Spring til indhold
Collage med sloganet Mod på fremtiden
collage med sloganet Mod på karriere
collage om mod på muligheder
collage om sloganet mod på uddannelse
collage om mod på udvikling

Projekt 'Fra ledig til sundhedsfaglig'

"Fra ledig til sundhedsfaglig" er et toårigt projekt, hvor Odense Kommune afsøger nye veje til rekruttering og fastholdelse af elever inden for det social- og sundhedsfaglige område. 

Projektets formål

Odense Kommune har, ligesom andre kommuner, udfordringer med at sikre kvalificeret, faglært arbejdskraft inden for sundhedsområdet. Det skyldes dels den demografiske udvikling i samfundet, dels færre ansøgere til social- og sundhedshjælperuddannelsen, og dels et stort frafald på uddannelsen. ”Fra ledig til sundhedsfaglig” er et toårigt projekt, der løber i perioden fra september 2018 til november 2020. Projektet har til formål at uddanne 30 social- og sundhedshjælpere. Projektet er et samarbejde mellem Odense Kommunes Borgmesterforvaltning, Beskæftigelses- og Socialforvaltning og Ældre- og Handicapforvaltning. Der samarbejdes ligeledes tæt med Social- og Sundhedsskolen Fyn. Projektet støtter desuden op om Odense Kommunes beskæftigelsespolitik om at få flere i job eller i uddannelse.

 

Her kan du se TV2 Fyns indslag om projektet

 

Målgruppe for projektet

Målgruppen, der er rekrutteret til projektet og som nu er ansat som social- og sundhedshjælperelever, er den gruppe af ledige, der hedder ”Forsikrede Ledige, målgruppe 2.1 i henhold til "Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats".

 

De endelige kandidater, der er ansat som elever i projektet, består af 30 personer i alderen 25-61 år. Aldersgennemsnittet i gruppen er 43,3 år. De har i gennemsnit haft en sammenlagt ledighed på 31,8 uger. Eleverne kommer med forskellige faglige baggrunde, hvor de fleste kommer med en erhvervsfaglig baggrund. Næststørst er gruppen, der er bachelorer og ufaglærte.

 

Projektets forløb

De kandidater, der har sagt ja til at deltage i projektet med henblik på en ansættelse som social- og sundhedshjælperelever, er først startet i et seks ugers for-forløb, hvor de har været seks uger i praktik på et plejecenter, samt haft tre undervisningsdage på Social- og Sundhedsskolen Fyn. For-forløbet harhaft til formål at forberede kandidaterne til uddannelse, hvor de får kendskab til både skole- og praktikperioder.

 

Odense Kommune ønsker at afprøve nye veje til rekruttering og fastholdelse af elever. De metoder, der afprøves er:

  • Kandidaterne har indgået i et for-forløb forud for ansættelse
  • Kandidaterne er ansat som voksenelever med løn under både grundforløb og hovedforløb.
  • Der er ansat en mentor, der skal støtte eleverne gennem uddannelsen.

 

De ovennævnte forhold forventes at være med til at mindske frafaldet.

 

Projektet er opdelt i tre delprojekter:

  • Delprojekt1: Ansættelse af job- og uddannelsesparate ledige i et uddannelsesforløb med ansættelse under skoleforløb.
  • Delprojekt 2: Brug af mentor som støttende funktion for kandidaterne under uddannelsesforløbet.
  • Delprojekt3: Øget fokus på branding af social- og sundhedshjælperuddannelsen.

 

Rekruttering af kandidater

Rekrutteringen af kandidater til projektet er som udgangspunkt foregået i Jobcentret. Rekrutteringen er foregået i et tæt samarbejde med uddannelseskoordinatorerne i Borgmesterforvaltningen, der til daglig arbejder med rekruttering af social- og sundhedshjælperelever. Uddannelseskoordinatorerne har fungeret som sparringspartnere i rekrutteringsprocessen.

 

Særligt tilrettelagt for-forløb

Som et led i projektet har kandidaterne deltaget i et særligt tilrettelagt for-forløb i form af praktik og undervisningsdage på Social- og Sundhedsskolen Fyn. Praktikken og undervisningsdagene har til formål, at forberede de kommende elever på både det teoretiske niveau ift. skoleperioderne og på selve arbejdet som social- og sundhedshjælper. Dette er til for at mindske frafaldet, når først kandidaterne ansættes som elever. For-forløbet er sammensat af uddannelseskoordinatorer i Odense Kommune i samarbejde med Jobcentret, Ældre- og Handicapforvaltningen og Social- og Sundhedsskolen Fyn. Undervisningen på Social- og Sundhedsskolen Fyn blev varetaget af undervisere fra Social- og sundhedshjælperuddannelsen. I praktikken blev vejledning af kandidaterne varetaget af vejledere og medarbejdere på det enkelte plejecenter. 

 

Mentorfunktionen

En del af projektets formål er også at afprøve nye metoder til fastholdelse af elever i uddannelse. En af metoderne, der afprøves er en mentorfunktion, der har til formål at støtte eleverne gennem uddannelse.

 

Det er mentors opgave at identificere eventuelle barrierer hos den enkelte, på holdet, på praktikpladserne og skolen samt søge at håndtere disse barrierer i samarbejde med eleven og de relevante samarbejdspartnere. Det er desuden mentors opgave at spotte og identificere den enkeltes ressourcer og sammen med eleven undersøge, hvordan disse bringes i spil.

 

Mentorens rolle

  • Individuelle samtaler med eleverne, hvor der arbejdes med den enkeltes udviklingsmål
  • Understøtte eleverne i at gennemføre uddannelsen som social- og sundhedshjælper
  • Give coaching i relation til elevens udnyttelse og udvikling af eget potentiale og ressourcer i relation til uddannelse og fremtidigt job

 

Kontakt

For yderligere information om projektet kan følgende kontaktes:

 

Marlene Karmark Andersen

Kontorchef

HR & Personale, Borgmesterforvaltningen

Tlf.  6551 1503

E-mail: mkpe@odense.dk

 

Christa Langkilde

Chefkonsulent 

HR & Personale. Borgmesterforvaltningen

Tlf: 2037 9159

E-mail: cmla@odense.dk

 

 

Borgmesterforvaltningen