Spring til indhold

Serviceloven - Børn- og Ungeforvaltningen

Her finder du sagsbehandlingstider for Serviceloven i Børn- og Ungeforvaltningen

OBS: hvis du tilgår denne side via en telefon, så skal du holde telefonen vandret for at kunne se hele tabellen.

 

Område 

§

Sagsbehandlingstid

Bemærkninger

       
Tidlig og forebyggende indsats til børn /unge i alderen 0 -18 år og gravide. Indsatsen er familieorienteret. 11 stk. 2 og 3 2 uger 

Familiebehandlerne i Familie og Forebyggelse.

 

Der kan tages direkte kontakt til familiebehandleren, der er tilknyttet barnets lokalområde eller der kan ske henvendelse til Åben Anonym Rådgivning. Familien, barnet eller den unge under 18 år modtager herefter tilbud om samtale indenfor nogle uger.

 

Barnet/den unge kan også henvises til et familieorienteret rådgivningsforløb jf. servicelovens § 11, stk. 3. Henvisningen foretages af medarbejdere i Familie og Forebyggelse eller socialrådgivere i Børn og Familierådgivningen. Herefter modtager familien brev vedr. tilbud om indsats indenfor 2 uger, såfremt sagen er tilstrækkelig belyst. Der er en ventetid på indsatsen på 0 - 3 måneder. Såfremt henvisningen ikke kan imødekommes, tilbydes barnet/familien anden form for støtte efter serviceloven.

 

Henvisninger på børn under 2-årsalderen vurderes til opprioritering.
Henvisninger vedrørende traumatiske hændelser opprioriteres.
Henvisninger på unge (7. klassetrin-18 år) vurderes til opprioritering.

 

Såfremt der er tale om et barn eller en ung med selvmordstanker, kan Børn og Ungelægen henvise til forebyggende rådgivning og behandling jf. servicelovens § 11, stk. 7. Her modtager barnet /familien en samtale indenfor 7 hverdage efter henvisningen.

       

Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner.

11 stk.7

1-3 mdr. afhængigt af alder.

 

 

Specialrådgivningen for Småbørn, Fyn.

 

Efter målgruppevurderingen, indkaldes familien til førstegangssamtale. For børn under 1 år inviteres inden for en måned, og for børn mellem 1 og 5 år inviteres inden for 3 måneder.

 

Sektorsamarbejde med OUH.

       
Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner. 11 stk. 7   2 mdr.

Ergo/fys på almenområdet: Efter første telefoniske kontakt med den lokale ergo/fysioterapeut vurderer terapeuten, om barnet har fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser i en sådan grad, at der er behov for en mere indgribende indsats i en afgrænset periode, end hvad der gives indenfor den forebyggende indsats via Sundhedsloven §120. 

Det kan således ansøges og eventuelt bevilliges en træningsindsats via visitationen for tillægsydelser. indsatsen iværksættes indenfor 2 måneder. 

       
Rådgivning, undersøgelse og behandling af børn og unge med adfærdsvanskeligheder eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt deres familier. Opgaverne kan varetages i samarbejde med andre kommuner.  11 stk. 7  2 mdr. 

Ergo/fys på specialområdet: Der kan tages direkte telefonisk kontakt til ergo- eller fysioterapeuten tilknyttet barnets/den unges specialundervisningstilbud. Ud fra samtalen laver ergo- eller fysioterapeuten en første vurdering, og der kan gives telefonisk vejledning.

 

Hvis det skønnes, at barnet/den unge har betydelige sansemotoriske vanskeligheder i en sådan grad, at barnets/den unges deltagelse i fællesskaber og i læringsmiljøet er stærkt begrænset, kan der ansøges om og bevilliges en undersøgelse med efterfølgende vejledning til familie og fagpersoner og/eller evt. træningsindsats. Der er visitation en gang om måneden.

       
Visitation til særlige dagtilbud. 32

4 mdr.

 

Sekretariat for dagtilbud.

 

Visitationsudvalget visiterer børn med betydelig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne til særlige dagtilbud eller indsatser. Vurderingen foretages på baggrund af tværfaglige udredninger.

 

Der kan forekomme ventetid på et særligt dagtilbud grundet periodevise kapacitetsudfordringer.

Der afholdes visitation 4 gange årligt.
       
Bevilling af hjemmetræningsordning.
32a

5 mdr.

 

Børn og Familierådgivningen.

 

Der skal foreligge en børnefaglig undersøgelse (tager op til 4 mdr. for udarbejdelse af denne - se § 50 nedenfor) samt begrundet indstilling fra sagsbehandler.

 

Forældre skal have sendt en ansøgning vedlagt økonomiskema.

 

Der afholdes visitationsmøde ca. hver anden måned.

Bevilling revideres løbende og min. 2 gange om året.

Sagsbehandlingen gælder kun 0-14 årige grundet Byrådets beslutning den 9. december 2020 om sagsoverdragelse af 15-18 årige til Ungerådgivningen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. 

       
Merudgiftsydelser i forbindelse med forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og/eller varigt nedsat fysisk el. psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

41

8 uger 

Børn og Familierådgivningen.

Sagsbehandling af ansøgninger vil som hovedregel være afsluttet inden 8 uger. Visse ansøgninger, hvor der er et særligt behov for at undersøge nærmere, f.eks. indhentelse af erklæring fra læge/speciallæge, vil sagsbehandlingen som hovedregel være afsluttet inden for 3 måneder efter henvendelsen.

Sagsbehandlingen gælder kun 0-14 årige grundet Byrådets beslutning den 9. december 2020 om sagsoverdragelse af 15-18 årige til Ungerådgivningen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

       
Dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og/eller varigt nedsat fysisk el. psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. 42 8 uger 

Børn og Familierådgivningen.

Sagsbehandling af ansøgninger vil som hovedregel være afsluttet inden 8 uger. Visse ansøgninger, hvor der er et særligt behov for at undersøge nærmere, f.eks. indhentelse af erklæring fra læge/speciallæge, vil sagsbehandlingen som hovedregel være afsluttet inden for 3 måneder efter henvendelsen.

Sagsbehandlingen gælder kun 0-14 årige grundet Byrådets beslutning den 9. december 2020 om sagsoverdragelse af 15-18 årige til Ungerådgivningen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

       
Ledsageordning for unge ml. 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene pga. betydelig og/eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 45 8 uger

Ledsageordning bevilliges af Ældre- og Handicapforvaltningen.

 

Ansøgning sker via Børn og Familierådgivningen.

Sagsbehandlingen gælder kun 0-14 årige grundet Byrådets beslutning den 9. december 2020 om sagsoverdragelse af 15-18 årige til Ungerådgivningen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

       
Undersøgelse af et barns forhold ved antagelse om behov for særlig støtte.

50

 

4 mdr.

 

Børn og Familierådgivningen.

 

En børnefaglig undersøgelse skal være afsluttet inden 4 måneder. Den lovbestemte frist er 4 måneder.

Sagsbehandlingen gælder kun 0-14 årige grundet Byrådets beslutning den 9. december 2020 om sagsoverdragelse af 15-18 årige til Ungerådgivningen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

       
Vurdering af hjælp til børn og unge med særlige behov ( = foranstaltninger: f.eks. familiebehandling, kontaktperson, anbringelse m.m.) 52 6 uger

Børn og Familierådgivningen.

 

For vurdering af rette foranstaltning, forudsættes det at der er udarbejdet en børnefaglig undersøgelse efter Servicelovens § 50 (se ovenfor). Hvis særlige forhold taler herfor, kan der iværksættes en foreløbig eller akut støtte.

Sagsbehandlingen gælder kun 0-14 årige grundet Byrådets beslutning den 9. december 2020 om sagsoverdragelse af 15-18 årige til Ungerådgivningen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

       
Ansøgning om økonomisk hjælp. 52a 4 uger

Børn og Familierådgivningen.

 

De 4 uger er under forudsætning af, at der ved behov foreligger en § 50-undersøgelse, og at oplysninger om familiens økonomi foreligger.

Sagsbehandlingen gælder kun 0-14 årige grundet Byrådets beslutning den 9. december 2020 om sagsoverdragelse af 15-18 årige til Ungerådgivningen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

       
 Støtteperson til forældre i forbindelse med barns anbringelse  54 stk 1  6 uger

 Børn og Familierådgivningen.

Forældre, der har fået deres barn anbragt, har ret til en støtteperson. Børn og Familierådgivningen har en liste over kvalificerede støttepersoner. Forældre kan også selv vælge en støtteperson. 

Børn og Familierådgivningen vurdere om støttepersonen er egnet, samt om omfanget af støtten.

Sagsbehandlingen gælder kun 0-14 årige grundet Byrådets beslutning den 9. december 2020 om sagsoverdragelse af 15-18 årige til Ungerådgivningen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

       
 Anden støtte til forældre i forbindelse med barns anbringelse  54 stk. 2  6 uger

 Børn og Familierådgivningen.

Sagsbehandlingen gælder kun 0-14 årige grundet Byrådets beslutning den 9. december 2020 om sagsoverdragelse af 15-18 årige til Ungerådgivningen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

       
Udstedelse af plejetilladelse ved private plejeforhold. 78 12 uger 

Børn og Familierådgivningen.

Sagsbehandlingen gælder kun 0-14 årige grundet Byrådets beslutning den 9. december 2020 om sagsoverdragelse af 15-18 årige til Ungerådgivningen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

       
Afløsning/aflastning til forældre, der forsørger et barn med en betydelig og/eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

 

Ydes i form af hjælp til barnets personlige hjælp/pleje, nødvendige praktiske opgaver i hjemmet eller madservice.
83 (jf. § 44) 6 uger 

Børn og Familierådgivningen.

 

Sagsbehandling af ansøgninger vil som hovedregel være afsluttet inden 6 uger. Visse ansøgninger, hvor der er et særligt behov for at undersøge nærmere, f.eks. indhentelse af erklæring fra læge/speciallæge, vil sagsbehandlingen som hovedregel være afsluttet inden for 3 måneder efter henvendelsen.

Sagsbehandlingen gælder kun 0-14 årige grundet Byrådets beslutning den 9. december 2020 om sagsoverdragelse af 15-18 årige til Ungerådgivningen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

       
Afløsning/aflastning til forældre, der forsørger et barn med en betydelig og/eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

 

Aflastning til forældre kan f.eks. være via handicaphjælper, aflastningsfamilie eller aflastningsinstitution.
84 stk. 1 (jf. § 44)
6 uger

Børn og Familierådgivningen.

 

Sagsbehandling af ansøgninger vil som hovedregel være afsluttet inden 6 uger. Visse ansøgninger, hvor der er et særligt behov for at undersøge nærmere, f.eks. indhentelse af erklæring fra læge/speciallæge, vil sagsbehandlingen som hovedregel være afsluttet inden for 3 måneder efter henvendelsen.

Sagsbehandlingen gælder kun 0-14 årige grundet Byrådets beslutning den 9. december 2020 om sagsoverdragelse af 15-18 årige til Ungerådgivningen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

       
 Vedligeholdelsestræning til funktionsnedsat barn 86, stk 2 (jf. §44)  2 måneder

 Ergo- og fysioterapeuter varetager indsatser til de børn, som ikke er i specialbørnehave eller hjemmetræningsordning efter Servicelovens §44/86, som omhandler rådgivning, undersøgelser og behandling til børn med nedsat fysik og/eller psykisk funktionsevne samt deres familier. (Disse indsatser kaldes tillægsydelser.)

Der afholdes visitation for bevilling af tillægsydelsen én gang om måneden (dog ikke i juli).

       
Hjælpemidler og forbrugsgoder.
112-113 6 uger

Børn og Familierådgivningen.

Behandling af hjælpemiddelsager vil som hovedregel være afsluttet inden 6 uger. Visse ansøgninger, hvor der er et særligt undersøgelsesbehov, f.eks. indhentelse af erklæring fra læge/speciallæge, vil sagsbehandlingen som hovedregel være afsluttet inden for 3 måneder efter henvendelsen.

 

Afprøvning og tilpasning af f.eks. specielle kørestole strækker sig ofte over 2-3 måneder.

Sagsbehandlingen gælder kun 0-14 årige grundet Byrådets beslutning den 9. december 2020 om sagsoverdragelse af 15-18 årige til Ungerådgivningen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

       
 Støtte til køb af bil, pga barns nedsatte funktionsevne  114  

 Ansøgninger sagsbehandles og bevilliges af Ældre- og Handicapforvaltningen. 

Evt. merudgifter afledt af bevilling af handicapbil sagsbehandles i Børn og Familierådgivning jf. Servicelovens § 41.

       
 Boligændringer  116  4-8 uger


Behandlingen af, om en borger er omfattet af målgruppen for boligændring, vil oftest være afsluttet inden for 4-8 uger, evt. også selve boligændringen, dog afhængig af hvor omfattende boligændringen er. I særlige tilfælde kan behandlingstiden være længere.

Sagsbehandlingen gælder kun 0-14 årige grundet Byrådets beslutning den 9. december 2020 om sagsoverdragelse af 15-18 årige til Ungerådgivningen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

       
Boligskift.
116

4-8 uger

Børn og Familierådgivningen.

Ved behov for boligskift, vil vurderingen af, om man er omfattet af målgruppen, normalt kunne sagsbehandles indenfor sagsbehandlingstiden, såfremt der foreligger de nødvendige lægelige oplysninger.

Sagsbehandlingen gælder kun 0-14 årige grundet Byrådets beslutning den 9. december 2020 om sagsoverdragelse af 15-18 årige til Ungerådgivningen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

       
 Ansættelse af person med tilknytning til arbejdsmarked til pasning af nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysik eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig lidelse.  118  8 uger

 Børn og Familierådgivningen.

Sagsbehandling af ansøgninger vil som hovedregel være afsluttet inden 8 uger. Visse ansøgninger, hvor der er et særligt behov for at undersøge nærmere, f.eks. indhentelse af erklæring fra læge/speciallæge, vil sagsbehandlingen som hovedregel være afsluttet inden for 3 måneder efter henvendelsen.

Sagsbehandlingen gælder kun 0-14 årige grundet Byrådets beslutning den 9. december 2020 om sagsoverdragelse af 15-18 årige til Ungerådgivningen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

       
 Personer, som passer et nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til plejevederlag  119  8 uger   Børn og Familierådgivningen.

Sagsbehandling af ansøgninger vil som hovedregel være afsluttet inden 8 uger. Visse ansøgninger, hvor der er et særligt behov for at undersøge nærmere, f.eks. indhentelse af erklæring fra læge/speciallæge, vil sagsbehandlingen som hovedregel være afsluttet inden for 3 måneder efter henvendelsen.


Sagsbehandlingen gælder kun 0-14 årige grundet Byrådets beslutning den 9. december 2020 om sagsoverdragelse af 15-18 årige til Ungerådgivningen i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

 

Børn- og Ungeforvaltningen