Spring til indhold

Slovenian

The Labour Clause in Slovenian

 

 


 

SPLOŠNI POGOJI IZVAJALCEV GRADBENIH DEL, VZDRŽEVANJA IN ZAGOTAVLJANJA SERVISNIH

STORITEV OBČINI ODENSE

 

Delovna klavzula, ki se nanaša na zaščito pravic delavcev v zvezi z deli, ki se

opravljajo za mestoOdense

 

1. Obveznost

Dobavitelj se obveže, da bo zagotovil, da zaposleni, katere dobavitelj in morebitni poddobavitelji

zaposlujejo na Danskem z namenom uresničevanja pogodbe, imajo plačo in pogoje za delo, ki niso

nič manj ugodni od plač in pogojev, ki veljajo v delu države v katerem se delo opravlja – v skladu z

ILO Konvencijo št. 94.

 

1.1. Zahteva za zaposlovanje in identifikacijo zaposlenih

Vsi zaposleni morajo v roku 4 tednov po začetku dela prejeti pogodbo o zaposlitvi in morajo biti obveščeni s

strani dobavitelja o višini plače v tej regiji in kakšni so pogoji za delo.Dobavitelj je dogovoren, da se lahko

angažirajo samo zaposleni z dovoljenjem za prebivanje in delo. Vkolikor se od njih to zahteva, morajo

zaposleni dokazati svojo identiteto, tako da bodo pokazali dokument s fotografijo.

 

1.2. Zahteve za bivanje na delovnem mestu, informacije o poddobaviteljih in zahteva, da nosijo oznako

Občina Odensemora biti pisno obveščena o imenih in CVR / Rut številkah kooperantov, s katerimi dobavitelj

del sodeluje v zvezi z opravljanjem del iz Pogodbe.

Dobavitelj mora na sestankih v zvezi z gradnjo, na statusnih sestankih in podobno, informirati občino

Odense o kooperantih, ki imajo dostop do mesta, kjer se dela opravljajo, o časovnem roku in delu, ki ga

opravljajo.

Občina Odense lahko tudi konkretno postavi zahtevo da, dobavitelj javno označi, katera podjetja opravljajo

dela na delovnem mestu, z navedbo njihovih imen in CVR/RUT številko.

Dobavitelj ves čas spremlja navodila občine Odense v zvezi z delovnim mestom. Občina Odensezadrži

pravico, da v vsakem trenutku lahko da navodila v zvezi z bivanjem na mestu izvajanja del. Primeri lahko

zajemajo pravila v zvezi z nezaželenim bivanjem na delovnem mestu, prepovedjo, da se lahko preživi noč na

delovnem mestu itn.

 

1.3. Zahtevek za registracijo tujih služb

Dobavitelj se obveže, da bo zagotovil registracijo dobavitelja in njegovih kooperantov, če imajo to

obveznost, v RUT registru, da izpolni svojo obveznost na lastno pobudo in takoj po prijavi pošlje potrdilo o

registraciji občini Odense.

 

2. Dokumentacija o izpolnjevanju obveznosti

S to delovno klavzulo se naredi razlika med zahtevo za dokumentacijo in zahtevo za izjavo/poročilo.

Dobavitelj je tisti, ki naj bi dokazal, da je izpolnil obveznost iz te klavzule, oddelek 1, občina Odense pa lahko

zahteva vpogled v dokumentacijo, ki velja za dobavitelja in njegove kooperante. Občina Odense lahko

zahteva dokumentacijo direktno od delavcev dobavitelja ali njegovih kooperantov.

Ustrezna dokumentacija mora vsebovati najmanj plačilne liste, potrdila o E-dohodku, izračun plačilnih list,

dovoljenja za bivanje in delo, pogodbe o zaposlitvi in koeficientu plače, ki ga je dobavitelj uporabljal v

določanju plač in delovnih pogojev zaposlenih. Poleg tega,občina Odense v tem konkretnem primeru lahko

zahteva od dobavitelja, da vloži tudi druge potrebne dokumente

 

2.2.Izjava / pisnaobrazložitev

Če občina Odensemeni, da niso izpolnjeni pogoji, mora izvajalec na zahtevo predložiti izčrpno pojasnilo.

Stranke so dolžne obvestiti druga drugo, če obstaja sum v nespoštovanje delovne klavzule.

Dobavitelj mora kot minimum pojasni, pod kakšnimi pogoji ali metodamiso opravljena dela iz pogodbe:

storitve, gradbena dela ali dela na vzdrževanju. Občina Odenselatihko v konkretnem primeru zahteva od

dobaviteljev, da podrobneje obrazloži relevantna dejstva.

 

2.3. Roki

Dokumentacija mora biti predložena občini Odense v roku 10 delovnih dni od dneva zahteve občine

Odense. Pisna obrazložitev mora biti predložena v roku 20 delovnih dni od dneva zahteve občine Odense.

 

2.4. Prenos dokumentov

Občina Odense lahko v konkretnem primeru posreduje informacije, ki veljajo kot dokumentacija za

izpolnitev pogojev iz delovne klavzule, v skladu z oddelkom 2.1. Davčni upravi (SKAT) aliDirektoratu za

inšpekcijo dela, če se oceni, da je posredovanje informacij pomembno za delo državnihoblasti.

Občina Odense lahko v konkretnem primeru posreduje informacije, ki veljajo kot dokazilo v skladu z

zahtevami iz pogojev delovne klavzule, v skladu z oddelkom 2.1.policiji, če obstaja sum, da je storjeno

kazensko dejanje.

 

3.Sankcija za neizpolnjevanje obveznosti

Bistvena kršitev delovne klavzule s strani dobavitelja ali njegovih kooperantov, občini Odenseomogoča, da

lahko kadarkoli prekine pogodbo delno ali v celoti.

V primeru spodaj omenjenih sankcij ali drugih pravnih sredstev zoper dobavitelja, še vedno obstaja dolžnost

izpolnjevanja pogodbe.

 

3.1. Kazni za dobavitelje v primeru kršenja dostavka 1 te klavzule

Občina Odense ima pravico zadržati izplačilo, dokler se ne izpolnijo utemeljene zahteve delavcev

dobavitelja ali kooperantov.

Dobavitelj utrpi kazni za kršenja odstavka 1 te klavzule. Kazen za pričeti delovni dan ustreza do dveh

promilov vsote pogodbe, z minimalno 1.000 kronami na dan, vse dokler se nepravilnost ne popravi.

Znesek se lahko odbije od nadomestila dobavitelja.

Pri določanju višine kazni, je poudarek na naslednjem:

- obseg in velikostpogodne

- vrsta in obseg kršenja

- prispevek / sodelovanje dobaviteljev v odpravljanju kršenja.

 

3.2. Kazni za dobavitelje v nasprotju s členom 2 te klavzule

Dobavitelj dobi kazni za kršenje odstavka 2 te klavzule.Kazen za pričetek delovnega dneustreza dvem

promilom do vsote pogodbe, z minimalno 2000 kronami na dan, vse dokler dobavitelj ne izponi zahtev

občine Odense. Znesek se lahko odbije od nadomestila dobavitelja.

 

4. Inšpekcija

Občina Odense, ali njen zastopnik, bosta v pogodbenem obdobju opravila nadzor delovnega mesta,

z nenapovedanimi inšpekcijami, da bi zagotovili usklajenost z delovno klavzulo.

 


Borgmesterforvaltningen