Spring til indhold

Opsummering på kommentarer og ideer fra mødet

Opsamling på kommentarer og ideer fra informationsmødet på Skt. Klemensskolen den 28. juni 2022.

Informationsmødet var velbesøgt, og der var stor spørgelyst blandt de 120 fremmødte beboere.

 

På baggrund af forvaltningens oplæg satte følgende tre spørgsmål rammen for aftenen:

  1. Hvad kan du godt lide ved området og landskabet?
  2. Hvad skal vi være opmærksomme på med trafikken?
  3. Hvilke typer boliger skal der være i området?

Den planlagte pause med forfriskning og refleksion blev hurtigt afløst af interessen for dels at kommentere på oplægget til 350 nye boliger, dels at drøfte problematikker og ideer, afledt af præsentationen.

Der var et væld af gode ideer, kommentarer, ris og ros, som ikke blot blev udtrykt mundtligt, men også skriftligt. Vi samlede 30 udfyldte spørgeark sammen, og nedenfor har vi sammenfattet alle kommentarer og ideer med stor tak til alle jer, som mødte op og gav jeres besyv med.

 

Hvad kan du godt lide ved området og landskabet?

For langt de fleste handler værdsættelse af området om de landskabelige kvaliteter samt det faktum, at man kan bo tæt ved byen, men ikke i den. Glæden ved at følge årstidernes skiften og naturens gang, at der er højt til himlen, udsigt over markerne og vidderne, luft og plads, fred og ro - samtidig med, at der også er indkøbsmuligheder og skole inden for rækkevidde - var nogle af de kvaliteter, der træder frem i mange af kommentarerne. Kvaliteter, som har været
medvirkende til, at man netop er flyttet til Skt. Klemens, og som det opfordres til at huske på i forbindelse med opførelse af ny bebyggelse:

 

”Landskabet, marker, landsbymiljøet – Stenløse, det er en perle / åbne landskaber.”
”Dejligt landligt, forsvinder med dette forslag – er der overhovedet behov for alle disse boliger?”

 

Værdsættelse af naturen og den landskabelige herlighedsværdi inspirerede til forslag om etablering af grønne bælter mod Stenløse og langs Gyldenhuskvarteret samt videre til understøttelse af bevaringsværdige diger og øvrig beplantning, såvel af hensyn til beboerne og skolebørnene som dyre- og fuglelivet i området. Der var stor interesse for diversitet, ikke blot i form af det ’groede’, men også i form af det ’byggede’. Der blev også peget på regnvandshåndteringen og fremhævet, hvordan regnvands-tekniske anlæg til håndtering af hverdagsregn og skybrud kan bidrage til landskabets økologiske tilstand samtidig med, at de kan give mulighed for rekreativ anvendelse. Reetablering af gamle vandløb blev også foreslået.

 

Etablering af beplantning i området, for eksempel beplantningsbælter langs med Stenløses afgrænsning mod det nye
område og langs med Gyldenhuskvarteret optog mange:

 

”Fred Stenløse landsby med grønt bælte, gerne skov”.
”Grøn kile ud mod det nye, afstand til Gyldenhuskvarteret” repræsenterer flere af kommentarerne og idéerne.

 

Hvad skal vi være opmærksomme på med trafikken?

Der er meget at være opmærksom på med trafikken. Dels forhold, som aftenens deltagere allerede er i kontakt med kommunen om, dels forhold, som bliver aktuelle i lyset af en ny udvikling i området. Helt overordnet deler mange en bekymring om, at der allerede opleves et forhøjet trafikpres for eksempel i forbindelse med krydset Dahlsvej/Stenløsevej, dels fra kørsel til skolen for skolebørn, dels fra tung trafik fra grusgrav, gartnerier og biogas. Der er stort ønske om lysregulering af krydset samt fokus på den yderligere trafikbelastning, man forventer, at en ny udbygning kan være med til at skabe:

 

”Trafikken vil blive mangedoblet, bevirker stort pres på byen og miljøet, skoleveje mv.”
”Trafikken kan ikke komme ud på Stenløse Bygade.” Mange ønsker, at landsbykarakteren fastholdes.

 

Der var et stort spektrum af kommentarer, ideer og forslag og generelt stor interesse for etablering af tilkørsel til det nye område direkte fra Stenløsevej samt udbygning med stisystem for gående og cyklister, der dels forbinder området internt, dels forbinder området med skolen og Stenløse. Sikkerhed for de bløde trafikanter var også et nøgleord for mange bl.a. med forslag om tunnel, dels under Dahlsvej, dels under ny tilkørselsvej til det nye område, som ønskes udformet med respekt for landskabet i form af ”snoede veje ikke for mange lige veje”.

 

Forslag spændte vidt fra udvidelse af Vangeledgårdsvej i bredden som Dahlsvej eller 2-sporet, til opførelse af ”Max 150 boliger og resten grønt område, det vil give mindre belastning på vejnettet”. Helt overordnet er opfattelsen hos mange, at der kan ”ikke presses flere biler gennem Dahlsvej og Stenløse Bygade” og ”Led ikke trafikken fra det nye boligområde gennem det gyldne kvarter, kun trafik til det gyldne kvarter for dem som bor der.”

 

Mange udtrykte bekymring for, at forøgelse i trafikken vil medføre mere støj fra Stenløsevej samtidig med, at der blev peget på behovet for støjdæmpning af den gamle del af Skt. Klemens langs Stenløsevej samt diskuteret mulighed for etablering af rundkørsel i stedet for lysregulering i krydset ved Rema. Konkrete spørgsmål vedr. ’støjfremmende’ asfalt i den ene ende af spektret til konsekvens for Stenløsevej ved motorvejsudvidelse bliver taget med og behandlet i forbindelse med planlægningen.

 

Hvilke typer boliger skal der være i området?

Kommentarer og ideer vedrører en bred vifte af boligtyper lige fra parcelhus, rækkehus, klyngehuse, gårdhavehuse, seniorboliger og Tiny Houses (små huse) i 1-2 etager. Mange giver udtryk for ønsker om, at der gerne kommer en blanding, og at der bliver taget hensyn til arkitektur og bygningsudtryk i form af materialer, former og farver: ”Ikke rækker af huse med biler parkeret på vejen. Vi ønsker et skønt, blandet boligområde”.

 

Odense Kommune oplyser, at dette i et vist omfang er muligt at fastlægge i den kommende lokalplan for området, og afhængigt af udbudsstrategi og nyt bygningsreglement på trapperne kan mulighederne evt. bliver flere. Flere spurgte til områdets zonestatus og beregningsgrundlag for de 350 boliger. Her oplyser Odense Kommune, at området er beliggende i landzone, og boligantallet er udtryk for rene nøgletal, der også skal kvalificeres i forbindelse med planlægningsprocessen.

 

Andre på mødet udtrykte ønsker om ”Ingen, kun parceller og rækkehuse, byg langt fra nuværende boliger”, mens for andre igen er ”der ikke byggegrunde i Skt. Klemens, vi skal følge med, ellers bliver vi nedprioriteret og ”Godt at I udbygger her, den skal have mere af det hele.” Kapaciteten i tilknyttede funktioner som daginstitution, skole, hal, fritidsaktiviteter (offentlige formål) blev beskrevet som allerede udfordret, og mange havde ønsker om forbedringer af det bestående såvel som udbygning, for eksempel med apotek, lægehus, detailhandel, café og ny take away. Ønskerne til ejerformer fra deltagerne på mødet varierer også fra ønsker om ejer, andel- og lejeboliger til rene ejerboliger.

 

Odense Kommune oplyser, at der i forbindelse med planlægningen sikres inddragelse af øvrige forvaltninger. Således bliver Børne- og Ungeforvaltningen inddraget omkring ønskerne til de offentlige formål. Endvidere oplyser Odense Kommune, at der er mulighed for at udlægge op til 25 % af boligmassen i et nyt lokalplanområde til almene boliger uanset, om området er privat eller kommunalt ejet.

 

Fælles for de mange kommentarer og ideer træder værdsættelsen af landskabet og naturen igen frem: ”Der skal være luft omkring boligerne, vil ikke bo klos op ad min nabo, jeg ser grønne områder med boliger i” og ønsket om, at de nye bygninger i sig selv kan bidrage til fastholdelse og udvikling af områdets kvaliteter, for eksempel gennem opførelse af ”Klimabyggeri, lavenergi, 0-energi huse, søg stor forskellighed af boligtyper for arkitektonisk at gøre området
spændende.”

 

Inspiration fra andre kommuner:

Undervejs henviste flere til gode eksempler bl.a. i Middelfart Kommune, bydelen Bramdrupdam i Kolding Kommune
m.fl., som vi også tager med i den videre planlægning.

 

Næste skridt

I forbindelse med den videre planlægning bliver der afholdt møde om helhedsplan og kommuneplantillæg jf. faseplanen i præsentationen ”Nyt Boligområde i Skt. Klemens”, som blev vist på mødet og ligeledes er lagt op på hjemmesiden. Vi vender også tilbage med dato og sted for næste møde her.

 

Følg med på: www.odense.dk/sktklemens

 

By- og Kulturforvaltningen