Spring til indhold

STU Rismarksvej – Sans 2

Læs om undervisningstilbuddet Sans 2 her.

Elevbeskrivelse 

Sans 2 er et tilbud for unge, der har behov for struktur, genkendelighed og forudsigelighed. Det er kommunikationssvage unge med uhensigtsmæssige mestringsstrategier såsom selvskadende og udadreagerende adfærd. 
Målgruppen har i en eller anden udstrækning behov for at kunne trække sig fra ydere sanseinput, men også brug for at få en form for sansestimuli. Derfor er aktiviteterne for de unge tilrettelægges individuelt, da de unges behov for sansestimuli er individuelt. 
Sans 2 har gode fysiske rammer, hvor der er mulighed for at skærme de unge, samt skabe et miljø hvor tryghed og ro er centrale elementer. Fx har de elever hvor det vurderes hensigtsmæssig, mulighed for eget rum, hvor det er muligt at indrette rummet efter den unges behov. Desuden har Sans 2 eget køkken, med mulighed for to fælles spisepladser.  
Elevernes individuelle og specifikke behov for struktur, genkendelighed, forudsigelighed og visualisering er tænkt ind i undervisning og i aktiviteterne. Alle elever har deres eget individuelle skema i form af boardmarker, som er sammensat ud fra den enkelte elevs mål, kompetencer, udfordringer samt interesser. Udgangspunktet er at skabe så meget ro og tryghed som muligt, for dermed at danne det bedste fundament for at udvikle og udfordre den enkelte elev. Vi har hele tiden fokus på, at udvikle metoder og pædagogiske strategier, der virker hos den enkelte elev. 

 

Undervisning

Omdrejningspunktet i al undervisning og aktiviteter er udvikling af elevernes selvstændighed og selvhjulpenhed inden for fire hovedområder i STUen, personlige kompetencer, sociale kompetencer og faglige kompetencer samt praktik Undervisningen og de daglige aktiviteter tager udgangspunkt i den unges interesser, behov og nærmeste udviklingszone. Her er der bl.a. fokus på motorisk træning, sociale kompetencer, hygiejne og kommunikation. 
Der vil ligeledes være fokus på at inddrage de unge i ungdomsmiljøet på CSV for at udvikle deres sociale kompetencer, dette foregår bl.a. gennem tværfaglig undervisning med andre teams på CSV. 
Grundet de unges uhensigtsmæssige mestringsstrategier, er der ligeledes fokus på at undersøge, hvad der udløser og ligger til grund for disse strategier. Efterfølgende tilrettelægges undervisningen og de daglige aktiviteter så de unge mindst muligt bringes i situationer, hvor de er nødsaget til at benytte disse mestringsstrategier.
Eksempler på fag:

Bevægelse:
- Gå-/cykelture
- Motion
- Idræt

Faglig undervisning:
- Træning af hukommelse/systemtænkning
- Handle
- Borddækning/opvaskemaskine
- Match opgaver
- Sorterings opgaver
- Diverse pauseaktiviteter

Praktisk undervisning:
- Madlavning/bagning 

Personalesammensætning

Personalegruppen består af pædagoger og pædagogmedhjælpere. Desuden er der mulighed for, at få tilknyttet en ergoterapeut ved behov i en periode.

Formål og perspektiv

 
Formålet med CSV´s uddannelsestilbud er at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Der vil være fokus på de unges potentialer i forhold til at komme videre i uddannelse og beskæftigelse. 
CSV´s uddannelsestilbud skal være med til at udgøre en ny start i den unges liv, hvor muligheder og færdigheder afprøves. Tilbuddet er ikke en videreførelse af undervisningen i folkeskolen, men en selvstændig uddannelse, der skal give disse unge et springbræt til voksentilværelsen.
Undervisningstilbuddet bliver i videst muligt omfang tilrettelagt under hensyntagen til de unges kvalifikationer, modenhed og interesser. 
Uddannelsen er ikke et ensartet undervisningstilbud gennem hele uddannelsens forløb, da uddannelsesplanen justeres efter behov og mindst en gang årligt i samråd med den unge, forældrene, UU- vejleder og sagsbehandler.

Kompetencepapir

Ved uddannelsens afslutning vil den unge modtage et kompetencepapir, der blandt andet indeholder en beskrivelse af de opnåede kompetencer, samt en vurdering af den unges opfyldelse af målene for hele uddannelsen og for de enkelte uddannelsesdele.