Spring til indhold

Mere skov

Elmelund Skov

Billedelink til kort over Elmelund Skov
Klik på kortet for at se det i stor størrelse

Elmelund Skov bliver Odense Kommunes største skov på 305 ha. Den bliver næsten 20 gange større end Fruens Bøge Skov og får kommunens skovareal til at stige med ca. 1 procent.

  Skoven bliver én stor sammenhængende skov, hvor ca. 70 procent er skov og resten i store og små åbne naturarealer. Skoven bliver en løvskov med bøg og eg som de fremherskende arter. Langt de fleste bevoksninger vil blive anlagt med flere træ- og buskarter for at skabe variation, øge naturindholdet i skoven og for at skabe mulighed for en naturnær drift, hvor den næste generation af træer i skoven kommer ved naturlig foryngelse.

Flere steder etableres skoven ved naturlig succession. Det betyder, at landbrugsjorden får lov at ligge hen til, at den med tiden springer i skov med frø fra de træer og buske, som blæser ind på arealet eller spredes til arealet med dyr. 

Langs skovens ydergrænser og rundt langs større lysninger i skoven bliver der skovbryn for at skabe læ i skoven. Der etableres ca. 23 km skovbryn, som plantes med forskellige bredder og med mange buske. Skovbrynene udgør grænsen mellem skov og åbent land og vil være gode fødekilder for insekter, fugle, flagermus og andre pattedyr. 
 
   

By- og Kulturforvaltningen