Spring til indhold

Pulje til understøttelse af foreningslivet i Vollsmose

Puljen kan søges af lokalforankret foreninger i Vollsmose til børn og unge i Vollsmose og de, der skal fraflytte området.

Hvem kan søge

Lokalforankret foreninger, der er etableret i Vollsmose, og har aktiviteter i Vollsmose, og er et aktivt holdepunkt for de børn og unge, der skal blive i Vollsmose og de, der skal fraflytte området.

Det er et krav, at foreningen er demokratisk opbygget og har en vedtægt. Det er ikke et krav, at foreningen er godkendt som folkeoplysende forening, men hvis den ikke er det, så skal foreningens vedtægt vedlægges ansøgningen.

Foreningen skal have et almennyttigt formål. Der ydes ikke tilskud til foreninger med missionerende, kommercielle (profit) eller partipolitiske formål.

 

Ansøger og målgruppe

Lokalforankret foreninger, der er etableret i Vollsmose, og har aktiviteter i Vollsmose, kan søge puljen. 
Målgruppen er børn og unge, der skal blive i Vollsmose og de, der skal fraflytte området.

Hvad kan der søges til

Odense Kommune prioriterer en mangfoldig modtagerkreds, så puljens midler kommer flest mulige til gavn. 

 • Aktiviteter og indsatser, der medvirker til at skabe positive forandringer i Vollsmose i forbindelse med omdannelse af bydelen.
 • Aktiviteter og indsatser, der medvirker til at fastholde antal deltagere i kultur og fællesskaber, og samtidig understøtter Visionen for Vollsmose, som blandt andet handler om, at Vollsmose skal være en bydel, hvor den enkelte har de samme muligheder som i resten af Odense.
 • Aktiviteter og indsatser, der medvirker til at øge børn og unges mentale og fysiske sundhed gennem samvær med andre og i et miljø, hvor deres færdigheder udfordres.
 • Aktiviteter i regi af Den åbne skole for ikke-folkeoplysende foreninger. Til de aktiviteter kan der søges om tilskud til dækning af lønudgifter med max. 150 kr. pr. time.*
 • Udgifter til materialer og inventar til opstart af nye aktiviteter (maks. 50 % af de samlede udgifter). 
 • Udgifter til reklame/markedsføring af aktivitet og indsats.
 • Det er muligt for frivillige i alle aldre at søge midler fra puljen til løn, hvis de er ansat i funktioner, der svarer til fritidsjob eller fritidsjoblignende aktiviteter. Der kan maksimalt søges 5.850 kr. pr. frivillig pr. år, hvilket er samme beløb, som frivillige i foreninger kan få godtgjort skattefrit i foreningsregi.
 • Der kan maksimalt søges tilskud til 3 frivillige pr. år.
 • Projektperioden er kun for et år. 

Der kan ikke ydes tilskud til projekter, der modtager støtte fra andre kommunale puljer. Det skal ved ansøgning oplyses, om der søges andre puljer til samme projekt.

*Folkeoplysende foreninger i Vollsmose kan søge Idrætspuljen og Aktivitetspuljen til aktiviteter i regi af Den åbne skole.

Der ses positivt på ansøgninger, hvor flere foreninger samarbejder om aktiviteter og indsatser.

Der kan ved behandling af ansøgningerne reduceres i beløbene, så udgifterne står i forhold til den samlede ansøgningsmængde, forventet effekt og antal deltagere i målgruppen for projektet.

Hvad kan der ikke søges tilskud til

 • Udgifter, der er afholdt.
 • Køb af gaver, præmier m.m.
 • Personlige udgifter til frivillige og hjælpere.
 • Religiøse og partipolitiske aktiviteter og indsatser, der modarbejder eller underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.
 • Aktiviteter og indsatser, der får støtte fra andre kommunale puljer.

Ansøgning og udmøntning

Næste ansøgningsfrist for er 1. december 2022. 

 

Kommende ansøgningsfrister

1. juni 2023

Der er en pulje på 500.000 kr. til fordeling ved hver ansøgningsfrist. 

Puljen er overgået til Sundhedsforvaltningen

Pr. 1. september 2022 er denne pulje overgået fra By- og Kulturforvaltningen til Sundhedsforvaltningen.

Følgende kan kontaktes

Xenia Brun Bonde
Mail: xenbo@odense.dk

eller

Aldis Ingadottir Nielsen
Mail: aldin@odense.dk

Sådan søger I

Procedure afventer endelig afklaring i Sundhedsforvaltningen

Sundhedsforvaltningen