Spring til indhold

Drift-vedligeholdelse-signalanlæg

Afsluttet udbud.

1 Udbuddets baggrund, visioner og formål

1.1 Baggrund for udbud
Odense Kommune udbyder drift og vedligeholdelse af samtlige signalanlæg i Odense Kommune samt levering af nye signal-, lednings og SRO-anlæg til kommunen. Med udbuddet ønsker kommunen at indgå en samlet aftale med én samarbejdspartner, som skal stå for en totalydelse omfattende drift, vedligeholdelse og nyanlæg i de kommende 8-10 år. Hensigten er, at indlede en proces, der dels skal optimere driften og dels skal sikre, at alle anlæg er veldokumenterede og har åbne grænseflader, som uden retlige eller faktiske bindinger til tidligere leverandører i al væsentlighed kan danne grundlag for et nyt udbud om 8-10 år.

Odense Kommune ønsker at modernisere kommunens signalanlæg dels i forbindelse med omlægningen af trafikken i Midtbyen og dels for at kunne sikre en tidssvarende trafikregulering i andre dele af kommunen. Moderniseringen skal udgøre det systemtekniske grundlag for:

 • øget fremkommelighed for biltrafik, kollektiv trafik og cyklister
 • etablering af særlig prioritering af busser og udrykningskøretøjer
 • reduktion af trafikkens energiforbrug
 • energirigtig drift af signalanlæggene
 • rationel, systemteknisk og trafikteknisk drift af signalanlæggene

Signalanlæggene har hidtil været leveret og vedligeholdt af flere forskellige installatører og signalleverandører, hvilket begrænser mulighederne for at drive anlæggene effektivt og for at implementere avancerede trafikstyringer omfattende forskellige grupper af anlæg.

Odense Kommunes hensigt med udbuddet er at opnå et stabilt, langvarigt og partnerskabsagtigt samarbejde med en kompetent, ansvarlig, innovativ og engageret entreprenør.

Kommunens signalsystem består bl.a. af ca. 170 trafiksignalanlæg, leveret af henholdsvis Kemp&Lauritzen, Technical Traffic Solution, Peek, Siemens; Dansk Trafik Teknik og Swarco.

Hertil kommer ca. 10 blinksignalanlæg.

Udbuddet er udformet med henblik på at understøtte Odense Kommunes visioner og formål, som formuleret i det følgende.

1.2 Visioner for signalområdet i Odense Kommune
Begyndende med kontraktperioden vil Odense Kommune fokusere mere på:

 • udlicitering af totalansvar, så langt som det vurderes muligt og forsvarligt ift. den eksisterende driftssituation og gældende lovgivning
 • klarhed i egen organisation i relation til signalområdet, herunder en opdeling i henholdsvis systemteknik og trafikteknik
 • dokumentation af mål og resultater på driftsområdet, både mht. system- og trafikteknik
 • indgåelse af en langvarig samarbejdsrelation med en kompetent partner ift. kontraktens ydelsesområde i den udstrækning dette er skønnet hensigtsmæssigt for kommunen

1.3 Udbuddets formål
Odense Kommune ønsker med udbuddet at tilgodese to hovedformål:

 1. at etablere et nyt langtidsstabilt grundlag for drift og vedligeholdelse af kommunens signalanlæg, der er tilpasset den vægtning, som kommunen fremover giver området
 2. at opbygge en systemteknisk platform som er sammenhængende og derfor tillader implementering af optimerede trafikstyringer uden de problemer, der følger af at være afhængig af forskellige leverandørers forskellige implementeringer af funktioner og mangel på koordinering af grænseflader

2 Overordnet beskrivelse af ydelser
Den overordnede beskrivelse af ydelser, der skal leveres, tager udgangspunkt i signalsystemets opdeling og de overordnede vilkår for levering af ydelserne.

2.1 Signalsystemet
Systemet består af to grupper anlæg, nemlig:

 • anlægsmassen, dvs. de anlæg som etableres under kontrakten
 • prækontrakt anlæg, dvs. de ved kontraktperiodens begyndelse eksisterende anlæg

2.1.1 Anlægsmassen
Anlægsmassen omfatter:

 1. alt ydre signaludstyr, der måtte blive etableret af entreprenøren i kontraktperioden - både trafiksignalanlæg og blinksignalanlæg
 2. alle styreskabe/styreapparater, der måtte blive installeret af entreprenøren i kontraktperioden
 3. SRO-system, der i kontraktperioden etableres af entreprenøren
 4. alle nye kabelforbindelser til kommunikation og el-forsyning, herunder faste og trådløse forbindelser til datakommunikation, nye ring-/stjerneforbindelser i hvert anlæg samt "langsgående forbindelser", som forbinder flere signalanlæg med henblik på at opnå synkronisering eller anden kommunikation

I forhold til anlægsmassen skal entreprenøren løse alle drifts- og vedligeholdelsesopgaver, som beskrevet i afsnit 2.2.

2.1.2 Prækontraktanlæg
De af bygherrens anlæg, som eksisterer ved kontraktperiodens begyndelse, dvs. trafiksignalanlæg, blinksignalanlæg, centralt overvågningssystem og diverse ledningsnet i jord, vil blive refereret til som "prækontrakt anlæg".

Følgende er prækontraktanlæg, og dermed ikke inkluderet i anlægsmassen:

 1. trafiksignal- og blinksignalanlæg, som eksisterer ved kontraktperiodens begyndelse
 2. centralt overvågningssystem, som eksisterer ved kontraktperiodens begyndelse
 3. eksisterende kabelforbindelser til datakommunikation og el-forsyning, dvs. eksisterende ring-/stjerneforbindelser i hvert anlæg samt langsgående kabler, som forbinder flere anlæg
 4. eksisterende abonnementer hos teleudbydere

I forhold til prækontraktanlæg skal entreprenøren løse forskellige drifts- og vedligeholdelsesopgaver, som beskrevet i afsnit 2.2.

2.2 Kontraktens ydelser
I relation til såvel anlægsmasse som prækontrakt anlæg skal entreprenøren levere følgende hovedydelser:

 1. administration af el-abonnementer til signalanlæg, herunder måleraflæsning og anden kommunikation med el-leverandør samt fakturakontrol - betaling sker direkte fra bygherren på basis af samlefaktura og entreprenørens fakturakontrol
 2. vagtordning til modtagelse af indmeldinger om fejl og mangler og til løsning af udkaldsopgaver
 3. administrative ydelser, herunder kontraktadministration, rapporteringer, mødedeltagelse, partnering etc.
 4. renholdelse af ydre anlæg

I tillæg hertil skal der leveres ydelser som beskrevet i afsnittene 2.2.1 og 2.2.2.

2.2.1 Hovedydelser i relation til anlægsmassen
Specifikt i relation til anlægsmassen skal entreprenøren også levere følgende hovedydelser:

 1. udarbejdelse, ajourføring og administration af al drifts-, som-udført og systemdokumentation med relevans for drift og vedligeholdelse af bygherrens signalanlæg
 2. udbedring af fejl og mangler
 3. levering af Styrings-; Regulerings- og Overvågningsanlæg (SRO-anlæg)
 4. levering af nye anlæg iht. projektbeskrivelser, der leveres af bygherren
 5. om- og udbygning af anlæg iht. projektbeskrivelser, der leveres af bygherren
 6. almindelig systemteknisk drift og vedligeholdelse, herunder løbende tilsyn med anlæggene
 7. levering af udkaldsberedskab der kan rette akutte fejl og mangler døgnet rundt

2.2.2 Hovedydelser i relation til prækontrakt anlæg
Specifikt i relation til prækontrakt anlæg skal entreprenøren levere følgende hovedydelser:

 1. udbedring af fejl og mangler iht. særskilt beskrivelse i udbudsmaterialet
 2. systemtekniske drifts- og vedligeholdelsesydelser, som kan udføres på basis af eksisterende dokumentation, herunder simpel fejlsøgning, modul- og lampeudskiftning
 3. koordinering af og tilsyn med 3.-parts leverancer
 4. administration af al drifts-, som-udført og systemdokumentation med relevans for drift og vedligeholdelse af bygherrens eksisterende signalanlæg
 5. levering af udkaldsberedskab, der evt. kan rekvirere, koordinere og administrere akut fejlretning ved 3.-part døgnet rundt

2.3 Bygherreleverancer
Bygherreleverancer til denne kontrakt kan kort opgøres som følger:

 1. web-baseret adgang til dokumentation af eksisterende signalanlæg i den stand dokumentationen forefindes på udbudstidspunktet
 2. web-baseret adgang til centralt overvågningssystem, hvorfra eksisterende signalanlæg ved kontraktstart kan overvåges systemteknisk
 3. elforsyning til hele anlægsmassen, inkl. elforsyning til de centrale systemelementer, der til en hver tid er installeret hos bygherren
 4. datakommunikationsforbindelser mellem anlæg omfattet af kontrakten i den udstrækning disse er baseret på bygherrens eget ledningsnet

3 Overordnede afregningsprincipper
Drift og vedligeholdelse forventes afregnet til en fast pris per signalanlæg. Om- og udbygning af anlæg forventes afregnet på basis af en tilbudsliste fra anlæg til anlæg.


Natur, Miljø og Trafik
Myndighed og Vejdrift
Nørregade 36-38, indgang M
5000 Odense C

By- og Kulturforvaltningen