Spring til indhold

Gasværksgrunden - nyt park- og naturområde

Odense Kommune afdækker den forurenede jord og etablere et nyt park- og naturområde på Gasværksgrunden langs Odense Å. Projektet etableres fra august 2019 og forventes færdigt ved udgangen af juni 2020.

Status, april 2020

Etableringen af park- og naturområdet på Gasværksgrunden skal nu gøres færdigt, og stien lukker derfor igen fra midten af april til udgangen af juni 2020.

 

Efter en lang og våd vinter kan der nu sås græs og blomster, plantes træer og buske og renoveres stier. Dette arbejde kræver brug af store maskiner.

 

Inden området kan åbnes op, skal græsset desuden have ro til at spire og vokse sig stærkt. Græsset holder på den jord, der afdækker den forurene jord.

 

Det er derfor desværre nødvendigt at lukke området og Åstien igen fra midten af april til udgangen af juni. Tidspunktet for genåbningen af Åstien og parken afhænger af, hvor hurtigt og godt græsset etablere sig i området.

 

Vi beklager at det tager så lang tid, men det er nødvendigt for at få græsset til at etablere sig ordentligt.

 

Tak for jeres forståelse og tålmodighed.

 

 

Kort om projektet

Gasværksgrunden har ligget forurenet hen i mange år, og skilte på grunden fortæller i dag, at man ikke må bruge området i længere tid, da det er forurenet. Det ønsker Odense Kommune at lave om på ved at afdække den forurenede jord og etablere et park- og naturområde. 

Området skal give naboer, beboere på Østerbro og hele Odense et park- og naturområde tæt på Odense Å, hvor man kan opleve, bruge og opholde sig på de store flader af klippet og blomstrende græs uden at blive udsat for påvirkninger fra forureningen.

 

Området lukkes frem til udgangen af juni 2020

Da der arbejdes med store maskiner og med forurenet jord, vil hele området være hegnet ind i anlægsperioden, indtil der er etableret slidstærkt græs på arealet. Området vil derfor være lukket af selv efter, der ikke kører maskiner i området. Hegnet skal sikre, at græsset får fred til at etableres sig. Man vil derfor ikke kunne bruge eller færdes gennem området før til sommer 2020. 

Projektet betyder at:

 • Det meste af grunden dækkes af med et markeringsnet i plastik og ½ m ren jord, så man ikke bliver udsat for kontakt med den forurenede jord. Læs mere under ”Vurdering af forurening på grunden”
 • Der etableres særlige løsninger med afgravning og udlæg af ren jord mod Odense Å og de private naboer
 • Der skal fældes ca. 50 træer på den centrale del af arealet, da træerne ikke kan tåle, at der lægges ½ m jord på deres rødder og op ad deres stammer
  Alle ca. 50 træer, der står mellem å-stien og Odense Å, bevares
 • 12 udvalgte store gamle træer på den centrale del af grunden bevares, og der lægges flader af kampesten omkring træet, så man ikke kan komme til at røre den forurenede jord
 • Der plantes minimum 50 nye træer i området
 • Der plantes store grupper af sommerfuglebuske, som skal være parkens særlige attraktion i august og september. Buskene vil tiltrække mange sommerfugle
 • Oplevelsen af Odense Å bevares. Der ryddes dog buske tre steder, så man bedre kan se åen og opholde sig tæt på vandet
 • Den eksisterende motionsplads flyttes og fornys med nye redskaber i samarbejde med Kompan. Pladsen er en del af Legeruten, der løber langs Odense Å
 • Åstien renoveres med nyt grus, og der etableres enkelte nye gode stiforbindelser op mod Skt. Jørgens Gade
 • Der opstilles bænke og skraldespande

 

Ændring af projektet på baggrund af input fra naboer

Onsdag den 26. september 2018 afholdt Odense Kommune et velbesøgt informationsmøde i Ældrecenteret Huset, der ligger i forbindelse med Gasværksgrunden. På mødet deltog ca. 75 naboer og borgere, som fik præsenteret og kunne drøfte den første skitse over projektet.

Især to bekymringer fyldte på mødet. Den ene var, om man vil kunne dæmme forsvarligt op for forureningen ved at lægge ½ meter jord på, og den anden var, om man risikerer at ødelægge grundens naturværdier ved projektet.

Odense Kommune har på baggrund af de mange input ændret disponeringen af det nye park- og naturområde således, at:

 • der bevares flere af de gamle træer på grunden
 • der etableres mere langt blomstrede græs og mindre klippet græs
 • der plantes buske, der kan danne krat til fugle og dyrelivet
 • træstammer fra træer, der fældes, bevares i området til naturleg og dyrelivet
 • der langs Odense Å kun fjernes buske, hvor der etableres 3 opholdsarealer. Den resterende beplantning bevares
 • projektet vil sikre, at vandet kan løbe mod Odense Å og ikke ind i folks haver

Den reviderede skitse for projektet kan ses her:

 Øvrige ideer fra informationsmødet gemmes og kan evt. realiseres, hvis der er penge til det.

Læs mere om informationsmødet her.

Odense Kommune har efter borgermødet mødtes med de naboer, hvis grunde støder direkte op mod arealet, for at drøfte, hvordan udfordringer med terræn og vand bedst kan løses.

Projektet er godkendt af:

 • Odense kommune og Region Syddanmark, som er myndighed i forhold til jordforureningen og derfor skal godkende de løsninger, der anvendes for at afdække forureningen
 • Fredningsnævnet for Fyn i forhold til Fredningen af Odense Ådal, særligt terrænændringer og fældningen af træer.

By- og Kulturforvaltningen