Spring til indhold

Bæredygtighed og Mobilitet

Afdelingen Bæredygtighed og Mobilitet foretager myndighedsbehandling inden for miljø, bolig, trafik og erhverv.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Bæredygtighed og Mobilitet

Bæredygtighed og Mobilitet

Nørregade 36
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

bm.bkf@odense.dk

Bæredygtighed og Mobilitet består af følgende kontorer:
 • Vejmyndighed og Parkering
 • Trafik og Mobilitet
 • Natur og Klima
 • Industri og Miljø
 • Byggesag og Erhverv

Afdelingschef

Boie Skov Frederiksen

E-mail: bm.bkf@odense.dk

 

Vejmyndighed og Parkering

Vi giver bl.a. gravetilladelser, administrerer stadepladser og er tilsynsførende på arbejdet med letbanen.
 
Vores opgaver er:
 

 • Administration af lovgivning på private fællesveje og offentlige veje inden for drift
 • Afmærkning og annoncering af vejarbejde
 • Tilladelser til indretning af bygge- og arbejdspladser på vejarealer
 • Gravetilladelser
 • Tilladelse til råden over vejarealer som bygge og arbejdspladser, stilladser, containere
 • Arrangementer i grønne områder og på pladser samt løbsarrangementer
 • Bådepladser Odense Havn
 • Administration af stadepladser på grønttorvet
 • Tilsynsførende på letbanen 
 • Parkeringskontoret – drift af automater 

Kontorchef: Jacob Juhl Harberg

E-mail: bm.bkf@odense.dk

 

Trafik og mobilitet

Vi skaber rammerne for, at alle kan komme rundt i et Odense i udvikling, med vægt på smarte og bæredygtige mobilitetsløsninger.

Vores opgaver er bl.a.:

 • Trafiksikkerhed
 • Vejmyndighedsopgaver
 • Kollektiv trafik
 • Trafik- og mobilitetskampagner og -kommunikation
 • Trafik- og mobilitetsplanlægning 
 • Cykeltiltag
 • Fodgænger- og tilgængelighedstiltag
 • Smart mobilitet
 • Sikre skoleveje
 • Trafiksignaler og overkørsler
 • Trafiktællinger og trafikmodel

 

Mobil i Odense

Vores primære opgaver er:

 • Visiteret kørsel 
 • Sikre skoleveje

Kontorchef Rasmus Mandø
E-mail: bm.bkf@odense.dk 
 

Natur og Klima

Natur og Klima behandler ansøgninger, tilladelser, planlægning, godkendelser, tilsyn, klager samt vejledning inden for områderne:

 • Landbrug og øvrige dyrehold
 • Gartnerier
 • Udspredning af slam og halmaske mv.
 • Råstofgravning – erstatningsnatur, tilkørselsveje, fredede områder indenfor graveområder
 • Jordforurening og -oprydning, flytning, genanvendelse, rådgivning samt bygge- og anlægsarbejder
 • Tanke til olie og kemikalier
 • Jordvarmeanlæg
 • Grundvandsbeskyttelse, vandværker, virksomheder med egen vandforsyning, private brønde og boringer, grundvandssænkning, klimatilpasning
 • Bade- og bassinvand
 • Projektledelse for bl.a. vand- og naturplaner, vådområder, samt fælleskommunal miljøvagt
 • Naturbeskyttelse og naturpleje, LIFE-projekter, bekæmpelse af bjørneklo
 • Vandløbsadministration og vandløbsrestaurering, vandplanindsatser, vedligeholdelse af offentlige vandløb
 • Sekretariat for Havørred Fyn
 • Klimatilpasning

Kontorchef Anders Dalgaard Christensen
E-mail: bm.bkf@odense.dk 


Industri og Miljø

Industri og Miljø står for vurderinger, tilsyn, godkendelser, klager, tilladelser, planlægning og udvikling inden for følgende områder:

 • Støj, røg, lugt og affald
 • Jord, vand, spildevand og forurening
 • Miljø og bæredygtighed generelt
 • VVM
 • Erhverv og byggeri
 • Varme 

Desuden arbejder Industri og Klima med vurdering af grønne regnskaber og miljøredegørelser samt rådgivning af virksomheder om frivilligt miljøarbejde i samarbejde med Miljøforum Fyn.

 
Kontorchef Christopher Mammen Rau
E-mail: bm.bkf@odense.dkByggesag og Erhverv

Byggesag og Erhverv varetager kommunens byggesagsbehandling og fungerer som indgang til de offentlige myndigheder - både kommunale og statslige – for alle kommunens nuværende og kommende virksomheder.  

 

I Byggesag og Erhverv har vi følgende hovedopgaver:

 • Byggesager
 • Administration af vedtagne lokalplaner
 • Landzoneadministration
 • Sammen- og nedlægning af lejligheder
 • Administration af bestemmelser om individuel måling i ejendomme
 • Skorstensfejning
 • Hegnsyn
 • Bygnings- og Boligregistret (BBR)
 • Administration af tomme boliger
 • Adressemyndighed, udstykninger og avancebeskatning

Erhvervskontakten - én indgang:
  

 • Etablering en ny virksomhed 
 • Flytning af virksomhed til byen eller til ny lokalitet i byen
 • Udvikling af en ny forretningsidé 
 • Viden om regler, lovbestemmelser og ansøgning om tilladelser
 • Rekruttering af nye medarbejdere - herunder modtage og fastholde højtkvalificerede udenlandske medarbejdere

 
Kontorchef Anette Pihl Nielsen
e-mail: bm.bkf@odense.dk 

 

Postadresse

Odense Kommune, Bæredygtighed og Mobilitet, Nørregade 36 5000 Odense C, tlf.: 65 51 24 87
E-mail: bm.bkf@odense.dk 

By- og Kulturforvaltningen