Spring til indhold

Kriterier for Fællesskabspuljen

Ansøgninger til Fællesskabspuljen skal opfylde puljens formål, som er at fremme udviklingen og styrke identiteten og fællesskaberne i særlige almene boligområder i Odense. Herunder også områdets engagement i arbejdet med FN’s Verdensmål.

Puljens ansøgningsfrist var den 1. december. Du kan ikke længere ansøge puljen.

 

Ansøgningskriterier for Fællesskabspuljen:

 

I bedømmelsen lægges der vægt på, at projektet opfylder kriterie 1 samt ét eller flere af de andre kriterier og eventuelle særkriterier.


1. Projekter, der gavner og er tilgængelige og åbne for en bred kreds af lokalområdets borgere.

2. Projekter, der udvikler eller understøtter identiteten eller eksisterende tiltag i lokalområdet.
3. Projekter, der er innovative, nyskabende eller enestående.
4. Projekter, hvor lokalområdet søger midler til at fremme og udvikle deres område og dermed styrker tanken om aktive lokalområder.
5. Projekter, der har lokal forankring, eller som kan dokumentere et klart engagement fra civilsamfundet i lokalområdet.
6. Projekter med det formål at løse samfundsmæssige kommunale udfordringer, og som gavner en bred kreds af lokalområdets borgere.
7. Projekter, der løser eller er med til at løse ekstraordinære udfordringer for foreninger og selvejende institutioner. I ekstraordinære tilfælde kan der bevilges midler til foreninger og selvejende institutioner med ekstraordinære udfordringer. Målgruppen er foreninger/selvejende institutioner, der er kommet i ekstraordinære omstændigheder som følge af nedenstående forhold:

 • Manglende forsikring eller mangelfuld forsikring mv. mod ekstraordinære udfordringer som f.eks. konkurser ved leverandører, tyveri, klimaforhold, nye myndighedskrav eller lignende.
 • Faciliteter (kommunale, selvejende eller private), der i deres stand ikke kan videreføre en forenings kerneaktiviteter med potentiel foreningslukning som følge.
 • Foreninger/selvejende institutioner, der som følge af myndighedskrav ikke kan opretholde aktiviteten, hvis der ikke gøres en ekstraordinær indsats.

 

Særkriterier:

 

A. For ansøgninger over 25.000 kr. skal flere foreninger, institutioner, grupper af borgere eller lignende gå sammen om projekter.

B. Underafdelinger i flerstrengede foreninger kan ansøge Fællesskabspuljen selvstændigt.

C. En ansøger kan indgive maksimalt én ansøgning over 25.000 kr. årligt til Fællesskabspuljen.


Der vægtes desuden en vis geografisk spredning.

 

Generelle krav:

 

 • Det ansøgte beløb og bevillingens størrelse skal stå i rimeligt forhold til målgruppens størrelse, og i hvor høj grad indsatserne/aktiviteterne kommer målgruppen til gavn.
 • Ved ansøgning til projekter på kommunalt ejede arealer skal ansøger indgå betinget aftale om det juridiske grundlag for brug af arealet med pågældende driftsansvarlige kommunale afdeling, før ansøgning fremsendes.
 • Ved ansøgning om anlægsprojekter skal ansøger redegøre for, hvordan den efterfølgende drift og vedligeholdelse håndteres. Støtte hertil kan ikke opnås gennem Fællesskabspuljen.
 • Projekter på dele af kommunale arealer må hverken fordyre eller vanskeliggøre den øvrige kommunale vedligeholdelse.
 • Såvel det juridiske som det drifts- og vedligeholdelsesmæssige ansvar for private anlæg på kommunale arealer skal være afklaret og præciseret, før anlæg påbegyndes – herunder overdragelsesforretning, påtaleret og vilkår for aflevering.
 • Ved alle anlægssager skal der søges de relevante tilladelser til det pågældende anlægsarbejde.
 • I forbindelse med anlægsprojekter skal der efter anlæg ske en reetablering af de omkringliggende arealer.
 • Ansøgers egne midler i projekter skal anvendes sideløbende med bevillingen fra Fællesskabspuljen.
 • Midlerne skal som udgangspunkt anvendes inden for bevillingsåret, men der kan træffes aftale om, at brug af midlerne udsættes i op til fire år. Såfremt midlerne ikke er anvendt fire år efter, at bevillingen er givet, skal bevillingen gennem en fornyet politisk behandling.
 • Hvis der ansøges om tilskud til et byggeri, der skal bygges sammen med en kommunal bygning, skal de forsikringsmæssige forhold mellem Odense Kommune og bevillingsmodtager afklares som en forudsætning for bevillingen.
 • Fællesskabspuljen kan give støtte til enkeltstående udviklingsorienterede projekter, men støtter ikke løbende drift.

 

Fællesskabspuljen støtter ikke:

 

 • Projekter, der påfører Odense Kommunes forvaltninger/afdelinger yderligere drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Fællesskabspuljen kan ikke anvendes til at finansiere projekters eventuelle afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter.
 • Projekter/aktiviteter, der i forvejen hører under kommunens anlægs- og driftsansvar. Fællesskabspuljen er ikke et supplement til de kommunale anlægs- og driftsbudgetter.
 • Renovering og vedligehold. Der ydes kun støtte til renovering og vedligehold, såfremt projekterne rummer et element af modernisering eller udvikling og/eller understøtter afholdelsen af aktiviteter i det pågældende anlæg. Der kan ikke forventes støtte til mindre vedligeholdelsesprojekter, der bør kunne afholdes af ansøger selv.
 • Arrangementer/projekter, der på bevillingstidspunktet er afholdt/finansierede/etablerede.
 • Projekter med religiøse, kommercielle og/eller partipolitiske formål.
 • Ansøgninger på over 25.000 kr., der udelukkende støtter én boligforenings beboere, én institutions brugere osv., kan ikke komme i betragtning.
 • Projekter fra ansøgere, der har igangværende bydelspuljeprojekter eller projekter finansieret via Forstadspuljen, som endnu ikke er fuldt finansierede.
 • Projekter, der allerede har modtaget midler fra Forstadspuljen eller Bydelspuljen.
 • Projekter, som har en bydækkende karakter, dvs. projekter, som i højere grad gavner hele byen end lokalområdet. Projekter kan dog godt række ud over lokalområdet, hvis de er lokalt forankrede eller kan dokumentere et klart engagement fra civilsamfundet i lokalområdet.
 • Projekter som Odense Byråd, økonomiudvalget eller et stående udvalg har bevilget et særskilt beløb til, f.eks. et projekt, en event, en kampagne eller lignende, kan ikke søge bydelspuljen om yderligere midler.

  Det er Økonomiudvalget, der træffer beslutning om bevilling og afslag på ansøgninger til Fællesskabspuljen.

 

Regnskab og evaluering

Opnår dit projekt støtte gennem Fællesskabspuljen er der krav til regnskab og evaluering af projektet, når det er afsluttet. Der skal indsendes dokumentation for, at midlerne er brugt til det beskrevne formål. De specifikke retningslinjer for regnskab og evaluering vil blive oplyst ved bevilling.

 

Læs mere

Download en samlet pdf-fil med Fællesskabspuljens formål, kriterier og retningslinjer for regnskab m.m. her 

Har du spørgsmål til puljen, kan du kontakte Inge Langkilde på tlf. 21840096 eller mail: ingla@odense.dk