Spring til indhold

The Labour Clause in Polish

ODENSE KOMMUNE PRZODUJE W WALCE Z DUMPINGIEM SOCJALNYM

Socjalny Dumping ma miejsce gdy:

  • Zagraniczne i duńskie przedsiębiorstwa wykonują prace naterytorium Danii łamiąc duńskie prawo i obowiązujące reguły
  • Zagraniczna siła robocza pracuje za niższą stawkę i w gorszych warunkach pracy niż te, które są ustalone jako standardowy obowiązujący poziom na duńskim rynku.

Musimy pomagać firmom i pracownikom, które pracują poniżej duńskiego obowiązującego poziomu, aby poprawić i zmienić tą sytuację. To przyniesie korzyści zarówno pracodawcom jak i pracownikom.

 

 

W Odense chcemy i będziemy pracować z zachowaniem

godnych warunków pracy i płacy.

 

Niezależnie od tego czy firma w której pracujesz jest wykonawcą prac dla Odense Kommune czy nie, zachęcamy do kontaktu z Odense Kommune gorącą linią, jeżeli masz podejrzenie tego ze zachodzi sytuacja dumpingu społecznego w twoim miejscu pracy.

 

 

Gorąca linia: + 45 30 60 06 07

socialdumping@odense.dk

 

 

 

 

OGÓLNE WARUNKI DLA DOSTAWCÓW USŁUG BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH I

EKSPLOATACYJNYCH DO ODENSE KOMMUNE

 

  

Klauzula pracownicza dotycząca zabezpieczenia praw pracowników w związku z pracą wykonaną dla Odense Kommune

 

1.       Zobowiązanie

 

Dostawca zobowiązuje się zagwarantować, że pracownicy, których dostawcy i ewentualni poddostawcy zatrudniają w Danii w celu wykonania zadań, otrzymują wynagrodzenie (w tym świadczenia zwiazane z pracą na przykład dodatki za prace w nadgodzinach) i warunki zatrudnienia nie mniej korzystne, niż wynagrodzenie i warunki zatrudnienia, które obowiązują za pracę tego samego rodzaju zgodnie z układem zbiorowym zawartym w danym obszarze zatrudnienia przez najmocniej reprezentatywane organizacje pracodawców i pracobiorców, i które obowiązują w całym obszarze duńskim. Zgodnie z zarzadzeniem Ministerstwa Zatrudnienia o klauzulach pracowniczych w umowach państwowych.

Wiele ukladów zbiorowych zawartych przez to samo stowarzyszenie pracodawców z tą samą organizacją pracobiorców oraz z warunkami, które są uważane za jednakowe, i które razem obejmują cały kraj, uważane są rownież w tym przypadku jako układ zbiorowy, który obejmuje w całym obszarze duńskim.

Dostawca jest zobowiązany poinformować swoich pracowników i ewentualnie poddostawcy pracowników o obowiązujących warunkach pracy jak rownież o Klauzurze pracowniczej i w nej wymienionych wymaganiach.

 

1.1. Wymagania odnośnie warunków zatrudnienia pracowników i identyfikacji.

Wszyscy pracownicy powinni otrzymać w ciągu 4 tygodni od momentu rozpoczęcia pracy umowę o zatrudnieniu oraz zostać poinformowani przez Dostawcę o obowiązujących na danym obszarze warunkach płacowych (w tym o świadczeniach związanych z pracą), godzinach pracy i warunkach zatrudnienia. Dostawca jest poza tym odpowiedzialny za to, żeby zatrudniać tylko pracowników z ważnym zezwoleniem na pobyt i na pracę. Pracownicy powinni na żądanie móc potwierdzić i udokumentować swoja tożsamość poprzez pokazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem.

 

1.2. Wymagania dotyczące przebywania na miejscu pracy, informacje odnośnie poddostawców jak również wymagania dotyczące oznakowania.

Odense Kommune musi być pisemnie poinformowanana o tym jakich poddostawców dostawca zatrudnia w związku z wykonaniem kontraktu poprzez podanie nazwy, numeru CVR/numeru RUT.

Dostawca powinien ponadto poinformować Odense Kommune na spotkaniach dotyczących budowy, eksploatacji lub aktualnej sytuacji itp. jacy poddostawcy znajdują się na miejscu pracy we wcześniej ustalonym okresie czasu oraz ewentualnie jaką pracę wykonują.

Odense Kommune może konkretnie postawić wymagania w stosunku do Dostawców dotyczące oznakowania jakie przedsiębiorstwa wykonują prace na miejscu pracy poprzez podanie nazwy, nr CVR i nr RUT.

Dostawca podlega w każdej chwili instrukcjom Odense Kommune odnośnie przebywania na miejscu pracy. Odense Kommune w związku tym wymogiem zastrzega sobie prawo do wytyczenia instrukcji i zasad przebywania na miejscu pracy. Przykładem tego mogą być reguły odnośnie niepożądanego przebywania na miejscu pracy, zakaz noclegu na placu budowy itd.

 

1.3. Wymagania dotyczące rejestracji zagranicznych przedsiębiorstw/osób świadczących usługi.

Dostawca jest zobowiązany do zagwarantowania, że, jeśli Dostawca lub jego poddostawcy mają obowiązek zgłoszenia do rejestru RUT, będą przestrzegali tego zobowiązania i z własnej inicjatywy, wyślą pokwitowanie zgłoszenia do Odense Kommune tuż po jego zgłoszeniu.

 

2.       Dokumentacja dotycząca przestrzegania zobowiązań.

W niniejszej klauzurze pracowniczej rozróżnia się między wymaganiami dotyczącymi dokumentacji a wymaganiami dotyczącymi sprawozdań. Całkowitą dokumentację i sprawozdania należy przesłac w jezyku duńskim lub angielskim.

 

2.1. Dokumentacja.

Na Dostawcy spoczywa ciężar dowodu, że zobowiązanie zgodnie z paragrafem nr 1 klauzuli jest przestrzegane. Odense Kommune może na żądanie wymagać zobaczenia dokumentacji przestrzegania tego zobowiązania przez Dostawcę lub jego poddostawców. Odense Kommune może zażądać dokumentacji bezpośrednio od pracowników Dostawcy lub jego poddostawców,  jeżeli jest to uznane za istotne.

Istotna, odpowiednia dokumentacja powinna jako minimum zawierać: odcinki płac, elektroniczne pokwitowanie dochodów, rozliczenia płacowe, zezwolenie na pobyt i na pracę, umowy o pracę oraz te punkty odniesienia, z których Dostawca korzystał w związku z ustaleniem warunków płacowych i warunków pracy dla zatrudnionych osób. Ponadto Odense Kommune może w konkretnej sprawie poprosić Dostawcę o przedstawienie innych istotnych dokumentów.

 

2.2. Sprawozdanie.

W wypadku gdy Odense Kommune ma podejrzenie o naruszeniach, Dostawca powinien na żądanie przedstawić wyczerpujące sprawozdanie.  Strony mają poza tym obowiązek z własnej inicjatywy poinformować siebie nawzajem w razie podejrzenia o nieprzestrzeganiu klauzuli pracowniczej.

Dostawca powinien jako minimum przedstawić sprawozdanie wyjaśniające w jakich warunkach i/lub metodach usługi i prace budowlano-instalacyjne, które są częścią kontraktu zostały wykonane. Odense Kommune może w konkretnej sprawie poprosić Dostawcę o dogłębne wyjaśnienie innych istotnych okoliczności.

 

2.3. Terminy.

 Dokumentacja powinna być dostarczona do Odense Kommune najpóźniej 5 dni roboczych po otrzymaniu wezwania. Odense Kommune powinna otrzymać sprawozdanie najpóźniej 10 dni roboczych po otrzymaniu wezwania.

 

2.4.  Przekazywanie dokumentacji.

Odense Kommune może, po dokonaniu konkretnej oceny, przekazać informacje, które służą jako dokumentacja w sprawie przestrzegania wymagań w Klauzuli pracowniczej , zgodnie z paragrafem 2.1., Urzędowi Podatkowemu (SKAT) lub Państwowej Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet), jeśli oceni się, że przekazanie informacji będzie miało istotne znaczenie dla działania władz.

Odense Kommune może po dokonaniu konkretnej oceny przekazać informacje, które służą jako dokumentacja w sprawie przestrzegania wymagań w klauzuli pracowniczej, zgodnie z paragrafem 2.1., Policji, jeśli istnieje podejrzenie, że został popełniony czyn karalny.

 

3. Sankcje wynikające z nieprzestrzegania zobowiązań.

Istotne naruszenia Klauzuli pracowniczej ze strony Dostawcy lub jego poddostawców zawsze uprawniają Odense Kommune do całkowitego lub częściowego zerwania kontraktu. Przez istotne naruszenie rozumie się na przykład poważne lub powtarzające się naruszenia Klauzuli pracowniczej, zgodnie z paragrafem 1 i 2.

Nawet jeśli Dostawca podlega niżej wymienionym sankcjom lub innym uprawnieniom wynikającym z niewykonania umowy nie zwalnia go to z obowiązku wykonania umowy.

 

 3.1. Sankcje w stosunku do Dostawcy za nieprzestrzeganie paragrafu 1 klauzuli.

Odense Kommune jest uprawniona do zatrzymania wynagrodzeń celem uwzględnienia zasadnych roszczeń od osób zatrudnionych przez Dostawcę lub poddostawców.

Dostawca będzie ukarany grzywną za naruszenie paragrafu 1 klauzuli. Grzywna za każdy rozpoczęty dzień pracy będzie miała równowartość nawet do 2 promili sumy kontraktu, minimum 1000 DKK dziennie aż do czasu zaprzestania naruszenia.

Kwota może zostać potrącona od wynagrodzenia dostawcy.

Na konkretne ustalenie wysokości grzywny będą brane pod uwagę następujące czynniki:

·         Przedmiot kontraktu i jego wielkość

·         Charakter naruszenia i jego rozmiar

·         Udział własny Dostawcy w zaprzestaniu naruszenia.

 

3.2.  Sankcje w stosunku do Dostawcy za nieprzestrzeganie paragrafu 2 klauzuli.

Dostawca będzie ukarany grzywną za naruszenie paragrafu 2 klauzuli. Grzywna za każdy rozpoczęty dzień pracy będzie miała równowartość nawet do 2 promili sumy kontraktu, minimum 2000 DKK dziennie aż do czasu kiedy Dostawca spełni żądania Odense Kommune. Kwota może zostać potrącona od wynagrodzenia Dostawcy.

 

4.       Wizyta kontrolna

Jednostka kontrolna ds. zwalczania dumpingu socjalnego (Kontrolenheden mod social dumping) w Odense Kommune będzie mogła w czasie trwania kontraktu na bieżąco stosować różne środki kontroli, na przykład przeprowadzać niezapowiedziane wizyty kontrolne na miejscu pracy żeby zapewnić, że Klauzula pracownicza jest przestrzegana.

 

5.       Gminne zarzadzanie i administrowanie umowy

Dostawca powinien przy zawarciu kontraku złożyć własne i ewentualnie poddostawcy podstawowe informacje w Gminnym stosowanym systemie administracyjnym, gdzie znajdują się instotne informacje o kontraktach zawartych przez Gminę.

 

 


Borgmesterforvaltningen