Spring til indhold

Bilag 1 - Grundlaget for det faglige arbejde i ÆHF

Bilag 1

Grundlaget for det faglige arbejde i Ældre- og Handicapforvaltningen – samarbejdet med borgeren. 

(Omfatter både personlig pleje og praktisk bistand) 
 
Folderen ”Rehabiliteringsforløb - Grundlaget for det faglige arbejde i Ældre- og Handicapforvaltningen” er vedlagt kontrakten se bilag 16 - folderen. 
 
Som det fremgår af kontrakten, er kontrakthaver og dennes medarbejdere forpligtet til at følge principperne for tilgangen til borgersamarbejdet.  
 
Dette indebærer bl.a., at kontrakthaver er forpligtet til at sikre, at medarbejderne har eller opnår forståelse for den grundlæggende tilgang i borgersamarbejdet. 
 
Dele af grundlaget vil løbende blive implementeret i takt med kompetenceudvikling af kontrakthavers ledelse og medarbejdere. Men de grundlæggende principper for den rehabiliterende tilgang til borgersamarbejdet er allerede gældende og skal lægges til grund for opgaveløsningen i overensstemmelse med de definitioner af rehabilitering, der fremgår af folderen og dette bilag. 
 
Uddrag og grundlæggende principper for samarbejdet med borgeren. 
 
A) Indledning 
Ældre- og Handicapudvalget i Odense Kommune har besluttet, at rehabilitering skal være grundlaget for samarbejdet med alle borgere, der får løst opgaver af Ældre- og Handicapforvaltningen. 
 
Rehabilitering er beskrevet i Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet (www.rehabiliteringsforum.dk). Hvidbogen giver den teoretiske baggrund for rehabilitering og definerer rehabilitering således: 
 
”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og medarbejdere. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og videns baseret indsats.” 
 
B) Ældre- og Handicapforvaltningens rehabiliteringsbud 
I samarbejdet med borgeren har Ældre- og Handicapforvaltningen opstillet ti rehabiliteringsbud, der rummer tilgangen til borgersamarbejdet. Hele det grundlæggende samarbejde med borgeren er funderet på de ti bud, som derfor skal være kendte og forstået af kontrakthaverens medarbejdere. 
 
De ti bud implementeres løbende i takt med kontrakthavers kompetenceudvikling. 
 
C) Formålet med Rehabiliteringsforløbene  
Rehabilitering som helhed, samt hver eneste indsats og metode i rehabiliteringsforløbet, skal sigte mod at bevare, genskabe og udvikle borgerens inklusion i samfundet (følelsen af at være en ligeværdig og respekteret samfundsborger). Dette gøre gennem: 

 
- Oplevelse af selvstændighed og frihed 
- Sikkerhed 
- Tryghed 
- Udførelse af aktiviteter 
- Social deltagelse 
- Dagligdagens roller 
- Håb om et godt liv 
- Mestring af hverdagslivet 
- Mulighed for at forebygge social isolation 
- Mulighed for at forebygge tab af sundhed og helbred 

 
Medarbejderen skal altid spørge borgeren og sig selv, om den aktuelle indsats, og måden den tilrettelægges på, er med til at indfri ovenstående. 
 
D) Målet med rehabiliteringsforløb 
Målet med et rehabiliteringsforløb er for borgeren at komme tilbage til det liv, som er hendes/hans ved at kunne anvende meningsfulde mestringsstrategier for sit ”nye liv”. 
 
Målet for kommunen er, at borgeren bliver så selvstændig som muligt med mindst mulig behov for støtte. 
 
E) Samarbejdet med borgeren er det centrale 
Grundlæggende for hele rehabiliteringsforløbet, samt for alle metoder og samarbejdsformer, er, at borgeren og borgerens netværk føler, at deres synspunkter anerkendes og respekteres. Deres drømme, håb og motivation skal bevares. Og deres forståelse af et meningsfuldt liv og sammenhæng i dagligdagen skal være ledesnor for rehabiliteringen. 
 
Herudover henvises til folderen, der løbende bliver implementeret sammen med kontrakthaver og dennes medarbejdere. Implementeringen af nye arbejdsgange, som beskrevet i folderen, forventes gennemført ultimo 2017/primo 2018, hvor der forventes at komme tilføjelser til kontrakten. 
 
 
Ældre- og Handicapforvaltningens organisering og betydning for kontrakthaver 
 
Ældre- og Handicapforvaltningen er organiseret i to geografiske distrikter, der hver er opdelt i fem forløb: 
 
1. Forløb fysisk funktionsnedsættelse 
2. Forløb medfødt hjerneskade 
3. Forløb erhvervet hjerneskade 
4. Forløb vedvarende sygdomsudvikling 
5. Forløb sindslidende 
 
Kontrakthaver kommer til at samarbejde med borgere i alle fem forløb. Kontrakthaver er forpligtet til at sikre, at de medarbejdere, der udfører opgaver hos borgere i de respektive forløb, er kompetente til at udføre opgaverne i den rehabiliterende tilgang målrettet netop denne målgruppe. 
 

 

Borgmesterforvaltningen