Spring til indhold

Opsamling på informationsmøde den 26-9 - Ny park på Gasværksgrunden

Onsdag den 26. september afholdt Odense Kommune et velbesøgt informationsmøde i Ældrecenteret Huset, der ligger i forbindelse med Gasværksgrunden. Der deltog ca. 75 naboer i mødet.

Dagsorden for mødet var:

 1. Velkomst
 2. Præsentation af planerne for parken
 3. Spørgsmål fra salen
 4. Pause med kaffe og kage
 5. Standene åbner
 6. Tak for i aften

Der var rigtig mange, som ønskede at sige noget og stille spørgsmål i den del af mødet, der foregik fælles i salen. Mange spørgsmål afspejlede en utilfredshed og usikkerhed i forhold til kommunens ønske og intentioner med projektet. Der var særligt fokus på og bekymring om jordforureningen, og at der fældes mange træer på arealet. Der var også stort fokus på de naturoplevelser, som området giver mulighed for i dag. Nedenfor kan ses input fra den del af mødet.

Efter pausen var der lejlighed til at drøftet projektet og stille mere detaljerede spørgsmål ved en række stande. Input fra standende er ligeledes samlet nedenfor.


Input fra borgere i salen

Nedenfor finder du et kort referat fra mødet med de stillede spørgsmål og kommentarer.

Baggrund for projektet

 • Hvorfor etableres projektet netop nu – er der en sammenhæng med boligbyggeriet op mod Skt. Jørgens Gade?
 • Hvorfor vil man pludselig nu gøre noget ved området, der har ligget så lang tid, uden at man har gjort noget?
 • Er tilfredse med at bruge området, som det er

Du finder svar på spørgsmålene under ”Baggrunden for det nye park- og naturområde”.

Jordforurening

 • Kan en afdækning af Gasværksgrunden gøre, at området reelt kan bruges uden risiko? Flyttes forureningen ikke bare op i den rene jord med vand, planter eller lign.?
 • Hvorfor kan jorden ikke fjernes helt?
 • Er det blot et plaster på et sår?
 • Hvordan vil man løse terrænændringerne mod naboerne?
 • Hvordan vil man løse problemet med vandet på arealet?
 • Bekymring om at lægge plastnet ud i jorden
 • Flere beboere har kontaktet Odense Kommune, Regionen og Teknologisk Institut for at få mere viden om forureningen
 • Ønsker viden om forureningen gjort tilgængelig

Du finder svar på spørgsmålene under ”Vurdering af forurening på grunden”.

Naturen, træer og brugen af området

 • Ønsker at bevare området som et naturområde
 • Ønsker at bevare træerne eller så mange som muligt
 • Er glade for naturen og træerne
 • Ønsker mere langt græs og natur
 • Pas på dyrene, flagermusene og fuglene
 • Bruger området som det er i dag

På baggrund af disse kommentarer, er der blevet ændret i skitsen, som kan ses under ”Gasværksgrunden – nyt park- og naturområde”.

Andre kommentarer

 • Utilfredshed med parkeringsforholdene i bydelen, og at de nye boliger giver flere beboere, der skal slås om de samme parkeringspladser
 • Beboerne føler sig generelt overset af kommunen

Input fra borgerne fra stande og på kort

Baggrund for projektet

 • Se område i sammenhæng med de øvrige parker i området, mere naturleg og mulighed for fællesaktiviteter
 • OBS på pasning af det nyetablerede. Kommunen passer ikke nyetableret bed på Skt. Jørgens Gade
 • Mener, at projektet skyldes, at Arkitektgruppen ikke kan sælge sine boliger. 
 • Bestyrelsen for Afdeling 20 ønsker møde om projektet
 • Nyt møde – mere dialog

Jordforurening

 • Fjern forureningen
 • Opdateret viden om forureningen, så svar bliver tydelige
 • Bekymring om, hvorvidt ½ m ren jord er nok afdækning
 • Fjern forureningen, eller lad den afdampe et andet sted og flyt den så tilbage
 • Ønsker reelle målinger af forureningen

Naturen, træer og brugen af området

 • Mere natur, langt græs og krat
 • Ikke friseret park. Undgå at ødelægge den smukke eng. Ønsker at bevare områdets særkende
 • Bevar dyrelivet i området
 • Bevar træerne
 • Bevar træerne ud for legepladsen
 • Glæder sig over, at der skal fældes træer ud for Skt. Jørgens Haven 117 mv. Har kæmpet for det længe
 • Ønsker det store egetræ ud for Skt. Jørgens Haven 55 og 57 fældet
 • Plant træer, der suger vand f.eks. pil. Ønsker at bevare det vilde look
 • Tag hensyn til dyrelivet. Ønsker ikke kun en park for mennesker
 • OBS på at fjerne skovranker, der ødelægger træerne langs Odense Å
 • Ikke for meget grill og hæng-ud-steder
 • Ønsker grill/bålplads, så hele familien kan bruge parken
 • Ønsker ikke ophold tæt på Skt. Jørgens Haven. Vores bænke bruges allerede af udefrakommende til druk
 • Overvej huse, hvor man kan nyde sin madpakke og sidde ude i naturen
 • Flere bænke og skraldespande
 • Sted til isætning af kano og kajak
 • Sted med mulighed for at lystfiskere kan rense fisk
 • Evt. indretning af grej-bank/mulighed for opbevaring af kano og kajak i garagen
 • Ønsker belysning, og flyt fitnessplads længere ind på arealet
 • Flyt parken til Skt. Jørgens Parken. Ønsker ikke offentlig park på arealet

Opfølgning på mødet og den videre proces

På baggrund af mødet og som opfølgning herpå sker følgende:

 1. Odense Kommune lægger materiale om projektet med fokus på jordforureningen på www.odense.dk/gasværksgrunden, så alle kan læse om projektet og se materiale om forurening

 2. Odense kommune holder møde med direkte berørte naboer - altså naboer, som har grund ud til Gasværksgrunden. Møderne skal sikre, at særlige ønsker i forhold til f.eks. vand på arealet drøftes og forsøges imødekommet

 3. Disponeringen af det nye park- og naturområde ændres på baggrund af input fra beboere:
  • Der bevares flere af de gamle træer på grunden
  • Mere langt blomstrede græs, mindre klippet græs
  • Der plantes buske, der kan danne krat til fugle og dyrelivet
  • Træstammer fra træer, der fældes, bevares i området til naturleg og dyrelivet
  • Langs Odense Å fjernes der kun buske, hvor der etableres tre opholdsarealer. Den resterende beplantning bevares
  • Projektet vil sikre, at vandet kan løbe mod Odense Å og ikke ind i folks haver
  • Øvrige ideer gemmes og kan evt. realiseres, hvis der er penge til det

 4. Odense kommune vil i løbet af efteråret og vinteren 2018 indhente tilladelser til projektet fra Region Syddanmark i forhold til jordforureningen og Fredningsnævnet for Fyn i forhold til fredningen af området.

By- og Kulturforvaltningen