Spring til indhold

Regnskab, revision og stikprøvekontrol

Få information om krav til regnskab, revision og stikprøvekontrol.

Når man som aftenskole og forening modtager tilskud til undervisning, aktiviteter og lokaler med mere, så stiller vi også en del krav til anvendelse af tilskuddene.
Vi skal sikre, at tilskuddene anvendes korrekt. 

Det gøres dels i form af jeres egen revision,og dels af det materiale vi modtager til de årlige stikprøvekontroller. 

I kan se mere om kravene, som stort set er identiske om I er en aftenskole eller forening. Ellers fremgår det af teksten.

Regnskab

Alle godkendte folkeoplysende foreninger skal aflægge regnskab, hvis de modtager tilskud efter Folkeoplysningsloven.

Regnskabsperioden er kalenderåret, og regnskabet skal være hos Fritid og Eliteidræt senest 1. marts for aftenskoler og 1. juni for foreninger. Regnskabet skal være underskrevet af hele bestyrelsen. 

Når en forening afleverer regnskab til Odense Kommune så skelnes der mellem større og mindre tilskud. I Odense er grænsen 400.000 kr. 

Revisor skal ifbm. revision af små som store tilskud gøre foreningen opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af regler af væsentlig betydning ifbm. brug af tilskuddene. Foreningen har i den forbindelse pligt til at underrette kommunen.

 

Foreninger, der modtager mindre end 400.000 kr. i tilskud

Kan lade regnskabet revidere af en folkevalgt revisor, efter følgende regler;
 • er tilskudsregnskabet rigtigt
 • er tilskuddene anvendt i overensstemmelse med loven, de kommunale regler
 • har foreningen opfyldt tilskudsbetingelserne
 • er foreningens oplysninger korrekte
 • er der dokumentation for deltagernes egenbetaling (kontingent)
 • revisor påtegner regnskabet, og det skal fremgå, at regnskabet er revideret efter reglerne i bekendtgørelsen. 
 • eventuelle forbehold bør fremgå af påtegningen

Foreningen skal give revisor de oplysninger, som anses af betydning for bedømmelsen af regnskabet og de tilskudsudløsende faktorer. Revisor har adgang til at foretage de undersøgelser denne finder nødvendige, og skal have den bistand, som revisor finder nødvendigt for udførelsen af sit arbejde.

 

Foreninger, der modtager mere end 400.000 kr. i tilskud

Skal have regnskabet revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor, efter følgende regler;

Revision skal ske i overensstemmelse med god revisionsskik. Revisor skal efterprøve;

 • om tilskudsregnskabet er rigtigt
 • om tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med loven, de kommunale regler
 • om foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne
 • om foreningens oplysninger til kommunen er rigtige
 • om der er dokumentation for deltagernes egenbetaling (kontingent)

Øvrige opgaver;

 • kan udføres stikprøvevise undersøgelser
 • der er normal revision i løbet af året
 • revisor undersøger forretningsgange for tilskudsudløsende faktorer for at kontrollere, at den interne kontrol er betryggende
 • revisor fører en revisionsprotokol over foreningens tilskudsregnskab. Fritid og Eliteidræt skal have denne
 • revisor påtegner regnskabet og det skal fremgå, at det er revideret efter reglerne i bekendtgørelsen. 
 • eventuelle forbehold skal fremgå af påtegningen

Revisionsprotokollens indhold;

 • diverse bemærkninger
 • revisor habilitet
 • om revisor har modtaget alle oplysninger
 • om regnskabet er aflagt iht. gældende regler
 • om tilskuddene er anvendt iht. gældende regler
 • oplysninger om særlige kontrolarbejder, særlige beretninger, rådgivning eller assistance

 

Stikprøvekontrol

Fritid og Eliteidræt udtager hvert år et antal foreninger og aftenskoler til stikprøvekontrol.  Det betyder, at alle i løbet af en kortere årrække vil blive udtaget til stikprøvekontrol.

 

Aftenskoler

For aftenskoler kontrolleres blandt andet udbetalt løn, dokumentation for udenbys deltagere, deltagerbetaling med mere.  

 

Foreninger

For foreninger kontrolleres blandt andet medlemstal, kontingentindtægt samt aktivitetsniveau i foreningen. Det er vigtigt, at foreningen gemmer medlemslister som ligger til grund for ansøgning om aktivitetstilskud m.m. 

Opdateret 14-10-2019

By- og Kulturforvaltningen