Spring til indhold

Bilag 3 - Nødkaldeanlæg

Nødkaldeanlæg

Administrationsgrundlag 
Et nødkaldeanlæg bevilges efter reglerne om hjælpemidler i serviceloven. Ældre- og Handicapforvaltningen har bevillingsmyndigheden. 
Borgeren modtager en skriftlig bevilling eller et skriftligt afslag fra Ældre- og Handicapforvaltningen. Ved en bevilling vil nødkaldet gå til den leverandør, som borgeren har valgt. Med udgangspunkt i en individuel, sundhedsfaglig vurdering kan der, i sjældne tilfælde, bevilges et nødkaldeanlæg, hvor nødkaldet går til kommunens leverandør på aftaleområdet eller 1-1-2 udrykningskørsel.  
 
Ansøgningsprocedure hvis privat leverandør er valgt 
Som eksempler på ansøgere, der har behov for nødkaldeanlæg, kan nævnes: 
Personer, der hyppigt falder og ikke kan rejse sig ved egen hjælp. 
Personer med flere lidelser der tilsammen gør, at vedkommende ikke kan tilkalde hjælp på sædvanlig måde. 
Hjertepatienter, hvis hjerteinsufficiens så alvorlig, at selv små anstrengelser kan medføre fald. 
Strubeløse og andre talelidende (f.eks. afasi) i særlige tilfælde. 
 
Ansøgningsskemaet udfyldes af borgeren. Ved behov kan borgeren få hjælp af leverandøren eller kommunen til at udfylde ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet underskrives af borgeren. 
Ansøgningsskemaet fremsendes til Ældre- og Handicapforvaltningen, Indgangen, Dalumvej 95, 5250 Odense SV. Ansøgningsskemaet skal sendes sammen med en faglig indstilling. Den faglige indstilling skal dokumenteres i omsorgssystemet. 
 
Installation af nødkaldeanlæg 
Forholdsordren til Beredskab Fyn udfyldes af Ældre- og Handicapforvaltningen, Indgangen. Der sendes en skriftlig kopi af forholdsordren til den leverandør, som borgeren har valgt til udførelsen af plejen. 
 
Praktiske foranstaltninger ved installation af nødkaldeanlæg Borgeren skal udlevere det nødvendige antal nøgler.  
Beredskab Fyn orienterer den private leverandør, når nødkaldeanlægget er etableret. 
Den videre håndtering følger den til enhver tid gældende arbejdsgang for håndtering af nødkald – forefindes i ÆHF håndbogen. 
 
   
Nødkaldeanlæg i drift 
Leverandøren er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende retningslinjer for levering og instruks på håndtering af nødkaldsbesøg, som forefindes i ÆHF håndbogen. Herunder gælder det, at der ved nødkald skal være kontakt til borgeren inden for en halv time efter, at nødkaldet er modtaget.   
 
Nødkald registreres i omsorgssystemet ”en plan” efter de til enhver tid gældende retningslinjer efter de til enhver tid fastsatte retningslinjer. Afregning for nødkald er indregnet i timeprisen. 
 
Hvis en borger benytter nødkaldeanlægget i et væsentligt større omfang, end hvad der skønnes normalt, skal leverandøren være opmærksom på, om der er behov for revisitation. 
 
Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder med nye visitationskriterier for nødkald. Det forventes, at der kommer ny regler i løbet af foråret 2019.  
 
 

Borgmesterforvaltningen