Spring til indhold

Fakta

Planstrategi 2015.

Fravalg af miljøvurdering af Planstrategi 2015

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 939 af 03/07/2013 har Odense Kommune screenet forslag til Planstrategi 2015 i forhold til en vurde­ring af, om strategien skal miljøvurderes. Screeningen er foretaget på baggrund af lovbekendt­gørelsens bilag 2.

 

Odense Kommune har på baggrund heraf vurderet, at planstrategien ikke skal miljøvurderes. Planstrategien vil med sit overordnede og strategiske sigte ikke fastlægge bindende rammer for fremtidige anlægstilladelser. Dette vil ske efterfølgende gennem udarbejdelse af kommune- og lokalplanlægning, der konkretiserer strategiens indhold.

 

Klagevejledning

Fravalg af miljøvurdering af Planstrategi 2015 kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål. Eventuel klage skal senest 4 uger efter planstrategiens offentliggørelse, dvs. senest den 18. maj 2015, sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Det koster et gebyr på 500 kr. at klage.

 

Fritagelse for at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.

 

Man kan læse mere om klagemuligheder på http://nmkn.dk/klage/

Kontakt

Vil du vide mere om planstrategien, kan du kontakte Bo Jessen. Specialkonsulent, Bystrategisk Stab. Tlf. 23 62 96 04. Mail: bojes@odense.dk


Borgmesterforvaltningen