Spring til indhold

Spildevandstilladelse

Virksomheder, der udleder spildevand til offentlig kloak skal have en spildevandstilladelse. Virksomheder, der ønsker at udlede spildevand direkte til vandløb, søer eller lignende, skal have en udledningstilladelse.

Hvad er spildevand?

Spildevand opdeles i tre typer:

 • Processpildevand stammer fra produktion og fra vask og rengøring af produktionsudstyr, lokaler eller køretøjer.
 • Sanitært spildevand strammer fra køkken, baderum og toiletter.
 • Overfladevand stammer fra tage og befæstede arealer – det kan enten være uforurenet eller forurenet.

Uforurenet overfladevand kan være regnvand fra tage og befæstede arealer, hvor der ikke forekommer forurenende aktiviteter. Uforurenet overfladevand kan afledes direkte til regnvandsledning eller eksempelvis vandløb.

Forurenet overfladevand stammer fra befæstede arealer, hvor der sker forurenende aktiviteter. Forurenet overfladevand skal afledes til renseanlæg, eventuelt via sandfang og olieudskiller.

Hvad er spildevandstilladelse?

En spildevandstilladelse indeholder vilkår, en spildevandsteknisk redegørelse og en miljømæssig vurdering af virksomhedens spildevand.

Vilkårene er de betingelser, der skal være opfyldt for, at virksomheden må aflede spildevand til offentlig kloak. Vilkårene stiller bl.a. krav til spildevandsmængden, renseforanstaltninger samt prøveudtagning og egenkontrol.

Den spildevandstekniske redegørelse danner baggrund for vilkårene og beskriver virksomhedens beliggenhed, produktion og afledning af spildevand.

Vi vurderer på baggrund af de stillede vilkår og den spildevandstekniske redegørelse, hvilke miljømæssige konsekvenser afledningen af spildevandet har. Her ses der både på kloaksystem, renseanlæg og den destination, hvor spildevandet udledes (slutrecipient).

Hvilke virksomheder skal have en spildevandstilladelse?

Hvis din virksomhed afleder spildevand til offentlig kloak, skal den have en spildevandstilladelse. Du er selv ansvarlig for at søge om tilladelse til udledning af spildevand. En byggetilladelse giver ikke automatisk en spildevandstilladelse og omvendt. Øvrige tilladelser søges separat hos de respektive myndigheder.

Hvis din virksomhed afleder spildevand svarende til almindelig husholdningsspildevand, kræves der normalt ikke en spildevandstilladelse. Kommunen afgør i hvert enkelt tilfælde, om en spildevandstilladelse er nødvendig.

Vilkårene i en spildevandstilladelse

Virksomheder, der afleder spildevand til offentlig kloak, skal søge om en spildevandstilladelse.

Når vi fastsætter vilkårene i tilladelsen til din virksomhed, er det nødvendigt at vurdere afledningens indflydelse i forhold til de krav, som det offentlige spildevandsanlæg skal leve op til. I tilladelsen skal det også sikres, at:

 • Stoffer, der kan skade eller give gener i kloaknettet, undgås.
 • Driftsforstyrrelser på renseanlæggene undgås.
 • Driftspersonalets arbejdsmiljø sikres.

Hvornår skal virksomheder have en spildevandstilladelse?

Virksomheden skal søge om spildevandstilladelse i følgende tilfælde:

 • Ved nyetableringen af en virksomhed, hvor der afledes spildevand.
 • Ved udvidelser eller ændringer i produktionen, der medfører øget mængde og/eller ændring i sammensætning af spildevand.
 • Hvis virksomheden afleder spildevand, men ikke har en spildevandstilladelse.

Du skal være tildelt en spildevandstilladelse, før du må aflede spildevand til det offentlige kloaksystem.

 

Hvilke oplysninger skal en ansøgning om spildevandstilladelse indeholde?

Virksomheden skal indsende en ansøgning om spildevandstilladelse. Ansøgningen skal bl.a. indeholde oplysninger om:

 • Spildevandsmængde.
 • Processerne hvor der genereres spildevand.
 • Sammensætningen af spildevandet.
 • Renseforanstaltninger inden afledning til offentlig kloak.

By- og Kulturforvaltningen