Spring til indhold

Pulje til understøttelse af foreningslivet i Vollsmose

Puljen har til formål at understøtte børn og unges deltagelse i foreningslivet i Vollsmose. Alle foreningen, som afholder fritidsaktiviteter for børn og unge i Vollsmose, kan søge puljen.

Formål

Puljen har til formål at understøtte børn og unges deltagelse i foreningslivet i Vollsmose. Fritidsaktiviteter for børn og unge skal medvirke til at understøtte Visionen for Vollsmose, som blandt andet handler om, at Vollsmose skal være en bydel, hvor den enkelte har de samme muligheder som i resten af Odense. Odense Kommune prioriterer en mangfoldig modtagerkreds, så puljens midler kommer flest mulige til gavn.

Hvem kan søge

Alle foreninger, som afholder fritidsaktiviteter for børn og unge i Vollsmose, kan søge puljen. Det er et krav, at foreningen er demokratisk opbygget og har en vedtægt, samt et almennyttigt formål. Der ydes ikke tilskud til foreninger med missionerende, kommercielle (profit) eller partipolitiske formål. Det er ikke et krav, at foreningen er godkendt som folkeoplysende forening, men hvis den ikke er det, skal foreningens vedtægt vedlægges ansøgningen.

 

Kriterier for puljen 

 • Aktiviteterne skal være målrettet børn og unge under 25 år i Vollsmose.
 • Projektperioden er kun for et år.
 • Der kan ikke ydes tilskud til projekter, der modtager støtte fra andre kommunale puljer. Det skal ved ansøgning oplyses, om der søges andre puljer til samme projekt.

 

Hvad kan der søges til

 • Aktiviteter og indsatser, der medvirker til at fastholde børn og unge i kultur og fællesskaber.
 • Aktiviteter og indsatser, der medvirker til at øge børn og unges mentale og fysiske sundhed gennem samvær med andre og i et miljø, hvor deres færdigheder udfordres.
 • Aktiviteter i samarbejde med grundskoler i regi af Den åbne skole for ikke-folkeoplysende foreninger. Til de aktiviteter kan der søges om tilskud til dækning af lønudgifter med max. 150 kr. pr. time.*
 • Udgifter til materialer og inventar til opstart af nye aktiviteter (maks. 50 % af de samlede udgifter).
 • Udgifter til reklame/markedsføring af aktivitet og indsats.
 • Løn til frivillige i alle aldre, som er ansat i funktioner, der svarer til fritidsjob eller fritidsjoblignende aktiviteter. Der kan maksimalt søges 5.850 kr. pr. frivillig pr. år, og der kan maksimalt søges tilskud til 3 frivillige pr. år.
 • Forplejning til frivillige eller til deltagere, hvis der er tale om heldagsarrangementer. Forplejning må maks udgøre 20 procent af budgettet.

*Folkeoplysende foreninger i Vollsmose kan søge Idrætspuljen og Aktivitetspuljen til aktiviteter i regi af Den åbne skole.

Der ses positivt på:

 • Ansøgninger som tilbyder et bredt spektrum af aktiviteter for børn og unge i Vollsmose, så puljen kommer så mange forskellige børn og unge til gode til mange forskellige aktiviteter. Der ses således positivt på aktiviteter eller foreninger, der ikke har søgt om puljer til lignende aktiviteter eller til ensartede målgrupper.
 • Ansøgninger som også tilbyder aktiviteter til børn og unge uden for foreningen.
 • Ansøgninger hvor flere foreninger samarbejder om aktiviteter og indsatser.

Der kan ved behandling af ansøgningerne reduceres i beløbene, så udgifterne står i forhold til den samlede ansøgningsmængde, forventet effekt og antal deltagere i målgruppen for projektet.

Hvad kan der ikke søges tilskud til

 • Udgifter, der er afholdt.
 • Køb af gaver, præmier m.m.
 • Personlige udgifter til frivillige og hjælpere.
 • Religiøse og partipolitiske aktiviteter og indsatser, der modarbejder eller underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.
 • Aktiviteter og indsatser, der får støtte fra andre kommunale puljer.

Ansøgning og udmøntning

Næste ansøgningsfrist er 1. juni 2023.  

Der er en pulje på 500.000 kr. til fordeling ved hver ansøgningsfrist. 

 

Puljen er overgået til Sundhedsforvaltningen

Pr. 1. september 2022 er denne pulje overgået fra By- og Kulturforvaltningen til Sundhedsforvaltningen.

Følgende kan kontaktes:

Aldis Ingadottir Nielsen
Mail: aldin@odense.dk

Sådan søger man Vollsmosepuljen

Hent ansøgningsskemaet, udfyld det og send til aldin@odense.dk. 

 

Sundhedsforvaltningen