Spring til indhold

Restaurationsregulativ

Regulativet for restauranter beskriver, hvordan du bortskaffer affald, begrænser støj og lugtgener mv. ved din restauration.

Restaurationsregulativet omhandler blandt andet miljøkrav og gælder for alle eksisterende og nye restaurationer, diskoteker, selskabslokaler, cafeer, grillbarer mv. i Odense Kommune. Der er dels en række indretningskrav og dels nogle driftskrav, du skal opfylde.

Du behøver ikke søge tilladelse efter restaurationsregulativet, men der vil fra starten blive stillet krav om, at regulativet overholdes.

Regulativet er udfærdiget i henhold til §20 stk. 2 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 vedrørende miljøregulering af visse aktiviteter. 

Du kan læse restaurationsregulativet herunder:

1. Grundlag og gyldighedsområde

 

Dette regulativ er udfærdiget i henhold til §20 stk. 2 i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 vedrørende miljøregulering af visse aktiviteter, og erstatter Odense Kommunes Regulativ om miljøkrav til restaurationer af 5. april 2000. 

 

1.1 Regulativet er gældende i Odense Kommune. Regulativet er gældende for restaurationer etableret såvel før som efter regulativets ikrafttræden.

 

1.2 Regulativet og væsentlige ændringer heraf vedtages af Odense Byråd, og administreres af By- og Kulturforvaltningen. Ændringer i regulativet, som er af redaktionel karakter, eller er begrundet i ændringer i f.eks. andre regelsæt eller lovgivning, kan foretages af By- og Kulturforvaltningen.

 

1.3 Ved restaurationer forstås i dette regulativ: Selvstændige erhvervsvirksomheder med servering af spise- og drikkevarer og lignende erhvervsmæssigt eller foreningsmæssigt drevne virksomheder, herunder værtshuse, cafeterier, diskoteker, kaffebarer, grillbarer og anden take-away, hvor der produceres mad direkte til kunden, m.v. Ved restaurationer forstås også erhvervsmæssigt drevne forsamlingshuse, selskabslokaler og rygecafeer.

 

1.4 Ved faste lydanlæg forstås i dette regulativ: Fastmonterede eller fast placerede anlæg, for eksempel jukebokse, TV, forstærkere, højttalere og lignende.

 

1.5 Ved svag baggrundsmusik forstås i dette regulativ musik eller anden brug af lydanlæg (eks. TV), som ikke kan høres uden for eget areal. Hvis restaurationen skal have åbne døre til udeservering, skal lydniveauet være så lavt, at musikken/ TV ikke kan høres udenfor eget areal med åben dør.

 

1.6 Ved beboelsesområder forstås i dette regulativ: Områdetyper, der i en lokalplan, byplanvedtægt eller i kommuneplanen er udlagt til boligformål, eller områdetyper med andre anvendelsesbestemmelser (centerformål, erhvervsområder eller områder til offentlige formål), der faktisk anvendes til boligformål.

 

1.7 By- og Kulturforvaltningen afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes til restaurationer og beboelsesrum, hvilken områdetype et beboelsesområde tilhører og hvad der betragtes som nær boliger.

  

2. Begrænsning af støj- og lugtgener ved indretning af restaurationer

 

2.1 Støjende udendørs og indendørs installationer, for eksempel køleanlæg og ventilatorer, skal indrettes, så restaurationens bidrag til støjbelastningen ikke overstiger de i bilag 1 nævnte grænseværdier.

 

2.2 Restaurationens vægge og etagedæk mod boliger og kontorer skal lydisoleres tilstrækkeligt til, at restaurationen kan overholde de i bilag 1 anførte krav til bygningstransmitteret støj. Vægge til det fri, herunder vinduer og andre åbninger til det fri, skal lydisoleres tilstrækkeligt til, at restaurationens bidrag til den udendørs støjbelastning ikke overstiger de i bilag 1 nævnte grænseværdier.

 

2.3 Faste lydanlæg skal ved etablering, udvidelse eller ændring af restaurationen eller lydanlægget forsynes med en begrænsning (låsning), som sikrer, at restaurationen overholder de i bilag 1 anførte krav. Dette gælder f.eks. musikanlæg, tv og eludtag til lydanlæg, der ved gæsteoptræden medbringes af musikere og disjockeyer. Vedrørende dokumentation henvises til afsnit 6.

Bestemmelsen omfatter ikke restaurationer, der udelukkende har svag baggrundsmusik.

 

2.4 Støjende indendørs installationer som køleanlæg, ventilation, køkkenmaskiner, vægautomater og højttalere skal være monteret på svingningsdæmpere.

 

2.5 I billardrum skal gulvet være udført med stødabsorberende materiale. Radiatorer m.v. skal være afskærmede. Bestemmelsen omfatter alene restaurationer, der afgiver bygningstransmitteret støj til boliger. 

 

2.6 Indgangspartier til restaurationer tæt på boliger skal være udført med lydsluse (for eksempel vindfang - med dør i begge ender). Dørene skal være forsynet med automatisk lukkeanordning, der ikke må blokeres. Bestemmelsen omfatter ikke restaurationer, der udelukkende har svag baggrundsmusik.

 

2.7 Døre, der ikke anvendes i indgangspartier (f.eks. køkkendøre / bagdøre), skal forsynes med dørpumper eller anden form for anslagsordning, der ikke må blokeres.

 

2.8 Restaurationer skal forsynes med et velfungerende ventilationsanlæg, der kan indfange lugt fra køkken og serveringslokaler. Anlægget skal udføres som beskrevet i bilag 2.

 

2.9 Etageadskillelser og skillevægge, herunder installationsgennembrud mod andre lejemål, skal være tætte og fri for revner og lignende.

 

3. Begrænsning af støj- og lugtgener ved drift af restaurationer

  

3.1 Driften af restaurationer må ikke give anledning til væsentlige støj- eller lugtgener for omgivelserne. By- og Kulturforvaltningen afgør i tvivlstilfælde, hvad der henregnes som en væsentlig gene.

 

3.2 Ventilationsanlæg skal mindst en gang årligt efterses og kontrolleres for fejl (herunder unødig støj m.v.), tilsmudsning og utætheder, og om nødvendigt renses og repareres. Filtre til ventilationsanlæggene skal vedligeholdes løbende. Restaurationen skal som egenkontrol for ovenstående føre en eftersynsjournal, der som minimum indeholder oplysninger om dato for egenkontrol, kontrollens art og omfang, rensning af filtre, eventuelle afhjælpende foranstaltninger, samt hvem der har udført disse. Journalen skal opbevares på restaurationen i mindst 5 år og på forlangende forevises tilsynsmyndigheden.

 

3.3 Vinduer og døre til det fri skal holdes lukkede, være tætte og forsynet med effektive lukkeanordninger. Døre til udendørs serveringsområder kan dog holdes åbne i forbindelse med udendørsservering, såfremt restaurationen udelukkende har svag baggrundsmusik og ikke giver anledning til andre støj- eller lugtgener.

 

3.4 Hvis restaurationen er placeret i en ejendom med boliger, skal ventilationsanlæg være i drift ved fremstilling af mad, rygning i rygercafe og andre lugtproducerende aktiviteter.

 

3.5 Restaurationer, der har trapperum eller andre arealer fælles med boliger, må ikke benytte disse til udluftning, opbevaring af varer, flasker, affald m.v., eller på anden måde lade disse indgå i virksomhedens drift. Fællesarealer med boliger kan dog benyttes til ikke-støjende varelevering og lignende.

 

3.6 Udendørs brug af højttalere skal begrænses til et lydniveau, der ikke er hørbart ved boliger. Se Regulativ for brug af udendørs musik- og lydanlæg (Regulativ for brug af udendørs musik og lydanlæg,§4 og §5. Se www.odense.dk/arrangementsregulativ)

 

Udendørs musikoptræden ved restaurationer reguleres efter samme regulativ.

 

3.7 Støjende oprydning (herunder rengøring) i restaurationer og på deres udenomsarealer må ikke finde sted i tidsrummet kl. 22:00 - 07:00, hvis restaurationen er beliggende i eller ved beboelsesejendomme.

 

3.8 Udendørs servering må normalt foregå i tidsrummet kl. 07:00- 01:00, i den indre by dog kl. 11:00 – 01:00. På nogle
lokaliteter kan der efter ansøgning tillades tidligere åbningstid. Det kræver tilladelse fra By- og Kulturforvaltningen at
have udeservering, uanset om det er på privat eller offentligt areal (Regler og ansøgningsskema findes på www.odense.dk/udeservering).

 

4. Affaldsopbevaring, håndtering og bortskaffelse ved drift 

 

4.1 Affaldsopbevaring, håndtering og bortskaffelse må ikke give anledning til væsentlige gener i omgivelserne.

 

4.2 Opbevaring, håndtering og bortskaffelse af affald skal ske efter de til enhver tid gældende regler for affald i Odense Kommune (www.odense.dk/erhvervsaffald).

 

4.3 Køkkener skal håndtere og bortskaffe madaffald efter de til enhver tid gældende regler herom i Odense Kommune (www.odense.dk/erhvervsaffald). 

 

Opmærksomheden henledes på, at anvendelse af køkkenkværne tilsluttet afløbsanlægget ikke er tilladt i Odense Kommune.

 

Det er tilladt at etablere køkkenkværn med separat opsamling i tank, hvorefter affaldet kan sendes til nyttiggørelse f.eks. i biogasanlæg.

 

4.4 CFC- og HCFC-kølemiddelaffald m.v. skal opsamles og bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler herom.

 

5. Spildevandshåndtering fra køkken


5.1 Alle restaurationer, der producerer og forarbejder madvarer, skal have en fedtudskiller.

 

5.2 Inden fedtudskilleren etableres, skal der fremsendes en ansøgning til By- og Kulturforvaltningen. By- og Kulturforvaltningen vurderer den indsendte ansøgning og meddeler en tilslutningstilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 3 med specifikke krav til fedtudskilleren. Se i øvrigt bilag 3.

 

5.3 Etableringen af fedtudskilleren skal udføres af en autoriseret kloakmester. Når arbejdet er udført, skal der indsendes en færdigmelding til By- og Kulturforvaltningen.

 

5.4 Fedtudskilleren skal tilmeldes en tømningsordning.

 

6. Støjdokumentation


6.1 Nye restaurationer og restaurationer der ændres væsentligt bygningsmæssigt eller driftsmæssigt (for eksempel fra spiserestaurant til musiksted), og som skal have fast lydanlæg eller gæsteoptræden med lydanlæg, skal før ibrugtagning fremsende dokumentation til By- og Kulturforvaltningen. Dokumentationen skal indehold en redegørelse for at restaurationen overholder de i bilag 1 anførte støjgrænser og krav om lydisolation for vægge og etageadskillelser, samt
de i bilag 1 anførte krav til begrænsning af lydanlæg, jf. afsnit 2.2 og 2.3.

 

6.2 By- og Kulturforvaltningen kan over for eksisterende restaurationer bestemme, at restaurationen indenfor en tidsfrist skal fremsende dokumentation for, at restaurationen overholder de i bilag 1 anførte støjgrænser, krav til lydisolation for vægge og etageadskillelser, samt krav til begrænsning af lydanlæg, jf. afsnit 2.2 og 2.3. Tilsvarende gør sig gældende vedrørende dokumentation for støjbelastningen fra restaurationens øvrige støjende aktiviteter og anlæg.

 

6.3 Så længe en ny eller væsentligt ændret restauration ikke har fremsendt dokumentation jfr. pkt. 6.1, kan der kun være svag baggrundsmusik i restaurationen.

 

6.4 Støjdokumentation i form af målinger/beregninger og redegørelse for indstilling og låsning af lydanlæg, herunder lydbegrænsningsanlæg til gæsteoptræden, skal foretages efter retningslinjerne i bilag 1.

 

7. Dispensation


7.1 By- og Kulturforvaltningen kan i særlige tilfælde meddele restaurationer dispensation fra en eller flere af bestemmelserne i regulativet. Dispensation kan kun gives efter forudgående ansøgning, der skal indeholde konkrete begrundelser for dispensationen. By- og Kulturforvaltningen kan fastsætte vilkår for en dispensation, ligesom en dispensation kan tidsbegrænses.

  

8. Forhold til anden lovgivning, påbud og forbud


8.1 Regulativet er ikke til hinder for, at By- og Kulturforvaltningen efter §42, stk. 1-5 i Lovbekendtgørelse nr. 241 af 13. marts 2019 om miljøbeskyttelse - med senere ændringer, kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger end angivet i regulativet (fr. §20, stk. 5 i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 vedrørende miljøregulering af visse aktiviteter, samt senere ændringer).

 

8.2 Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven vedr. forhold, som reguleres af dette regulativ, er gældende uanset vilkårene i dette regulativ.

 

8.3 Dette regulativ udelukker ikke, at anden lovgivning, herunder levnedsmiddellovgivningen, arbejdsmiljølovgivningen og byggeloven skal overholdes.

 

9. Afgørelse og klage


9.1 Afgørelser truffet i medfør af dette regulativ kan ikke påklages til højere administrativ myndighed (jf. §21, stk. 2 i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 vedrørende miljøregulering af visse aktivitet). Uanset dette kan afgørelser vedrørende kommunalt ejede eller kommunalt drevne anlæg, herunder anlæg, hvor kommunalbestyrelsen har væsentlig indflydelse på tilrettelæggelsen af driften, indklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

 

9.2 Afgørelser meddelt til en restaurant på en given adresse er gældende uanset ændringer i navn og ejerforhold. 

 

10. Strafbestemmelser


10.1 By- og Kulturforvaltningen kan anmelde overtrædelser af regulativet – og af vilkår fastsat med henvisning til
regulativet – til politiet med krav om bødestraf.

 

11. Ikrafttrædelsesbestemmelser

 

11.1 Regulativet træder i kraft ved vedtagelse i Odense Byråd. Dato for vedtagelsen fremgår nedenfor, og udgør
ligeledes datoen for ikrafttræden.

 

11.2 Ved regulativets ikrafttræden ophæves Regulativ vedrørende miljøkrav i forbindelse med indretning og drift af
restaurationer i Odense Kommune af 5. april 2000.

 

Vedtaget af Odense Byråd den 25. september 2019.

 

Lovhenvisninger er rettet administrativt den 21. september 2020.

 

 

Bilag 1

  

1. Grænseværdier for restaurationens samlede støjbelastning målt udendørs ved boliger

 Vedrørende målepositioner, målebetingelser m.v. henvises til Miljøstyrelsens vejledninger og orienteringer.

 

    Kl.  Centerområde  Etage- boligområde   Aben/ lav boligområde
Mandag-fredag 07-18   55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A) 
Lørdage  07-14 55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A)   
Mandag-fredag  18-22    45 dB(A) 45 dB(A)  40 dB(A) 
Lørdage  14-22  45 dB(A)  45 dB(A)  40 dB(A)  
Søn- og helligdage  07-22   45 dB(A) 45 dB(A)  40 dB(A) 
Alle dage  22-07   40 dB(A)  40 dB(A)  35 dB(A)  
Maksimalværdi  22-07 55 dB(A)  55 dB(A)  50 dB(A)   

 

Grænserne for støj, med undtagelse af maksimalværdien, er angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (støjbelastningen) og gælder restaurationens samlede støjbidrag.

  

2. Grænseværdier for restaurationernes samlede bygningstransmitterede støjbidrag målt i beboelsesrum/ kontorlokaler*

I beboelsesrum: 

Dag og aften   kl. 07.00 - 22.00  30 dB(A)
Nat   kl. 22.00 - 07.00   25 dB(A)
 
I kontorlokaler: 

Hele døgnet  40 dB(A)
 
Grænserne for støj er angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (støjbelastningen) og gælder restaurationens samlede bygningstransmitterede støjbidrag.

 

Maksimalværdien for bygningstransmitteret støj må om natten ikke overstige 40 dB(A) i beboelsesrum.

3. Vægge og etagedæk

Vægge og etagedæk skal have en sådan lydisolation, at støjniveauet fra de aktuelle aktiviteter i restaurationen ikke medfører en støjbelastning, der overstiger de i pkt. 2 nævnte grænseværdier. Ved lydisolation forstås her niveaudifferencen mellem lydtryksniveauet i restaurationslokalet angivet som det ækvivalente konstante, støjniveau i dB(A) og det ækvivalente konstante støjniveau i nærmeste beboelser eller kontorlokaler.

4. Lydanlæg

På lydanlæg, herunder TV og eludtag, der benyttes til medbragte lydanlæg ved gæsteoptræden (musikere, dj, stand-up o.s.v.), skal installeres en form for begrænsning, så det samlede støjbidrag fra restaurationen ikke overstiger de i pkt. 1 og 2 anførte grænseværdier. Begrænsningen skal udføres sådan, at man ikke umiddelbart kan ændre denne.

 

Eludtag tilknyttet lydbegrænsningsanlæg skal benyttes ved gæsteoptræden.

 

Begrænsning af lydanlæg, der medbringes ved gæsteoptræden sker bedst ved at installere et lydbegrænsningsanlæg på de sikringsgrupper i restaurationens elsystem, der benyttes til de optrædendes lydanlæg. Disse sikringsgrupper bør ikke samtidig benyttes til for eksempel almen belysning, idet lydbegrænsningsanlægget da vil slukke lyset, hvis der skrues for højt op for lyden.

 

Lydbegrænsningsanlæg til gæsteoptræden bør være mikrofonstyrede og forsynet med en advarselslampe, der indikerer, at man nærmer sig det maksimalt tilladelige lydniveau. Overskrides lydniveauet, afbrydes eltilførslen.


5. Dokumentation

Dokumentation for restaurationens støjbelastning, samt indstilling og låsning af lydanlæg og lydbegrænsningsanlæg skal foretages af et firma, der er godkendt til “Miljømålinger - ekstern støj”, jfr. Miljøstyrelsens Referencelaboratoriums liste (https://referencelaboratoriet.dk/godkendte-laboratorier/)

 

Bilag 2

Krav til ventilationsanlæg i restaurationer

 

Der skal installeres en emhætte over madtilberedningssteder. Emhætten skal være forsynet med aftagelige fedtfiltre, så der er mulighed for at udtage og rengøre disse i nødvendigt omfang.

 

2. Ventilationsanlægget skal installeres tilgængeligt, så der kan foretages tilsyn og vedligeholdelse i nødvendigt omfang. Ventilationskanaler skal være helt tætte. Alle samlinger skal være forsynet med pakninger eller anden form for effektiv forsegling. Det skal godtgøres, at indvendige kanaler, der passerer beboelsesrum eller andre opholdsrum, er tætte og monteret med nødvendige lyddæmpere og indkapslinger, inden anlægget igangsættes.

 

3. Afkastluften skal afledes til det fri i en højde som sikrer, at der ikke forekommer lugtgener i omgivelserne. Dette sikres som oftest ved afledning af den afsugende luft over tagryggen på højeste bygning i de nære omgivelser. Ved forekomst af lugtgener, vil By- og Kulturforvaltningen stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger.

 

Bilag 3

Retningslinjer for etablering f fedtudskiller

Virksomheder, institutioner m.v. i Odense Kommune, der forarbejder mad og andre fedtholdige organiske produkter skal have en fedtudskiller.
Odense Kommune stiller en række krav til fedtudskilleren:
- Fedtudskilleren skal være CE-mærket og etableres i overensstemmelse med gældende afløbsnorm og SBI-anvisning.
- Fedtudskilleren skal dimensioneres, så den har en størrelse (liter pr. sekund), der passer til den enkelte virksomheds behov. Dog skal den være på minimum 2 l/s. Det er virksomhedens ansvar, at fedtudskilleren har en tilstrækkelig kapacitet til virksomhedens produktion. Dimensionering skal ske efter DS/EN 1825.
- Alt fedtholdigt spildevand skal passere udskilleren inden tilledning til kloak.
- Fedtudskilleren skal udluftes til det fri. Udluftningen må ikke være til gene for omgivelserne.
- Fedtudskilleren skal placeres således, at drift og tømning ikke medfører sundhedsfare eller ulemper.
- Fedtudskilleren skal løbende tilses og vedligeholdes, så lugtgener undgås.
- Fedtudskilleren skal anbringes så tæt på afløbsstederne som muligt. Fedtudskilleren må dog ikke anbringes i køkkener eller i lagerrum hvor der opbevares eller tilberedes madvarer.
- Etableringen skal udføres af en autoriseret kloakmester.
Ansøgning om etablering af en fedtudskiller Inden kloakmesteren påbegynder arbejdet, skal du eller kloakmesteren på dine vegne fremsende en ansøgning om
fedtudskiller til Odense Kommunes spildevandsteam på spildevand@odense.dk.

Ansøgningen skal dokumentere, at det planlagte etableringsprojekt opfylder kravene som beskrevet ovenfor. Odense Kommune vurderer den indsendte ansøgning og meddeler en tilslutningstilladelse. I tilladelsen kan yderligere specifikke krav for fedtudskillerens indretning og drift være beskrevet. Husk at etableringsarbejdet ikke må påbegyndes inden tilladelsen er udstedt, da der fra kommunens side kan være krav om ændringer i det anmeldte projekt.
Ansøgningen om etablering af fedtudskiller skal indeholde følgende oplysninger:
1. Beskrivelse af aktiviteten i virksomheden.
2. Datablad for den valgte fedtudskiller og evt. tilhørende slamfang.
3. Dokumentation på, at fedtudskilleren har en gyldig godkendelse.
4. Oplysninger om typer og antal af køkkenudstyr og afløbsinstallationer.
5. Dimensionering af fedtudskiller og slamfang (en beregning, der viser, at slamfang og fedtudskiller har en tilstrækkelig kapacitet).
6. Kloaktegning med placering af fedtudskiller samt de afløb, som tilsluttes til udskilleren. Kloaktegningen skal også vise tilslutningen på det eksisterende system, samt dimensioner og fald på kloakledninger. Der er ikke krav til, at tegningen skal være målfast. 

 

Når arbejdet er udført, er det dit ansvar, at din kloakmester sender en færdigmelding og kloakplan ”som udført” ind til Odense Kommunes spildevandsteam spildevand@odense.dk.

Drift og tømning af en fedtudskiller. En fedtudskiller skal drives og vedligeholdes i henhold til udskillerens driftsvejledning og de vilkår som stilles i Odense
Kommunes tilslutningstilladelse, så der ikke opstår risiko for tilstopning af kloaksystemet m.v. Driftsvejledningen skal udarbejdes af kloakmesteren eller den rådgivende ingeniør, og skal foreligge hos brugeren af anlægget inden færdigmelding.

Ved dimensionering af en fedtudskiller skal der tages højde for, om der anvendes rengørings- og rensemidler og/eller højtryksrenser, da brug af rengøringsmidler og kraftig rengøring bevirker, at fedtet emulgerer, så fedtet har sværere ved at blive udskilt. Der bør altid anvendes mindst mulig mængde rensemidler, højtryksspuling m.v. Det anbefales at benytte miljøvenlige rengøringsmidler.

Fedtudskilleren skal tilmeldes en tømningsordning hos en autoriseret virksomhed. Frekvensen for tømningen fastsættes dels ud fra, hvornår opsamlingskapaciteten vurderes opbrugt og dels ud fra lugten fra udskilleren. Forrådnelse fra det tilbageholdte materiale giver dårlig luft og gasser som medfører uhygiejniske forhold. En overfyldt fedtudskiller kan også tiltrække rotter.

Som hovedregel bør fedtudskilleren dog tømmes, rengøres og fyldes mindst én gang i kvartalet med mindre andre forhold bevirker, at en lavere tømningsfrekvens kan accepteres. Det bør ske af hensyn til føromtalte risiko for forrådnelse med deraf følgende hygiejneproblemer og rotter.

 

Lovgrundlag

Krav om rensning af spildevand indeholdende fedtrester i fedtudskiller stilles via tilslutningstilladelse med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 3 (Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1121 af 3. september 2018).

Inden etablering skal der indsendes en ansøgning til Odense Kommune, som skal godkende det og efterfølgende meddele en tilslutningstilladelse til virksomheden.

 

Kontaktoplysninger

Det er Odense Kommunes spildevandsmyndighed som behandler din ansøgning om fedtudskiller og meddeler
tilslutningstilladelsen. Har du spørgsmål til myndigheden om tilladelsen kan vi kontaktes på e-mail:
spildevand@odense.dk eller telefon 65 51 24 10.

Klima- og Miljøforvaltningen