Spring til indhold

Bilag 13 - Forløbstakster

Forløbstakster

Fra d. 1/6 2019 er det kun ydelserne, praktisk bistand i forbindelse med personlig pleje og ren praktisk bistand der afregnes efter forløbstakster. De nye forløbstakster er gældende for alle ydelser pr. 1/1 2020.

 

Definition

Forløbstaksten er en gennemsnitlig, beregnet pris, som gives pr. visiteret borger. Den gives enten som et éngangsbeløb til borgere med en fysisk funktionsnedsættelse, der ophører, eller for de øvrige forløb som et beløb pr. uge mens borgeren er visiteret. Der er derudover beregnet selvstændige takster for terminale borgere og borgere med fast afløsning.

 

Forløbstaksterne betyder, at leverandøren, uanset borgerens individuelle behov, afregnes med en gennemsnitstakst for borgere i det aktuelle rehabiliteringsforløb. Forløbstaksterne understøtter dermed driftens mulighed og fleksibilitet i forhold til, at målrette indsatssammensætningen i forhold til borgerens mål og potentiale for opnåelse af en rehabiliteringseffekt for borgeren. 

 

Forløbene er:

 

  • Fysisk funktionsnedsættelse – ophører
  • Fysisk funktionsnedsættelse - vedvarer
  • Medfødt hjerneskade
  • Erhvervet hjerneskade
  • Vedvarende sygdomsudvikling
  • Sindslidende

 

Beregning af forløbstaksten

Der er 3 forskellige timetakster for henholdsvis dag, aften og praktisk bistand – men taksten er den samme på tværs af forløb. 

Timeprisen indeholder ferie, sygdom, kørsel, dokumentation, møder mv.

 

Endvidere defineres en nylig baselineperiode, f.eks. de sidste 12 måneder. For denne periode beregnes den vægtede gennemsnitsudgift for alle de borgere, der i kortere eller længere tid har været visiteret til en indsats i det konkrete forløb. 

 

Forløbstaksten beregnes som de leverede timer (baseline) ganget med den relevante timepris.

 

Ugeforløbstaksten udbetales, som det fremgår, ugentligt. For forløbstakster, der dækker forløb for borgere med en Fysisk Funktionsnedsættelse, der ophører, gives taksten som en éngangstakst. Denne takst udbetales kun for nye borgere.

 

 

 

Hvornår får man betaling?

Hvis en borger er forløbsindplaceret, og der leveres en § 83 indsats i ugen, tilgår der leverandøren en forløbstakst. Forløbstaksterne for praktisk bistand bygger på, at indsatsen leveres til borgeren hver anden uge. Hvis der på fast basis afviges fra dette, skal det være aftalt med Myndighed (dobbelt bevilling) i forhold til at kunne opnå afregning for alle uger.

 

Det er borgernes forløb i ÉnPlan, som er gældende for, hvilken forløbstakst den enkelte borger udløser i forbindelse med en levering til borgeren. Er borgeren ikke indplaceret i et forløb samtidig med at en ydelse leveres til borgeren, modtager gruppen ingen forløbstakst. Det er ikke muligt bagudrettet at indplacere eller reindplacere borgerne i forløb. 

 

Terminale borgere. 

For at udløse terminaltaksten, skal borgerne både være indplaceret i et forløb i ÉnPlan og have en aktiveret terminalerklæring i Care. Har borgeren en aktiveret terminalerklæring i Care, men ikke er indplaceret i et forløb i ÉnPlan, vil borgeren ikke udløse en terminaltakst.

 

Borger med fast vagt.

Borger med fast vagt afregnes med timeprisen i forhold til de leverede timer.

 

Borgere der er indlagt på sygehus eller som holder ferie.

Borgeren skal fjernes fra kørelisten i tilfælde af indlæggelse, ferie, mv.

Er borgeren indlagt på sygehuset i en hel kalenderuge (mandag-søndag), vil leverandøren ikke modtage nogen ugetakst for den pågældende uge. 

 

Borgeren skifter forløb i løbet af en uge. 

Skifter borgeren forløb i løbet af en uge, eksempelvis fra fysisk funktionsnedsættelse – vedvarer til vedvarende sygdomsudvikling, vil der blive afregnet efter det sidste forløb, borgeren er i. 

 

Borgeren skifter leverandør i løbet af en uge. 

Hvis en borger skifter leverandør i løbet af en uge, og begge leverer til borgeren i løbet af ugen, vil den leverandør, som foretager den sidste levering i ugen modtage forløbstaksten på borgeren.

 

Dødsfald.

Sker leveringerne inden dødsdatoen, og er borgeren indplaceret i et forløb på dette tidspunkt, vil det udløse en forløbstakst.

Angiver kørelisten, at ydelserne kun leveres efter dødsfaldet, vil gruppen ikke modtage nogen forløbstakst. Det skyldes, at døde borgere ikke udløser en forløbstakst. 

 

Fysisk funktionsnedsættelse – ophører forløb.

Det kræver adskilte ophørende forløb for den samme borger hvis der skal udløses et nyt éngangsbeløb.at der skal mindst være 26 ugers mellemrum, mellem en stopdato og en ny startdato. 

 

 

Overhead.

Udover forløbstaksten vil leverandøren blive afregnet for udgifter for de indirekte udgifter såsom uddannelse, kontorhold, depotvarer, udgifter til nøgle system, udgifter biler, cykler, brændstof samt centrale administrationsomkostninger (samt udgifter til ledelse), udgifter til IT og telefoni, ejendoms- og forbrugsafgifter mv. i form at et overhead. (Pris pr. time).

 

Borgmesterforvaltningen