Spring til indhold

Spørgsmål og svar til EU-udbud bygningsvedligehold malerentreprise

Spørgsmål    Svar 
     
Offentligt EU-udbud af bygningsvedligehold - malerarbejde:    
Pkt. 2.2.0 side 7/38 - Adgang
Såfremt der skal flere håndværkere på samme adresse - vil der så være nøgler til alle håndværksfag?
Hvordan koordineres det?
Skal nøgler retur hver dag eller ved endt arbejde?
  Der vil være nøgle til alle entreprenørfirmaer.
Der kan evt. opsættes nøgleboks som alternativ.
Firmaet afleverer nøglen, så snart opgaven er afsluttet.
     
Pkt. 2.2.3 side 8/38 - Udlejning og erhvervsejendomme
Hvem og hvordan koordineres med øvrige håndværkere?
  Til orientering vil vi oplyse, hvilke øvrige håndværkere,
der er involveret i opgaven.
     
Pkt. 2.4 side 9/38 - Tilbudsafgivelse
Hvor stort omfang skal påregnes til evt. kørsel med
nøgler, udregning og lign.?
  Ved afhentning af nøgle på Odense Slot og til arbejds-
pladsen, afregnes der efter medgået tid for én person.
Ved aflevering af nøgle, afregnes der efter medgået tid
fra arbejdsplads til Odense Slot for én person.
Timepris i henhold til tilbudsliste punkt 10 - Malerarbejde
timepris.
     
Pkt. 7 side 20/38 - V & S Prisbog, Renovering og drift
Forventer Odense Kommune, at alle opgaver måles op og
kalkuleres, så arbejdet udføres på tilbud, iht. de oplyste m2 priser?
Hvis, hvem står så for korrekt opmåling efter malerfagets opmålingsprincipper?
Stiller Odense Kommune V & S Prisbøger til rådighed for maler?
Kan vi få en beskrivelse som forklarer, hvordan det i rent praksis
vil foregå (m2-priser eller timeforbrug plus materialer)?
  Arbejdet udføres primært i henhold til fagbeskrivelsen,
og afregnes med de faktiske mængder jf. tilbudslisten
     
Tilbudsliste:    
Pkt. 1 - Timepris og Enhedspriser
Skal det forstås som - kørsel fra Slottet til arbejdssted faktureres med timeforbrug?
  Ved afhentning af nøgle på Odense Slot og til arbejds-
pladsen, afregnes der efter medgået tid for én person.
Ved aflevering af nøgle, afregnes der efter medgået tid fra
arbejdsplads til Odense Slot for én person.
Timepris i henhold til tilbudsliste punkt 10 - Malerarbejde
timepris.
     
Pkt. 2
Forventer Odense Kommune af få materialer til vores indkøbspris?
  Materialeforbrug i forbindelse med timelønsarbejde afregnes til indkøbspris.
Se punkt 2 i tilbudsliste.
     
Pkt. 4 - materiel
Skal eventuelle underleverandører fakturere direkte til
Odense Kommune?
  Alt arbejde, der overdrages til malerentreprenøren, skal
afregnes af denne.
     
Delområde 1 - Administrationsbygninger, biblioteker,
sportshaller, museer m.m.
   
Side 4 af 10
Delområde 1 - Fraflytninger (overskrift)
Kan vi forvente, at de rum/steder, der skal males, står tomt, så arbejdet kan udføres kontinuerligt?
  De lokaler, der males, vil være ryddet, således arbejdet kan udføres uden gene for entreprenøren.
      


Spørgsmål    Svar
Er det korrekt forstået, at materialer skal afregnes til malerens
kostpris uden avance?
Det lyder ikke fair, da maleren skal bruge tid på at afhente og
samtidig lægge penge ud for materialer/agere bank for kommunen.
  Materialeforbrug i forbindelse med timelønsarbejde
afregnes til indkøbspris.
     
Hvilken behandling er gældende, hvor der er uoverensstemmelser
mellem MBK behandlingen og den beskrevne handling?
  Den generelle beskrivelse i MBK - Behandlingskataloget -
er gældende, og hvor der er uoverensstemmelse med
beskrivelsen i Tilbudslisten, er det behandlingsskrivelsen
i Tilbudslisten, der er gældende.
     
I punkt 60 på tilbudslisten er der skrevet incl. fals og kant.
Skal vi regne med 1 fals og 1 kant eller hvad?
Normalt måles vinduer i m2 mål, men her står det i lb.m.
Er det korrekt?
  Der skal afregnes med én dør-/vinduesfals og/eller én
dør-/vindueskant.
Der afregnes efter malerbehandlet antal meter.
     
På side 2 står der: "Vedligeholdelsesarbejder afregnes efter
medgået tid, materialer og materiel, samt enhedspriser".
Hvordan kan det lade sig gøre samtidig?
Hvad skal man regne med?
Er det den brugte arbejdstid eller enhedspriserne, der er
gældende, hvis arbejdet tager længere tid end beregnet?
  Der afregnes efter den form, hvorom der er indgået en
aftale.
Her vil tilbudspriserne i Tilbudslisterne blive brugt.

Spørgsmål     Svar
Pkt. 2.2.0 side 7/38: Adgang og
Pkt. 2.2.3 side 8/38
Hvem koordinerer arbejdsgangen mellem de forskellige håndværksfag på det enkelte arbejdssted?
  Malerentreprenøren koordinerer ikke arbejdsgangen af de øvrige entreprenører.
     
Pkt. 7 side 20/38:
Hvem står for den korrekte opmåling iht. malerfagets opmålingsprincipper, således at de oplyste m2-priser kan benyttes?
  Malerentreprenøren registrerer de faktiske mængder, som skal anvendes i forbindelse med faktureringen.
Opmålingsarbejdet afregnes efter medgået tid for én person.
Timepris i henhold til tilbudsliste punkt 10 - Malerarbejde, timepris.
     
Stiller Odense Kommune V & S Prisbøger til rådighed for maler?   Ved evt. behov for brug af V & S Prisbøger i forbindelse med kontrol o.lign. vil Odense Kommune stille materialet til rådighed.
     
Hvis beregner i malerfirmaet skal stå for korrekt opmåling, afregnes der så efter forbrugt tid?   Malerentreprenøren registrerer de faktiske mængder, som skal anvendes i forbindelse med faktureringen.
Opmålingsarbejdet afregnes efter medgået tid for én person.
Timepris i henhold til tilbudsliste punkt 10 - Malerarbejde, timepris.
     
Pkt. 60 i tilbudslister:
Vinduer måles i m2 iht. malerfagets opmålingsprincipper og ikke i lb.m. - kommer der et rettelsesblad på dette?
   Vinduer og døre o.lign. opmåles i centerlinjen i lb.m.

By- og Kulturforvaltningen