Spring til indhold

Bæredygtighed og Mobilitet

Afdelingen Bæredygtighed og Mobilitet foretager myndighedsbehandling inden for miljø, bolig, trafik og erhverv.

Bæredygtighed og Mobilitet består af følgende kontorer:
 • Vejmyndighed og Parkering
 • Trafik og Mobilitet
 • Natur og Klima
 • Industri og Miljø
 • Byggesag og Erhverv

Afdelingschef

Boie Skov Frederiksen

E-mail: bm.bkf@odense.dk

 

Vejmyndighed og Parkering

Vi giver bl.a. gravetilladelser, administrerer stadepladser og er tilsynsførende på arbejdet med letbanen.
 
Vores opgaver er:
 

 • Administration af lovgivning på private fællesveje og offentlige veje inden for drift
 • Afmærkning og annoncering af vejarbejde
 • Tilladelser til indretning af bygge- og arbejdspladser på vejarealer
 • Gravetilladelser
 • Tilladelse til råden over vejarealer som bygge og arbejdspladser, stilladser, containere
 • Arrangementer i grønne områder og på pladser samt løbsarrangementer
 • Bådepladser Odense Havn
 • Administration af stadepladser på grønttorvet
 • Tilsynsførende på letbanen 
 • Parkeringskontoret – drift af automater 

Kontorchef: Jacob Juhl Harberg

E-mail: eb.bkf@odense.dk 

 

Trafik og mobilitet

Vi skaber rammerne for, at alle kan komme rundt i et Odense i udvikling, med vægt på smarte og bæredygtige mobilitetsløsninger.

Vores opgaver er bl.a.:

 • Trafiksikkerhed
 • Vejmyndighedsopgaver
 • Kollektiv trafik
 • Trafik- og mobilitetskampagner og -kommunikation
 • Trafik- og mobilitetsplanlægning 
 • Cykeltiltag
 • Fodgænger- og tilgængelighedstiltag
 • Smart mobilitet
 • Sikre skoleveje
 • Trafiksignaler og overkørsler
 • Trafiktællinger og trafikmodel

 

Mobil i Odense

Vores primære opgaver er:

 • Visiteret kørsel 
 • Sikre skoleveje

Kontorchef Rasmus Mandø
E-mail: eb.bkf@odense.dk 
 

Natur og Klima

Natur og Klima behandler ansøgninger, tilladelser, planlægning, godkendelser, tilsyn, klager samt vejledning inden for områderne:

 • Landbrug og øvrige dyrehold
 • Gartnerier
 • Udspredning af slam og halmaske mv.
 • Råstofgravning – erstatningsnatur, tilkørselsveje, fredede områder indenfor graveområder
 • Jordforurening og -oprydning, flytning, genanvendelse, rådgivning samt bygge- og anlægsarbejder
 • Tanke til olie og kemikalier
 • Jordvarmeanlæg
 • Grundvandsbeskyttelse, vandværker, virksomheder med egen vandforsyning, private brønde og boringer, grundvandssænkning, klimatilpasning
 • Bade- og bassinvand
 • Projektledelse for bl.a. vand- og naturplaner, vådområder, samt fælleskommunal miljøvagt
 • Naturbeskyttelse og naturpleje, LIFE-projekter, bekæmpelse af bjørneklo
 • Vandløbsadministration og vandløbsrestaurering, vandplanindsatser, vedligeholdelse af offentlige vandløb
 • Sekretariat for Havørred Fyn
 • Klimatilpasning

Kontorchef Anders Dalgaard Christensen
E-mail: eb.bkf@odense.dk 


Industri og Miljø

Industri og Miljø står for vurderinger, tilsyn, godkendelser, klager, tilladelser, planlægning og udvikling inden for følgende områder:

 • Støj, røg, lugt og affald
 • Jord, vand, spildevand og forurening
 • Miljø og bæredygtighed generelt
 • VVM
 • Erhverv og byggeri
 • Varme 

Desuden arbejder Industri og Klima med vurdering af grønne regnskaber og miljøredegørelser samt rådgivning af virksomheder om frivilligt miljøarbejde i samarbejde med Miljøforum Fyn.

 
Kontorchef Christopher Mammen Rau
E-mail: eb.bkf@odense.dkByggesag og Erhverv

Byggesag og Erhverv varetager kommunens byggesagsbehandling og fungerer som indgang til de offentlige myndigheder - både kommunale og statslige – for alle kommunens nuværende og kommende virksomheder.  

 

I Byggesag og Erhverv har vi følgende hovedopgaver:

 • Byggesager
 • Administration af vedtagne lokalplaner
 • Landzoneadministration
 • Sammen- og nedlægning af lejligheder
 • Administration af bestemmelser om individuel måling i ejendomme
 • Skorstensfejning
 • Hegnsyn
 • Bygnings- og Boligregistret (BBR)
 • Administration af tomme boliger
 • Adressemyndighed, udstykninger og avancebeskatning

Erhvervskontakten - én indgang:
  

 • Etablering en ny virksomhed 
 • Flytning af virksomhed til byen eller til ny lokalitet i byen
 • Udvikling af en ny forretningsidé 
 • Viden om regler, lovbestemmelser og ansøgning om tilladelser
 • Rekruttering af nye medarbejdere - herunder modtage og fastholde højtkvalificerede udenlandske medarbejdere

 
Kontorchef Anette Pihl Nielsen
e-mail: eb.bkf@odense.dk 

 

Postadresse

Odense Kommune, Bæredygtighed og Mobilitet, Nørregade 36 5000 Odense C, tlf.: 78 73 55 38
E-mail: eb.bkf@odense.dk 

By- og Kulturforvaltningen