Spring til indhold

Retningslinjer for brug af Bydelspuljens midler

Det bevilgede tilskud skal anvendes som beskrevet i ansøgningen og budgettet.

Bevilling af tilskuddet gives under forudsætning af, at der ved projektets afslutning aflægges regnskab for de udbetalte midler og en redegørelse for anvendelsen. Retningslinjerne oplyses bevillingsmodtager i bevillingsskrivelsen.

 
 
For bevillinger på eller over 100.000 kr. skal projektregnskabet være påtegnet af statsautoriseret eller registreret revisor.
 
For bevillinger under 100.000 kr. vedlægges samtlige fakturaer. Projektregnskabet skal være direkte sammenligneligt med budgettet. Der aflægges ledelseserklæring og fremsendes en evaluering. Midler til revisor kan tages af bevillingen.

 

 

Evaluering

Det skal af regnskab og evaluering af projektet klart være dokumenteret, at tilskuddet er anvendt til det angivne formål, og at øvrige forudsætninger og vilkår for tilskuddet er opfyldt.

 

Tilbagebetaling

Bruges det bevilgede beløb ikke fuldt ud, skal de resterende midler tilbagebetales, medmindre andet aftales.

 

Ved misligholdelse af ovenstående forudsætninger har Odense Kommune ret til at kræve hele eller dele af tilskuddet tilbagebetalt fra tilskudsmodtager.

 

 

Bekymrende forhold i din forening eller organisation?

Har du viden om alvorlige forhold eller begrundet mistanke om overtrædelser af love, regler, kontrakter, snyd med offentlige puljemidler inden for foreningerne på det sociale område, findes der en særlig whistleblowerordning hos Center for Frivilligt Socialt arbejde. Her kan du anonymt få hjælp til, hvordan man videregiver viden om alvorlige forhold eller begrundet mistanke om overtrædelse af love og regler.

Gælder din bekymring en anden type forening, kan du ikke benytte whistleblowerordningen, men stadig benytte dig af de guides og kontakter, som du finder på siden.

Læs mere her

 

Bydelspuljen ældre mand ved minibibliotek

Borgmesterforvaltningen