Spring til indhold

Debatskabende aktiviteter

Aftenskolerne kan anvende 10% af sit tildelte tilskud til undervisning til debatskabende aktiviteter.

Puljen kan anvendes til:

 

Midler til debatskabende aktiviteter kan anvendes, hvis 

 • aktiviteterne opfylder formålet i Folkeoplysningsloven og den folkeoplysende voksenundervisning 
 • aktiviteterne foregår, så emnerne sættes ind i en bredere samfundsbetonet og helhedsorienteret ramme, og de skal rette sig mod brede målgrupper
 • de emner, der indgår i arrangementet, skal være væsentlige, debatskabende og være af interesse for fællesskabet
 • aktiviteterne tilbydes, så der i arrangementet foregår en debat, der inddrager deltagerne aktivt. Debatdelen skal indgå som en naturlig og væsentlig del af arrangementet
 • formålet med aktiviteterne ikke er behandling, agitation, underholdning, valgkampagner, forkyndelse/udbredelse af overtro, men der må gerne skabes debat herom
 • aktiviteterne annonceres offentligt, og det af annonceringen klart fremgår, at der er tale om et debatskabende arrangement
 • arrangementerne skal være åbne for alle
 • et eventuelt overskud benyttes indenfor Folkeoplysningslovens område
 • det af annonceringen fremgår, hvor stor deltagerbetalingen er. Det er ikke en betingelse, at der er deltagerbetaling
 • tilskuddet afregnes på andre udgiftstyper end lærer- og lederløn, og det kan anvendes med følgende begrænsninger - maks. 20% til lederhonorar - maks. 10% til administration og maks.  20% til annoncering

Den enkelte aftenskole kan anvende op til 50% af de samlede udgifter til administration, lederhonorar og annoncering, såfremt udgifterne er indeholdt i foreningens samlede virksomhed. Udgifterne skal fremgå af regnskabet opgjort som en forholdsmæssig andel af de samlede udgifter for virksomheden.

Udgifterne til administration, lederhonorar og annoncering uden dokumentation skal stå i et rimeligt forhold til aftenskolens samlede udgifter til disse udgiftstyper.

 

Frikommuneforsøg - skal bliver til kan

Odense Kommune har søgt om frikommuneforsøg vedr. debatskabende aktiviteter. Det betyder, at der kan anvendes op til 10% af den samlede ramme til debatskabende aktiviteter. Det betyder også, at aftenskolerne kan vælge at benytte mere eller mindre til aktiviteterne. 

 

Frikommuneforsøget løber frem til 2017, hvor det bliver evalueret. 

 

Puljen kan IKKE anvendes til:

 • Befordring af deltagere
 • Forplejning af og udgifter til overnatning for deltagere
 • Materiel, herunder handicapbetingede udgifter, af blivende værdi
 • Entréudgifter for deltagere.

Udbetaling af tilskud til debatskabende aktiviteter


Tilskud til debatskabende aktiviteter udbetales aconto til aftenskoler med egen lønudbetaling.

Foreninger med kommunal lønudbetaling

 • kan anmode om at få udbetalt tilskuddet til debatskabende aktiviteter, og så selv betale udgifterne
 • kan indsende lønindberetning til Løn og Personaleafdelingen i By- og Kulturforvaltningen på mail: personalehr.bkf@odense.dk
 • Kopi af lønindberetningen skal indsendes til Fritid og Eliteidræt. Af kopien skal det fremgå, at lønudbetalingen  vedrører debatskabende aktiviteter.

Regnskab for debatskabende aktiviteter 

 

Der aflægges særskilt regnskab for debatskabende aktiviteter. Alle udgifter skal kunne dokumenteres afholdt i forbindelse med arrangementet. Der kan overføres op til 25.000 kr. af ikke forbrugte midler til det kommende år.

 

Annoncering og dokumentation for afholdte udgifter indsendes sammen med aftenskolen øvrige regnskab 1. marts til Fritid og Eliteidræt.

Opdateret 01-07-2016

By- og Kulturforvaltningen