Spring til indhold

Regionale spillesteder i Odense

Har I ambition om at være regionalt spillested i 2021-2024? Så skal I have godkendelse fra Odense Kommune, inden I sender ansøgning til Statens Kunstfond.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

24 63 75 23

Kultursekretariatet

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Kultursekretariatet

Email

kultur@odense.dk

De nuværende aftaler mellem stat og kommuner om driftstilskud til regionale spillesteder udløber den 31/12 2020. Der skal derfor i løbet af 2020 udpeges nye regionale spillesteder for perioden 2021-2024.

 

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der udpeger regionale spillesteder på baggrund af ansøgninger, som kommunerne på forhånd har godkendt og givet tilsagn om medfinansiering til.

 

Spillesteder i Odense har frist den 15/12 2019 for at indsende ansøgning til Odense Kommunes godkendelse.

 

Ansøgningen skal udformes i Statens Kunstfonds skabeloner (inkl. bilag) og sendes til stoettetilmusik@odense.dk.

 

Her på siden kan I læse de lokale krav og kriterier, som Odense Kommune vil lægge vægt på i godkendelsen.

 

Indkomne ansøgninger vil blive forelagt By- og Kulturudvalget den 18/2 2020, så der træffes beslutning om godkendelse inden Statens Kunstfonds frist den 28/2 2020. Beslutningen træffes under musikfaglig rådgivning fra Odense Musikudvalg.

 

På baggrund af By- og Kulturudvalgets beslutning udformer forvaltningen en erklæring, som spillestederne skal medsende som bilag i deres ansøgning til Statens Kunstfond. Af erklæringen vil fremgå, at Odense Kommune har godkendt ansøgningen og har givet tilsagn om fast årligt tilskud til spillestedet i hele perioden.

 

De endelige 4-årige aftaler om tilskud fra stat og kommuner til regionale spillesteder forventes indgået ultimo 2020 med Odense Byråds godkendelse.

 

 

Om regionale spillesteder

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik udpeger og yder i henhold til Musikloven og Kulturministerens Musikhandlingsplan tilskud til regionale spillesteder. Statens tilskud fastsættes i en 4-årig aftale mellem staten og en eller flere kommuner. Det er en forudsætning for statens tilskud, at spillestederne tildeles kommunal driftsstøtte i hele perioden. Formålet med de regionale spillesteder er at formidle, præsentere, profilere og udvikle den rytmiske musik lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

 

Der er idag 18 regionale spillesteder i Danmark, og det er forskelligt, hvor mange regionale spillesteder, der er i hver landsdel. De regionale spillesteder er meget forskellige, hvad angår musikprofil og fysisk indretning samt de muligheder og udfordringer, der knytter sig til det enkelte spillesteds geografiske beliggenhed.

 

På Fyn er der i nuværende periode udpeget ét regionalt spillested: "Posten/Dexter", som gennem Odense Live Fonden driver spillested på de fire lokaliteter Posten, Dexter, Tobaksgaarden og Harders. Det offentlige tilskud til Posten/Dexter er sammensat af tilskud fra Statens Kunstfond, Odense Kommune, Svendborg Kommune og Assens Kommune.

 

De regionale spillesteder i Danmark finansieres gennemsnitligt af 1/3 offentligt tilskud og 2/3 egenindtægter. Egenindtægterne består hovedsageligt af entreindtægter og barsalg. Alle de regionale spillesteder har en kommunal medfinansiering på mindst 1 mio. kr., men i de fleste tilfælde dog over 2 mio. kr.

 

 

Krav og kriterier for regionale spillesteder 2021-2024

Som regionalt spillested i perioden 2021-2024 skal spillestedet leve op til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks ”Udpegningskriterier: Mission, vision og strategier for regionale spillesteder 2021-2024”.

 

 

 

I Odense Kommunes godkendelse af ansøgninger lægges først og fremmest vægt på ansøgernes evne til at leve op til Statens Kunstfonds krav og kriterier.

 

Som supplement til de statslige kriterier lægges der vægt på, hvordan ansøgningen lever op til Odense Kommunes Kulturpolitik, herunder:

 

1. Ledelse og samarbejde

 • Formaliseret samarbejde eller konsortiumdannelse med andre spillesteder, musikforeninger, musikfestivaler og koncertarrangører, herunder f.eks. administrative synergier.

2. Et skabende kunst- og kulturliv

 • At spillestederne er en aktiv del af det lokalsamfund, som de er en del af, herunder eksempelvis samarbejder med skoler, musikskoler og foreninger.

3. #VildOdense

 • Spillestedernes særkende f.eks. at varetage genrer, som ikke dækkes af andre arrangører i Odense.

 • At der holdes højt kvalitetsniveau og udvises nytænkning, hvis der præsenteres genrer, som også varetages af andre lokale arrangører.

4. Synlighed og urbanitet

 • Antal forskellige scener og koncertsteder (f.eks. byrum), koncertformater til særlige målgrupper og brede koncerter til stort publikum.

 

Desuden er det et krav, at ansøger skal kunne påvise et samlet kommunalt tilskud på minimum 1,0 mio. kr. i 2020 til aktivitet og virksomhed, der kan henføres til spillestedsdrift. Dette niveau svarer til det laveste kommunale tilskud blandt de nuværende regionale spillesteder (Spillestedet Thy).

Heri kan medregnes:

 • Kommunal medfinansiering fra andre fynske kommuner.

 • Rytmiske spillesteders eksisterende kommunale driftstilskud, aktivitetstilskud og huslejetilskud.

 • Kommunalt tilskud til honorarstøtte og årligt tilbagevendende festivaler og koncertrækker med rytmisk musik.

 • Værdi af huslejefritagelse i kommunale lokaler (spillesteder, kulturhuse og tilsvarende).

 

Der kan ikke søges om yderligere kommunal medfinansiering fra Odense Kommune i godkendelsesprocessen.

 

By- og Kulturforvaltningen er ansøgerne behjælpelig i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgninger frem mod fristens udløb. Kontakt venligst Kultursekretariatet v/ Kristian Bang Hansen, krbha@odense.dk, eller Henrik Kragh, hkra@odense.dk.

 

Odense Musikudvalgs rolle

By- og Kulturudvalget har anmodet Odense Musikudvalg om musikfaglig rådgivning i sagen.

Odense Musikudvalgs rolle er at skrive et samlet høringssvar til By- og Kulturudvalget efter læsning af de modtagne ansøgninger. Musikudvalget skal i deres høringssvar tilkendegive, om de foreslår, at der skal omprioriteres fra Musikpuljen til flerårige aftaler med regionale spillesteder. Odense Musikudvalg er desuden anmodet om at pointgive ansøgningerne i forhold til ovennævnte kriterier: 1) Ledelse og samarbejde, 2) Et skabende kunst- og kulturliv, 3) #VildOdense og 4) Synlighed og urbanitet.

Odense Musikudvalg har på sit møde den 4/11 2019 besluttet at vægte kriterierne således, at kriterium 3 vægtes med 40 % og de restende (1, 2 og 4) vægtes med hver 20 %. Til pointgivningen vil musikudvalget anvende en 5-trin skala, der tager udgangspunkt i, hvordan musikudvalget sædvanligt vurderer ansøgninger til Musikpuljen. Musikudvalget besluttede endvidere at fokusere sin rådgivende rolle primært på det skriftlige høringssvar, samt at udvise mest mulig diskretion om pointgivningen af hensyn til det fremadrettede konstruktive samarbejde med ansøgende spillesteder.

Tidsplan:

 • 15/12 2019: Frist for ansøgninger til Odense Kommune.
 • 20/1 2019: Odense Musikudvalg udformer høringssvar.
 • 18/2 2020: By- og Kulturudvalget træffer beslutning om godkendelse.
 • 28/2 2020: Frist for ansøgninger til Statens Kunstfond.
 • April-maj 2020: Statens Kunstfond sender afgørelse
 • Maj-december 2020: Aftaleforhandlinger mellem stat, kommuner og spillesteder
 • December 2020: Aftaler godkendes i Odense Byråd

For yderligere information om processen henvises til By- og Kulturudvalgets referat af mødet den 29/10 2019.