Spring til indhold

Vandløbsvedligehold 2020-2022

Udbudsbekendtgørelse.

Rettelse

07. januar 2020

 

Der står i 01 BUT under minimumskrav at ”Erklæring om omfanget af ubetalt forfalden gæld til det offentlige skal afgives på skema til Tro og loveerklæringen, som indgår i tilbudslisten.”

 

Tro og loveerklæringen indgår ved en fejl ikke i tilbudslisten.

 

Du kan hente Tro og loveerklæringen her.

 


Svar på spørgsmål

17. december 2019

 

Der var spørgefrist d. 12 december 2019. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: 


1. Hvornår er det der skal afgives tilbud? Der er ikke noget der hedder tirsdag d. 10. januar 2020.

Svar: Tilbudsfristen er fredag d. 10 januar kl. 10. Det kan konstateres at det står forkert i BUT’en men korrekt i teksten på hjemmesiden. /erhverv/udbud/aktuelle-udbud/vandloebsvedligehold-2020-2022

2. Vi kan ikke finde regulativet for selve Lindved Å i udbudsmaterialet?

Svar: Det er ved en fejl ikke kommet med i udbudsmaterialet.

3. Hvordan vedligeholdes strækningen fra st. 12.500 til st. 14.100 i dag? den står til at være manuel vedligeholdt i udbudsmaterialet.

Svar: Strækningen vedligeholdes manuelt. 
Strækningen langs med digerne er dog renset op med maskine i år i forbindelse med reparation af digebrud. 


4. Er strækningen st. 13.175 til 14.100 taget ud af vedligeholdelse? Der ligger rigtig mange store træer i vandløbet.

Billede af store træer i vandløb        

Svar: Strækningen med de mange træer skal også vedligeholdes. Tilbudsgiver skal forudsætte at vandløbet er ryddet for træer og der er skabt mulighed for adgang igennem skoven. 

Der ligger rigtige mange store træer i vandløbet og der er en igangværende dialog med lodsejer om dels at fælde de tørre og farlige træer langs med vandløbet og dels at rydde vandløbet. 

En evt. rydning af vandløbet, som det ser ud i dag vil skulle udføres som ekstra arbejde. 

 


Udbudsbekendtgørelse

7. november 2019

 

Odense Kommune har den 6. november 2019 fremsendt udbudsbekendtgørelse til De Europæiske Fællesskabers Tidende vedrørende "Vedligeholde af vandløb 2020-2022” til gennemførelse i perioden 2020-2022 med mulighed for forlængelse i yderligere 3 år. 

 

 

Udbuddet omfatter vandløbspleje og vedligehold i i alt ca. 152 km åbne vandløb i Odense Kommune.

Udbuddet er opdelt i 4 selvstændige entrepriser, der repræsenterer geografiske og naturligt sammenhængende vandløbssystemer:

  • Entreprise 1: tilløb til Odense Å, nedre del og Lindved Å systemet, i alt ca. 43 km vandløb
  • Entreprise 2: tilløb til Odense Å, øvre del, i alt ca. 24 km vandløb
  • Entreprise 3: Vejrup Å systemet, Seden Strand systemet og Lumby Strand systemet, i alt ca. 43 km vandløb
  • Entreprise 4: Stavis Å systemet og Ryds Å systemet i alt ca. 42 km vandløb

Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, baseret alene på pris. Odense Kommune vil vælge de tilbud, der samlet giver den laveste pris for Odense Kommune, idet der ikke vil blive overdraget mere end maksimalt 3 entrepriser til den samme entreprenør.

 

Udbudsmaterialet kan downloades her på siden. 

Link til pakket folder med samlet udbudsmateriale 380MB

 

Udbudsmaterialet består af: 

 

Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den bydende stille spørgsmål til mgrue@odense.dk frem til d. 12. december 2019 kl. 15. Svar på spørgsmål og eventuelle rettelsesblade vil være tilgængelige på denne side senest torsdag d. 19 december 2019.

 

Tilbud mærket ”Tilbud – Vandløbsvedligeholdelse 2020-2022” ” modtages indtil fredag den 10. januar 2020 kl. 10:00 på følgende adresse:

Odense Kommune 
Vand & Natur 
Nørregade 36 
5000 Odense C 
mgrue@odense.dk 

Ved fremsendelse pr. post, kan tilbudsgiver forvente bekræftelse for modtagelse pr. e-mail til den på emballagen anførte e-mail adresse.

By- og Kulturforvaltningen