Spring til indhold

Tilsynsrapport

CSV Odense - Vestfyn-Brangstrup Boafdelinger

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddet fortsat har den fornødne
kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn.

 

Hent tilsynsrapport