Spring til indhold

Midlertidigt regulativ for lån af arealer til udeservering

Det midlertidige regulativ for lån af arealer til udeservering gælder fra den 18. maj 2020 til den 31. oktober 2020.

>> Det midlertidige regulativ som printvenlig pdf-fil

 

Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, 14. maj 2020Gyldighed


1.1
Regulativet træder i kraft 18. maj 2020 og ophører 31. oktober 2020.

1.2
Regulativet kan ændres af By- og Kulturforvaltningen med 1 dags varsel, hvis der kommer nye anvisninger fra sundhedsmyndigheder og politi, eller det i øvrigt viser sig hensigtsmæssigt. 

1.3
Regulativet gælder for offentlige vejarealer i Odense Kommune, og er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 1475 af 3. december 2015 om særlig råden over vejareal , § 1, stk. 2 og 3. Odense Kommune har som grundejer besluttet, at regulativet også gælder kommunale arealer.

1.4
Regulativet gælder for virksomheder, foreninger m.v. med servering af spise- og drikkevarer. Regulativet gælder også virksomheder og foreninger, der ikke har en gyldig tilladelse til udeservering i Odense. By- og Kulturforvaltningen afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til virksomheder, foreninger m.v. med servering af spise- og drikkevarer. 

1.5
Ved naboarealer og genboarealer forstås i dette regulativ: Offentlige vejarealer og kommunale arealer i en afstand af indtil 50 m fra adgangsdøre til virksomheder, foreninger m.v. med servering af spise- og drikkevarer. Naboarealer er arealer på samme side af en eventuel kørebane/beredskabsvej som adgangsdøren og genboarealer er arealer på den anden side af en eventuel kørebane/beredskabsvej end adgangsdøren.

1.6
Ved ledige arealer forstås i dette regulativ: Arealer, der ikke aktuelt bruges til andre formål. By- og Kulturforvaltningen afgør i tvivlstilfælde, om arealer aktuelt bruges til andre formål. Se også afsnittet Sikkerhed, fremkommelighed og byliv.

1.7
Regulativet giver mulighed for at låne ledige nabo- og genboarealer til udeservering på de vilkår, der fremgår af regulativet. Lån af ledige arealer til udeservering kræver ikke en forudgående accept fra naboer og øvrige interessenter, så længe vilkårene i regulativet overholdes.

1.8
Eventuelle klager over lån af arealer til udeservering kan rettes til By- og Kulturforvaltningen på udeservering.bkf@odense.dk. By- og Kulturforvaltningen afgør, om muligheden for lån af et konkret areal midlertidigt bortfalder, indtil klagen er behandlet og en afgørelse er truffet. 

1.9
By- og Kulturforvaltningen kan med 1 dags varsel – og øjeblikkeligt varsel i tilfælde af umiddelbar fare for personer eller ejendom – meddele, at et konkret areal ikke kan lånes til udeservering. En sådan afgørelse vil blive begrundet og en klagevejledning vil blive inkluderet. Poilti og beredskab kan nedlægge veto mod lån af et areal til udeservering.

1.10
By- og Kulturforvaltningen vil føre tilsyn. Eventuelle anvisninger fra tilsynet skal efterkommes hurtigst muligt. Såfremt anvisninger fra tilsynet ikke efterkommes indenfor en rimelig tid kan By- og Kulturforvaltningen beslutte, at et konkret areal ikke kan lånes til udeservering, eller at en konkret virksomhed, forening m.v. ikke kan låne arealer til udeservering. En sådan afgørelse vil blive begrundet og en klagevejledning vil blive inkluderet. 


Tidsrum for lån af arealet


2.1 
Møbler inklusiv eventuelle plantekasser og parasoller m.v. må opsættes fra kl. 11 til kl. 01, hvor udeservering senest skal ophøre. Hvis nationale myndigheder kræver tidligere lukketider end kl. 01 er det disse lukketider, der er gældende. Alt inventar skal fjernes fra arealet, når udeserveringen lukker. 

2.2
Ud for butikker og øvrige erhvervslejemål, der holder åbent, må møbler og andet udstyr tidligst opsættes 15 minutter efter butikkernes lukketid.

 

Sikkerhed, fremkommelighed og byliv


3.1
Udeservering kan kun etableres på arealer forbeholdt fodgængere, herunder gågader, torve, pladser og fortove. Udenfor gågaderne skal der holdes minimum 50 cm afstand til kantsten. På fortove skal et areal i mindst 1,5 m´s bredde friholdes til fodgængere. 

 

Skitse, der viser, at der skal være 1,5 m fri passage på fortovet ved udeservering 


3.2
I gågader inklusiv torve og pladser skal et areal friholdes til beredskabsvej. I gågader med vandrender er det arealet mellem vandrenderne, inklusiv renderne. Hvor der ikke er vandrender er det i Vestergade, Kongensgade, Jernbanegade, Klaregade og Mageløs et areal i 4 m´s bredde, der skal friholdes. Alle andre steder, hvor beredskabet har behov for at køre, friholdes et areal i mindst 3,4 m´s bredde. Hvor udrykningskøretøjer har behov for at dreje skal der være en ydre drejeradius på mindst 12 m. Odense Kommune vil efter behov markere beredskabsveje med gule striber eller lignende.

3.3
Udenfor gågaderne samt i Vestergade Vest og Mageløs er det af trafiksikkerhedshensyn ikke muligt at låne genboarealer til udeservering, da personalet så ville krydse kørende/cyklende trafik, når udeserveringen skulle betjenes.

3.4
Der skal holdes 75 cm afstand til centrum af ledelinjer, 120 cm afstand til byudstyr, beplantning og øvrige faste genstande samt 40 cm afstand til døre og porte, der benyttes af andre end restauratørens/udeserveringens gæster.

3.5
Kommunen kan efter et konkret skøn markere yderligere arealer, der skal friholdes, så der eksempelvis er plads til stadepladser, ophold, aktiviteter m.v. Dette vil ske med gule striber eller lignende.

3.6
Arealer foran butikker/serviceerhverv m.v., der har åbent, kan ikke lånes til udeservering i butikkernes/serviceerhvervenes åbningstid, med mindre restauratøren kan fremvise en skriftlig godkendelse fra butikken/serviceerhvervet. Hvis et tomt erhvervslejemål bliver udlejet, bortfalder muligheden for at låne det ledige areal foran lejemålet med dags varsel. Dette gælder også pop-up-butikker og lignende.

3.7
Arealer som kommunen udlåner til arrangementer kan ikke lånes til udeservering de dage, hvor arrangøren har/får tilladelse til at råde over arealet. Dette inkluderer dage, hvor der gøres klar til arrangementer og dage, hvor der ryddes op efter arrangementer.

3.8
Placering af møbler og øvrigt inventar må ikke blokere for adgangsveje til bygninger, der er i brug, herunder flugtveje fra bygningerne. Der skal friholdes flugtveje i minimum samme bredde som døråbninger.
 
3.9
Brugeren af arealet til udeservering er ansvarlig for de eventuelle skader, der måtte opstå på personer eller ejendom som følge af brugen af arealet.Orden og renholdelse


4.1 
Alt inventar skal være rent og pænt vedligeholdt. Kasser, flasker, tom emballage m.v. må ikke stilles på eller ved arealerne.
 
4.2 
Brugeren af arealet til udeservering skal opstille et passende antal affaldsbeholdere på arealet. Efter lukketid skal der fejes og rengøres på arealet, ligesom der løbende skal renholdes i åbningstiden. Det er særligt vigtigt, at lånte arealer foran butikker m.v. er helt rene, når butikkerne åbner. Kommunen kan kræve arealet spulet/vasket. Restauratøren skal selv bortskaffe affaldet. 
 
4.3 
Brugeren af arealet til udeservering er ansvarlig for at fjerne ukrudt på arealet i den periode, hvor det lånes til udeservering. Ukrudtsbekæmpelse må ikke ske med sprøjtemidler.

4.4
Udeservering må ikke være til hinder for udførelse af den renholdelse og ukrudtsbekæmpelse, som varetages af Odense Kommune på de tilgrænsende arealer samt når udeserveringen ikke er i brug. 

 

Møbler, parasoller og andet inventar


5.1
Af hensyn til brandsikkerhed m.v. skal møbler og andet inventar i relation til udeserveringen være mobilt og så let, at det hurtigt kan flyttes af én person uden brug af værktøj. Møbler og øvrigt inventar må ikke fastgøres til belægningen, og der må ikke opstå behov for retablering af belægninger eller ske skade på byudstyr, beplantning med videre.

5.2 
Overdækning af udeservering på midlertidigt lånte arealer må kun ske med parasoller på parasolfod. Parasoller inklusiv parasolfødder skal fjernes helt når udeserveringen lukker, og må ikke række ud over beredskabsveje eller kørebaner. Parasoller må ikke være så lave, at de er til gene for forbipasserende. 

 

Gulvbelægning, afskærmning og beplantning


6.1 
Der må ikke lægges gulvbelægning eller lignende på belægningen.
 
6.2 
Der kan opsættes mobile plantekasser langs kanten af arealet. Der kan desuden opsættes mobile skærmvægge eller mobile plantekasser som afgrænsning mellem 2 udendørsserveringer. 
Skærmvægge skal være i neutrale farver og transparente over almindelig bordhøjde. Plantekasser m.v. må ikke være højere end 120 cm inklusiv planter. Plantekasser og skærmvægge skal fjernes helt fra arealet, når udeserveringen lukker.

 

Skiltning 


7.1 
Restauranten må have ét mobilt skilt på max. mål 80 x 120 cm, hvor restaurantens navn, sortiment og priser må fremgå.
 

Pavilloner, bardiske og varmekilder


8.1 
Der kan ikke opsættes pavilloner eller bardiske, med mindre det fremgår af en tilladelse til et offentligt udendørs arrangement. 

8.2
Restauratøren kan opsætte varmelamper ved udeserveringen. 


Fordeling af arealer


9.1
Hvis flere virksomheder/foreninger er interesserede i det samme areal trækkes grænsen i den linje, hvor der er lige langt til de 2 virksomheders/foreningers nærmeste indgangsdør (personaleindgange m.v. undtaget). Det er den faktiske gangafstand og ikke afstanden i fugleflugt, der er gældende. 

9.2
Undtaget for princippet i 9.1. er tilfælde, hvor der er stor forskel i det øvrige areal til udeservering, som de interesserede virksomheder/foreninger har til rådighed. En virksomhed/forening, der har mindre end 10 m2 udeservering til rådighed uden lån af nabo- og genboarealer får fortrinsret til lån af op til 30 m2 areal, hvis den anden interesserede part har mere end 40 m2 udeservering til rådighed uden lån af arealet. 

By- og Kulturforvaltningen