Spring til indhold

Bæredygtig mobilitet

Over 40% af CO2-udledningen i Odense i 2019 kom fra transportområdet. Med Klimahandleplan 2022 har Odense Byråd sat et mål om, at udledningen fra transportområdet skal reduceres med 150.000 ton CO2 i 2030.

I 2019 udgjorde transporten knap halvdelen af Odenses CO2-udledning. Frem mod 2030 forventer Odense Kommune, at antallet af personbiler i Odense stiger fra ca. 80.000 til ca. 98.000. Som følge af den nationale omstilling til vedvarende energi vil udledningen fra energiområdet falde. Tilsammen betyder det, at transporten i 2030 vil udgøre langt størstedelen af Odenses CO2-udledning. Odense Kommune har reelt mulighed for at påvirke ca. 80 procent af CO2-udledningen fra trafikken i Odense, da de resterende ca. 20 procent stammer fra gennemkørende trafik (primært motorvejstrafik).

 

Odense Kommune sætter med Klimahandleplan 2022 et mål om, at CO2-udledningen fra transportområdet i Odense reduceres med samlet 150.000 ton frem mod 2030.

 

At reducere CO2-udledningen fra trafikken i Odense med 150.000 ton frem mod 2030 svarer til, at den samlede fossile vejtrafik i Odense reduceres med 57 procent. Eller ca. 2,5 mio. færre kørte km i døgnet fra fossile køretøjer. Det kræver både en grøn omstilling af drivmidler i transporten samt ændringer i odenseanernes transportvaner, så færre bruger bilen og flere cykler, går eller anvender bus og letbane. Denne ændring skal dels ske ved ændringer i den fysiske planlægning af byen, og dels gennem adfærdstiltag, der fremmer mere klimavenlig transportadfærd.

 

Dette skal ske med vedtagelsen af én samlet ny grøn mobilitetsplan for Odense, der fremmer aktiv og grøn transport samt erstatter eksisterende planer for trafik og mobilitet i Odense. Planen skal indeholde tiltag og initiativer, der tilsammen sikrer, at vi når i mål med en reduktion af CO2-udledningen fra trafikken på 150.000 ton CO2 i 2030.

 

En ny grøn mobilitetsplan skal bygge på følgende principper:

 

• Flere skal gå og cykle

 

• Flere skal benytte den kollektive transport i Odense

 

• Flere nulemissionskøretøjer i Odense

 

• Byen skal være levende og fungere

 

• Vi skal have mest CO2-reduktion for investeringerne, og planen skal sikre en reduktion i CO2-udledningen fra trafikken på 150.000 ton senest i 2030.

 

Den nye grønne mobilitetsplan skal være klar til politisk vedtagelse hurtigst muligt og senest i første halvår af 2023, så der kan afsættes midler til indsatser i budget 2024. Det vil kræve bred involvering af borgere, erhvervsliv og øvrige interessenter i 2022 samt politiske drøftelser, som ligeledes påbegyndes i 2022.

Initiativerne på transportområdet er:

 

2.1 En ny grøn mobilitetsplan for Odense

 

2.2 Et løft til kollektiv trafik

 

2.3 Bynet 2021 PLUS

 

2.4 Flere elbiler i Odense

 

2.5 Klimaneutral logistik

 

2.6 Kampagne om mere aktive og grønne transportvaner

 

2.7 Lavere hastigheder på vejene i Odense

 

Læs mere om initiativerne i Klimahandleplan 2022.

Borgmesterforvaltningen