Spring til indhold

Målgrupper og ansøgerkreds

Puljen for frivilligt socialt arbejde er målrettet Odense-borgere, der er socialt udsatte eller i sårbare livssituationer. .

For at kunne modtage §18-midler skal den frivillige indsats have en eller flere af følgende specifikke målgrupper som brugere:  

  • Børn og unge med særlige vanskeligheder eller ensomhedsproblemer
  • Ældre, som er særligt udsatte eller ensomme
  • Misbrugere - både nuværende og tidligere misbrugere
  • Kronisk syge, handicappede og sindslidende
  • Ensomme, udstødte og marginaliserede grupper
  • Etniske minoriteter, som har vanskeligt ved at blive integreret
  • Mennesker i krise
  • Pårørende til ovenstående målgrupper

 

For at hindre at disse målgrupper øges yderligere, kan puljen også give tilskud til tidligt forebyggende indsatser og aktiviteter. 


Er den frivillige indsats af forebyggende karakter kan man med fordel overveje at søge §79-midler, der gives til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte til borgere over 60 år.


Hvem kan søge?

Hovedpuljen og Udviklingspuljen kan både søges af frivillige sociale foreninger og organisationer, samt af andre typer foreninger, netværk eller grupper, der varetager specifikke, afgrænsede frivillige sociale indsatser og aktiviteter.

Puljerne kan ikke søges af kommunale og statslige institutioner eller af foreninger/organisationer med demokoratiundergravende virksomhed. 


Beskæftigelses- og Socialforvaltningen