Spring til indhold

Serviceloven - Børn- og Ungeforvaltningen

Her finder du sagsbehandlingstider for Serviceloven i Børn- og Ungeforvaltningen

OBS: hvis du tilgår denne side via en telefon, så skal du holde telefonen vandret for at kunne se hele tabellen.

 

Område 

§

Sagsbehandlingstid

Bemærkninger

       
Tidlig og forebyggende indsats til børn /unge i alderen 0 -18 år og gravide. Indsatsen er familieorienteret. 11 stk. 2 og 3 2 uger 

Familiebehandlerne i Sundhed og Forebyggelse.
Der kan tages direkte kontakt til familiebehandleren, der er tilknyttet barnets lokalområde eller der kan ske henvendelse til Åben Anonym Rådgivning. Familien, barnet eller den unge under 18 år modtager herefter tilbud om samtale indenfor nogle uger.

Barnet/den unge kan også henvises til et familieorienteret rådgivningsforløb jf. servicelovens § 11, stk. 3. Henvisningen foretages af medarbejdere i Sundhed og Forebyggelse eller socialrådgivere i Børne- og Ungerådgivningen. Herefter modtager familien brev vedr. tilbud om indsats indenfor 2 uger, såfremt sagen er tilstrækkelig belyst. Der er en ventetid på indsatsen på 0 - 3 måneder. Såfremt henvisningen ikke kan imødekommes, tilbydes barnet/familien anden form for støtte efter serviceloven.

Såfremt der er tale om et barn eller en ung med selvmordstanker, kan Børn og Ungelægen henvise til forebyggende rådgivning og behandling jf. servicelovens § 11, stk. 7. Her modtager barnet /familien en samtale indenfor 7 hverdage efter henvisningen.

       

Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner.

11 stk.7

1-3 mdr.

 

 

Specialpædagogisk Rådgivning PPR.
Efter visitation indkaldes familien til førstegangssamtale. For børn under 1 år inviteres indenfor en måned og for børn mellem 1 og 5 år inviteres indenfor tre måneder.
Sektorsamarbejde med OUH.
       
Visitation til særligt dagtilbud til børn, der pga. betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. 32

3-4 mdr.

 

Børne- og Ungerådgivningen.
Sundheds- og lægefaglige udredninger/oplysninger skal foreligge for, at der kan visiteres til et særligt dagtilbud. Der kan i perioder være ventetid i forhold til ledig plads i særligt dagtilbud. 
Der afholdes visitationsmøde ca. hver anden måned.
       
Bevilling af hjemmetræningsordning.
32a

4-6 mdr.

 

Børne- og Ungerådgivningen.
Der skal foreligge en børnefaglig undersøgelse (tager op til 4 mdr. for udarbejdelse af denne - se nedenfor) samt begrundet indstilling fra sagsbehandler. 
Forældre skal have sendt en ansøgning vedlagt økonomiskema.
Der afholdes visitationsmøde ca. hver anden måned. 

Bevilling revideres løbende og min. 2 gange om året.
       
Merudgiftsydelser i forbindelse med forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk el. psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

41

6 uger  Børne- og Ungerådgivningen.
Sagsbehandling af ansøgninger vil som hovedregel være afsluttet inden 6 uger. Visse ansøgninger, hvor der er et særligt behov for at undersøge nærmere, f.eks. indhentelse af erklæring fra læge/speciallæge, vil sagsbehandlingen som hovedregel være afsluttet inden for 2-3 måneder efter henvendelsen.
 
       
Dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk el. psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. 42 6 uger  Børne- og Ungerådgivningen.
Sagsbehandling af ansøgninger vil som hovedregel være afsluttet inden 6 uger. Visse ansøgninger, hvor der er et særligt behov for at undersøge nærmere, f.eks. indhentelse af erklæring fra læge/speciallæge, vil sagsbehandlingen som hovedregel være afsluttet inden for 2-3 måneder efter henvendelsen.
       
Ledsageordning for unge ml. 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene pga. betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 45 8 uger Ledsageordning bevilliges af Ældre og Handicapforvaltningen.

Ansøgning sker via Børne- og Ungerådgivning Handicap.
       
Undersøgelse af et barns forhold ved antagelse om behov for særlig støtte.

50

 

4 mdr.

 

Børne- og Ungerådgivningen.
En børnefaglig undersøgelse skal være afsluttet inden 4 måneder.
       
Vurdering af hjælp til børn og unge med særlige behov (= foranstaltninger: f.eks. familiebehandling, kontaktperson, anbringelse m.m.) 52 8 uger For vurdering af rette foranstaltning forudsættes det, at der er udarbejdet en børnefaglig undersøgelse efter Servicelovens § 50 (se ovenfor). Hvis særlige forhold taler herfor, kan der iværksættes en foreløbig eller akut støtte.
       
Ansøgning om økonomisk hjælp. 52a 4 uger Børne- og Ungerådgivningen.
De 4 uger er under forudsætning af, at der ved behov foreligger en § 50-undersøgelse, og at oplysninger om familiens økonomi foreligger.
       
Udstedelse af plejetilladelse ved private plejeforhold. 78 12 uger  Børne- og Ungerådgivningen.
       
Hjælpemidler og forbrugsgoder.
112-113 6 uger Børne- og Ungerådgivningen.
Behandling af hjælpemiddelsager vil som hovedregel være afsluttet inden 6 uger. Visse ansøgninger, hvor der er et særligt undersøgelsesbehov, f.eks. indhentelse af erklæring fra læge/speciallæge, vil sagsbehandlingen som hovedregel være afsluttet inden for 2-3 måneder efter henvendelsen.

Afprøvning og tilpasning af f.eks. specielle kørestole strækker sig ofte over 2-3 måneder.
       
Boligændringer/boligskift.
116

4-8 uger

Børne- og Ungerådgivningen. Boligændring:
Behandlingen af, om en borger er omfattet af målgruppen for boligændring, vil oftest være afsluttet inden for 4-8 uger, evt. også selve boligændringen, dog afhængig af hvor omfattende boligændringen er. I særlige tilfælde kan behandlingstiden være længere.

 

116
4-8 uger

Boligskift:
I ganske særlige tilfælde er boligændringer ikke tilstrækkeligt at gøre boligen egnet som opholdssted for barnet/familien. Familien har mulighed for at søge efter anden egnet ny bolig, ud fra betingelserne i bevilliget afgørelse om boligskift, i samarbejde med Børne- og Ungerådgivningens ergoterapeut. Afgørelse om boligskift vil oftest være afgjort inden for 4-8 uger, såfremt der foreligger de nødvendige lægelige oplysninger. 

 

116
3-6 mdr.
Såfremt det ikke er muligt for familien at finde anden egnet bolig, vil Børne- og Ungerådgivningen fremfinde egnet lejebolig i Odense Kommune som tilgodeser behovene, oftest i løbet af 3-6 mdr.
       

Genoptræning

Børn i alderen 0-18 år kan ligesom voksne modtage vederlagsfri genoptræning fra ergo-/fysioterapeut efter henvisning fra sygehus, der fremsender genoptræningsplan.

 140  4-7 dage

Kontakt til familien inden for 4 dage efter udskrivning fra sygehus og indsats igangsættes inden for 7 dage.

Der foreligger en samarbejdsaftale mellem ÆHF og BUF i forhold til varetagelse af genoptræning af specifikke målgrupper inden for børn og unge.

 

Børn- og Ungeforvaltningen