Spring til indhold

Hvordan vurderes ansøgningerne?

Udover selve kriterierne for puljen er der en række punkter som det er en fordel at være opmærksom på når man søger.

Ansøgninger hvor størstedelen af målgruppen er under 60 år behandles i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Ansøgninger hvor størstedelen af målgruppen er over 60 år behandles i Ældre- og Handicapforvaltningen. 


Ved ansøgninger over 50.000 træffes politisk afgørelse, mens ansøgninger på under 50.000 kan behandles administrativt. Dvs. alle ansøgninger til Udviklingspuljen behandles administrativt.


Tildeling af §18-tilskud beror altid på en konkret vurdering og prioritering af den enkelte ansøgning. 


Ved vurderingen af ansøgningerne og prioriteringen af puljens midler vil der blive lagt særlig vægt på:

  • At aktiviteter er lokalt forankret og primært er målrettet borgere i Odense Kommune. (Ved aktiviteter og indsatser, der går på tværs af kommuner, kan der gives tilskud forholdsmæssigt i forhold til andelen af Odenseborgere.)
  • At ansøgere også søger andre finansieringskilder end puljen for frivilligt socialt arbejde, f.eks. gennem sponsorater, andre puljer og fonde, medlemsbidrag.
  • At tilskuddets størrelse står i rimeligt forhold til antallet af involverede brugere og frivillige, samt i hvor høj grad indsatserne/aktiviteterne kommer den enkelte bruger til gavn.
  • Om der er et tilskudsbehov i forhold til ansøgerens samlede økonomiske situation.
  • At ansøgere arbejder med at fastholde og inspirere brugere og frivillige samt tiltrække nye brugere og frivillige.
  • Om der er forbindelse mellem ansøgningen og Odense Kommunes politikker, strategier og arbejde på området.