Spring til indhold

3-årigt aktivitetstilskud

Kulturaktører kunne i 2019 søge om at indgå en treårig aftale om aktivitetstilskud med Odense Kommune. NB: Der er nu lukket for ansøgninger.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation
24 63 75 23

Kultursekretariatet

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Kultursekretariatet

Email

kultur@odense.dk

By-og Kulturudvalget ønsker at imødekomme et stigende ønske fra kulturaktører om mulighed for at indgå flerårige aftaler med Odense Kommune. 


På den baggrund besluttede By- og Kulturudvalget den 22. januar 2019 sig for at give alle kulturaktører mulighed for at ansøge om en flerårig aftale med Odense Kommune ved en åben ansøgningsrunde.

 


Hvem kan søge om en flerårig aftale?

Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper, foreninger og institutioner.

 

Ansøgningsrunden giver også mulighed for, at både større og mindre aktører i kulturlivet kan gå sammen i partnerskaber for at samle kvalifikationer, erfaringer, lokaliteter og økonomi til at iværksætte nye tiltag og koncepter eller nytænke de eksisterende.

 
Det er et krav, at kulturaktiviteterne foregår i Odense Kommune.

 

Økonomi

Der er i 2019 afsat 663.400 kr. til finansiering af nye flerårige aftaler på kulturområdet og 556.866 kr. (2019-niveau) i de følgende år.

 

Der vil være tale om aktivitetsaftaler.

 

Kriterier for ansøgning

Ansøgningerne vurderes ud fra Kulturpuljens kriterier, samt i hvor høj grad ansøgningen i særlig grad understøtter minimum én af følgende:

 • Evne til at tiltrække statslig medfinansiering til projektforslaget.
 • Udmøntning af By- og Kulturudvalgets 6. effektmål om kunst- og kulturlivet som storbygenerator:

"Odenses kunst- og kulturliv skal bevæge og berige os. Kunsten skal skabe kant og refleksion. Kunsten og kulturen skal være skabende, kvalitetsbevidst og inddragende, så Odense opleves som en levende kommune, hvor menneskelig værdi og øget livskvalitet er i centrum. Kunst og kultur skal styrke Odenses image og bidrage til vækst både i forhold til virksomheder, øget andel turister og flere borgere".

 • Evne til at få flere til at deltage i kulturlivet, herunder bidrage til at indfri målsætningerne for Vollsmose-borgernes deltagelse i Odenses kulturliv.

 

Sådan ansøger du

NB.: Der er lukket for ansøgning om 3-årige aktivitetsaftaler med Odense Kommune.

 

Ansøgningen skal indsendes ved hjælp af den elektroniske ansøgningsformular, som du finder link til i den grønne selvbetjeningsboks øverst til højre på denne side.  

 

Ansøgninger, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. Det vil ikke være muligt at eftersende dokumenter.

 

Den samlede ansøgning må maksimalt omfatte 20 sider inkl. eventuelle bilag og billedmateriale.

 

Efter ansøgningsfristen laver By- og Kulturforvaltningen indstillinger til By- og Kulturudvalget, hvorefter By- og Kulturudvalget den 4. juni 2019 træffer en beslutning om valg af aftale(r).

 

Ansøgerne får svar inden sommerferien 2019.

 

Aftalen træder i kraft den 1. august 2019 og løber i 3 år uden mulighed for forlængelse.

 

Aftalen omfatter en eller flere aktiviteter. Aktiviteterne skal være konkrete og beskrevet i ansøgningen. For alle aktiviteter gælder, at der skal være offentlig adgang. Tilskuddet kan ikke anvendes til eksisterende ordinær drift.

 

Ansøgningen

Ansøgningen skal som minimum indeholde følgende dele for at komme i betragtning:

 1. Navn og CVR-nr. på ansøger

 2. Kontaktperson (navn, mail, telefonnummer)

 3. Kort projektbeskrivelse (maks. 1000 anslag)

 4. Uddybende projektbeskrivelse (maks. 5 sider)

 5. Det ansøgte beløb

 6. Budget med forventede indtægter, udgifter og egenfinansiering (herunder egne og samarbejdspartneres bidrag). Der skal være et samlet budget for alle tre år samt et særskilt budget for 2019.   
 7. Udkast til tidsplan for alle tre år. Tidsplanen skal være detaljeret, realistisk og med tydelig angivelse af offentligt tilgængelige aktiviteter.

 8. Oversigt over de tilskud fra statslige puljer og private fonde som ansøger og bekræftede samarbejdspartnere har modtaget inden for de seneste 2 år.

 9. Underskrevet partnerskabsaftale, såfremt der søges som partnerskab eller sammenslutning. Det skal fremgå af aftalen, hvilke overordnede opgaver, der varetages af hvilke parter, samt hvem der er ansøgers kontaktperson for Odense Kommune. Derudover skal det fremgå, hvem der får ansvaret for at modtage og administrere det kommunale tilskud.

 10. Kunst/kulturfagligt CV for ansøger med relevante oplysninger for projektansøger og nøglepersoner med oversigt over afholdte projekter, som ansøger har været ansvarlig for inden for de seneste 2 år.

 11. Du kan desuden (dette er ikke et krav) også medsende fotos, levende billeder, eller lyd. (maks. 3 filer). Filerne skal være beskrevet (maks. 100 anslag).

Ansøgningsskema findes via link i den grønne selvbetjeningsboks øverst i højre side af denne side.


Sådan vurderer vi din ansøgning

Vi ønsker åbenhed om vurderingskriterierne. Alle ansøgninger vil blive vurderet med udgangspunkt i nedenstående vægtning:

 • Evne til at understøtte Odense Kommunes Kulturpolitik (50%)
 • Erfaring og kvalifikationer (15%)
 • Evne til at tiltrække statslig medfinansiering (15%)
 • Bidrag til udmøntning af By- og Kulturudvalgets 6. effektmål om kunst- og kulturlivet som storbygenerator (10 %)
 • Evne til at få flere til at deltage i kulturlivet, herunder bidrage til at indfri målsætningerne for Vollsmose-borgernes deltagelse i Odenses kulturliv (10%)

 

Har du spørgsmål til processen?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende dem på mail til stoettetilkulturen@odense.dk, hvor de vil blive besvaret hurtigst muligt. 

 

Eventuelle spørgsmål og svar vil løbende blive offentliggjort nederst på denne side, hvor du som ansøger selv er forpligtet til at holde dig orienteret.

 

Spørgsmål modtaget efter den 8. april 2019 kl. 12 tages ikke i betragtning.

 

Du kan også stille dine spørgsmål i Kulturkontakten, som er Odense Kommunes faste tilbud om rådgivning til kulturaktører. Torsdag den 21. marts 2019 er Kulturkontakten forbeholdt spørgsmål til ansøgninger om flerårige aftaler. Åbningstiden udvides denne dag til kl. 13-17, og vores kulturkonsulenter er at finde i Borgernes Hus nær hovedindgangen.

 

 

Fortrolighed

Vi gør opmærksom på, at alle modtagne ansøgninger i ansøgningsrunden kan blive offentliggjort i forbindelse med By- og Kulturudvalgets behandling af sagen.

 

Er der oplysninger eller elementer i ansøgningen, som du ønsker undtaget fra offentliggørelsen, skal du angive dette i din ansøgning.

 

Odense Kommune offentliggør som minimum: Ansøger, projekttitel, ansøgt beløb og evt. afslag/bevilling

 

Odense Kommune vil under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen.

 

 

Hvis du får en aftale

Aftalen indgås som en aktivitetsaftale med Odense Kommune. Det er en betingelse, for at indgå en aktivitetsaftale med Odense Kommune, at du som tilskudsmodtager kan fremvise:

 • Budget for aftalens første regnskabsår - godkendt, dateret og underskrevet af bestyrelsen (hvis ansøger er en forening eller institution).
 • Seneste reviderede årsregnskab og revisionsprotokollat - godkendt, dateret og underskrevet af bestyrelsen (hvis ansøger er en forening eller institution)
 • Ledelseserklæring underskrevet af bestyrelsesformand (hvis ansøger er en forening eller institution) og ansøgningens kontaktperson om, at der forventes en positiv egenkapital ved indgåelse af aftale.
 • Eventuelle gældende vedtægter for institutionen - godkendt, dateret og underskrevet af bestyrelsen
 • Liste med navne, funktion og kontaktoplysninger på eventuelle bestyrelsesmedlemmer ved aftalens indgåelse.

 

I aftaleperioden fører Odense Kommune tilsyn med tilskuddet, hvilket blandt andet betyder, at der hvert år skal afleveres årsregnskab og opfølgning på de aftalte aktiviteter og leverancer.

 

Evaluering af aftalen

Aktivitetsaftalen træder i kraft den 1. august 2019 og løber i 3 år uden mulighed for forlængelse. Ved aftalens ophør skal aftalen evalueres. 

Q&A:

 1. Spørgsmål: Kan man søge, hvis man allerede har en flerårig aftale med Odense Kommune? Altså til et nyt projekt?

  Svar
  : Det kan man godt. Så længe der er tale om et helt nyt projekt, der ikke er rummet af en allerede eksisterende aftale. Det være sig drifts-eller aktivitetsaftale.

 

Opdateret 08-11-2019