Spring til indhold

Dagsordener og referater 2008

Oversigt over dagsordener og referater for odense byråd 2008

 

Odense Byråd

Åben

Referat


Onsdag den 17-09-2008 kl. 15:00

Rådhuset


Oversigtsdagsorden:Åben referat


A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalg/Byråd

Åbent møde

1. 1. behandling af Økonomiudvalgets forslag til Odense Kommunes budget for 2009 samt overslagsårene 2010-2012.
Åbent - 00.01.00Ø02 - 2008/018722


SAGSRESUMÉ

Borgmesterforvaltningen fremsender hermed indstilling til Økonomiudvalgets forslag til budget 2009 og overslagsårene 2010-2012.

Den kommunale budgetlægning er bygget op omkring en række centrale procedurekrav og tidsfrister. Senest den 15/9 skal Økonomiudvalget fremsende et budgetforslag til byrådet vedrørende det kommende regnskabsår og de 3 derpå følgende budgetår.

Forslaget skal herefter behandles to gange i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådets 1.behandling af budgettet finder sted den 17/9 2008, og budgettet godkendes endeligt ved 2.behandlingen den 8/10 2008.

Budgetprocessen påbegyndtes principielt set ved Økonomiudvalgets rammeudmelding den 30/4 2008. Rammeudmeldingen på drift og anlæg udgør den økonomiske ramme, som de stående udvalg og Økonomiudvalget skal overholde i forbindelse med udarbejdelsen af deres respektive budgetbidrag.

Udvalgene har efterfølgende udarbejdet og fremsendt deres budgetbidrag til Økonomiudvalget, således at disse kan indgå i Økonomiudvalgets udarbejdelse af budgetforslag til 1. behandling af budgettet. Udvalgenes bidrag er behandlet i de respektive udvalg på møderne den 11/6 (Økonomiudvalg) og 17/6 (øvrige udvalg) 2008.

Udvalgenes budgetbidrag indeholder en beskrivelse af udvalgets strategier og fokusområder, omprioriteringsforslag til driftsrammen, tekniske ændringer til anlægsbudgettet, oversigt over effektiviseringsforslag, nye prioriterede drifts- og anlægsønsker og takster for 2009 samt forslag til leasingønsker, der enten kan finansieres inden for udvalgets egen driftsramme, eller som forudsætter ny bevilling.

Med baggrund i udvalgenes budgetbidrag fremlægger Borgmesterforvaltningen hermed indstilling til Økonomiudvalgets forslag til budget 2009 og overslagsårene 2010-2012.

Budgetforslaget tager pådriftssidenudgangspunkt i de udmeldte driftsrammer korrigeret for lov- og cirkulæreændringer, revurdering af områder uden overførselsadgang, konsekvenser af budgetopfølgningen pr. 1/7 2008 samt en række tekniske ændringer, herunder P/L-regulering. Herudover er der indarbejdet et teknisk beregnet takstprovenu for SFO og daginstitutioner, som Børn- og Ungeforvaltningen har udarbejdet på baggrund af udvalgets budgetbidrag.

Det bemærkes endvidere, at udvalgenes forslag til omprioriteringer inden for driftsrammen er indarbejdet i budgetforslaget, såvel som udvalgenes forslag til udmøntning af effektiviseringsrammen. Der er ikke fremsendt leasingønsker, som skal afholdes inden for udvalgenes driftsrammer. Forslag fra Ældre- og Handicapudvalget vedrørende døgnplejebiler er tidligere godkendt i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2008. Leasingønsker, som forudsætter nye bevillinger, vil indgå i de politiske prioriteringsdrøftelser.

Udmøntningen af midlerne fra årets lov- og cirkulæreprogram er koordineret af Borgmesterforvaltningen i samråd med de enkelte forvaltninger. Fordelingen fremgår af indstillingerne. I budgetforslag lægges der endvidere op til, at kompensationen fra trepartsaftalerne placeres som en pulje under Økonomiudvalget. Der er en række krav til udmøntningen af midlerne, som bl.a. forudsætter en grundig afdækning af personalemæssige karakteristika og etableringen af beslutningsfora med de faglige hovedorganisationer, ledelses- og medarbejderrepræsentanter. Udmøntningen foreslås koordineret af KompetenceCenter HR.

For at opnå større indsigt i udviklingen på "områder uden overførselsadgang" er der udarbejdet en budgetmodel for disse områder. De afledte konsekvenser af modellen er indarbejdet i budgetforslaget.

Det bemærkes, at der i overensstemmelse med budgetmodellen er sket en fastfrysning af niveauet for områder uden overførselsadgang i 2011 og 2012, idet der er stor usikkerhed omkring stigningstakten 3 og 4 år frem. Budgetmodellen sikrer dog løbende tilretning af årene, således at 3. år (2011) automatisk tilrettes ved næste års budgetlægning (2010). Der er på samme måde i budgetforslaget medtaget en fastfrysning af tilhørende indtægter fra tilskud/udligning i 2011 og 2012. Modellens tekniske detaljer er i øvrigt beskrevet i Økonomisk Status August. Budgetmodellens bærende principper foreslås godkendt sammen med det tekniske budgetforslag.

anlægssidentager budgetforslaget afsæt i de udmeldte anlægsbudgetter korrigeret for konsekvenserne af budgetopfølgningen pr. 1/7 2008 og tekniske ændringer, herunder P/L-regulering. Udvalgenes forslag til tekniske anlægsændringer er desuden indarbejdet i forslaget.

I forlængelse af revisionsgennemgangen af anlægsområdet i 2. kvartal 2008 er der endvidere i budgetbidraget indarbejdet en række anlægsforskydninger i 2009-2012. Disse ændringer er medtaget i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 1/7 2008 og synliggjort i bilagene til Økonomisk Status.

Anlægsændringerne udgør et mindreforbrug på ca. 246 mio. kr. i 2009, mindreforbrug på ca. 8 mio. kr. i 2010, mindreforbrug på ca. 26 mio. kr. i 2011, og merforbrug på ca. 134 mio. kr. i 2012. Resterende beløb udskydes til efterfølgende budgetår. Periodiseringerne vedrører primært Kanalforbindelsen, Vandkulturhuset og Musik- og Teaterhuset. Det bemærkes samtidig, at Ældre- og Handicapudvalget har tilbageført ca. 95 mio. kr. vedrørende Skt. Klemens Plejecenter i 2008 og 2009, idet byggeriet ikke forventes opført i henhold til almenboligloven. Udvalget har fremsendt nyt anlægsønske til de kommende budgetforhandlinger.Herudover arbejdes der i flere udvalg med henblik på at nedbringe de planlagte overførsler på driften via øgede anlægsinvesteringer. Denne øvelse skal ses i sammenhæng med det øvrige arbejde, der foregår med henblik på at sikre en mere retvisende kontering af anlægs- og driftsmidler.

Budgetforslaget er baseret på valg af statsgaranti for 2009. Først ved byrådets 2. behandling af budgettet tages der endelig stilling til, om der vælges statsgaranti eller selvbudgettering i 2009.

Udskrivningsprocenten for indkomstskat er i budgetforslaget fastholdt på 24,5, og grundskyldspromillen er fastholdt på 21,71 (12,01 for landbrugsejd.). Herudover er der - som tidligere år - forudsat en gradvis aftrapning af dækningsafgiften for erhvervsejendomme med 0,2 promillepoint pr. år, således at denne udgør 6,0 promille i 2009.

I budgetforslaget er der skabt et driftsmæssigt råderum på ca. 40 mio. kr. i 2009, og ca. 180 mio. kr. over perioden 2009-2012. Råderummet er dels finansieret af et overskud på den ordinære drift som følge af økonomiaftalen med ca. 15 mio. kr., dels via den centrale effektiviseringspulje med ca. 25-33 mio. kr., som er fastlagt i forbindelse med rammeudmeldingen.

På anlægssiden er der skabt et råderum på ca. 35 mio. kr. i 2009, og 40 mio. kr. i 2010 (ekskl. fusionsmidlerne fra Odense Energi) som følge af udmøntningen af Regeringens Kvalitetsfond i økonomiaftalen. Drifts- og anlægsmidlerne er foreløbig reserveret i en pulje under Økonomiudvalget til brug for de politiske drøftelser i september. Der forventes frigivet midler fra kvalitetsfonden i 2009-2012. Øvrige frigivne fondsmidler er indarbejdet som indtægter via tilskud og udligning og henlagt som forventet anlægspulje under Økonomiudvalget, jf. bilag 2 til Økonomisk Status august.

Midlerne fra Kvalitetsfonden er ikke øremærket til konkrete anlægsprojekter, men er tænkt som et generelt løft af de fysiske rammer på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet samt idrætsfaciliteter. I økonomiaftalen indgår der en anbefaling til kommunerne om, at der skal udarbejdes en investeringsplan for disse områder i løbet af foråret 2009. KL vil indsamle kommunernes investeringsplaner og på den baggrund udarbejde en samlet redegørelse til Finansministeriet. Forudsætningerne for udmøntningen er, at kommunerne som helhed egenfinansierer 5 mia. kr. på disse fire områder tilsammen i 2009. KL vurderer, at egenfinansieringen svarer til kommunernes eksisterende anlægsniveau.

Foruden midlerne fra Kvalitetsfonden er der - med fusionen mellem Odense Energi og Energi Fyn - skabt et finansielt råderum til nye anlægsinvesteringer i 2009.I budgetforslaget er fusionsmidlerne foreløbig lagt ind – både på indtægts- og udgiftssiden. Det betyder, at der foreløbig er reserveret en anlægsramme under Økonomiudvalget på ca. 375 mio. kr. i budgetperioden fra 2009-2012, og ca. 850 mio. kr. inkl. forrentning over den 10-årige periode, hvori der frigives midler fra depotkontoen. Udmøntningen af fusionsmidlerne forventes koordineret i forhold til det øvrige budgetarbejde.

Odense Kommune forventes fortsat at kunne efterleve målsætningerne i den finansielle strategi, selv om råderummet på drift og anlæg udnyttes fuldt ud i budgetperioden. Som oplyst på byrådsorienteringen den 27/8 er der dog tegn på, at det skattefinansierede resultat vil komme under pres sidst i budgetperioden på grund af det høje anlægsniveau.

Borgmesterforvaltningen anbefaler derfor, at der frem mod budgetdrøftelserne og budget 2010 sker en vurdering af, om de faste anlægsrammer og puljer er for høje over perioden, om midlerne fra kvalitetsfonden skal anvendes til medfinansiering af de nye mulige investeringer til områderne børn, ældre, skole og fritid/idræt, og om der eventuelt på sigt bør ske en vurdering af måltallet for "resultatet af den ordinære drift".

Anvendelsen af råderummet forventes at kunne afholdes inden for rammerne af den indgåede aftale mellem KL og regeringen vedrørende væksten i service- og anlægsudgifterne. Det bemærkes, at der for budget 2009 gælder den særlige omstændighed, at prognoserne for landstotalen vil blive afstemt mellem de enkelte kommuner på Borgmestermøde den 3/9.

På grund af de særlige sanktionsmekanismer i 2008 og 2009 er der i budgetforslaget indlagt en forudsætning om, at de driftsmæssige genbevillinger fra 2008 videreføres fra 2009 og frem. Det betyder, at der budgetteres med forventede driftsoverførsler på ca. 66 mio. kr. fra 2009 til 2010, hvilket vurderes at ligge inden for de almindelige overførselsrammer på driften.Overførslerne fordeles på forvaltningerne via budgetandele. Fra 2010indarbejdes driftsoverførslerne atter i udvalgenes rammer. Overholdelse af den samlede ramme sikres fremadrettet via budgettering af en tilsvarende pulje under Økonomiudvalget.

I forbindelse med kommende budgetlægninger skal der tages stilling til en eventuel regulering af disse overførsler. Da overførselsadgangen er en hjørnesten i det decentrale selvstyre, foreslår Borgmesterforvaltningen, at de overførte midler så vidt muligt tilbageføres til forbrug i de kommende år, såfremt de kommende serviceudgiftsrammer og kassebeholdningen tillader det.

Der budgetteres endvidere med en teknisk ramme til driftsoverførsler i 2009 under Økonomiudvalget til korrektion for ændringer i budgetopfølgningen pr. 1/7 2008. Herved sikres det, at der skabes balance inden for serviceudgiftsrammerne i 2009. Udmøntningen af rammen skal ses i sammenhæng med de større centrale puljer, der typisk placeres under Økonomiudvalget til senere udmøntning. Det forudsættes i resultatopgørelsen, at der ikke sker en videreførsel af den tekniske ramme fra 2010 og frem.

Det bemærkes afslutningsvis, at budgetforslaget indeholder en forventet indtægt fra "det betingede balancetilskud" i 2009 på ca. 35 mio. kr. Udmøntningen af disse midler afhænger imidlertid af kommunernes samlede aftaleoverholdelse i 2009. Der er således ikke i budgetforslaget reserveret midler til en eventuel modregning i bloktilskuddet for 2009.

Fornyelsesstrategi

Bedre service for de samme eller færre penge. Det er de vilkår og krav, Odense Kommune skal arbejde under de kommende år. Nøglen til at løse de store udfordringer ligger hos medarbejdere og borgere. Ledelsens og politikernes opgave er at skabe de rammer, der gør det muligt at udnytte det fulde potentiale hos medarbejdere og borgere.

Der skal arbejdes med organisationens kultur, normer og værdier således, at disse understøtter arbejdet med at forny og forandre Odense Kommune. I modsætning til den nuværende effektiviseringsstrategi, hvor økonomi i høj grad er i fokus, vil fornyelsesstrategien tage et bredere udgangspunkt.

Fornyelsesstrategien forventes at være medvirkende til at gøre Odense Kommune til en attraktiv arbejdsplads, som er på forkant med den teknologiske udfordring og de krav, der bliver stillet til en moderne effektiv organisation.

Der vil i løbet af efteråret 2008 blive udarbejdet en byrådssag, hvor indhold og organisering i fornyelsesstrategien vil blive mere indgående beskrevet.


INDSTILLING

Borgmesterforvaltningenindstiller, at Økonomiudvalget godkender:

a. Med henblik på byrådets budgetbehandling fremsender Økonomiudvalget forslag til budget 2009 og overslagsårene 2010-2012, idet der indarbejdes de af udvalgene foreslåede omprioriteringer vedrørende drift og leasing, forslag til effektivisering og udvalgenes tekniske ændringsforslag på anlægsområdet.

b. Driftsrammerne reguleres som følge af lov- og cirkulæreændringer. Reguleringerne medfører følgende budgettilretninger:c. Drifts- og anlægsrammerne reguleres for en række tekniske forhold, som medfører følgende budgettilretninger:d. De takstændringer, der er foreslået af udvalgene, indarbejdes i budgetforslaget.

e. Indtægtsgrundlaget i budgetforslaget budgetteres på baggrund af valg af statsgaranti.

f. Det foreslås, at der budgetlægges med driftsforskydninger på 66.658.000 kr. i 2009, samt teknisk ramme til overførsler under Økonomiudvalget på 13.412.000 kr. Forskydningerne fordeles på følgende måde på de enkelte udvalg:g. Budgetmodellen for områder uden overførselsadgang godkendes i henhold til beskrivelsen i Økonomisk Status August, og der budgetteres med en fastfrysning af niveauet for områder uden overførselsadgang i 2011 og 2012, samt i tilhørende indtægter fra tilskud/udligning i tilsvarende periode.

h.Borgmesterforvaltningen oplyser, at KL den 8/9 har udsendt nye skøn for den kommunale pris- og lønudvikling, udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag samt en opdateret tilskudsmodel. De nye forudsætninger giver anledning til ændringer på finansieringssiden i overslagsårene, hvilket giver en forbedring på ca. 100.000.000 kr. Disse ændringer foreslås indarbejdet i det tekniske budgetforslag. Ændringerne har ingen betydning for 2009, idet budgetforslaget fortsat tager udgangspunkt i den udmeldte statsgaranti. Som følge heraf konsekvensrettes indtægterne fra skatter og generelle tilskud mv. i overslagsårene, ligesom der foretages en justering af pris- og lønskøn for drift og anlæg i 2009-2012. På mødet udleveres der en konsekvensrettet resultatopgørelse.

Borgmesterforvaltningen anbefaler endvidere, at budgetforslaget konsekvensrettes i overensstemmelse med udvalgssagerne den 9/9 og 16/9 vedrørende "konvertering af neutraliserede driftsmidler til anlæg". Dette sker under forudsætning af udvalgenes godkendelse. Anbefalingen indebærer, at der sker en tilbageførsel af 17.079.000 kr. fra 2009 til 2008 på Børn- og Ungeudvalgets område og 1.430.000 kr. på Ældre- og Handicapudvalgets område. Beløbene konverteres fra drift til anlæg i 2008. Samtidig indarbejdes der en korrektion vedrørende driftsoverførslerne fra 2009 til 2010 på udvalgsniveau, således at forvaltningerne får mulighed for at anvende en tilsvarende andel af de "båndlagte" midler i 2009. Herudover indarbejdes der en nulstilling af de forventede overførselsrammer under Økonomiudvalget i 2010. Det betyder, at alle "indefrosne" driftsmidler igen er frigivet fra 2010.

Økonomiudvalgetindstiller, at byrådet godkender det af Økonomiudvalget fremsendte forslag til budget 2009 og overslagsårene 2010-2012.


BESLUTNING

Oversendes til 2. behandling.


SAGSFREMSTILLING

I henhold til styrelsesloven og bekendtgørelse nr. 392 af 2/5 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, skal Økonomiudvalget fremlægge et budgetforslag til brug for byrådets 1. behandling af budgettet senest den 15/9.

Forslaget skal derefter undergives 2 behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum, og budgettet skal være endeligt vedtaget senest den 15/10. Byrådets 1. behandling af budgettet er planlagt til den 17/9 2008, og budgettet godkendes ved 2. behandlingen den 8/10 2008.

Nedenfor vurderes budgetforslaget med udgangspunkt i den finansielle strategi. Der henvises i øvrigt til Økonomisk Status August for en mere uddybende beskrivelse af strategien og dens enkelte måltal.

Siden udgivelsen af Økonomisk Status August er der medtaget en række tekniske ændringer til budgetforslaget, herunder deponering vedrørende indgåelse af lejemål til EventHouse på ca. 3,4 mio. kr., endelige konsekvenser af budgetopfølgning pr. 1/7 2008, herunder genbevillinger til 2009, samt modpost på ca. 13,4 mio. kr. til korrektion for belastning af servicerammen i 2009. Herudover er der indarbejdet en redaktionel ændring i nøgletallet vedrørende "langfristet gæld inkl. byggekreditter". Den reviderede resultatopgørelse er vedlagt sagen som bilag.
  • Der er et fornuftigt overskud påresultatet af den ordinære drift. Måltallet på ca. 250-300 mio. kr. overholdes i hele budgetperioden.
  • Udsvingene idet skattefinansierede resultatskyldes bl.a. ændringer i anlægsoverførsler som følge af revisionsrapporten. Som en konsekvens af periodiseringen forøges anlægsudgifterne især i 2010 og 2012, hvilket influerer på det skattefinansierede resultat i det pågældende budgetår.Som oplyst på byrådsorienteringen den 27/8 er der tegn på, at det skattefinansierede resultat vil komme under pres sidst i budgetperioden. Borgmesterforvaltningen anbefaler derfor, at der frem mod budgetdrøftelser og budget 2010 sker en vurdering af de faste anlægsrammers størrelse, anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden og måltallet for "resultatet af den ordinære drift".
  • Målsætningen om, atden skattefinansierede gældskal være faldende i budgetperioden, er overholdt. Der forventes samlet set et fald i gælden med ca. 128 mio. kr. over budgetperioden.
  • Kassebeholdningen (ekskl. pensionsforpligtelser) skal ifølge den finansielle strategi udgøre minimum 100 mio. kr. årligt. Dette mål overholdes i hele budgetperioden.Nedenfor redegøres der kort for de enkelte indstillingspunkter, og i økonomiafsnittet er de økonomiske konsekvenser for de enkelte udvalgsområder opsummeret.

Udvalgenes budgetbidrag (pkt. a i indstillingen)

Økonomiudvalget fastlagde på mødet den 30/4 2008 den økonomiske ramme for udvalgenes budgetbidrag for budget 2009 med tilhørende overslagsår fra 2010-2012. Rammeudmeldingen er fastlagt som en samlet økonomisk ramme (i 2009 pris- og lønniveau), inden for hvilken de enkelte stående udvalg og Økonomiudvalget skal holde sig.

Alle udvalg har i deres budgetbidrag overholdt drifts- og anlægsrammerne, og på flere områder er der foreslået udgiftsneutrale omplaceringer. På By- og Kulturudvalget er der dog foreslået en teknisk omplacering mellem drift og anlæg, som er budgetneutral for Odense Kommune, men som indebærer en ændring af udvalgets rammer for drifts- og anlæg. Udvalgene har endvidere fremsendt forslag til realisering af den centrale effektiviseringspulje.

En samlet oversigt over udvalgenes budgetbidrag er tidligere fremsendt til byrådets medlemmer den 25/6 2008. Siden udvalgenes godkendelse af budgetbidragene er der indarbejdet en teknisk korrektion under Ældre- og Handicapudvalgets anlægsønsker, der primært kan henføres til fastholdelse af den kommunale grundkapital på 7% i 2009, jf. økonomiaftalen. Medarbejdersidens bemærkninger til budgetbidragene er endvidere udsendt til byrådet den 11/8. Der er senere fremkommet yderligere bemærkninger, som kan ses på politikerportalen under "Økonomi", "Budget 2009".

Økonomiudvalgetsbudgetbidrag indeholder forslag til omprioritering inden for driftsramme, som vedrører "arbejdet med evaluering og kvalitet på sundhedsområdet". Omprioriteringen er finansieret af restramme til sundhedsudgifter. Udvalgets bidrag indeholder ingen forslag til omprioriteringer inden for anlægsrammen. Bidrag til effektiviseringsrammen foreslås finansieret via gevinster ved effektive indkøb, forbedret inddrivelse af restancer og med baggrund i den gennemførte foranalyse på alle forvaltningsområder.

By- og Kulturudvalgetsbudgetbidrag indeholder forslag om, at "amtsbudget til slidlag og fortovsrenoveringer" flyttes fra drift til anlæg. Bidraget indeholder endvidere forslag om sammenlægning af anlægsrammer til stier, skoleveje og sikkerhedsfremmende foranstaltninger i en samlet "Trafiksikkerhedsplan". Herudover foreslås anlægsrammer til Trafiksanering sammenlagt med anlægsramme til Vejreguleringer. Bidrag til effektiviseringsrammen er primært finansieret via effektive indkøb. Effektiviseringsmulighederne fra foranalysen er ikke fundet velegnede, og det forventede potentiale er derfor fordelt proportionalt på de enkelte delområder i forvaltningen.

Ældre- og Handicapudvalgetsbudgetbidrag indeholder inden forslag til omprioritering inden for drifts- og anlægsrammen. Udvalget bemærker dog, at rapporten "Fremtidens plejeboliger i Odense Kommune" fra maj 2008 indeholder en række konkrete tiltag af driftsmæssig, administrativ og koordinerende karakter mv. Omkostningerne forbundet med disse tiltag vil kunne håndteres inden for den almindelige drift. På enkelte konkrete områder kan der imidlertid være behov for endnu større omprioriteringer eller yderligere midler. Med henblik på udmøntning af udvalgets bidrag til effektiviseringsrammen har forvaltningen i første omgang fokus på udarbejdelse af en proces til løbende analyse af effektivitet. Processen er tænkt som et eftersyn af hele forvaltningen.

Socialudvalgetsbudgetbidrag indeholder ingen forslag til omprioriteringer inden for drifts- og anlægsrammerne. Bidragene til effektiviseringsrammen er primært finansieret via en forventet gevinst på effektive indkøb. Den samlede rammereduktion er dels fordelt efter budgetternes størrelse, dels efter centrenes faktiske indkøb.

Arbejdsmarkedsudvalgetsbudgetbidrag indeholder forslag til omprioritering inden for driftsrammen, idet der foreslås overførsel af midler fra det afsatte budget til EGU (skoleydelse, uden overførselsadgang) til ansættelse af en ekstra vejleder (med overførselsadgang). Omprioriteringen er udgiftsneutral for Odense Kommune, men overførslen belaster kommunens samlede serviceramme. Det forudsættes, at udvalget selv sikrer neutralitet i forhold til servicerammen for 2009 ved overførsel af mer-/mindreforbrug mellem årene. Der er ikke foreslået omprioriteringer inden for anlægsrammen. Bidragene til effektiviseringsrammen er finansieret af effektive indkøb og smidigere sags-/arbejdsgange på sygedagpengeområdet.

Børn- og Ungeudvalgetsbudgetbidrag indeholder forslag til omprioritering inden for driftsrammen til finansiering af udvidet undervisningstid på udvalgte skoler samt tidlig og fokuseret sproglig indsats. Begge forslag foreslås finansieret gennem reduceret udbud af tosprogstimer. Der er ikke foreslået omprioriteringer inden for anlægsrammen. Bidrag til effektiviseringsrammen er finansieret af effektivisering på indkøbsområdet, vedligeholdelse af grønne områder på skoleområdet og obligatorisk anvendelse af kvalificerede rengøringsfirmaer.

Lov- og cirkulæreprogram (pkt. b i indstillingen)

Borgmesterforvaltningen har i samarbejde med forvaltningerne gennemgået de enkelte punkter i årets lov- og cirkulæreprogram. Borgmesterforvaltningens forslag til regulering af driftsrammerne fremgår af bilag 1 i Økonomisk Status (august), som er fremsendt til byrådet den 21/8. Bilaget indeholder samtidig øvrige reguleringer i medfør af årets økonomiaftale (aktstykket)

Tekniske reguleringer (pkt. c i indstillingen)

Der er medtaget en række tekniske korrektioner i budgetforslaget. Disse fremgår af tabellerne nedenfor:Takster (pkt. d i indstillingen)

Udvalgenes forslag til takstændringer er indarbejdet i Økonomiudvalgets budgetforslag for 2009, jf. de respektive budgetbidrag af 11/6 (Økonomiudvalg) og 17/6 (øvrige udvalg) 2008.

Valg af selvbudgettering eller statsgaranti (pkt. e i indstillingen)

Økonomiudvalgets budgetforslag tager udgangspunkt i valg af statsgaranti. Først ved 2. behandling af budgettet tages der endelig stilling til valg af statsgaranti eller selvbudgettering i 2009.

Det statsgarantede udskrivningsgrundlag for Odense Kommune for 2009 er fastsat af Velfærdsministeriet til 23.972 mio. kr. med en garanteret vækst fra 2006 til 2009 på 11,8%. Udskrivningsprocenten er i budgetforslaget fastholdt på 24,5, og grundskyldspromillen er fastholdt på 21,71 (12,01 for landbrugsejd.). Herudover er der - som tidligere år - forudsat en gradvis nedtrapning af dækningsafgiften for erhvervsejendomme med 0,2 promillepoint pr. år, således at denne udgør 6,0 promille i 2009.

Drifts- og anlægsforskydninger (pkt. f i indstillingen)

Der er i budgetforslaget indlagt en forudsætning om, at overførte driftsmidler fra 2008 til 2009 videreføres til 2010 og frem. Dette er en konsekvens af de særlige sanktionsmekanismer i 2008 og 2009. Samlet set forventes der videreført ca. 66 mio. kr. fra 2009, hvilket vurderes at ligge inden for de almindelige overførselsrammer på driften. I forbindelse med kommende budgetlægninger skal der tages stilling til en eventuel regulering af disse overførsler.

Der henvises i øvrigt til "ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommunerne", hvorefter en del af balancetilskuddet på op til 1 mia. kr. i 2009 gøres betinget af, at kommunerne i forbindelse med budgetlægningen for 2009 overholder det aftalte udgiftsniveau i økonomiaftalen. Det betingede balancetilskud udbetales kun, såfremt de kommunale budgetter under ét lever op til de aftalte rammer for den kommunale økonomi. Udmøntningen af det betingede balancetilskud afhænger således ikke udelukkende af budgetlægningen i Odense Kommune.

Fornyelsesstrategi

Bedre service for de samme eller færre penge. Det er de vilkår og krav, Odense Kommune skal arbejde under de kommende år. Nøglen til at løse de store udfordringer ligger hos medarbejdere og borgere. Ledelsens og politikernes opgave er at skabe de rammer, der gør det muligt at udnytte det fulde potentiale hos medarbejdere og borgere.

Kreativitet, innovation og mod er de egenskaber, der skal dyrkes og fremelskes, hvis vi skal nå i mål med indsatsen. Med Vision Odense – "At lege er at leve" – er der allerede et stærkt fundament at basere en sådan fornyelsesproces på.

For at kunne lykkes med fornyelse og forandring i Odense Kommune er det væsentligt, at der bliver skabt en solid ledelsesmæssig forankring på alle niveauer i organisationen lige fra den decentrale leder til det enkelte byrådsmedlem. Når det er sagt, er det ligeledes væsentligt at pointere, at identificeringen og gennemførelsen af fornyelse og forandring i såvel organisationen som i organisationens ydelser i høj grad vil være medarbejderbårne. Der skal arbejdes med organisationens kultur, normer og værdier således, at disse understøtter arbejdet med at forny og forandre Odense Kommune. I modsætning til den nuværende effektiviseringsstrategi, hvor økonomi i høj grad er i fokus, vil fornyelsesstrategien tage et bredere udgangspunkt.

Fornyelsesstrategien forventes trinvist implementeret i en kadence, som tager hensyn til organisationens forandringsparathed og –evne. Første trin tager udgangspunkt i to emner, som har koncernfælles karakter, indkøb og IT.

Odense Kommune skal forny og forandre sin indkøbspraksis. Kommunens samlede indkøb skal yderligere professionaliseres således, at Odense Kommune kan udnytte sin volumen og samtidig skabe endnu bedre rammer for, at vores institutioner kan fokusere på deres kerneopgaver. Der iværksættes en grundig analyse, der skal udmønte sig i en egentlig indkøbsstrategi med tilhørende organisering.

Odense Kommune skal ligeledes forny og forandre sin anvendelse af IT. Vi skal være opmærksomme på, at behovene hos erhvervsliv og borgere har ændret sig i retning af, at man kan betjene sig hos det offentlige uafhængig af tid og sted. Det betyder, at Odense Kommune skal digitalisere arbejdsgange såvel internt som over for borgeren, erhvervslivet og andre myndigheder.

Andet trin består af en analyse, som skal lede frem til en vurdering af, om Odense Kommune har de optimale organisatoriske strukturer og interne/eksterne samarbejdsrelationer set i lyset af de udfordringer, som kommunen forventes at stå over for i fremtiden.

Fornyelsesstrategien forventes at være medvirkende til at gøre Odense Kommune til en attraktiv arbejdsplads, som er på forkant med den teknologiske udvikling og de krav, der bliver stillet til en moderne effektiv organisation. Derudover forventes strategien at bidrage til at frigøre ressourcer til borgernær service. Disse ovenstående elementer forventes at kunne skabe større trivsel på arbejdspladserne og dermed bidrage til et mindre sygefravær hos personalet.

Den videre proces

Der vil i løbet af efteråret 2008 blive udarbejdet en byrådssag, hvor indhold og organisering i fornyelsesstrategien vil blive mere indgående beskrevet.

Økonomi (Sammenfatning)

Nedenfor er der foretaget en opsummering af de økonomiske konsekvenser, som budgetforslaget medfører for driftsrammerne for de enkelte udvalgsområder:

Anlægsprojekter
Anlægsbudgettet er opsummeret i nedenstående tabel:
Økonomi

Der henvises til sagsfremstillingen.


Administrative konsekvenser

Der henvises til sagsfremstillingen.