Spring til indhold

Netværket

Når et menneske pådrager sig en hjerneskade, rammes alle omkring personen. Derfor bliver din nærmeste familie eller dit netværk inddraget i dit rehabiliteringsforløb på Hjerneskadecentret.

Din nærmeste pårørende deltager i startsamtaler, gennemgang af handleplaner ved forløbsstart og midtvejs, afsluttende gennemgang af afmelding og ved møder med den kommunale socialrådgiver. Ægtefælle eller samlever inviteres desuden til at deltage i et tilbud for pårørende. 

Vi lægger stor vægt på at inddrage familie og netværk i rehabiliteringsforløbet – dels som en ressource dels for at kunne give hjælp og støtte. 

Arrangement for familie og venner

Hvert halve år afholdes et aftenarrangement for familie, venner og kolleger. Formålet med denne aften er at formidle viden om og forståelse omkring hjerneskaderamtes situation. Der bliver fortalt om hjernens opbygning og funktion og om de følger, der kan være efter en hjerneskade. Der orienteres også om de forskellige typer af forløb, der er på Hjerneskadecentret. 

 

Pårørendegruppe

Din ægtefælle eller samlever får mulighed for at deltage i en pårørendegruppe, som mødes fire gange. Formålet er, at man som pårørende kan mødes med ligestillede og udveksle erfaringer. Derudover vil der være opmærksomhed på følgevirkninger efter hjerneskadens betydning i hverdagen.

 

Familiesamtaler/netværkssamtaler

Såvel store som små børn, forældre og andre nærtstående, f.eks. søskende, venner og kolleger har mulighed for at få viden om hjerneskadens følgevirkninger og betydning. Formålet er at videregive viden, der kan være med til at øge forståelse og dermed forebygge misforståelser.