Spring til indhold

Begrænsning af luftforurening

Kilder til luftforurening og kvaliteten af luftkvaliteten.

 

Kilder til luftforurening

Luftforureninger kan både stamme fra menneskeskabte og fra naturlige kilder. Det er kun de menneskeskabte forureningskilder, der kan reguleres på. Hvis det ikke er muligt helt at undgå forurening fra menneskeskabte kilder, må forureningen fra disse kilder i stedet søges reduceret mest muligt, og forureningsniveauet i området må nedbringes til et acceptabelt niveau.


Kontrol og registrering

Ved målinger for kontrol og registrering af luftforureninger skal målinger og målemetode altid tilpasses undersøgelsens formål. Hvis et luftforureningsgrænseværdi eksempelvis er anført som en årsmiddelværdi, skal der foretages målinger, der gør det muligt at kontrollere, om denne grænseværdi overholdes. Skal det derimod afgøres, om f.eks. røgen fra et fastbrændselsanlæg kan give gener, vil det typisk være korttids-/lugtpåvirkningerne, der bliver afgørende for denne vurdering. Her giver det ikke mening at gennemføre langtidsregistreringer som f.eks. årsmiddelværdier.


Luftkvaliteten i Danmark

Luftkvaliteten i Danmark anses generelt for at være god, idet gældende grænseværdier overholdes. Det betyder imidlertid ikke, at de nuværende forureningsniveauer er uproblematiske. Eksempelvis udgør luftforurening med partikler ifølge DCE et ikke uvæsentligt sundhedsproblem. Privat brændefyring samt transport bidrager med de største andele af den menneskeskabte partikeludledning i Danmark.


Den menneskeskabte udledning af flygtige organiske opløsningsmidler (VOC) bør ligeledes søges begrænset mest muligt, da udledning af organiske opløsningsmidler bl.a. bidrager til dannelse af skadelig luftforurening i form af smog.

 

Begrænsning af forurening fra lokale kilder i Odense

Hvor det ikke er muligt helt at undgå forureningsudledningerne fra de menneskeskabte kilder, må påvirkningerne i stedet søges reduceres mest muligt og til et acceptabelt niveau. Odense Kommune arbejder for at begrænse forureningen fra:

  • Trafik
  • Brændefyring

By- og Kulturforvaltningen