Spring til indhold

Tips til gode budget

Få gode tips til hvordan I laver et godt budget, når I søger Odense Kommune om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Budget i balance

Et budget skal som udgangspunkt gå i 0. Det betyder, at I både skal angive indtægter og udgifter til jeres frivillige sociale arbejde i Odense. 

Gennemsigtighed

 Et godt budget har gennemsigtighed. Det betyder, at det skal være tydeligt, hvilke udgifter og indtægter I forventer at have:

  • Udspecificerede udgiftsposter:  Det er fx ikke tilstrækkeligt at skrive: ”Forplejning til Frivillige: 30.000 kr.” Af budgettet bør det fremgå, hvor hvor mange gange og hvor mange frivillige, som skal have forplejning. 
  • Øvrige indtægtskilder: Det vægtes positivt, at I har andre indtægtskilder end Odense Kommune. Anfør derfor de indtægtskilder I har til jeres frivillige sociale arbejde i Odense. Det kan fx. være tilskud fra andre puljer og fonde, sponsorater, medlemskontingenter og brugerbetaling. Det kan også være indirekte tilskud som lokalelån. 
  • Tydeliggør, hvad I søger til fra os: Hvis I har andre væsentlige tilskud/indtægtskilder, kan I med fordel tydeliggøre i budgettet, hvilke udgifter de forskellige indtægter/tilskud skal dække, da det er stor forskel på, hvad forskellige puljer og fonde støtter. 

Årsbudget eller projektbudget

Søger I til indsatser og aktiviteter der strækker sig over hele året, anbefaler vi, at I vedlægger et årsbudget for hele foreningen/lokalafdelingens virke. Søger I derimod til en eller enkelte tidsbegrænsede arrangementer, foreslår vi, at I vedhæfter et projektbudget for dette.

Flerårige tilskud: Søger I flerårigt tilskud, skal budgettet have en kolonne for hvert år.

Sammenlignelighed

Budgettet skal kunne sammenlignes med et senere regnskab. Dvs. at navnene på regnskabets overordende kategoriseringer bør være sammenlignelige med budgettets overordnede kategorier.  Fx er der en post i budgettet der hedder "administration", bør der også være en kategori i regnskabet der hedder "administration". 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen