Spring til indhold

Formål og baggrund

 Herunder kan du læse mere om formålet med og baggrunden for §18-midlerne.

Formålet med §18-midlerne er at fremme samarbejdet med og støtte det frivillige sociale arbejde i bred forstand, med respekt for det frivilliges egenart og styrke.


§18-tilskud skal være med til både at skabe forudsætninger for udvikling af nye frivillige sociale indsatser, aktiviteter og foreninger, samt sikre, at igangværende aktiviteter kan fortsætte.


Der gives tilskud til frivilligt socialt arbejde som udføres med henblik på at forebygge og forhindre sociale og sundhedsmæssige problemer. Det kan f.eks. være:


  • Forskellige former for rådgivning
  • Besøgsvennetjenester og ledsageordninger
  • Støtte- og kontaktpersoner
  • Selvhjælpsgrupper
  • Sociale caféer og væresteder o. lign.
  • Netværksskabende og sociale aktiviteter for borgere i en truet eller udsat position
  • Frivilligcentre og kontaktsteder
  • Krisecentre
  • Aflastningstjenester for pårørende

Selve lovgrundlaget for tilskuddet findes i servicelovens §18 og i vejledningen til serviceloven. Her defineres en frivillig social indsats som ”handlinger, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd og omsorg eller sigter mod at løse velfærdsproblemer”.


Særlige temaer

De politiske fagudvalg kan fra år til år vælge at prioritere bestemte temaer og evt. også vælge at tilføre puljen ekstra midler til særlige temaer.


Det er ikke en betingelse for tilskud, at en ansøgning tilgodeser disse temaer. 


Hvis der prioriteres årlige temaer meddeles dette på Odense Kommunes hjemmeside og evt. ved orienteringsmøder.

 

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen