.847
24.847
99.388
Merudgifter
30.203
33.780
30.059
27.234
121.276

Det fremgår af oversigten, at budgetmodellens økonomiske konsekvens er, at der skal afsættes yderligere ca. 121.000.000 kr. til opkøb i perioden 2009-2012.

En mere aktiv jordforsyningspolitik indebærer merudgifter i begyndelsen, mens der i takt med, at der sker byggemodning og efterfølgende salg, vil blive merindtægter på ca. 70.000.000 kr. i perioden.

- 1.000 kr, 08 p/l-
2009
2010
2011
2012
I alt
Merudgift
30.203
33.780
30.059
27.234
121.276
Merindtægt, inkl. byggemodning
653
-21.351
-23.901
-25.401
-70.000
Nettoeffekt
30.856
12.429
6.158
1.833
51.276

Den reelle konsekvens er derfor på ca. 51.000.000 kr. for perioden 2009-12. Samtidig er budgetforventningen på 21.000.000 til salg af areal på Falen til boligbyggeri udgået.

Budgetmodellen vil indgå i det videre arbejde med budget 2009-12.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender:
 1. Forslag til produktionsplan godkendes for 2008, idet budgetmodel for jordforsyning vil indgå i det videre arbejde med budget 2009-12.
 2. Opkøb af arealer til byudvikling gennemføres ved ekspropriation, hvis der ikke kan opnås frivillig aftale.
 3. På budgetområde 2.2, Plan og Byggeri, indarbejdes der en ubudgetteret indtægt på 16.800.000 kr. i 2008 ved salg af boligjord.
 4. På budgetområde 2.2, Plan og Byggeri, indarbejdes der en budgetteret merindtægt på 5.600.000 kr. i 2008 ved salg af erhvervsjord.
 5. På budgetområde 2.2, Plan og Byggeri, indarbejdes der et ubudgettet mindreforbrug på 2.600.000 kr. til byggemodning.
 6. På budgetområde 2.2, Plan og Byggeri, indarbejdes der en merudgift på 25.000.000 kr. til køb til byudvikling.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Steen Møller deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Udvalgsmedlem Lars Chr. Lilleholt deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Jane Jegind deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Odense Kommune skal være leveringsdygtig af byggejord til bolig- og erhvervsbyggeri.

Kommunen skal sikre et placerings- og kvalitetsmæssigt bredt udbud, der tilgodeser den aktuelle efterspørgsel. I det omfang, det ikke sikres ved privat initiativ, skal det nødvendige udbud tilvejebringes ved byggemodning af kommunale arealer.

By- og Kulturforvaltningen har siden 2000 udarbejdet produktionsplaner for bolig- og erhvervsjord. Produktionsplanerne er et planlægningsmæssigt og økonomisk styringsredskab for den fremtidige byggemodning af kommunale arealer. Produktionsplanen revideres hvert år med henblik på indarbejdelse i de kommende budgetter.

Den hidtidige udbygning er primært gennemført ved aktivering af kommunal lagerjord - altså uden væsentligt opkøb af nye arealer.

Den foreslåede produktionsplan forudsætter, at der fortsat føres en aktiv jordforsyningspolitik.

Budgetmodellen for opkøb af jord, som fremgår af sagsresuméet, er indarbejdet i produktionsplanen.

Produktionsplanen for byggemodning af arealer til boliger og erhverv er opdelt i 3 områder:
 • Storparceller til boligformål
 • Parcelhusgrunde
 • Erhvervsarealer

Byggemodning og arealerhvervelse

Byggemodnings-
udgifter (i 1.000 kr.)
Samlet
2008-
2012
2008
2009
2010
2011
2012
Storparceller:Antal
bo-
liger
Marienlund
296
Fraugde Øst Restbygge-
modning
0
2.300
2.100
200
Ikke specificeret
700
31.500
3.000
6.000
9.000
6.750
6.750
996
33.800
5.100
6.000
9.200
6.750
6.750
Parcelhusgrunde:
grun-
de
Væbnerhatten
5
200
200
Højby Syd II, område A
14
3.300
2.600
700
Fraugde Øst, B13
15
5.700
5.000
700
Fraugde-Østparken 129
6
1.900
1.700
200
Ikke specificeret
400
88.00
5.000
17.000
22.000
22.000
22.000
440
99.100
14.500
17.000
23.600
22.200
22.000
Boligjord i alt
132.900
19.600
23.000
32.800
28.750
28.750
Erhverv:
ha.
Nedrivning
0
500
500
Odense S - Teknikvej
5,4
Detailbyggemodning
C.F. Tietgens Boulevard (omr.
EC)
-0,2
10.000
7.000
3.000
M.P. Allerups Vej-etape 3
13,0
4.500
4.500
P.L. Brandts Allé etape 2
12,4
4.000
1.000
3.000
Krogslundstien
4.000
1.000
3.000
P.L. Brandts Allé etape 3
12,5
6.000
3.000
3.000
M.P. Allerups Vej etape 4, del af etapen
7,5
2.000
1.500
Energivej etape 2
del af byggemodningen
30,0
30.000
10.000
10.000
10.000
80,6
60.500
7.500
8.500
14.000
16.000
14.500
Færdiggørelsesarbejder
3.198
636
636
642
642
642
Samlet
byggemodningsudgift
196.598
27.736
32.136
47.442
45.392
43.892
Arkæologiske
undersøgelser
5.000
3.000
2.000
Areal- og
bygningserhvervelse
299.882
78.845
55.050
58.000
54.906
52.081
Samlede udgifter
500.480
109.581
89.186
105.442
100.298
95.973

Produktionsplan for udbygning af parcelhusgrunde

I 2007 solgte kommunen 117 grunde.

Lagerbeholdningen er pr. 1/4 2008 på 26 grunde, og der vil blive udbudt yderligere 40 grunde i 2008 (14 grunde i Højby, 21 grunde i Fraugde og 5 grunde i Tornbjerg).

Salget af parcelhusgrunde er i produktionsplanen fastsat til 63 grunde i 2008 og 80 grunde i de efterfølgende år.

Kommende udbygning vil ske i forbindelse med opkøb af arealer, og eventuelle planændringer på kommunale arealer.

Produktionsplan for udbygning af storparceller til boligformål

I 2007 solgte kommunen arealer svarende til ca. 50 boliger.

Salget af storparceller i 2008 er budgetteret til ca. 300 boliger. Salget sker i Marienlund og Seden Syd med en samlet beholdning svarende til ca. 400 boliger.

Kommende udbygning vil ske i forbindelse med opkøb af arealer, og eventuelle planændringer på kommunale arealer.

Produktionsplan for udbygning af erhvervsarealer

I 2007 solgte kommunen ca. 22 ha. erhvervsjord.

I produktionsplanen budgetteres der med et årligt salg på ca. 17 ha. i 2008-2009 og i de efterfølgende år ca. 14 ha.

Udbygningen vil blive gennemført i Tietgen Byen. Øvrig udbygning vil ske ved opkøb af arealer.

Areal- og bygningserhvervelse

Odense Kommune har de seneste år solgt ud af lagerbeholdningen af jord til særlig boligbebyggelse og har derfor behov for at genopbygge beholdningen for at kunne imødekomme efterspørgslen.

Budgetmodellen til opkøb af jord til bolig- og erhvervsformål, som blev besluttet i budget 2007-2011 med virkning fra 2009, er en forudsætning for at kunne sikre en aktiv jordforsyningspolitik samt at kunne imødekomme efterspørgslen. Der er imidlertid behov for en kick-start allerede i 2008 for at kunne sikre det nødvendige udbud af boligjord i 2009. Det foreslås derfor, at der bevilges tillægsbevilling til opkøb på 30.000.000 kr. Budgettet til opkøb i 2008 foreslås primært benyttet til køb af boligjord i Bellinge.

Området i Bellinge foreslås anvendt til grønt demonstrationsprojekt for bæredygtigt boligbyggeri og har en størrelse på over 40 ha., der kan fremme Odenses status som den bæredygtige by.

For at kunne sikre området til dette formål er det en forudsætning, at Odense kommune opkøber arealerne. Vilkår til bæredygtigt byggeri kan ikke sikres alene i lokalplanen, men kræver, at kommunen har indflydelse på salgsvilkårene, hvilket kan ske som ejer af arealerne.

Mulige opkøb til boligformål ud over Bellinge er området i Bullerup-Markhaven. Aktivering af området afventer stillingtagen til løsning af skolekapaciteten. Nye områder afventer kommuneplanrevisionen.

Til erhvervsformål er det hovedsageligt opkøb i Odense S - Energivej og Højme.


Økonomi

Oversigt over budgetkonsekvenserne


(i 1.000 kr.)
2008
2009
2010
2011
2012
Total
2009/
2012
Forventet Salg
Storparceller
-45.000
-23.000
-23.000
-23.000
-23.000
-92.000
Parcelhusgrunde
-41.000
-56.000
-56.000
-56.000
-56.000
-224.000
I alt boligjord
-86.000
-79.000
-79.000
-79.000
-79.000
-316.000
Erhverv
-26.000
-26.000
-20.350
-20.350
-20.350
-87.050
Ubestemte formål
-5.254
-4.812
-4.812
-4.812
-4.812
-19.248
Samlet salg
-117.254
-109.812
-104.162
-104.162
-104.162
-422.298
Budget 2008:
Boligjord
-69228
-56.227
-47.227
-47.227
-47.227
-197.908
Erhvervsjord
-20.353
-20.353
-20.350
-20.350
-20.350
-81.403
Ubestemte formål
-5.254
-25.812
-4.812
-4.812
-4.812
-40.248
-94.835
-102.392
-72.389
-72.389
-72.389
-319.559
Mer-indtægt/udgift
-22.419
-7.420
-31.773
-31.773
-31.773
-102.739
Byggemodning
Forslag
27.736
32.136
47.442
45.392
43.892
168.862
Budget 2008
overførsel
30.297
24.063
37.020
37.520
37.520
136.123
Mer-indtægt/udgift
-2.561
8.073
10.422
7.872
6.372
32.739
Arkæologiske
undersøgelser
Forslag
3.000
2.000
2.000
Budget 2007
3.000
2.000
2.000
Mer-udgift/indtægt
0
0
0
0
Areal- og bygnings-
erhvervelse
Forslag
78.845
55.050
58.627
54.906
52.081
220.664
Budget 2008
overførsel
53.845
55.050
58.627
54.906
52.081
220.664
Mer-indtægt/udgift
25.000
0
0
0
0
0
Total
20
653
-21.351
-23.901
-25.401
-70.000
Overskud på
salgsbudgettet 2008
-10.000
Det skal bemærkes, at "areal- og bygningserhvervelse" for 2009-12 er under forudsætning af, at budgetmodel for jordforsyningen godkendes og i budget 2009-12. Sker dette ikke, vil dette blive indarbejdet i kommende produktionsplaner.

Afledte skattefinansierede anlægsudgifter

Udbygningen af bolig- og erhvervsområderne i såvel kommunalt som privat regi medfører afledte skattefinansierede udgifter til eksempelvis kvarterparker og udbygning af overordnede vejanlæg.

Budgetmæssige konsekvenser i 2008

På budgetområde 2.2, Plan og Byggeri, foreslås merindtægt fra salg af boligjord på 16.800.000 kr. meddelt som tillægsbevilling i 2008.

På budgetområde 2.2, Plan og Byggeri, foreslås merindtægt fra salg af erhvervsjord på 5.600.000 kr. meddelt som tillægsbevilling i 2008.

På budgetområde 2.2, Plan og Byggeri, foreslås mindreudgift til byggemodning på 2.600.000 kr. meddelt som reduktion af bevilling i 2008.

På budgetområde 2.2, Plan og Byggeri, foreslås merforbrug til opkøb af arealer til byudvikling på 25.000.000 kr. meddelt som tillægsbevilling i 2008. Beløbet finansieres af ovenstående.


Administrative konsekvenser

Der vurderes ikke at være administrative konsekvenser for Odense Kommune.


3. Tietgen Byen. Synliggørelse af EC-område langs motorvejen, herunder detailbyggemodning af området. Ansøgning om anlægsbevilling og prisfastsættelse.
Åbent - 13.06.02G01 - 2007/70901


SAGSRESUMÉ

Med henblik på at skabe større synlighed til Tietgen Byen fra motorvejen har Vejdirektoratet godkendt afgravning af skråning mod motorvejen.

Samtidig med øget synlighed fra motorvejen foreslår By- og Kulturforvaltningen, at EC-området detailbyggemodnes, således at arealerne kan sælges i mindre enheder.

Udgiften til afgravning af skråning mod motorvejen er anslået til 4.800.000 kr.

Detailbyggemodningen i EC-området er anslået til 5.200.000 kr.

Den samlede anlægsudgift på 10.000.000 kr. finansieres over afsatte rådighedsbeløb under budgetområde 2.2, Plan og byggeri, Jordforsyning.

I forbindelse med detailbyggemodningen foreslås grundpriserne ændret fra 150-160 kr./m2 til 170-240 kr./m2. Oversigt over prisfastsættelsen er vedlagt sagen.

Prisændringen forventer at indbringe en merindtægt på ca. 5.200.000 kr.

Den samlede byggemodningsudgift indgår i byggemodningsbudgettet for Tietgen Byen, hvor der er budgetmæssig dækning for anlægsudgiften.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, atbyrådetgodkender:

a. Salgspriserne fastsættes som foreslået.

By- og Kulturforvaltningenindstiller, atudvalgetgodkender:

b. Projektet, som omfatter afgravning af skråning langs motorvejen, godkendes.

c. Projektet, detailbyggemodning af ca. 370 m vej i Tietgen Byen - EC-området, godkendes.

d. På budgetområde 2.2, Plan og byggeri, Jordforsyning, meddeles der en anlægsbevilling på 10.000.000 kr. med forbrug på 7.000.000 kr. i 2008 og 3.000.000 kr. i 2009.

e. Anlægsudgiften finansieres af frigivet rådighedsbeløb under budgetområde 2.2, Plan og byggeri, Jordforsyning.

f. Vejene klassificeres som offentlige veje.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingens pkt. a og godkender indstillingens pkt. b-f.

Udvalgsmedlem Steen Møller deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Udvalgsmedlem Lars Chr. Lilleholt deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

By- og Kulturforvaltningen har indgået aftale med Vejdirektoratet om øget synlighed til Tietgen Byen fra motorvejen. Vejdirektoratet har godkendt, at skråningen kan afgraves mellem den første række højspændingsledninger. Samtidig fjernes den tætte beplantning langs motorvejen og erstattes af grupper af lavere beplantning, så området fremstår som en samlet enhed i overensstemmelse med landskabsplanen - "Tietgen Byen - Et attraktivt erhvervsområde i Odense".

Afgravningen af skråningen vil øge synligheden fra motorvejen i hele erhvervsområdet. Samtidig vil EC-områdets facadeareal mod motorvejen blive synlige og dermed blive væsentligt mere attraktive for virksomhederne.

Som en del af aftalen vil der samtidig blive stillet skærpede krav til byggeriet langs motorvejen omfattende materialevalg, farvesætning, facadeskilte, fritstående skilte, flagstænger og belysning.

De 3 eksisterende virksomheder langs motorvejen har accepteret, at de ligeledes pålægges de skærpede krav i forbindelse med fremtidige ændringer.

I Tietgen Byen er der til dato solgt ca. 58 ha. Hele Tietgen Byen har et samlet erhvervsareal på ca. 235 ha., heraf er ca. 95 ha. endnu ikke byggemodnet.

Størstedelen af arealerne er solgt i EA- og EB-områderne, som er udlagt til henholdsvis industri og lettere industri og håndværk.

Med henblik på at øge interessen for EC-området (kontor og service) ud over den foreslåede forbedring af synligheden, foreslås EC-området detailbyggemodnet, så det bliver muligt at erhverve mindre arealer.

Projektbeskrivelse

Afgravning af skråninger omfatter flytning af ca. 30.000 m3 jord, beplantning, omlægning af ledninger langs motorvejen og beplantning af ca. 21.800 m2.

Detailbyggemodning af del af EC-området omfatter anlæg af ca. 370 m vej.

Vejene foreslås klassificeret som offentlige veje.

Prisfastsættelse og offentligt udbud

I forbindelse med detailbyggemodningen og den øgede synlighed fra motorvejen foreslås prisfastsættelsen ændret fra 150-160 kr./m2 til 170-240 kr./m2.

Grundene forventes udbudt til salg efter byrådets godkendelse af de nye priser. Oversigt over prisfastsættelsen er vedlagt sagen.


Økonomi

Den samlede udgift til forbedring af synligheden til motorvejen er opgjort til 4.800.000 kr.

Anlæg af 370 m vej til detailbyggemodning af del af EC-området er opgjort til 5.200.000 kr.


Beløb i 1.000 kr.
2008
2009
I alt
Bevillingsbehov:
Tietgen Byen - afgravning af skråning ved motorvejen

Tietgen Byen - Detailbyggemodning af EC-område
3.800

3.200
1.000

2.000
4.800

5.200
Finansiering:
Budgetområde 2.2, Jordforsyning
7.000
3.000
10.000

Den forventede merindtægt ved salg af erhvervsarealerne udgør ca. 5.200.000 kr.

Den samlede byggemodningsudgift indgår i byggemodningsbudgettet for Tietgen Byen, hvor der er budgetmæssig dækning for anlægsudgiften.

Salg af erhvervsarealerne er indeholdt i salgsbudgettet.

Byggemodningen omfatter anlæg af ca. 370 m offentlig vej. De årlige driftsudgifter anslås til 50.000 kr. og vil blive søgt indarbejdet i driftsbudgettet.


Administrative konsekvenser

Der vurderes ikke at være administrative konsekvenser for Odense Kommune.

Plan med priser:2347_001.pdf4. Forslag til tillæg til spildevandsplan 2006-2018 - Brogårdsvej.
Åbent - 00.01.00P00 - 2008/034201


SAGSRESUMÉ

Odense Kommunes Spildevandsplan 2006-2018 omfatter blandt andet en plan for de regnbetingede udløb i kommunen. De regnbetingede udløb er udløb/overløb til vandløb af regnvand, opspædet med spildevand, der opstår under kraftig regn fra de fælleskloakerede områder. Spildevandsplanen indebærer, at der skal gennemføres en række projekter til reduktion af de regnbetingede udledninger.

Projektet ved Brogårdsvej omfatter etablering af en ca. 650 m lang bassinledning, med en samlet kapacitet på ca. 1.500 m3. Det medfører, at overløb til Odense Å reduceres, samtidig med, at opstuvning (kælderoversvømmelser) minimeres i kritiske områder ved Åløkken mv.

Da projektet medfører, at ejendomme pålægges servitutter, skal dette omfattes af en spildevandsplan. Dette tillæg giver således det juridiske grundlag for at kunne tinglyse de servitutter, som giver Odense Vandselskab as adgang til etablering, drift og vedligeholdelse af projektets ledninger, brønde, bygværker mv.

Efter "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" skal alle nye planer (og tillæg) miljøvurderes. Den første del af en miljøscreening består af en gennemgang af bilag 3 og 4 til loven. Hvis planen er omfattet af disse bilag, skal der laves en egentlig miljøvurdering med efterfølgende miljørapport. Konklusionen af miljøscreeningen er, at da området ved Odense Å er udpeget til habitatområde, så skal der laves en miljørapport. Miljørapporten forventes ikke at medføre ændringer i projektet.

Tillægget til spildevandsplan vedtages med hjemmel i § 32 i "Lov om miljøbeskyttelse nr. 1757 af 22/12 2006". Tillægget offentliggøres i 8 uger. I denne periode har andre myndigheder, foreninger og borgere mulighed for at gøre indsigelse. Herefter skal tillægget vedtages endeligt af Odense Byråd.

Da udgifterne til de nødvendige lednings- og bassinanlæg afholdes over Odense Vandselskab as' fastlagte budgetter, sker der ikke stigninger i vandafledningsbidraget som følge af projektet.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at "Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2006-2018 om projekt ved Brogårdsvej" vedtages til offentliggørelse sammen med Miljørapporten.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Steen Møller deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Udvalgsmedlem Lars Chr. Lilleholt deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Jane Jegind deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Odense Kommunes Spildevandsplan 2006-2018 omfatter blandt andet en plan for de regnbetingede udløb i kommunen. De regnbetingede udløb er udløb/overløb til vandløb af regnvand, opspædet med spildevand, der opstår under kraftig regn fra de fælleskloakerede områder.

Spildevandsplanen indebærer, at der skal gennemføres en række projekter til reduktion af de regnbetingede udledninger.

Dette tillæg omfatter projektet, der i spildevandsplanen er benævnt "Tiltag ved Brogårdsvej". Projektet omfatter etablering af en ca. 650 m lang bassinledning, med en samlet kapacitet på ca. 1.500 m3. Det medfører, at overløb til Odense Å reduceres samtidig med, at opstuvning (kælderoversvømmelser) minimeres i kritiske områder ved Åløkken mv.

I dag forekommer hydrauliske og miljømæssige problemer ved overløbsbygværket Brogårdsvej/Lettebækvænget. Der er i gennemsnit overløb 55 gange årligt til Odense Å svarende til en vandmængde på 60.000 m3.
I området ved Åløkken mfl., forekommer der i forbindelse med skybrud i dag opstuvninger i kældre og på terræn.

Brogårdsvejprojektet omfatter etablering af en ca. 650 m lang bassinledning på ca 1.500 m3. Projektet består af et samlet rørbassin, bestående af "volumenrør" på ø 1.800. Rørbassinet skal dels fungere som transportledning for regnvand og spildevand fra det fælleskloakerede opland ved Brogårdsvej, dels fungere som opbevaringsmagasin, indtil der er ledig kapacitet på Ejby Mølle Renseanlæg.

Rørbassinet skal også fungere som kapacitetsforstærkning til det eksisterende kloaknet, som når bassinet træder i funktion, har plads til yderligere kapacitet, så kælderoversvømmelser minimeres. En mere præcis beskrivelse af projektet kan ses på vedlagte bilag 1 - forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2006 - 2018 om projekt ved Brogårdsvej. Den ny bassinledning ø 1800 etableres ved tunnelering.

Den eksisterende udløbsledning fra overløbsbygværket, nedgravet i fredet og naturbeskyttet engareal til udløbsbygværk, erstattes ved opgravning af ny udløbsledning. Det nye bygværk (udløb) etableres ved spunsning umiddelbart bag det eksisterende bygværk, så Odense Å berøres så lidt som muligt.

Udbygning af afløbssystemet i/ved Brogårdsvej er dimensioneret efter målene i Spildevandsplan 2006-2018, at der ikke må være vand på terræn mere end hvert 10. år, og 1,5 meter under terræn maksimalt hvert 2. år. Ejendomme i projektområdet vil således opleve en kraftig reducering i antallet af gange med vand i kældrene.

Overløb til Odense Å vil med det nye projekt samlet blive nedbragt til i gennemsnit maks. 12 gange årligt ved Brogårdsvej svarende til en vandmængde på 15.000 m3/år. Det svarer til, at mængden af det udledte vand og stofmængder forventes reduceret med i alt 75%, altså mere end 50%, og lever dermed op til gældende spildevandsplan.

Projektet berører 5 ejendomme, hvor der vil blive tinglyst servittutter om rådighedsindskrænkning. Ejendommene, der berøres af anlægsarbejdets udførelse, vil der søges indgået frivillig aftale om ret til at etablere anlægget. Hvis der ikke kan indgås frivillig aftale med den enkelte lodsejer, vil projektet søges gennemført ved ekspropriation.

Efter "Lov om miljøvurdering af planer og programmer", skal alle nye planer (og tillæg) miljøvurderes. Den første del af en miljøscreening består af en gennemgang af bilag 3 og 4 til loven, og hvis planen er omfattet af disse bilag, skal der laves en egentlig miljøvurdering med efterfølgende miljørapport.

Konklusionen af miljøscreeningen er, at der skal udarbejdes en miljørapport for Brogårdsvejsprojektet. Miljørapporten skal indeholde:

 • En kortlægning af, om der eventuelt er truede dyre- og/eller plantearter i skoven, og den vil blive væsentlig påvirket.
 • En kortlægning og vurdering af, i hvilket omfang Odense Å påvirkes miljømæssigt. Det gælder både i anlægsfasen og i den efterfølgende drift.
 • En vurdering af, hvorvidt der er en risiko ved en eventuel større oppumpning af grundvand i forbindelse med tørlægning af pressegrupperne.

Miljørapporten offentliggøres sammen med dette tillæg. Miljørapporten er under udarbejdelse, men vil forventes at være analog med "Dalumprojektet", hvor der netop til et lignende projekt er udarbejdet en miljørapport, der ikke gav anledning til ændringer i projektet.

Odense Vandselskab as agter at starte udførelsen af anlægget i efteråret 2008. Etableringer af ledninger og bygværker forventes færdigt ultimo 2009.

Spildevandsplanen må ikke stride imod kommune- og regionplan (recipientkvalitetsplanen). Dette forslag til tillæg nr. 2 til Odense Kommunes spildevandsplan, reducerer de regnbetingede udløb til Odense Å og opfylder derfor kravene i recipientkvalitetsplanen.


Økonomi

Udgifterne til de nødvendige lednings- og bassinanlæg afholdes over kloakforsyningen/Odense Vandselskab as anlægsbudget.

Anlægsudgiften for projektet er 35.000.000 kr.

Da finansieringen sker over de fastlagte budgetter for 2007 og 2009, vil vandafledningsbidraget som følge af projektet ikke stige.


Administrative konsekvenser

Der er ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.


Brogardsvej_2korr_.pdf- Brogardsvej_2korr_.pdf5. Forslag til tillæg til spildevandsplan 2006-2018 om projekt i Dalum.
Åbent - 00.01.00P00 - 2007/100908


SAGSRESUMÉ

Odense Kommunes Spildevandsplan 2006-2018 omfatter blandt andet en plan for de regnbetingede udløb i kommunen. De regnbetingede udløb er udløb/overløb til vandløb af regnvand, opspædet med spildevand, der opstår under kraftig regn fra de fælleskloakerede områder.

Spildevandsplanen indebærer, at der skal gennemføres en række projekter til reduktion af de regnbetingede udledninger.

Dette tillæg omfatter projektet, der i spildevandsplanen er benævnt "Tiltag i Dalum (Lindevej, Erik Bøghs Sti)" samt "Tiltag i Albanigade". Projektet omfatter etablering af en 3.000 m3 rørledning i Dalum, så overløb til Odense Å i Fruens Bøge reduceres samtidig med, at opstuvning (kælderoversvømmelser) minimeres i kritiske områder ved Lindevej, Dalumvej, Vester Allé og dele af Sorgenfri Allé. Projektet etableres med et spjæld ved Erik Bøghs Sti, så der sker bedre udnyttelse af eksisterende afløbsanlæg, hvilket betyder, at overløb ved Albanigade også reduceres med projektet.

Da projektet medfører, at ejendomme pålægges servitutter, skal dette omfattes af en spildevandsplan. Nærværende tillæg giver således det juridiske grundlag for at kunne tinglyse de servitutter, som giver Odense Vandselskab as adgang til etablering, drift og vedligeholdelse af projektets ledninger, brønde, bygværker mv.

Efter "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" skal alle nye planer (og tillæg) miljøvurderes. Den første del af en miljøscreening består af en gennemgang af bilag 3 og 4 til loven. Hvis planen er omfattet af disse bilag, skal der laves en egentlig miljøvurdering med efterfølgende miljørapport. Konklusionen af miljøscreeningen er, at da området ved Odense Å er udpeget til habitatområde, så skal der laves en miljørapport. Miljørapporten har ikke givet anledning til ændringer i projektet.

Tillægget til spildevandsplan vedtages med hjemmel i §32 i "Lov om miljøbeskyttelse nr. 1757 af 22/12 2006". Tillægget offentliggøres i 8 uger. I denne periode har andre myndigheder, foreninger og borgere mulighed for at gøre indsigelse. Herefter skal tillægget vedtages endeligt af Odense Byråd.

Da udgifterne til de nødvendige lednings- og bassinanlæg afholdes over Odense Vandselskab as' fastlagte budgetter, sker der ikke stigninger i vandafledningsbidraget som følge af projektet.


INDSTILLING

By- og Kulturforvaltningen
indstiller til udvalget, at byrådet godkender, at "Forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2006-2018 om projekt i Dalum" vedtages til offentliggørelse sammen med Miljørapporten.

By- og Kulturudvalgetanbefaler indstillingen.

Udvalgsmedlem Steen Møller deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Udvalgsmedlem Lars Chr. Lilleholt deltog ikke i mødet.

Borgmesterforvaltningenhar ingen bemærkninger.

Økonomiudvalgetanbefaler By- og Kulturudvalgets indstilling.

Rådmand Jane Jegind deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Odense Kommunes Spildevandsplan 2006-2018 omfatter blandt andet en plan for de regnbetingede udløb i kommunen. De regnbetingede udløb er udløb/overløb til vandløb af regnvand opspædet med spildevand, der opstår under kraftig regn fra de fælleskloakerede områder.

Spildevandsplanen indebærer, at der skal gennemføres en række projekter til reduktion af de regnbetingede udledninger.

Dette tillæg omfatter projektet, der i spildevandsplanen er benævnt "Tiltag i Dalum (Lindevej, Erik Bøghs Sti)" samt "Tiltag i Albanigade". Projektet omfatter etablering af en 3.000 m3 rørledning i Dalum, så overløb til Odense Å i Fruens Bøge reduceres samtidig med, at opstuvning (kælderoversvømmelser) minimeres i kritiske områder ved Lindevej, Dalumvej, Vester Allé og dele af Sorgenfri Allé. Projektet etableres med en styring i brønd ved Erik Bøghs Sti, så der sker bedre udnyttelse af eksisterende afløbsanlæg, hvilket betyder, at overløb ved Albanigade også reduceres med projektet.

I dag forekommer der hydrauliske og miljømæssige problemer ved overløbsbygværket ved Erik Bøghs Sti og oplandet dertil (heriblandt Lindevej, dele af Sorgenfri Allé, Vester Allé, Dalumvej mfl.) samt ved overløbsbygværket ved Albanigade.

Fra overløbsbygværk ved Erik Bøghs Sti er der i dag overløb i gennemsnit 16 gange årligt til Odense Å med en anslået vandmængde på 27.000 m3/år.
Fra overløb ved Odense Zoo og via 2 udløb til Odense Å fra Zoo er der i dag overløb i gennemsnit 16 gange årligt til Odense Å, med en anslået vandmængde på 27.000 m3/år. Fra overløbsbygværket ved Albanigade er der i dag overløb i gennemsnit ca. 17 gange årligt med vandmængde på ca. 10.000 m3/år.

I området ved Lindevej, Vester Allé, Dalumvej og dele af Sorgenfri Allé forekommer der i forbindelse med skybrud i dag opstuvninger i kældre og på terræn.

Dalumprojektet omfatter etablering af et rørbassin på ca. 3.000 m3. Projektet består af et samlet rørbassin bestående af "volumenrør" fra ø 700 til ø 2500. Rørbassinet skal dels fungere som transportledning for regnvand og spildevand fra det fælleskloakerede opland i Dalum og dels fungere som opbevaringsmagasin, indtil der er ledig kapacitet på Ejby Mølle Renseanlæg.

Rørbassinet skal også fungere som kapacitetsforstærkning til det eksisterende kloaknet, som når bassinet træder i funktion, har plads til yderligere kapacitet, så kælderoversvømmelser minimeres. En mere præcis beskrivelse af projektet kan ses på vedlagte bilag 1 - forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2006 - 2018 om projekt i Dalum.

Ved projektet lukkes der for overløb fra 4 bygværker, og der laves et nyt udløb/overløb syd for Odense Zoo.

Bygværket ved Albanigade og de eksisterende bygværker ved Zoo og Erik Bøghs Sti leder alle til samlekloakken.

Udbygning af afløbssystemet i Dalum er dimensioneret efter målene i Spildevandsplan 2006-2018. Målet er, at der ikke må være vand på terræn mere end hvert 10. år og 1,5 meter under terræn maksimalt hvert 2. år. Ejendomme i projektområdet vil således opleve en kraftig reducering i antallet af gange med vand i kældrene.

Overløb til Odense Å vil med det nye projekt samlet blive nedbragt til i gennemsnit maks. 10 gange årligt for henholdsvis Albanigade og Odense Zoo (Erik Bøghs Sti) og en vandmængde på henholdsvis 1.800 og 27.300 m3/år. Det svarer til, at mængden af det udledte vand og stofmængder forventes reduceret med i alt 57%, altså mere end 50%, og lever dermed op til den gældende spildevandsplan.

Projektet berører 33 matrikler, hvor der vil blive tinglyst servitutter om rådighedsindskrænkning. Ejendommene, der berøres af anlægsarbejdets udførelse, vil der søges indgået frivillig aftale om ret til at etablere anlægget. Hvis der ikke kan indgås frivillig aftalte med den enkelte lodsejer, vil projektet søges gennemført ved ekspropriation.

Efter "Lov om miljøvurdering af planer og programmer" skal alle nye planer (og tillæg) miljøvurderes. Den første del af en miljøscreening består af en gennemgang af bilag 3 og 4 til loven. Hvis planen er omfattet af disse bilag, skal der laves en egentlig miljøvurdering med efterfølgende miljørapport.

Konklusionen af miljøscreeningen er, at der skal udarbejdes en miljørapport for Dalumprojektet. Miljørapporten skal indeholde:

 • En kortlægning af, om der eventuelt er truede dyre- og/eller plantearter i skoven, og om påvirkningen bliver væsentlig.
 • En kortlægning og vurdering af, i hvilket omfang Odense Å påvirkes miljømæssigt. Det gælder både i anlægsfasen og i den efterfølgende drift.
 • En vurdering af, hvorvidt der er en risiko ved en eventuel større oppumpning af grundvand i forbindelse med tørlægning af pressegrupperne.

Miljørapporten offentliggøres sammen med dette tillæg. Miljørapporten har ikke givet anledning til ændringer i projektet.

Odense Vandselskab as agter at starte udførelsen af anlægget i efteråret 2008. Etableringer af ledninger og bygværker forventes færdigt i efteråret 2009.

Spildevandsplanen må ikke stride imod kommune- og regionplan (recipientkvalitetsplanen). Dette forslag til tillæg nr. 2 til Odense Kommunes spildevandsplan reducerer de regnbetingede udløb til Odense Å og opfylder derfor kravene i recipientkvalitetsplanen.


Økonomi

Udgifterne til de nødvendige lednings- og bassinanlæg afholdes over kloakforsyningens/Odense Vandselskab as' anlægsbudget. Anlægsudgiften for projektet er 65.000.000 kr.

Da finansieringen sker over de fastlagte budgetter for årene 2007 og 2009, vil vandafledningsbidraget som følge af projektet ikke stige.


Administrative konsekvenser

Der er ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.


miljørapport.pdf- miljørapport.pdf
Dalum_2korr_.pdf- Dalum_2korr_.pdf6. Meddelelse fra et byrådsmedlem om fravær i en periode af mindst 1 måned. Indkaldelse af stedfortræder.
Åbent - 00.01.00A10 - 2008/045364


SAGSRESUMÉ

Byrådsmedlem Merete Østerbye, byrådsgruppe C, har anmodet om fritagelse for sit kommunale hverv på grund af sygdom. Fraværsperioden vil være på mindst 1 måned, og Merete Østerbye anmoder byrådet om indkaldelse af stedfortræder.

Preben Petersen fra Det Konservative Folkepartis kandidatliste indkaldes som stedfortræder.

Det fremgår af den kommunale styrelseslovs § 15, stk. 2, at stedfortræderen indtræder, såfremt et medlem er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sygdom.

I henhold til styrelseslovens § 15, stk. 4, træffer byrådet beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indkaldelse er til stede.

Til orientering kan det oplyses, at der i den pågældende periode foretages følgende ændringer i udvalgsbesættelsen:

Ældre- og Handicapudvalget:Preben Petersen indtræder
Børn og unge-udvalget (§ 18-udvalget):Nuværende stedfortræder for Børge Wagner Poul Falck indtræder som medlem.

Jenan Bozo indtræder som stedfortræder for Børge Wagner.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
fremsender sagen til byrådet.


BESLUTNING

Godkendt.


7. Planstrategi. Behandling af indkomne bemærkninger, indsigelser m.m. til byrådets planstrategi for Odense. Endelig vedtagelse.
Åbent - 00.01.00P22 - 2007/00313


SAGSRESUMÉ

Byrådet besluttede på mødet den 19/12 2007 at sende forslag til Planstrategi i høring fra den 18/1 2008 til den 14/3 2008. Indkomne bemærkninger, indsigelser m.m. er samlet i et skema, hvor der for hver bemærkning/indsigelse er lavet en administrativ indstilling. Idet der er indkommet 55 høringssvar, hvoraf enkelte har bemærkninger til flere af områderne, er materialet så omfattende, at det ikke har været muligt at skrive det ind i sagen. Høringssvar og indstillingerne er derfor samlet i bilag A. I Bilag B er de tekniske rettelser foretaget af administrationen gengivet. Bilag A medsendes dagsordenen til byrådets medlemmer.

Planstrategien er foroffentlighed for kommuneplanrevisionen, og efter byrådets endelige beslutning laves der en samlet revision af kommuneplanen. Der er i forhold til detailhandelsdelen taget stilling til indkomne høringssvar og forvaltningens indstillinger på et byrådsmøde den 23/4 2008 i forbindelse med behandlingen af et detailhandelstillæg til kommuneplanen.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender administrationens indstillinger til de indkomne indsigelser og bemærkninger og de heraf følgende rettelser i planstrategien.

Økonomiudvalgetanbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Økonomiudvalget er opmærksom på de særlige forhold i Højby om grundvandsinteresser i forhold til boligudbygning. Forholdet vil indgå i den kommende revision af kommuneplanen.

Rådmand Anker Boye finder, at opgaven i forhold til forstæderne beskrevet i tilføjelsen på side 20 henhører under By- og Kulturforvaltningen.

Rådmand Jane Jegind deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Forslag til Planstrategi for Odense Kommune blev behandlet på byrådsmødet den 19/12 2007 og sendt i høring for perioden 18/1 2008 - 14/3 2008. Høringsperioden er samtidig foroffentlighed for kommuneplanen.

I perioden har der været forskellige høringstiltag:
 • Planstrategien blev sendt ud til en bred vifte af interesseorganisationer, interessenter, myndigheder, nabokommuner m.m.
 • På www.visionodense har der været forskellige indlæg, som borgere har kunnet kommentere på.
 • Der er blevet afholdt strategitopmøde (4/3 2008) og et efterfølgende workshopmøde (13/3 2008).

I høringsperioden er der kommet 55 høringssvar, hvoraf enkelte har bemærkninger til flere forskellige områder. Alle, der har sendt deres bemærkninger til planstrategien, vil efter byrådets behandling af sagen få tilsendt byrådets beslutning som svar på deres bemærkning.

Høringssvarene er samlet i et skema sammen med administrationens indstillinger. Derudover er der fra administrationen foretaget enkelte tekniske rettelser, som også er samlet i et skema. De indstillinger, som betyder en egentlig rettelse i planstrategien, er markeret i en kopieret udgave af planstrategien, som i forbindelse med udsendelse af byrådsdagsordenen for mødet den 21/5 2008 vil blive medsendt dagsordenen til byrådets medlemmer.
Endelig er der lavet en opsamling på alle de idéer, der kom frem i forbindelse med workshopmødet den 13/3 2008, som vil blive givet videre til de relevante forvaltninger i forbindelse med revision af kommuneplanen.

Af hensyn til udvikling af Godsbanearealerne og udvidelsen af IKEA blev processen med beslutning af et detailhandelstillæg til kommuneplanen løsrevet fra den samlede revision af kommuneplan. Høringssvarene på detailhandelsområdet har derfor været behandlet i byrådet på mødet den 23/4 2008 og fremgår ikke af nærværende oversigt.

Med byrådets vedtagelse af planstrategien foretages der en samlet revision af kommuneplanen.


Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.


Administrative konsekvenser

Sagen har ingen administrative konsekvenser for Odense Kommune.

Idekatalog fra høringsmøde for planstrategi_2008042911102400.pdf- Idekatalog fra høringsmøde for planstrategi_2008042911102400.pdf
Bilag A_Planstrategi_høringssvar og indstillinger_pdf.pdf- Bilag A_Planstrategi_høringssvar og indstillinger_pdf.pdfBilag B_Tekniske rettelser foretaget af administrationen_pdf.pdf- Bilag B_Tekniske rettelser foretaget af administrationen_pdf.pdf


8. Personaleregnskab 2007.
Åbent - 00.01.00K07 - 2008/021050


SAGSRESUMÉ

Borgmesterforvaltningen
fremsender Personaleregnskab 2007 til byrådets godkendelse.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningen
indstiller til Økonomiudvalget, at byrådet godkender personaleregnskab 2007.

Økonomiudvalgetanbefaler Borgmesterforvaltningens indstilling.

Rådmand Jane Jegind deltog ikke i mødet.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Personaleregnskabet blev første gang udarbejdet for 2000, og med 2007-udgaven er det nu 8. gang, at Personaleregnskabet offentliggøres.

Personaleregnskabet giver et overblik over den personalemæssige situation i Odense Kommune: Hvilke udfordringer står vi over for? Hvilke tiltag har vi iværksat? Hvilke værdier arbejder vi med? Hvad er vores mål og visioner for fremtiden?

Det sker ved statistisk at belyse den medarbejdermæssige situation for det forgangne år samt effektiviteten af initiativer igangsat i hele organisationen. Hertil er det vigtigt at sætte det rette fokus, så væsentlige udviklingstendenser synliggøres.

Personaleregnskabet har i 2007 fået en ny struktur, tematiseret i forhold til væsentlige HR-mæssige indsatsområder. Dette er sket for at skabe en tydeligere sammenhæng mellem data på medarbejderressourcer og de strategiske initiativer og projekter igangsat i organisationen. Personaleregnskab 2007 vil derfor i større grad være et værktøj, der understøtter styringen, og som tager udgangspunkt i de strategiske indsatsområder.

2007 har været et turbulent år, hvor strukturreformen har medført omstruktureringer og til- og afgang af mange medarbejdere. Dette har medført, at medarbejderdata i mange tilfælde er svære at sammenligne med tidligere års data. Datagrundlaget er tillige blevet revideret, idet det er tilstræbt, at data opgøres og bruges efter de definitioner, Det fælleskommunale Løndatakontor (FLD) anvender. Dette sikrer, at data i Personaleregnskabet fremadrettet kan sammenlignes på tværs af kommuner og regioner samt med data fra Danmarks Statistik.

I Personaleregnskab 2007 behandles medarbejdersituationen i 2007 i 8 temaområder:

1. Medarbejdere
2. Ledelse
3. Rekruttering
4. Kompetenceudvikling
5. Fastholdelse
6. Mangfoldighed
7. Arbejdsmiljø
8. MED-organisationen

Personaleregnskab 2007 medsendes dagsordenen til udvalgets medlemmer.

Strategiske fokusområder på medarbejderområdet
 • Personaleomsætning
 • Etnisk ligestilling
 • Sygefravær og trivsel

Personaleomsætning i Odense Kommune

Personaleomsætningsprocenten for hele Odense Kommune var i 2007 16,5 mod 15,8 i 2006. I Københavns Kommune var personaleomsætningsprocenten 21 i 2007, og i Århus var den 19.

En del af personaleomsætningen kan forklares med strukturændringer.
Hvis data for de medarbejdergrupper, der er flyttet ud af Odense Kommune som følge af strukturændringer, tages ud af statistikken, er tallene lavere - nemlig 14,7% for 2006 og 13,2% for 2007. Når personaleomsætning under disse forudsætninger ikke er steget, viser det, at medarbejderne trives på deres arbejdsplads.

Dette peger på, at Odense Kommune er god til at fastholde medarbejderne trods store organisationsændringer og en øget konkurrence fra det private arbejdsmarked og andre offentlige virksomheder.

Etnisk ligestilling i Odense Kommune

I 2005 vedtog Odense Byråd en ny Integrationspolitik for Odense Kommune. Integrationspolitikken indeholder en målsætning om, at den procentvise andel af etniske minoriteter skal svare til andelen i befolkningen.

I 2007 udgjorde medarbejdere med udenlandsk herkomst 7,6% af medarbejderne i Odense Kommune. Til sammenligning udgjorde borgere med udenlandsk herkomst 12,4% af samtlige borgere i Odense Kommune i aldersgruppen 18-70 år. Andelen af borgere fra ikke-vestlige lande i den erhvervsaktive alder udgør 8,9% af den erhvervsaktive befolkning i Odense kommune, mens de udgør 5,2% af alle ansatte i kommunen.

Der er fra 2006 tale om et nyt datagrundlag, der kun omfatter månedslønnede medarbejdere. Det er derfor ikke muligt at sammenligne direkte med tidligere år. Data har til og med 2005 omfattet både time- og månedslønnede medarbejdere.


I 2007 er projekt "Etnisk Management" igangsat, hvor formålet med projektet er at modne Odense Kommune som arbejdsplads til at kunne ansætte flere medarbejdere med udenlandsk herkomst. Projektet gennemføres i sammenhæng med udarbejdelsen af en strategi for etnisk ligestilling i Odense Kommune som arbejdsplads og har bidraget med en debat omkring integration, der har belyst problemstillingerne og udfordringerne i arbejdet med ligestilling.

Sygefravær og trivsel i Odense Kommune

Det samlede sygefravær har været stigende i Odense Kommune siden 2003. Der er derfor sat fokus på sygefraværet.

En opgørelse for månedslønnede medarbejdere giver et sygefravær svarende til 19,3 sygefraværsdage pr. medarbejder. Sidste år var dette tal 19,9 dage pr. medarbejder, men der er nye opgørelsesmetoder for sygefraværet i 2007, og de to tal kan ikke direkte sammenlignes.

I 2007 skyldes 60% af alt sygefravær i Odense Kommune langtidssygefravær, dvs. sygefravær, der omfatter en sammenhængende periode længere end 14 dage. Årsagerne til langtidsfraværet er primært fysiske sygdomme eller i forbindelse med stress.

Der er iværksat initiativer for at nedbringe sygefraværet, herunder det langvarige sygefravær. Dette sker bl.a. via central opfølgning ved 20 dages sammenhængende sygefravær med fokus på håndteringen af og årsager til sygefraværet.

Odense Kommune arbejder med det rummelige arbejdsmarked, hvor vi så vidt muligt forsøger at fastholde medarbejdere, der på grund af fx langvarig sygdom har brug for særlige tiltag for at bibeholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. En vis andel langtidssygefravær vil derfor fortsat være en naturlig del af statistikken.

Sygefraværet varierer mellem og inden for forvaltningerne. Dette skyldes forskellige faktorer såsom alder, strukturændringer, køn og fysiske forhold i arbejdet. Jf. Personalestyrelsen er sygefraværet stigende med alderen og kønsbestemt, idet kvinder har ca. 2 dages mere sygefravær om året end mænd. Også grupper med fysisk arbejde i belastende stillinger har højere sygefravær, jf. Det nationale center for arbejdsmiljø.

Strukturreformen i 2007 har medført usikkerhed for medarbejderne i form af store forandringer samt uvante krav til viden og kompetencer. Omstillingsevnen hos mange medarbejdere er dermed blevet udfordret med mere stress til følge.

På baggrund af den aftale, der blev indgået ved overenskomstforhandlingerne i 2005, hvor der blev aftalt retningslinier for kortlægning af stress i de danske kommuner, gennemførte Odense Kommune i 2007 en Trivselsundersøgelse. Undersøgelsen omfattede en række emner med betydning for det psykiske arbejdsmiljø og identificerede fremtidige udviklingsområder inden for forbedringer i det psykiske arbejdsmiljø.

Det overordnede billede er, at medarbejderne i Odense Kommune generelt trives på deres arbejdsplads, men at der er områder med plads til forbedringer. Undersøgelsen fremhæver fire udviklingsområder:
 • Medarbejderne oplever, at der stilles høje krav til dem og føler, at der ikke er tid nok til arbejdsopgaverne.
 • Medarbejderne har svært ved at få arbejde og familieliv til at hænge sammen og oplever, at de gerne vil være begge steder på en gang.
 • En del medarbejdere oplever, at borgerkontakt kan være en udfordring, idet medarbejderne udsættes for krænkende adfærd og vold/trusler.
 • Medarbejderne, der især har med borgere med vanskelige problemstillinger at gøre, oplever konfliktsituationer. Dette resulterer i, at medarbejderne oplever stress.

Efter Trivselsundersøgelsens offentliggørelse har de enkelte arbejdspladser udarbejdet handleplaner, og afdelingsudvalgene har samlet op på indsatser og tiltag på afdelingsniveau. Opfølgningen på Trivselsundersøgelsen forløber ind over 2008, hvor handleplanerne gennemføres på de enkelte arbejdspladser.


Økonomi

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Odense Kommune.


Administrative konsekvenser

Sagen har ikke administrative konsekvenser for Odense Kommune.

PersonaleRegnskab2007_2008050614031600.pdf- PersonaleRegnskab2007_2008050614031600.pdf9. Odense Havns regnskab for 2007.
Åbent - 00.01Ø02 - 2008/044296


SAGSRESUMÉ

Årsregnskabet for Odense Havn skal i henhold til havneloven af 28/5 1999 udarbejdes i overensstemmelse med retningslinierne i årsregnskabsloven.

Havnebestyrelsen fremsender Odense Havns årsrapport for 2007 til byrådets godkendelse, idet det bemærkes, at den udførte revision ikke har givet anledning til forbehold.


INDSTILLING

Havnebestyrelsen
indstiller, at byrådet godkender Odense Havns regnskab for 2007.


BESLUTNING

Godkendt.


SAGSFREMSTILLING

Resultatopgørelse for 2007 i 1.000 kr.


Regnskab
Budget
Nettoomsætning
54.609
48.535
Andre driftsindtægter
11.827
605
Driftsudgifter
-12.145
-14.265
Andre eksterne omkostninger
-3.570
-1.900
Bruttofortjeneste
50.721
32.975
Personaleomkostninger
-16.950
-17.460
Afskrivninger
-9.029
-9.625
Resultat før finansielle poster
24.742
5.890
Indtægt af kapitalandele i dattervirksomheder
-401
0
Finansielle indtægter
415
0
Finansielle omkostninger
-290
-750
Årets resultat
24.466
5.140
Forslag til resultatdisponering

Overført resultat
24.466

Lukket møde


10. Musik- og Teaterhus. Tilbud.
Lukket - 82.20.04P20 - 2007/103902


BESLUTNING

Godkendt, dog således, at pkt. d indgår i de kommende budgetforhandlinger.

Gruppe Ø stemte imod.


11. Salg af Østre Stationsvej 33, ejerlejlighed 1 - Den gamle Banegård.
Lukket - 82.02.00G01 - 2007/68258


BESLUTNING

Godkendt.