Spring til indhold

Tips til gode budget

Få gode tips til hvordan I laver et godt budget, når I søger Odense Kommune om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Budget i balance: Budgetter skal som udgangspunkt gå i 0. Det betyder, at I både skal angive indtægter og udgifter til jeres frivillige sociale arbejde i Odense. 

Gennemsigtighed: Et godt budget har gennemsigtighed. Det betyder, at det skal være tydeligt, hvilke udgifter og indtægter I forventer at have:

  • Udspecificerede udgiftsposter:  Det er f.eks. ikke tilstrækkeligt at skrive: ”Forplejning til Frivillige: 30.000 kr.” Af budgettet bør det fremgå, hvor mange frivillige der skal forplejes, og hvor mange gange det drejer sig om.
  • Øvrige indtægtskilder: Det vægtes positivt, at I har andre indtægtskilder end Odense Kommune.  Anfør derfor alle de indtægtskilder I har til jeres frivillige sociale arbejde i Odense. Det kan f.eks. være tilskud fra andre puljer og fonde, sponsorater, medlemskontingenter og brugerbetaling. Det kan også være indirekte tilskud som lokalelån. 
  • Tydeliggør hvad I søger til fra os: Hvis I har andre væsentlige tilskud/indtægtskilder, kan I med fordel illustrere i budgettet, hvilke udgifter de forskellige indtægter/tilskud skal dække, da det er stor forskel på, hvad forskellige puljer og fonde støtter. 


Årsbudget eller projektbudget: Søger I til indsatser og aktiviteter der strækker sig over hele året, anbefaler vi, at I vedlægger et årsbudget for hele foreningen/lokalafdelingens virke. Søger I derimod til en eller enkelte tidsbegrænsede arrangementer, foreslår vi, at I vedhæfter et projektbudget for dette.
Flerårige tilskud: Søger I flerårigt tilskud, skal budgettet have en kolonne for hvert år.

Sammenlignelighed: Budgettet skal være sammenligenligt med et eventuelt senere regnskab. Dvs. at navnene på regnskabets overordende kategoriseringer bør være sammenligenligt med budgettets overordnede kategorier. F.eks.: Er der en post i budgettet der hedder "administration", bør der også være en kategori i regnskabet der hedder "administration". 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen