Hvad siger loven?

Læs her om lovgivningen inden for billeddeling og hacking. Ofte er straffen større, end mange regner med.

Deling af private billeder

Deling af portrætterende billeder

Hacking og identitetstyveri

 

Deling af private og intime billeder og videoer

1) Straffelovens § 264 A – freds- og ærekrænkelser


Den, som uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

 

Forklaring
Du må ikke uden rimelig grund tage et billede af en anden person i private omgivelser.

Straf
Bøde eller fængsel op til 6 måneder.

Vær på den sikre side
Spørg altid om lov, inden du tager et billede af en anden person. Husk, at det er dig, som skal kunne bevise, at du har fået lov.

 

2) Straffelovens § 264 D  – freds- og ærekrænkelser

Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden.

Forklaring

Du må ikke dele et privat billede af en anden person, hvis ikke vedkommende tydeligt har givet lov. Hvis du deler et intimt billede – f.eks. et nøgenbillede – af en anden person, vil det normalt være strafbart efter straffelovens § 264 d.


Straf
Bøde eller fængsel op til 6 måneder


Vær på den sikre side
Spørg altid om lov, inden du deler et billede af en anden person. Og del aldrig et intimt billede af en anden person.

 

3) Straffelovens § 232 - Seksualforbrydelser (blufærdighedskrænkelse)

Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år.

Forklaring
Hvis du deler et nøgenbillede af seksuel eller pornografisk karakter, vil du kunne blive straffet for blufærdighedskrænkelse efter straffelovens § 232, samtidig med at du straffes for lovens § 264 d.

Straf
Bøde eller fængsel op til 2 år. Hvis det er gået ud over et barn under 15 år, straffes det med bøde eller fængsel op til 4 år.

Vær på den sikre side
Tag aldrig og del aldrig nogen form for nøgenbilleder af hverken dig selv eller andre.

 

4) Straffelovens § 235 - Seksualforbrydelser (børneporno)


Den, som udbreder pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

§ 235 stk. 2. 
Den, som besidder eller mod vederlag eller gennem internettet eller et lignende system til spredning af information gør sig bekendt med pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

§ 235 stk. 3
Bestemmelsen i stk. 2 omfatter ikke besiddelse af fotografier, film el.lign. af en person, der er fyldt 15 år, hvis den pågældende samtykker i besiddelsen.

Forklaring
Hvis du deler et nøgenbillede af en person under 18 år, og billedet er pornografisk, så kan der straffes efter straffelovens § 235 om børneporno. Det er også strafbart at være i besiddelse af sådan et billede, når der ikke er givet lov - også selvom du ikke deler det med nogen.

Straf
Bøde eller fængsel op til 2 år for deling. Bøde eller fængsel op til 1 år for besiddelse.

Vær på den sikre side
Tag aldrig og del aldrig nogen form for nøgenbilleder af hverken dig selv eller andre.

 

 

Deling af portrætterende billeder

Persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1


Behandling af oplysninger må kun finde sted, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke hertil.


Persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7


Behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige eller den tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, kan forfølge en berettiget interesse og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse.


Forklaring (begge stykker)

Deling af billeder er i lovmæssig forstand behandling af personoplysninger.

Du må ikke dele et privat billede af en anden person, hvis ikke vedkommende tydeligt har givet lov (samtykke). Det gælder både intime billeder, men også helt almindelige portrætbilleder, herunder billeder af flere personer.

Du må gerne dele et billede uden at have fået samtykke, hvis billedet handler om situationen eller begivenheden og ikke personen. Det er dog et afgørende kriterium, at den/de afbilledede ikke må kunne føle sig udstillede, udnyttede eller krænkede – billederne skal således være harmløse. 

Straf
Bødestraf eller fængselsstraf op til fire måneder.

Vær på den sikre side
Del aldrig et billede uden at have fået et klart og tydeligt samtykke. Husk, at det er dig, som skal bevise, at du har fået et samtykke. 

 

 

 

Hacking og identitetstyveri

 Straffelovens § 263, 3)


Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget ved hjælp af et apparat hemmeligt aflytter eller optager udtalelser fremsat i enrum, telefonsamtaler eller anden samtale mellem andre eller forhandlinger i lukket møde, som han ikke selv deltager i, eller hvortil han uberettiget har skaffet sig adgang.

 

Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, som uberettiget skaffer sig adgang til en andens oplysninger eller programmer, der er bestemt til at bruges i et anlæg til elektronisk databehandling.

 

Stk. 3. Begås de i stk. 1 eller 2 nævnte forhold med forsæt til at skaffe sig eller gøre sig bekendt med oplysninger om en virksomheds erhvervshemmeligheder eller under andre særlig skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel indtil 4 år.

 

 

Forklaring

Hacking er omfattet af Straffelovens § 263 og er, når nogen uberettiget skaffer sig adgang til andres it-systemer, sociale profiler herunder mailkonti og programmer. At gå ind på en andens sociale profil uden lov kaldes også for profilhacking. 

 

Personen, der skaffer sig uberettiget adgang, kan enten slette, ændre eller kopiere data eller blot gøre sig bekendt med oplysningerne.

 

Straf

Efter straffelovens § 263 stk. 2 straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens oplysninger eller programmer, der er bestemt til at bruges i et informationssystem, med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, og under skærpende omstændigheder med fængsel op til 6 år.

 

Vær på den sikre side

Log aldrig ind på andres it-systemer eller profiler uden et klart og tydeligt samtykke.