Spring til indhold

Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald

Se de oftest stillede spørgsmål og svar i forbindelse med erhvervsaffald.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Er administrationsgebyr for erhvervsaffald ikke afskaffet?

Gebyret er ikke afskaffet. Du kan se mere om de gældende regler i Miljøbeskyttelsesloven og Affaldsbekendtgørelsen

Affaldsbekendtgørelsen

 

Hvad forstås ved en virksomheds omsætning?

En virksomheds omsætning er virksomhedens samlede indtægter af driften (dvs. indtægter ved varesalg eller andre ydelser).

For offentlige virksomheder opgøres omsætningen dog som lønsummen.

For foreninger, finansielle virksomheder og ikke-momspligtige virksomheder opgøres omsætningen enten som enhedens samlede indtægter eller som summen af lønsums- og driftsudgifter.

Jeg har tidligere fået fritagelse – gælder den stadig?

Nej, en fritagelse gælder kun for ét gebyrår af gangen. Et gebyrår er et kalenderår fra 1. januar – 31. december.

 

Hvad betaler man administrationsgebyr for? 

Alle aktive CVR-registrerede virksomheder skal betale administrationsgebyr, som dækker kommunens udgifter til planlægning og administration af affaldsordninger for erhverv. Det vil sige udgifter til udarbejdelse af affaldsplaner, udarbejdelse af regulativer, indsamling og registrering af affaldsdata, information, konkrete anvisninger, besvarelse af henvendelser om affald mv.

 

Min virksomhed har været lukket længe, hvorfor bliver jeg opkrævet?

Kommunen skal bruge oplysningerne fra CVR fra Erhvervsstyrelsen for at afgøre, hvem der skal betale gebyret. Det er virksomhedens eget ansvar at sørge for, at CVR-oplysningerne er opdateret. Hvis du kan dokumentere, at virksomheden er lukket og afmeldt hos CVR, kan du søge om fritagelse for gebyret inden 15. april i gebyråret.

 
Jeg har tidligere fået fritagelse – gælder den stadig?
Jeg har tidligere fået fritagelse – gælder den stadig?
Jeg har tidligere fået fritagelse – gælder den stadig?

Jeg har søgt om fritagelse og fået afslag. Hvordan klager jeg?

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 5, og affaldsbekendtgørelsens § 93, kan der ikke klages over Odense Kommunes afgørelser på dette område til anden administrativ myndighed. Miljøstyrelsen eller Miljøklagenævnet er altså ikke klageinstans i disse sager.

Spørgsmål om hvorvidt Odense Kommune overholder den lovgivning, som kommunen skal overholde som offentlig myndighed, kan dog indbringes for Statsforvaltningen. Statsforvaltningen er ikke klageinstans, men udøver et retligt tilsyn overfor kommunerne og beslutter selv, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag.

Statsforvaltningen kan dog ikke tage stilling til, om kommunernes dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige. Ligeledes kan der ikke kan tages stilling til spørgsmål om skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen (offentligretlig lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger, herunder bl.a. hvile-i-sig-selv-princippet og lighedsgrundsætningerne).

En anden mulighed er at anlægge civilt søgsmål. Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. Fristen regnes fra datoen for afslaget.

 

Klima- og Miljøforvaltningen