Spring til indhold

Fleksible tilrettelæggelsesformer

- en anden måde at tilrettelægge undervisning på!.

En aftenskole kan vælge at anvende 40% af det kommunale tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer.

 

Fleksible tilrettelæggelsesformer kan bl.a. være:

 • åbne studiecirkler og studieværksteder
 • workshops
 • ”spørg specialisten”
 • it-baseret fjernundervisning. Mindst 30% af timerne vedr. fjernundervisningen skal gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde

Fleksible tilrettelæggelsesformer, skal

 • klart adskille sig fra den traditionelle aftenskoleundervisning
 • foregå på hold, hvor deltagerne skal være tilmeldt og registreret
 • have deltagerbetaling
 • opfylde de almindelige formålsbestemmelser i folkeoplysningsovens §§1 og 7, og de fleksible tilrettelæggelseformer skal derudover have til formål at styrke udviklingen af et aktivt medborgerskab inden for væsentlige samfundsrelaterede områder.

Der er frit emnevalg, dog med de samme begrænsninger, der gælder for traditionel aftenskoleundervisning.

 

Tilskud til fleksible tilrettelæggesesformer kan anvendes til

 • løn til lærer-/instruktør (aftenskolerne er ikke bundet af undervisningsministeriets lønbekendtgørelse).
 • lederhonorar, dog højst 20% af aftenskolens udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer
 • udgifter til etablering af internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning.
 • undervisningsmaterialer af ikke blivende værdi
 • annoncering, der kan henføres direkte til de hold, som gennemføres som fleksible tilrettelæggelsesforner.
 • lokaleudgifter, der kan henføres direkte til de hold, som gennemføres som fleksible tilrettelæggelsesforner.

Der må makimalt anvendes 50% af tilskuddet til eksempelvis lokaleudgifter, annoncering, lederløn (maks. 20%) m.m. Det øvrige tilskud skal anvendes til aktiviteten.

 

Beregningsmodel vedr. fleksible tilrettelæggelsesformer

De afholdte udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer året før + KL´s procentvise prisfremskrivning på lønsats inden for voksenundervisningsområdet, dog maksimalt 40% af den bevilgede ramme, indgår i det samlede grundlag for fordeling af tilskud.

Tilskudsbrøkerne indenfor fleksible tilrettelæggelsesformer er de samme som ved øvrig undervisning og der er ikke et maksimalt udgiftsniveau pr. time eller pr. hold – dog kan det samlede tilskud ikke overstige 40% af den bevilgede ramme.

 

Der sker ikke særligt udbetaling af tilskud til fleksible tilrettelæggelsesformer - aftenskolen skal blot huske at medtage dette under afregning af årets tilskud.

Særligt for aftenskoler med kommunal lønudbetaling

 • kan anmode om at få udbetalt tilskud til løn, og så selv stå for udbetalinge af udgiften
 • kan indsende lønindberetning til Løn- og Personaleafdelingen i By- og Kulturforvaltningen på mail personalehr.bkf@odense.dk. Kopi af lønindberetningen skal indsendes til Fritid og Eliteidræt. Af kopien skal det klart fremgå, at lønudbetalingen vedrører fleksible tilrettelæggelsesformer.
 • skal anmode om udbetaling af tilskuddet til andre udgifter end løn og selv betale disse udgifter.

Opdateret 01-07-2016

By- og Kulturforvaltningen