Byudvikling ved Dalum Papirfabrik

Byrådet har den 30. maj 2018 truffet beslutning om retningen for den videre plan for området.

Historik

Dalum Papirfabrik lukkede sin produktion i 2012, og bygningerne har siden stået tomme. Det har skabt en unik mulighed for at udvikle området til en ny bydel med boliger og stiforbindelse langs åen. 

En helhedsplan for området blev vedtaget i 2017. Den sætter rammen for den kommende planlægning af Dalum Papirfabrik og de omkringliggende arealer. 
 
På et velbesøgt dialogmøde den 15. januar 2018, hvor ca. 500 interesserede deltagere mødte op, fortalte Odense Kommune og ejerne af arealerne om planerne for området, og de fremmødte kunne give deres mening til kende. Mødet var et supplement til to informationsmøder, der var blevet afholdt på Dalum Bibliotek i oktober 2017, da flere havde ytret ønske om yderligere dialog om helhedsplanen.

Se præsentationen fra mødet
 

Byrådets beslutning 

Med udgangspunkt i bemærkningerne fra borgermødet og høringen til ændringer af kommuneplanen har Byrådet nu sat retningen for den videre plan for området.

 

De grønne arealer bliver større end vist i helhedsplanen. Delområde 3 (se figuren nedenfor) skal gøres til et grønt rekreativt område. Niveauforskellen i dette område skal bevares, og der må ikke bygges mellem åen og skrænten. Nye boliger i delområde 1 skal tilgås via Zachariasvænget, der skal udformes, så der bliver bedre forhold. Trafikken skal i byggeperioden afvikles via Dalumvej. Se mere i referatet fra byrådsmødet den 30. maj 2018

Oversigtsplan området ved Dalum Papirfabrik

 

Den videre proces

Nu begynder den videre planlægning og konkretisering i form af forslag til lokalplaner og kommuneplantillæg for områderne. Når planforslag er udarbejdet og vedtaget i byråd til offentlig høring, vil der blive en høringsperiode på otte uger, hvor alle igen har mulighed for at komme med bemærkninger. 
 
 

Opdateret 20-06-2018

By- og Kulturforvaltningen