Spring til indhold

Czech

The Labour Clause in Czech

 

 


STANDARTNÍ PODMÍNKY PRO DODAVATELE STAVEBNÍCH, PROVOZNÍCH A

DALŠÍCH SLUŽEB PRO MĚSTKÝ ÚŘAD V ODENSE (dále jen MÚO)

 

  

Pracovní klauzule pro zajištění pracovních práv pro zaměstnance zaměstnané u dodavatelů služeb pro MÚO. 

 

 1. Povinnosti 

Dodavatel / zaměstnavatel se zavazuje zajistit že zaměstnanci,  které dodavatel a eventuální subdodavatelé zaměstnávají v Dánsku, nebudou mít horší pracovní podmínky a mzdu, než ti kteří jsou sloučeni pod kolektivní odborovou smlouvou a která se řídí podle pravidel stanovených krajských norem. Viz. klauzule Ministerstva práce o veřejných kontraktních smlouvách. 

 

Profesní dohody, které jsou uzavřené se sdružením zaměstnavatelů pod stejnou organizací zaměstnanců jsou považovány za uniformní a celostátní a považují se v tomto případě jako jedna profesní dohoda, která platí celostátně.  

 

1.1. Požadavky k zaměstnaneckému poměru 

Nejpozději do čtyř týdnů musí zaměstnanci obdržet pracovní smlouvu a informaci o krajských pracovních a mzdových  normách, ( také o speciálních službách a příplatcích) dále o pracovní době a pracovních podmínkách. 

Dodavatel / zaměstnavatel je odpovědný za to že zaměstnanci mají platné povolení k pobytu a práci.  Zaměstnanci jsou povinni se identifikovat legitimací s osobní fotkou na vyzvání. 

 

1.2. Požadavky k pobytu na pracovišti, orientace o subdodavatelích a povinnost značení.

MÚO požaduje orientaci o subdodavatelích které dodavatel používá pro splnění kontraktu a to písemně s uvedením jména a CVR čísla/ RUT čísla. 

 

Dodavatel je dále povinen na společných setkáních s MÚO orientovat, kteří subdodavatelé se nacházejí na pracovišti, v jakém termínu a jaký druh práce subdodavatelé provádí. 

 

MÚO může vyžádat dodavatele aby zajistil značení pro veřejnost, kteří subdodavatelé se podílejí na projektu. 

 

Dodavatel je povinen řídit se pokyny MÚO co se týče pobytu na pracovišti. MÚO si tímto vyhrazuje právo na vytýčeni pravidel pro pobyt na pracovišti. Například zde mohou byt pravidla pro pobyt na pracovišti po pracovní době nebo zákaz přenocování na pracovišti apod. 

 

1.3. Povinnost registrace zahraničních dodavatelů a subdodavatelů

Dodavatel je povinen zajistit že dodavatel nebo subdodavatel jsou zaregistrováni v RUT registru, dodržují tímto vzešlé povinnosti a na vlastní iniciativu zašlou ihned dokumentaci o registraci MÚO.

 

2. Dokumentace o dodržování podmínek a povinností. 

V této klauzuli se se rozlišuje mezi povinností k dokumentaci a požadavku ke 

kontrolnímu průzkumu. 

 

Veškerá dokumentace a prohlášení budou vyžadovány v dánském nebo anglickém jazyce. 

 

2.1. Dokumentace

Dodavatel má důkazní břemeno že povinnost podle Čl. 1 je splněna. MÚO může vyžádat dokumentaci která dokumentuje že jak dodavatel tak subdodavatelé dodržují podmínky podle čl.1. MÚO může na vyzvaní vyžádat dokumentaci přímo od dodavatele, subdodavatelů a zaměstnanců. 

 

Relevantní dokumentace obsahuje minimálně, dokumentaci pro vyplácené mzdy, doklad o E- příjmu, mzdové účetnictví, povolení k pobytu a práci v DK, pracovní smlouvy a referenční podklad na jehož základu dodavatel stanovil pracovní a mzdové podmínky pro zaměstnance. 

MÚO může vyžádat další relevantní dokumentaci. 

 

2.2. Prohlášení 

Za předpokladu že MÚO má podezření o překročení této klauzule, bude dodavatel vyzván aby vypracoval podrobné prohlášeni. Obě zúčastněné strany mají povinnost orientovat druhou stranu o podezření o překročení této klauzule. 

 

Dodavatel musí minimálně doložit pod jakými podmínkami nebo metodami jsou stavební, provozní a další služby provozovány nebo vyrobeny pro splnění pracovního kontraktu. V konkrétních případech může MÚO vyžádat dodavatele aby prohlášení obsahovaly další relevantní údaje. 

 

2.3. Lhůty

Dokumentace musí  být MÚO dodána nejpozději do 5 pracovních dnů od vyžádání prohlášeni. 

Dokumentace pro kontrolní průzkum musí být MÚO dodána nejpozději do 10 pracovních dni od požadavku. 

 

2.4. Sdílení informací 

MÚO může po konkrétním posouzení sdílet informace, které slouží jako dokumentace pro dodržení podmínek této klauzule podle čl. 2.1., s daňovým úřadem (Skat) nebo s Úřadem bezpečnosti práce za předpokladu, že tyto informace jsou nezbytné k výkonu činnosti těchto instancí. 

MÚO muže po konkrétním posouzení předat informace, které slouží jako dokumentace pro dodržení podmínek této klauzule podle čl. 2.1., policii, při podezření o trestní činnosti. 

 

3. Sankce za nedodržení povinností 

Vážné překročení pravidel podle této klauzule dodavatelem nebo subdodavatelem opravňuje MÚO k částečné nebo kompletní výpovědi pracovního kontraktu. Za vážné překročení pravidel se považuje např. hrubé a opakované porušení pracovní klauzule podle čl.1 a 2. 

Dodavatel se i přez výše uvedené sankce nezprošťuje od povinnosti plnění pracovního kontraktu.

 

3.1.Sankce za nedodržení článku 1. , pracovní klauzule dodavatelem

MÚO je oprávněn zadržet  platbu do té doby kdy dodavatelovi / sub-dodavatelovi  povinnosti vůči zaměstnancům nejsou splněny. 

 

Dodavatel bude pokutován při překročení čl. 1 . Pokuta za započatý pracovní den odpovídá až 2 promilím pracovního kontraktu, minimálně 1000 dánských korun denně, po celou dobu trvání přestupku. 

Pokuta bude odečtena z dodavatelovi platby.

 

3.2. Sankce za nedodržení čl. 2 dodavatelem 

Dodavatel bude pokutován při překročení čl. 2. Pokuta za započatý pracovní den odpovídá až 2 promilím pracovního kontraktu, minimálně 2000  dánských korun denně, po celou dobu trvání přestupku. 

Při konkrétní pokutové situaci se při pokutování bude přihlížet k následujícímu: 

 - velikost pracovního kontraktu

- velikost a rozsah přestupku 

- dodavatelova vůle a účast na vyřešení přestupku 

 

Pokuta bude odečtena z dodavatelovi platby. 

 

4. Kontrolní opatření 

Kontrolní oddělení MÚO proti sociálnímu dumpingu bude v době trvání kontraktu provádět různé kontrolní opatření, např. neohlášené kontroly na pracovišti k ujištění, že pravidla a povinnosti uvedené v této klauzuli jsou dodržovány. 

 

 

5. Nahlášení základních údajů pro MÚO

Dodavatel se při zadání zakázky zavazuje nahlásit vlastní a subdodavatelovi základní informace do datového systému dle dohody, a kde relevantní informace o veřejných zakázkách budou přístupné. 

 

Borgmesterforvaltningen