Spring til indhold

Kriterier for ansøgninger til Bydelspuljen

Alle ansøgninger skal opfylde Bydelspuljens formål. Det er derfor vigtigt, at du læser kriterierne grundigt, før du ansøger Bydelspuljen.

Bydelspuljen byhave

Foto: Nils Lund

 

Bydelspuljens kriterier

Herunder kan du læse Bydelspuljens kriterier. I bedømmelser lægges der vægt på, at den enkelte ansøgning opfylder kriterie 1 herunder og mindst ét af de øvrige af kriterierne 2-7 herunder, samt eventuelle særkriterier.

 

1. Projekter, der gavner og er tilgængelige og åbne for en bred kreds af lokalområdets borgere.

2. Projekter, der udvikler eller understøtter identiteten eller eksisterende tiltag i lokalområdet.

3. Projekter, der er innovative, nyskabende eller enestående.

4. Projekter, hvor lokalområdet søger midler til at fremme og udvikle deres område og dermed styrker tanken om aktive lokalområder.

5. Projekter, der har lokal forankring, eller som kan dokumentere et klart engagement fra civilsamfundet i lokalområdet.

6. Projekter med det formål at løse samfundsmæssige kommunale udfordringer, og som gavner en bred kreds af lokalområdets borgere.

7. Projekter, der løser eller er med til at løse ekstraordinære udfordringer for foreninger og selvejende institutioner. I ekstraordinære tilfælde kan der bevilges midler til foreninger og selvejende institutioner med ekstraordinære udfordringer. Målgruppen er foreninger/selvejende institutioner, der er kommet i ekstraordinære omstændigheder som følge af nedenstående forhold:

 

a. Manglende forsikring eller mangelfuld forsikring mv. mod ekstraordinære udfordringer som f.eks. konkurser ved leverandører, tyveri, klimaforhold, nye myndighedskrav eller lignende.

b. Faciliteter (kommunale, selvejende eller private), der i deres stand ikke kan videreføre en forenings kerneaktiviteter med potentiel foreningslukning som følge.

c. Foreninger/selvejende institutioner, der som følge af myndighedskrav ikke kan opretholde aktiviteten, hvis der ikke gøres en ekstraordinær indsats.

 

 

Bydelspuljens særkriterier

 • For ansøgninger over 25.000 kr. skal flere foreninger, institutioner, grupper af borgere eller lignende gå sammen om projekter.

 • For ansøgninger på 500.000 kr. og derover skal der også søges om finansiering fra andre kilder end Bydelspuljen.

 • Underafdelinger i flerstrengede foreninger kan ansøge bydelspuljen selvstændigt. 

 • En ansøger kan indgive maksimalt én ansøgning over 25.000 kr. årligt til bydelspuljen.

Ved bedømmelsen af ansøgninger til Bydelspuljen vil der bl.a. blive lagt vægt på yderligere kriterier.

 • I den samlede afvejning af ansøgningerne skal der ud over kriterierne vægtes en vis geografisk spredning i byens lokalområder. Tidligere års bevillinger fra bydelspuljen kan også inddrages i denne vurdering.
 • Hvis det samlede ansøgte beløb i ansøgninger, der opfylder kriterierne, overstiger midlerne i årets Bydelspulje, kan der i afvejningen af ansøgningerne bl.a. lægges vægt på, hvilke ansøgninger der er bedst egnede til at opnå Bydelspuljens formål. Der kan også inddrages yderligere kriterier.

 

Generelle krav til ansøgninger

Når du søger Bydelspuljen, er der en række generelle krav, som skal opfyldes:

 

 • Det ansøgte beløb og bevillingens størrelse skal stå i rimeligt forhold til målgruppens størrelse, og i hvor høj grad indsatserne/aktiviteterne kommer målgruppen til gavn.

 • Ved ansøgning til projekter på kommunalt ejede arealer skal ansøger indgå betinget aftale om det juridiske grundlag for brug af arealet med pågældende driftsansvarlige kommunale afdeling, før ansøgning fremsendes.

 • Ved ansøgning om anlægsprojekter skal ansøger redegøre for, hvordan den efterfølgende drift og vedligeholdelse håndteres. Støtte hertil kan ikke opnås gennem Bydelspuljen.

 • Projekter på dele af kommunale arealer må hverken fordyre eller vanskeliggøre den øvrige kommunale vedligeholdelse.

 • Såvel det juridiske som det drifts- og vedligeholdelsesmæssige ansvar for private anlæg på kommunale arealer skal være afklaret og præciseret, før anlæg påbegyndes – herunder overdragelsesforretning, påtaleret og vilkår for aflevering.

 • Ved alle anlægssager skal der søges de relevante tilladelser til det pågældende anlægsarbejde. I forbindelse med anlægsprojekter skal der efter anlæg ske en reetablering af de omkringliggende arealer.

 • Som en forudsætning for bevillingen kan Odense Kommune ved projekter på 500.000 kr. eller derover stille krav om, at der skal tilknyttes byggerådgiver med rådgiveransvar til hele projektet. Rådgiver skal være finansieret af projektet. Endvidere skal der i større anlægsprojekter indregnes uforudsete udgifter i budgettet, idet summen af uforudsete udgifter afvejes i forhold til projektets karakter.

 • Ansøgers egne midler i projekter skal anvendes sideløbende med bevillingen fra Bydelspuljen.

 • Midlerne skal som udgangspunkt anvendes inden for bevillingsåret, men der kan træffes aftale om, at brug af midlerne udsættes i op til fire år. Såfremt midlerne ikke er anvendt fire år efter, at bevillingen er givet, skal bevillingen gennem en fornyet politisk behandling.

 • Hvis der ansøges om tilskud til et byggeri, der skal bygges sammen med en kommunal bygning, skal de forsikringsmæssige forhold mellem Odense Kommune og bevillingsmodtager afklares som en forudsætning for bevillingen.

 • Bydelspuljen kan give støtte til enkeltstående udviklingsorienterede projekter, men støtter ikke løbende drift.

 

Hvad kan der ikke ydes støtte til?

Bydelspuljen kan ikke yde støtte til:

 • Projekter, der påfører Odense Kommunes forvaltninger/afdelinger yderligere drifts- og vedligeholdelsesudgifter. Bydelspuljen kan ikke anvendes til at finansiere projekters eventuelle afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

 • Projekter/aktiviteter, der i forvejen hører under kommunens anlægs- og driftsansvar. Bydelspuljen er ikke et supplement til de kommunale anlægs- og driftsbudgetter.

 • Renovering og vedligehold. Der ydes kun støtte til renovering og vedligehold, såfremt projekterne rummer et element af modernisering eller udvikling og/eller understøtter afholdelsen af aktiviteter i det pågældende anlæg. Der kan ikke forventes støtte til mindre vedligeholdelsesprojekter, der bør kunne afholdes af ansøger selv.

 • Arrangementer/projekter, der på bevillingstidspunktet er afholdt/finansierede/etablerede.

 • Projekter med religiøse, kommercielle og/eller partipolitiske formål.

 • Ansøgninger på over 25.000 kr., der udelukkende støtter én boligforenings beboere, én institutions brugere osv., kan ikke komme i betragtning.

 • Projekter fra ansøgere, der har igangværende bydelspuljeprojekter eller projekter finansieret via Forstadspuljen, som endnu ikke er fuldt finansierede.

 • Projekter, der allerede har modtaget midler fra Forstadspuljen eller Bydelspuljen.

 • Projekter, som har en bydækkende karakter, dvs. projekter, som i højere grad gavner hele byen end lokalområdet. Projekter kan dog godt række ud over lokalområdet, hvis de er lokalt forankrede eller kan dokumentere et klart engagement fra civilsamfundet i lokalområdet.

 • Projekter uden realistisk finansieringsbudget.

 • Projekter som Odense Byråd, økonomiudvalget eller et stående udvalg har bevilget et særskilt beløb til, f.eks. et projekt, en event, en kampagne eller lignende, kan ikke søge bydelspuljen om yderligere midler.

 

Forsikringsdækning ved anlæg, brug og vedligehold

 • Ansvaret for gennemførelse og eventuel efterfølgende drift af projekter og aktiviteter iværksat med midler fra bydelspuljen påhviler bevillingsmodtageren.

 • Odense Kommune yder gennem bydelspuljen alene et økonomisk tilskud til projektet eller aktiviteten, som derefter udføres i privat regi. Da projektet eller aktiviteten udføres i privat regi, kan kommunen ikke påtage sig erstatningsansvar i forbindelse med projekters gennemførelse. Odense kommune forsikrer derfor ikke bydelspuljeprojekter.

 • Tilskudsmodtagere opfordres derfor til at sikre sig, at de har den nødvendige forsikringsdækning i forbindelse med afholdelse af aktiviteter, ved anlægsprojekter og ved efterfølgende drift og vedligehold.

 • Udgifter til forsikring i forbindelse med afholdelse af aktiviteter eller anlægsprojekter kan indgå i ansøgningen til bydelspuljen.

 • Udgifter til forsikring i forbindelse med efterfølgende drift og vedligehold kan ikke finansieres gennem bydelspuljen.


 

 

Download pdf-fil om Bydelspuljen

Alle relevante informationer om Bydelspuljen finder du her på hjemmesiden. Alle informationer kan også læses samlet i en pdf-fil:

 

Læs om Bydelspuljens formål, kriterier og retningslinjer m.m. som pdf-fil.

 

Borgmesterforvaltningen