Spring til indhold

Lithuanian

ODENSĖS KOMUNA
(SAVIVALDYBĖ) PIRMAUJA KOVOJE SU SOCIALINIU DEMPINGU

 

 

Socialinis dempingas – tai kai:

 • Užsienio šalių bei Danijos įmonės atlieka darbus nesilaikydamos Danijoje galiojančių įstatymų bei taisyklių
 • Užsienio darbo jėga dirba už atlyginimą ir darbo sąlygomis žemiau įprasto daniško lygio

 

Mes turime padėti įmonėms bei darbuotojams, kurie dirba esant netinkamoms sąlygoms, laikytis nustatytų taisyklių tiek įmonių, tiek darbuotojų labui.

 

Odensėje turi būti dirbama tinkamomis darbo sąlygomis.

Nepaisant to ar Jus ir Jūsų įmonė dirba Odensės savivaldybei ar ne, nedvejokite susisiekti su Odensės savivaldybe paskambinę karštosios linijos numeriu, jei įtariate, jog Jūsų darbovietėje vyksta socialinis dempingas.

 

Karštosios linijos numeris: + 45 30 60 06 07

socialdumping@odense.dk

 

 

 

 

 

Standartinės sąlygos statybos, eksploatavimo ir aptarnavimo paslaugų tiekėjams Odensės savivaldybėje

 

Sąlygos dėl samdomų darbuotojų teisių užtikrinimo, atliekant darbus pagal Odensės savivaldybės užsakymą

 1. Įsipareigojimas

  Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti, kad darbuotojai, kurios tiekėjas ar galimi subrangovai, yra įdarbine darbui atlikti Danijoje, turetų darbo užmokesčio (įskaitant ypatingas išmokas) ir darbo sąlygų ne mažiau palankiu kaip nustatyta tos pačios srities darbuose pagal kolektyvinę sutartį profesionalioje srityje atstovaujanti dauguma darbdavių Danijoje, kuri galioja Danijos teritorijoję, plg. Darbo ministerijos aplinkraštį dėl darbo sąlygų sudarant viešojo pirkimo sutartis.

  Keletas kolektyvinių susitarimų, kurie sudaryti su ta pačia darbdavių asociaciją ir darbuotojų organizacija ir su sąlygomis, kurios turi būti vienodos ir galiojančios visoje šalyje yra laikomos šiame kontekste kaip sutartis, taikomos visoje Danijos teritorijoje.

  Tiekėjas turi užtikrinti, kad darbuotojai dirbantis pas tiekėjo bei galimus subrangovųs būtų informuoti apie galiojančias darbo sąlygas ir darbo nuostatą ir su ją susijusiais reikalavimais.

   

  • 1.1.Darbuotojo darbo salygų ir identifikavimo reikalavimai

  Visi darbuotojai privalo per 4 savaites nuo darbo pradžios gauti darbo sutartį ir turi būti informuoti Tiekėjo apie taikytiną darbo užmokestį (įskaitant ypatingas išmokas), darbo valandas ir darbo sąlygas. Tiekėjas taip pat yra atsakingas už tai, kad dirbantys asmenis turėtų galiojantį leidimą gyventi ir dirbti. Iš darbuotojų gali būti reikalaujama parodyti savo tapatybės dokumentą su nuotrauka.

   

  • 1.2.Reikalavimai darbo metu, orientacija apie subrangovus ir reikalavimai dėl ženklinimo

  Odensės savivaldybė turi būti informuota raštu apie subrangovųs, kuriuos Tiekėjas naudoja, kad įvykdant sutartį, nurodant vardą, pavardę bei CVR nr. (daniškos įmonės numeris)/RUT nr. (užsienio bendrovės Danijoje nr.).

  Tiekėjas taip pat turi informuoti Odensės savivaldybę per statybos-, eksploatavimo-, bei statuso susitikimus ar panašiai, apie subrangovus, kurie atlieka darbus iš anksto nustatytąm tam tikram laikotarpiui ir, jei reikia, ką jie dirba.

  Odensės savivaldybė gali konkrečiai pareikalauti, kad Tiekėjas pastatytų savo imonės reklaminį skydą informuojanti apie įmonės, vykdančios veiklą darbovietėje, nurodant vardą, pavardę bei CVR nr. (daniškos įmonės numeris)/RUT nr. (užsienio bendrovės Danijoje nr.).

  Tiekėjui visada taikomos Odensės savivaldybės instrukcijos apie elgesį darbo vietoje. Odensės savivaldybė šiuo reikalavimu pasilieką sau teisę skirstyti instrukcijas apie elgesį darbo vietoje.

  Pavyzdžiai apima taisykles dėl nepageidaujamo buvimo darbo vietoje, draudžiant nakvoti statybinėje aikštelėje, ir tt.

   

  • 1.3.Registravimo reikalavimai užsienio įmonėms

  Tiekėjas privalo užtikrinti, kad, jei tiekėjas ar jo subrangovas įsipareigoja suteikti informaciją RUT (žr. 1.2) registrui, ir savo iniciatyva, išsiunčia Odensės savivaldybei pranešimo patvirtinimą iš karto po įsiregistravimo.

   

 2. Patvirtinantys dokumentai, kad laikomasi įsipareigojimo

  Atkreipti dėmesįo, kad yra skirtumas šioje darbo nuostatoje tarp dokumentacijos reikalavimųs ir reikalavimųs dėl ataskaitos. Visa dokumentacija bei ataskaita turi būti pateikta danų arba anglų kalba.

   

  • 2.1.Dokumentacija

  Tiekėjas turi pateikti įrodymus, kad įsipareigojimai kaip numatyta darbo nuostato 1 – ajame dalyje yra laikomasi, ir Odensės savivaldybė gali pagal pageidavimą reikalauti dokumentacijos iš tiekejo bei subrangovo, kad nuostatų laikomasi. Odensės savivaldybė gali paprašyti atitinkamų dokumentų iš tiekejo ar subrangovų įmonių darbuotojų, jei tai būtu aktualu.

  Tarp atitinkamų dokumentų privalo būti algalapiai, El pajamų gavimo kvitai, atlyginimų sąskaitos, leidimai gyventi ir dirbti, darbo sutarties ir nuoroda apie modulį, kurį tiekėjas naudoja darbo užmokesčio ir darbo sąlygų darbuotojams nustatyti. Be to, Odensės savivaldybė turi teisę konkrečiu atveju prašyti tiekėją atsiųsti kitus susijusius dokumentus.

   

  • 2.2.Ataskaita

  Jei Odensės savivaldybe įtaria taisykliu pažeidimu, Tiekėjas privalo, jei pareikalauta, pateikti išsamų paaiškinimą. Šalys taip pat privalo nešališkai informuoti vienas kitą, dėl įtarimų kad nesilaikoma darbo nuostatų.

  Tiekėjo paaiškinime mažiausiai turi būti nurodyta: kokiomis sąlygomis ir metodais dirba darbuotojai. Odensės savivaldybe gali paprašyti detalizuoti kitus susijusius su byla veiksnius.

   

  • 2.3.Terminai

  Dokumentacija Odensės savivaldybei turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 5 dienas nuo jos pareikalavimo. Paaiškinimas Odensės savivaldybei turi būti pristatytas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo jo pareikalavimo.

   

  • 2.4.Dokumentų perdavimas kitoms institucijoms

  Odensės savivaldybe pasilieka sau teisę, po konkretaus šio dokumento 2.1 skyriuje nurodytų dokumentų išnagrinėjimo, tuos dokumentus persiųsti Darbo arba Mokesčių inspekcijai, jei  įtariama, jog yra svarbu, kad toliau bylą nagrinėtų šios įstaigos.

  Odensės savivaldybė pasilieka sau teisę, po konkretaus šio dokumento 2.1 skyriuje nurodytų dokumentų išnagrinėjimo, tuos dokumentus persiųsti Policijai, jei turima įtarimų dėl nusikalstamos veikos.

   

 3. Sankcijos dėl sutarties nesilaikymo

  Jei Tiekėjas arba subrangovai nesilaiko šio dokumento reikalavimų, savivaldybė gali iš dalies arba visiškai nutraukti sutartį su Tiekėjas. Esminis susitarimo pažeidimas yra kai, pavyzdžiui, sunkiai ar pakartotinai pažeidžiams darbo sąlygos, žr. skyrį 1. ir 2.

  Jei Tiekėjui pritaikomos žemiau nurodytos sankcijos arba kitos baudos, Tiekėjas neatleidžiamas nuo įsipareigojimo iki galo įvykdyti kontraktą.

   

  • 3.1.Sankcijos Tiekėjui dėl dokumento 1. skyriaus nesilaikymo

  Odensės savivaldybe turi teisę sulaikyti sutartą apmokėjimą, kol nepatenkinami numatyti reikalavimai dėl darbo sąlygų tiekėjo arba subrangovo samdomiems darbuotojams.

  Tiekėjui skiriama bauda, jei nesilaikoma šio dokumento 1-ojo skyriaus. Baudos suma sudaro 2 promiles nuo bendros kontrakto sumos, tačiau ne mažiau kaip 1000 DKK už dieną, iki kol pažeidimas pašalinamas. Bauda gali būti išskaičiuota iš atlygio sumos. Konkrečiu baudos skyrimo atveju bus atsižvelgiama į:

  - Kontrakto esmę ir dydį

  - Nusižengimo esmę ir sunkumą

  - Tiekėjo geranoriškumą, šalinant nusižengimą.

   

              3.2. Sankcijos Tiekėjui dėl dokumento 2. skyriaus nesilaikymo

  Tiekėjui skiriama bauda, jei nesilaikoma šio dokumento 2-ojo skyriaus. Baudos suma sudaro 2 promiles nuo bendros kontrakto sumos, tačiau ne mažiau kaip 2000 DKK už dieną, iki kol įvykdomi Odensės savivaldybes reikalavimai. Bauda gali būti išskaičiuota iš atlygio sumos.

   

   

 4. Kontroliniai lankymai

  Odensės savivaldybe arba kitos susijusios įstaigos kontrakto vykdymo laikotarpiu gali nepranešusios lankyti objektus, kuriuose vyksta darbai. Kontroliniais vizitais siekiama įsitikinti, kad vykdomos šio dokumento nuostatos. 5. Savivaldybės sutarčių valdymo sistema

Sudarydamas sutartį Tiekėjas turi pranešti savo ir subrangovų pagrindinę informaciją Savivaldybės naudojomoje sutarčių valdymo sistemoje, kur svarbi informacija apie savivaldybių sutartis priduodamos ir peržiūrimos.


Borgmesterforvaltningen