Spring til indhold

Ordforklaring

Det vurderes nyttigt indledningsvist at definere en række centrale begreber. Definitionerne er opstillet med det formål at klarlægge begrebsanvendelsen i denne beredskabsplan.

Delplan
Indsatsplan
Instruks "actioncards"
Kommandostade (KST)
Kommandostation (KSN)
Lokal beredskabsstab
Sektoransvar
Risiko
Hændelse
Trussel
Kritisk funktion
Sårbarhed
Robusthed

 

Delplan

Delplan defineres som planer for decentrale organisatoriske enheder og underliggende institutioner.

 

Indsatsplan

Indsatsplan defineres som en retningslinje for den operative håndtering af konkrete hændelsestyper.

 

Instruks "actioncards"

Instruks ”actioncards” defineres som korte og præcise handlingsanvisninger for bestemte opgaver.

 

Kommandostade (KST)

Kommandostade (KST) defineres som fælles facilitet for politiet og brandvæsnet, hvorfra der opretholdes kontakt til overordnede og sideordnede beredskabsmyndigheder eller organisationer. Kommandostadet oprettes af indsatsledelsen, og er indsatsledelsens samlingssted, der hvor hændelsen er sket. KST vil ofte blive oprettet i politiet ISL bil. Overordnet er KST en fysisklokalitet som indsatsleder brand og politi bruger for at få fred til at skabe et overblik og koordinere deres indsats.

 

Kommandostation (KSN)

Kommandostation (KSN) defineres som en lokalitet typisk på politistationen, hvorfra politiet udøver den koordinerende ledelse for politiet og brandvæsnet. Ved større hændelser sker dette i samarbejde med relevante aktører som for eksempel sundhedsberedskabet.

 

Lokal beredskabsstab

Lokal beredskabsstab defineres som en tværfaglig beredskabsstab, der er oprettet i de enkelte politikredse, og som i forbindelse med en redningsindsats vil kunne fungere som et forum for samarbejde og for koordineret anvendelse af samfundets ressourcer. 

Den lokale beredskabsstab består af politidirektøren (leder af staben), chefen for Beredskabsstyrelsens Regionale Beredskabscenter og chefen for Totalforsvarsregionen samt disses personlige rådgivere som faste medlemmer. Andre lokale myndigheder kan indkaldes til staben efter behov.

 

Sektoransvar

Sektoransvar defineres, som at hver enkelt myndighed har ansvar inden for eget myndighedsområde. Politiet varetager imidlertid den koordinerende ledelse, når flere myndigheder medvirker ved konkrete beredskabsindsatser.

 

Risiko

Risiko defineres som et produkt af sandsynligheden for, at uønskede hændelser indtræffer og konsekvensen af disse. Risiko er således en fare for tab af eller skade på befolkningens liv, samfundets værdier, miljø, kommunale kritiske funktioner og kommunens omdømme.

 

Hændelse

Hændelse defineres som en uønsket begivenhed, der opstår varslet eller uvarslet og som afviger fra de opgaver, der løses i en normal driftssituation.

 

Trussel

Trussel defineres som ethvert forhold eller enhver enhed med potentiale til at forårsage en uønsket hændelse. Begrebet trussel er alene et udtryk for en potentiel kilde til en hændelse og udtrykker i modsætning til risiko ikke sandsynligheden for, hvorvidt en hændelse indtræffer.

 

Kritisk funktion

Kritisk funktion defineres som lovpligtig eller administrativt pålagt opgave, som kommunen skal kunne udføre, uanset hvilke hændelser eller trusler der måtte ramme kommunen.

 

Sårbarhed

Sårbarhed defineres som manglende eller reduceret evne til at modstå, begrænse og afhjælpe en uønsket hændelse og dennes konsekvenser.

 

Robusthed

Robusthed defineres som evnen til at opretholde den kommunale drift, og dermed evnen til at modstå, begrænse og afhjælpe konsekvenserne af en hændelse.

Odense Kommune
  • Flakhaven 2
  • 5000 Odense C
  • CVR-nummer: 35209115
  • Telefon: 66 13 13 72