Spring til indhold

Restaurering af Odense Å ved Dalum Papirfabrik

Odense Kommune forbedrer faunapassagen i Odense Å ved Dalum Papirfabrik. Det sker for at sikre en effektiv passage for dyrene og samtidig genskabe nogle mere naturlige forhold i Odense Å og ådal i dette område.

Projektet vil blandt andet skabe gunstige forhold for den tykskallede malermusling, der er en truet art i både Danmark og resten af Europa.

Som en sidegevinst vil projektet også skabe bedre forhold for kanosejlads, da det ikke længere vil være nødvendigt at bære kanoerne forbi opstemningen. Det bliver muligt at sejle i kano på hele strækningen.


Projektet

Projektet går ud på at fjerne det nuværende, kunstige ca. 350 m lange og stejle stryg sammen med stemmeværket.

Den eksisterende bro bevares som et kulturhistorisk spor på det tidligere fabriksområde og skal føre Odense Å sti over vandløbet. Vandløbet oven for stemmeværket går dermed fra at være langsomt flydende med blød, mudret bund til at blive et vandløb med gruset bund, strømhvirvler og langt mere varierede fysiske forhold til gavn for flora og fauna.  

 

 Foto: Jernbanebroen med integreret stemmeværk      Foto: Det eksisterende stryg er placeret midt i vandløbsprofilet

 

Status og tidsplan

COWI er valgt som rådgiver på naturprojektet, og Sweco er valgt som rådgiver på brodelen. Der udarbejdes dispositionsforslag i efteråret 2019, mens detailprojektering er planlagt til 1. kvartal 2020.

Sideløbende ansøger Odense Kommune EU om såkaldte LIFE midler til finansiering af den del af projektet, som skal sikre bedre forhold for den tykskallede malermusling. Læs mere om LIFE.

I øjeblikket gennemføres VVW-screening af projektet. Efterfølgende skal Fredningsnævnet søges om dispensation fra Odense Å Fredningen til gennemførelse af projektet. Projektet kræver også tilladelse efter Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven.

Anlægsarbejdet forventes gennemført i sommeren 2020.

By- og Kulturforvaltningen