Spring til indhold

STU Rismarksvej – Ung på vej

Læs om undervisningstilbuddet Ung på vej her.

Elevbeskrivelse 

Målgruppen er unge som har fået stillet en angstdiagnose og været i behandling for denne. At de unge frivilligt indgår på uddannelsen og ønsker at arbejde med deres angst i forbindelse med undervisningsaktiviteter.
De unge er normaltbegavet og er fagligt dygtige. De har således de faglige evner til at komme videre i uddannelsessystemet, men har brug for nogle personlige og sociale kompetencer for at kunne indgå på en ordinær ungdomsuddannelse.

Rammen for CSV´s uddannelses tilbud er et individult planlagt og koordineret uddannelsesforløb jf. lovens § 5, som løbende bliver evalueret og beskrevet i en uddannelsesplan, hvor der sigtes mod progression i den enkelte unges udvikling. 

Undervisningen og aktiviteterne tilrettelægges ud fra et bredt undervisningsbegreb og tager udgangspunkt i hver af de unges behov, interesser og nærmeste udviklingszone. 

Under hele uddannelsen vil der være fokus på de unges trivsel, netværk, fremmøde og faglighed. De tilbydes pædagogiske aktiviteter igennem sociale samværsformer og funktionel træning. Undervisningen kan derudover tilrettelægges praktisk funderet, når det er i overensstemmelse med den unges ønsker og læringsstrategi.

De unge vil få mulighed for, at blive en del af et ungdomsmiljø, hvor der kan gøres nye sociale erfaringer.


Undervisning

Der kan i undervisningstilbuddet indgå flere forskellige typer af undervisningselementer. Der kan være tale om elementer af undervisning, der bl.a. kan omfatte almindelige skolefag m.v. hvis de unge som et led i deres uddannelsesplan fx ønsker, at gå til prøveforberedende undervisning i enkelte fag. Andre elementer kunne være undervisning i arbejdsmarkedsforhold og forberedelse og træning med henblik på praktik i virksomheder eller uddannelsesinstitutioner. Der kan også indgå fag, der støtter den unges fritids- og interessebetonede aktiviteter.

Undervisningstilbuddet indeholder også en almendannende del, som retter sig mod de unges personlige og sociale udvikling kombineret med samfundsfag. Der kan heri indgå fag, der udvikler de unges kommunikation, viden og indsigt i samfundsforhold, boundervisning, selvstændig livsførelse, husholdning, økonomi og kendskab til offentlige tilbud samt anvendelse af hjælpemidler i forbindelse med uddannelsen.

Under uddannelsen vil der være stor fokus på, at de unge vil få nogle ”værktøjer” i forhold til deres  udfordringer med angst, at de modnes, finder mod og motivation til at fortsætte i uddannelsessystemet.

Uddannelsen vil være i et trygt uddannelsesmiljø på CSV´s STU-afdeling på Rismarksvej. De unge vil have deres egen indgang, undervisningslokale, køkken og toilet, samt der vil være mulighed for, at de unge kan trække sig fra resten af gruppen ved behov. 

 

Personalesammensætning


Personalegruppen består af lærere og pædagoger. Desuden er der mulighed for, at få tilknyttet en ergoterapeut ved behov i en periode.

 

Formål og perspektiv 

Formålet med CSV´s uddannelsestilbud er at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Der vil være fokus på de unges potentialer i forhold til at komme videre uddannelse og beskæftigelse. 
CSV´s uddannelsestilbud skal være med til at udgøre en ny start i den unges liv, hvor muligheder og færdigheder afprøves. Tilbuddet er ikke en videreførelse af undervisningen i folkeskolen, men en selvstændig uddannelse, der skal give disse unge et springbræt til voksentilværelsen.
Undervisningstilbuddet bliver i videst muligt omfang tilrettelagt under hensyntagen til de unges kvalifikationer, modenhed og interesser. 
Uddannelsen er ikke et ensartet undervisningstilbud gennem hele uddannelsens forløb, da uddannelsesplanen justeres efter behov og mindst en gang årligt i samråd med den unge, forældrene, UU- vejleder og sagsbehandler.

Kompetencepapir

Ved uddannelsens afslutning vil den unge modtage et kompetencepapir, der blandt andet indeholder en beskrivelse af de opnåede kompetencer, samt en vurdering af den unges opfyldelse af målene for hele uddannelsen og for de enkelte uddannelsesdele.