Spring til indhold

Serviceloven - Børn- og Ungeforvaltningen

Her finder du sagsbehandlingstider for Serviceloven i Børn- og Ungeforvaltningen

OBS: hvis du tilgår denne side via en telefon, så skal du holde telefonen vandret for at kunne se hele tabellen.

 

Område 

§

Sagsbehandlingstid

Bemærkninger

       
Tidlig og forebyggende indsats til børn /unge i alderen 0 -18 år og gravide. Indsatsen er familieorienteret. 11 stk. 2 og 3 2 uger 

Familiebehandlerne i Familie og Forebyggelse.

Der kan tages direkte kontakt til familiebehandleren, der er tilknyttet barnets lokalområde eller der kan ske henvendelse til Åben Anonym Rådgivning. Familien, barnet eller den unge under 18 år modtager herefter tilbud om samtale indenfor nogle uger.

Barnet/den unge kan også henvises til et familieorienteret rådgivningsforløb jf. servicelovens § 11, stk. 3. Henvisningen foretages af medarbejdere i Familie og Forebyggelse eller socialrådgivere i Børn og Familierådgivningen. Herefter modtager familien brev vedr. tilbud om indsats indenfor 2 uger, såfremt sagen er tilstrækkelig belyst. Der er en ventetid på indsatsen på 0 - 3 måneder. Såfremt henvisningen ikke kan imødekommes, tilbydes barnet/familien anden form for støtte efter serviceloven. Børn under 2-årsalderen samt henvisninger vedrørende traumatiske hændelser opprioriteres.

Såfremt der er tale om et barn eller en ung med selvmordstanker, kan Børn og Ungelægen henvise til forebyggende rådgivning og behandling jf. servicelovens § 11, stk. 7. Her modtager barnet /familien en samtale indenfor 7 hverdage efter henvisningen.

       

Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner.

11 stk.7

1-3 mdr.

 

 

Specialpædagogisk Rådgivning PPR.

Efter visitation indkaldes familien til førstegangssamtale. For børn under 1 år inviteres indenfor en måned og for børn mellem 1 og 5 år inviteres indenfor tre måneder.

Sektorsamarbejde med OUH.

Der kan tages direkte telefonisk kontakt til ergo- eller fysioterapeuten tilknyttet barnets/den unges lokalområde/skole.

Hvis det skønnes, at barnet/den unge har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, i en sådan grad, at barnets/den unges deltagelse i fællesskaber og i læringsmiljøet er stærkt begrænset, bevilliges en undersøgelse med efterfølgende vejledning til familie og fagpersoner og/eller evt. træningsindsats. Der er visitation 1 gang månedligt.

       
Visitation til særlige dagtilbud. 32

3-4 mdr.

 

Sekretariat for dagtilbud.

Visitationsudvalget visiterer børn med betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne til særlige dagtilbud eller indsatser. Vurderingen foretages på baggrund af tværfaglige udredninger.

Der kan forekomme ventetid på et særligt dagtilbud grundet periodevise kapacitetsudfordringer.

Der afholdes visitation 4 gange årligt.
       
Bevilling af hjemmetræningsordning.
32a

4-6 mdr.

 

Børn og Familierådgivningen*.

Der skal foreligge en børnefaglig undersøgelse (tager op til 4 mdr. for udarbejdelse af denne - se § 50 nedenfor) samt begrundet indstilling fra sagsbehandler.

Forældre skal have sendt en ansøgning vedlagt økonomiskema.

Der afholdes visitationsmøde ca. hver anden måned.

Bevilling revideres løbende og min. 2 gange om året. 
       
Merudgiftsydelser i forbindelse med forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og/eller varigt nedsat fysisk el. psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

41

6 uger 

Børn og Familierådgivningen*.

Sagsbehandling af ansøgninger vil som hovedregel være afsluttet inden 6 uger. Visse ansøgninger, hvor der er et særligt behov for at undersøge nærmere, f.eks. indhentelse af erklæring fra læge/speciallæge, vil sagsbehandlingen som hovedregel være afsluttet inden for 2-3 måneder efter henvendelsen.
       
Dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og/eller varigt nedsat fysisk el. psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. 42 6 uger 

Børn og Familierådgivningen*.

Sagsbehandling af ansøgninger vil som hovedregel være afsluttet inden 6 uger. Visse ansøgninger, hvor der er et særligt behov for at undersøge nærmere, f.eks. indhentelse af erklæring fra læge/speciallæge, vil sagsbehandlingen som hovedregel være afsluttet inden for 2-3 måneder efter henvendelsen.
       
Ledsageordning for unge ml. 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene pga. betydelig og/eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 45 8 uger

Ledsageordning bevilliges af Ældre- og Handicapforvaltningen.

Ansøgning sker via Børn og Familierådgivningen*.   

       
Undersøgelse af et barns forhold ved antagelse om behov for særlig støtte.

50

 

4 mdr.

 

Børn og Familierådgivningen*.

En børnefaglig undersøgelse skal være afsluttet inden 4 måneder. 
       
Vurdering af hjælp til børn og unge med særlige behov ( = foranstaltninger: f.eks. familiebehandling, kontaktperson, anbringelse m.m.) 52 8 uger

Børn og Familierådgivningen*.

For vurdering af rette foranstaltning, forudsættes det at der er udarbejdet en børnefaglig undersøgelse efter Servicelovens § 50 (se ovenfor). Hvis særlige forhold taler herfor, kan der iværksættes en foreløbig eller akut støtte.
       
Ansøgning om økonomisk hjælp. 52a 4 uger

Børn og Familierådgivningen*.

De 4 uger er under forudsætning af, at der ved behov foreligger en § 50-undersøgelse, og at oplysninger om familiens økonomi foreligger.
       
Udstedelse af plejetilladelse ved private plejeforhold. 78 12 uger  Børn og Familierådgivningen*.
       
Afløsning/aflastning til forældre, der forsørger et barn med en betydelig og/eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

 

Ydes i form af hjælp til barnets personlige hjælp/pleje, nødvendige praktiske opgaver i hjemmet eller madservice.
83 (jf. § 44) 6 uger 

Børn og Familierådgivningen*.

Sagsbehandling af ansøgninger vil som hovedregel være afsluttet inden 6 uger. Visse ansøgninger, hvor der er et særligt behov for at undersøge nærmere, f.eks. indhentelse af erklæring fra læge/speciallæge, vil sagsbehandlingen som hovedregel være afsluttet inden for 2-3 måneder efter henvendelsen.
       
Afløsning/aflastning til forældre, der forsørger et barn med en betydelig og/eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

 

Aflastning til forældre kan f.eks. være via handicaphjælper, aflastningsfamilie eller aflastningsinstitution.
84 stk. 1 (jf. § 44)
6 uger

Børn og Familierådgivningen*.

Sagsbehandling af ansøgninger vil som hovedregel være afsluttet inden 6 uger. Visse ansøgninger, hvor der er et særligt behov for at undersøge nærmere, f.eks. indhentelse af erklæring fra læge/speciallæge, vil sagsbehandlingen som hovedregel være afsluttet inden for 2-3 måneder efter henvendelsen.
       
Hjælpemidler og forbrugsgoder.
112-113 6 uger

Børn og Familierådgivningen*.

Behandling af hjælpemiddelsager vil som hovedregel være afsluttet inden 6 uger. Visse ansøgninger, hvor der er et særligt undersøgelsesbehov, f.eks. indhentelse af erklæring fra læge/speciallæge, vil sagsbehandlingen som hovedregel være afsluttet inden for 2-3 måneder efter henvendelsen.

 

Afprøvning og tilpasning af f.eks. specielle kørestole strækker sig ofte over 2-3 måneder.
       
Boligændringer/boligskift.
116

4-8 uger

Børne og Familierådgivningen*.

Boligændring:

Behandlingen af, om en borger er omfattet af målgruppen for boligændring, vil oftest være afsluttet inden for 4-8 uger, evt. også selve boligændringen, dog afhængig af hvor omfattende boligændringen er. I særlige tilfælde kan behandlingstiden være længere.

116
4-8 uger

Boligskift:

Ved behov for boligskift, vil vurderingen af, om man er omfattet af målgruppen, normalt kunne sagsbehandles indenfor sagsbehandlingstiden, såfremt der foreligger de nødvendige lægelige oplysninger. 

 

*Sagsbehandlingen gælder kun 0-14-årige grundet Byrådets beslutning den 9. december 2020 om sagsoverdragelse af 15-18-årige til Ungerådgivningen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

Børn- og Ungeforvaltningen