Spring til indhold

Hjælp og støtte

Læs om de forskellige muligheder for at få støtte.

Når eleverne på den 3-årige ungdomsuddannelse fylder 18 år, skal de være opmærksomme på, hvilke muligheder de har for at kunne modtage hjælp og støtte gennem kommunen. Det kan være i forhold til: 

 • Forsørgelse

 • Hjælpemidler

 • Bolig

 • Beskæftigelse

 • Befordring

 • Enkeltydelse til medicin

 • Personlig hjælp og støtte

 • Værgemål

 • Merudgifter

 

Det er altid sagsbehandlerne i den respektive kommune, der laver en individuel vurdering af den enkeltes behov.

 

Forsørgelse

Mulighederne for forsørgelse er lønarbejde, SU, kontanthjælp, revalideringsydelse eller pension. Vær opmærksom på, at elever på den 3-årige STU-uddannelse ikke er berettiget til SU.

De fleste unge får lavet en ”ressourceprofil”, der beskriver, hvilke ressourcer og barrierer eleven har i forhold til at søge om forsørgelse med kontanthjælp, revalideringsydelse eller pension.

 

Hjælpemidler

Hvis der grundet et handicap er behov for særlig indretning eller hjælpemidler i hjemmet, kan man søge kommunen om dette.

 

Bolig

Der er flere mulige boformer for unge med særlige behov. Det er blandt andet at bo: 

 • Hos sine forældre

 • I egen bolig

 • I egen bolig med støtte

 • I bofællesskab

 • På institution

 • En del af tiden i aflastning

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at nogle kommuner har en venteliste. Derfor er det ikke sikkert, de kan tilbyde den bolig, man helst vil have.

 

Beskæftigelse

Når eleverne er færdige med deres STU-uddannelse er der en række muligheder for beskæftigelse. I løbet af de tre år på ungdomsuddannelsen vil eleverne i samarbejde med vores vejledere og kontaktpersoner afklare, hvilken form for beskæftigelse der efterfølgende vil være relevant. Det kan være:

 

 • Almindeligt lønarbejde

 • Uddannelse – skole

 • Flexjob (arbejde på særlige vilkår)

 • Skånejob (arbejde på særlige vilkår, hvis man modtager pension)

 • Aktivitetscenter

 • Beskyttet beskæftigelse

 • Andre samværstilbud

 

Befordring

Der er flere muligheder for at søge om hjælp til befordring. Det er blandt andet elevens sociale og helbredsmæssige forhold, der afgør det.

Kommunen kan yde støtte til:

 

 • Befordring

 • Transport i forbindelse med uddannelse, optræning og arbejdsprøvning

 • Køb af bil

 

Personlig hjælp og støtte

Kommunen kan tilbyde forskellige former for hjælp og støtte efter en konkret og individuel vurdering: Det kan for eksempel være:

 

 • En ledsager op til 15 timer om måneden til unge fra alderen 16 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk funktionsevne. En ledsager kan blandt andet støtte ved deltagelse i aktiviteter.
 • Hjælp til personlig pleje, overvågning og ledsagelse efter en konkret og individuel vurdering. Man skal i den forbindelse selv stå for arbejdsgiverrollen.
 • Socialpædagogisk støtte

 

Værgemål

I de tilfælde, hvor en ung har brug for en værge, kan kommunen hjælpe, eller det er muligt at rette direkte henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark.

www.statsforvaltning.dk er der link til, hvordan man søger værgemål.

  

Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Hvis forældre modtager ydelser fra kommunen i forbindelse med deres barns nedsatte funktionsevne, vil disse ydelser stoppe, når den unge fylder 18 år.

I forhold til merudgifter er det sagsbehandleren, der vurderer, om eleven stadig er berettiget til dette efter at have udarbejdet en funktionsevne-vurdering.